roord. FonsJansen ,n theater Terneuzen ilts 18. Trio Ank Mulder geeft een middagconcert in Cadzand Omstreden proces ten tonele in Gent rs 4 A DAVID ARDEN SPEELT GEORG CRUMB IN MIDDELBURG ev De Franse revolutie op toneel SJS-Ï-E SfsiVMs JASSBESCHERMERS IN TERNEUZEN Sido Martens in De Klomp Ay BS JULIA" zon maanIdins Die Schöpfung in Aardenburg ONTDEK DE VERSCHILLEN FILMS IN ZEELAND Westdorpe Kloosterzande DONDERDAG 12 OKTOBER 1978 v xi'; bp* pzigingen voorbehouden. D 422, tKOOP BEGINT 14 OKTOBER ROTTERDAM DINSDAG 14 t/m ZONDAG 19 NOVEMBER^—i 20 u°r' "Matinees met volledig avondprogramma. zaterdag 16 "ur',Bllljr I zondag 12.30 en 16 u"<J 1TVERKOOP 110-16 uur(niet op zondag ide voorverkoopadressen. plaatsbespreker 3) 81 21 44 men een week at o> reserveren de kaar*en' airo-t>etaal" I k-betaatcheque o< een *<*orsUl-l an a) datum en uur va" drag, plUsI ereserveerd. en D'h er()eenrelop'l nt) aan Uzelf geadressee uw I |j onmiddellijk na ontvangst va e verbouwing dankzij Marga,Jo Karei. Sydnie Come 'S.™ obert, Jetty, Marij. n zodat 9 iren die zich insp gilUren22 sk vrijdag 20 okt. om wopder- il kunt genieten van choonheid v.e. film n, 0kt.2en i 4.30 uur en zonda9 „,al<en Jw kinderen kennis I De bekende Nederlandse cabaretier Fons Jansen staat dinsdag 11 en woensdag 18 oktober op de planken in het Terneuzense Zuidlandthea- tcr met zijn programma Fons Jansen 5". 'beide voorstellingen beginnen om 20,00 uur. In dit programma, dat in oktober 1974 in première ging, verschuift de cabaretier sterker dan in het vooraf gaande programma „Kwar tetten" alle vroegere vas tomlijnde thema's. De in houd is veelzijdig en laat meer ruimte voor allerlei emotionele zaken die Fons Jansen na aan het hart lig gen. Dat daar ook nostal gisch getinte herinneringen een rol in spelen, ligt voor de hand. Voorts is voor het eerst in de cabaretprogramma's van Fons Jansen een ruime plaats gemaakt voor het muzikale aandeel, dat als vanouds wordt verzorgd door de vaste begeleider Frans Oudhoff. Deze bespeelt naast de vleu gel een elektronisch orgel, waaruit hij op verrassende wijze een sfeervol boeket van klanken tovert. Een collage van Fons Jansen De Amerikaanse pianist I David Arden verzorgt vrij- I dag 13 oktober de tweede af- I levering van een komponis- I tenportret over zijn bekende I landgenoot-komponist George Crumb. Dat gebeurt inhet Kuiperspoorttheater te Middelburg om 20.30 uur. Het programma vermeldt: Darabukka (Nicolaus A. Hu- ber), Five pieces for piano (George Crumb), Makrokos- mos II (George Crumb) en Music for magnetic tape and piano (Andrej Dobrowolski). George Crumb, geboren in 1929, leerde het vak onder meer aan het Mason College en de conservatoriums van Illinois, Michigan en Berlijn. Daarna werd hij docent aan het conservatorium van Colo en later van Pennsylvania. Hij heeft vele onderscheidin gen gehaald waaronder in 1968 de Pultizer Prize voor „Echoes of time" en „The ri ver". „Muziek kan alleen wor den gemaakt wanneer de hersenen zingen" heeft hij eens gezegd en daarmee is dan meteen het muzikale karakter van zijn stukken omschreven. Op zondag 26 november volgt het laatse luik van dit komponistenportret van George Crumb. Zijn muziek wordt dan gespeeld door het Circle Ensemble. Het succesvolle optreden I tijdens een van de zondag- I middagrecitals in Vara-stu- T dio 1, was voor Ank Mulder, I Emily Heyens en Frank van 1 Koten aanleiding een en semble te blijven vormen, met een repertoire van oude tot zeer moderne muziek. 1 Ook de daaropvolgende con certen oogstten veel bij val bij tiet publiek. Zondag 15 okto ber is het trio om 16.00 uur te zien en te horen tijdens een middagconcert in de her vormde kerk te Cadzand. Ank Mulder speelt fluit, Frank van Koten blaast de bobo en Emily Heyens tok kelt op de harp. Op het pro gramma staan werken van A. Lotti, G. Handel, J.B. Kreutzner, H. Andriessen, G. Rossini en J. Ibert. Onder leiding van Hulste- naar Jo Ivens wordt zaterdag oktober in de St-Baafs- tak in Aardenburg „Die «hopfung" van Joseph I "aydn uitgevoerd, Ivens di- I "geert in Aardenburg het I ROSldPnt.iplrrimr 1 »V.l.n.r. Ank Mulder, Emily Heyens en Frank van Koten. Vrijdag 13 oktober Zierikzee: Ton van Duinhoven en Ina van Faassen met „Volgend jaar dezelfde tijd". Toneel 20.00 uur. Sak. Schouwburg. Vrijdag 13 oktober Ovezande: folkzanger Sido Martens 21.00 uur. Jongerensoos De Klomp. Vrijdag 13 oktober Middelburg: David Arden (USA) op piano. Componistenportret George Crumb. Kuiperspoort theater 20.30 uur. Zaterdag 14 oktober Aardenburg: Jo Ivens met Residentie orkest en gewestelijk Orkest Zuid-Holland 20.00 uur. St. Baafskerk. Zondag 15 oktober Cadzand: middagconcert door Ank Mulder, Frank van Koten en Emily Heyens 16.00 uur. Her vormde kerk. Zondag 15 oktober Gent: Victoria en haar Huzaar 14.30 uur. Operagebouw. Dinsdag 17 en woensdag 18 oktober Terneuzen: cabaretier Fons Jansen 20.00 uur. Zuidlandtheater." Donderdag 19 t/m 22 oktober: Forum 78. Geïnteresseerden, amateurs en professionals kunnen in aanraking komen met verschillende vormen van hedendaagse theater. Dit door middel van voorstellingen, lezingen en workshops. Dagpro gramma's. Kuiperspoorttheater. Informatie tel.01180-28301. Vrijdag 20 oktober Terneuzen: The House Band met pop muziek 20.00 uur. J'uit. MTS-school. Vrijdag 20 oktober 's Heerenhoek: zanger Dimitri van To ren 20.00 uur. Jeugdhoeve. Zaterdag 21 oktober Zierikzee: nieuwe Gerard Cox-show 20.00 uur. Concertzaal. Zondag 22 oktober Goes: koffieconcert Rosetti Kwintet 12.00 uur. Lunchcafé Stadhuis. 12, 14, 15, 21 en 22 oktober te Gent: Julien Schoenaerts speelt Kaspar van Peter Handke. 20.00 Arca-theater. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 oktober Gent: Sacco en Vanzetti. 20.00 behalve zondag: 15.00, Koninklijke Nederlandse Schouwburg. 12,13, 14,18,19, 20 en 21 oktober Gent: Marat-Sade 20.15 Arena Theater. - --vuum en het ge- westelijk Orkest Zuid-Hol- u So'isten zijn Christine 1 "fey (sopraan), Hein ™«ms (tenor), John Broche- I kuJaS) fn TiIn va« Eyk op venmbel. Met de uitvoe- 5VanHaydn'skijk°Phet oimn?mgsverhaaI staeit het stilh l6rende Bach-comité f'J het feit dat 25 jaar ge- eerstde ^,ardf bur8 voor het C I teus Passie van bracht °re werd §e" Porgy and Bess te Terneu zen krijgt vrijdag 13 oktober De Jassbeschermers op be zoek, een bovenmoerdijks serieus oude stijl orkest, dat zwarte en blanke muziek speelt uit de twintiger en dertiger jaren met arrange menten van Beiderbecke, Ni chols, Goldkette en Paul Whiteman. In hun vierjarig bestaan was een van de hoogtepunten het samen concerteren met Spiegle Willcox uit de V.S. De bezet ting van dit jazz-orkest is Cees van der Zaal, klarinet, altsax, Hans Eekhof, cornet, mellophone, Ton Rakers, bassax, tuba, Daan de Snoo, piano en Peter Diepeveen, slagwerk. Het optreden van de Jassbeschermers begint om 21.30 uur. Het Nederlands Toneel Gent speelt van 14 tot 29 ok tober in de Koninklijke Ne derlandse Schouwburg te Gent: Sacco en Vanzetti. Dit historisch toneelstuk speelt tegen de achtergrond van de twintiger jaren, waarin de re volutionaire bewegingen in de hele wereld de kop worden ingedrukt. De twee hoofd personen Sacco en Vanzetti wonen in Boston, waar op dat moment razzia na razzia wordt gehouden in de arme wijken. Sacco en Vanzetti worden beiden gearresteerd en beschuldigd van een roof overval. Na een verward pro ces worden ze veroordeeld. Dit ondanks de bekentenis door een ander, genadever- zoeken van Shaw, Einstein, Madam Curie, Dreyfus en vele betogingen over heel de wereld. In 1927 sterven ze op de elektrische stoel. In 1977 worden ze gerehabiliteerd. Inlichtingen over speeltijden en plaatsen elke dag behalve 's woensdags tussen 10 en 14 uur via telefoonnummer 09-3291253208. In Theater Arena te Gent speelt momenteel een op merkelijk drama. Het betreft een stuk totaaltheater, waarin schrijver Peter Weiss op een moderne manier de Franse revolutie probeert te benaderen: Marat-Sade. Door middel van toneel, lie deren, pantomime en dis cussies worden twee histo rische figuren uit de tijd van de Franse revolutie op het toneel gezet: de radicale volksman en polimist Jean- Paul Marat en de marquis De Sade, de man waaraan het begrip sadisme is ontleend. Een uitgebreid spelersge zelschap laat zien hoe pa tiënten van een krankzinni gengesticht in 1808 een to neelstuk opvoeren over de vervolging van en de moord op Jean Paul Marat. Regis seur is daarbij de marquis De Sade. Marat-Sade is nog tot en met 4 november te zien in Theater Arena, Ooievaar straat 62 te Gent, telefoon 09-3291263308 op werkda gen tussen 10.00 en 18.00 uur. De voorstellingen vinden el ke woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag plaats, telkens om 20.15 uur. Vrijdag 13 oktober orga niseert jeugdsociëteit De Klomp weer een folkconcert in het soosgebouw aan de Hoofdstraat in Ovezande. De bij folkliefhebbers zeer be kende Sido Martens is daar voor aangetrokken. Sido Martens was één van de oprichters van Fungus. Nadat hij deze groep verliet, is zijn populariteit gegroeid. Zijn eerste solo-lp „Land en Water" is goed verkocht en een optreden op het Pink Pop Festival in 1976 maakte hem ook bij popliefhebbers be kend. Deze maand heeft Sido zijn tweede lp uitgebracht met als titel 1,2,3, waarop hij wordt bijgestaan door Solu tion-bassist Guus Willemse en drummer Louis Debij. Si do zelf speelt gitaar en man doline. Het optreden vrij dagavond begint om 9 uur en de entree bedraagt vijf gul den. BERGEN OP ZOOM Luxortheater: 20 u: Once upon a time in the west. 12 j. Roxytheater: 18.45 en 21.15 u: Grease, a.l. 23.30 u: Reis dervleselijkegeneugten. 18 j. Stadhuis, Grote Markt. - Expositie „Kunstwerk van de maand". Kinderportret door Nettie Franken uit B.o.Z. Geop.: ma. tvrijd. 9-12 en 14-17 uur. (t/m 31 okt.). Galerie Gigi, St. Jozefstr. 16, Tentoonstelling Molly Koopmans-Mol (etsen en li tho's) en Ad Kooymans-So- neveldt (antieke poppen en miniatuurschilderijen). Ge opend: maandag 13.00-17 30 uur, dinsdag t/m zaterdag 09.30-17.30 uur, vrijdag tot 21.00 uu. (t/m 30 oktober). Stichting Etcetera, Mol straat 10a, Tentoonstelling door Joop Sjollema (schilder) en Piet d'Hont (beeldhou wer). Geopend: dagelijks van 13.30-17.00 uur, vrijdag ook van 19.00-21.00 uur, zater dag en zondag 13.30-18.00 uur (t/m 22 oktober). Mar kiezenhof (Gemeentemu seum). Drie Indonesische kunstenaars. Werken van Amro Yahya, Sri Hadhy en Baging Kussudiardjo. Ge opend: dagelijks van 14.00-17.00 uur (t/m 23 ok tober). Markiezenhof, Steen- bergsestr. Tentoonstelling De processies van Bergen op Zoom naar Barendrecht, Ga- verland, Hoogstraten, Ke velaar en Lepelstraat. Ge opend: dagelijks van 14.00-17.00 uur (t/m 22 ok tober). GOES Museum voor Noord- en Zuid-Beveland, Singelstraat 138 - „Uit de wereld van het kind". Voorwerpen enz. uit 18e tot 20e eeuw (t/m 30 no vember). Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10.00-'12.00 uur en van 13.00-17.00 uur. HULST De koning van Engeland 20 u: Midnight express. 16 j. 20 u: Hotel de la Plage. 12. J. 22.15 u: Wie komt er in mijn hokkie. 18 j. MIDDELBURG Zeeuws Kunstenaarscen trum, Molstr. 13, Expositie t.g.v. de kinderboekenweek „Stad en Land", (kinderte keningen, gedichten en op stellen). Geop.: di t/m vrij. 10-12 en 14-17 uur. Woe. en vrijd. ook van 19-21 uur. Zat. van 9.00-12.30 en 14-16 uur (t/m 20 okt.). Galerie De Witte Swaen, Damplein 30, Expositie „In nerlijke ontmoetingen", overzichtstentoonstelling van Jan Uriot. En werk van Johannes Milhous, meta- realist. Geop.: di. t/m zat. 10-18 uur en op afspraak, (t/ m 30 okt.). ST. JANSTEEN Café Bigodes: 13.30 u: schieting voor bejaarden. VLISSINGEN Alhambratheater I: 20 u: Once upo a time in the west. 12 j. Alhambratheater 2: 20 u: The last waltz, a.l. Stedelijk museum, Bella- mypark 10-12 - Expositie 75 jaar Zeevaartschool. Ge opend maandag t/m vrijdag van 10.00-17.00 uur, zater dag en zondag van 14.00-17.00 uur (t/m 31 ok tober). WATERLANDKERKJE Bistr De Koning, Foto-ex positie van Zeeuwsch- Vlaamse landschappen door P. v. Wijck. Geopend dage lijks (t/m 30 oktober). UZENDIJKE Streekmuseum, Expositie „Speels A.B.C. van boek en prent". Geopend, ma. t/m vrijd. 13.00-17.00 uur, zat. en zond. 14.00-17.00 uur, (t/m 16 dec.). GENT Kon. Ned. Schouwburg, 20 u: Area met „Kaspar". 20.15 u: Arena met „Marat - Sade". smokkel?Wegens het m'ddelen HH™ Verdovende 4 a7dtaanvan- veroordeeld n gevan§enis word? 2iinPOlltieke het*ien en hii i5n proces ,aar Toch wilt L1^,dertiS snaPpen in a te ont" ^eleeuwseV Worden eTurksegev^Standenin ded°ekenL genjssen uit gastat«alnDeTurk^ Protesteerden a°nS land Pferdao 1 daartege«- 2°00 Uur Lf fijdag om 23-15'ul ,agom21-00 en 2i oo in dag om dihsdaff ^",maandag gan816 jaa™. 20'00 UUr' vrolijke, ontspannende film „l'HOTEL DE LA PLAGE", met Myriam Boyer, Daniel Ceccaldi en Guy Marchand. Donderdag en vrijdag om 20.00 uur, zaterdag om 18.45 uur en zondag om 16.00 uur. Toegang 12 jaar. „WIE KOMT ER IN MIJN HOKKIE" is een sexfilm. Donderdag en vrijdag om 22.X5 uur, zaterdag om 18.45 en 23.15 uur, zondag om 16.00 en 18.45 uur, maadnag om 14.30 uur en dinsdag om 22.15 uur. Toegang: 18 jaar. „MYSTERIES" is een ro mantische psycholigisch drama, gebaseerd op dero man van de Noorse nobel- prijswinnaar Knut Hansun. Een film van Paul Delussanet met Sylvia Kristel, Rutger Hauer, Lisbeth List, Kees Brusse, Fons Rademakers en diverse andere Nederlandse artiesten. Vrijdag om 22.15 uur, zaterdag en zondag om 21.00 uur, maadnag en dins dag om 20.00 uur. Toegang 16 jaar. TERNEUZEN - LUXOR THEATER. Deze week nog gesloten wegens verbouwing, maar volgende week (20 ok tober) kan er al een film wor den vertoond, n.l. „JULIA". OOSTBURG - LEDEL- THEATER. „TUKS FRUIT", naar de roman van Jan Wol kers, is de film waarin onder andere Monique van der Ven bekendheid kreeg. Vrijdag om 20.00 uur, zaterdag om 21.15 uur, zondag en maan dag om 20.00 uur. Toegang 16 jaar. Voor de tweede week draait in Oostburg „DE TIROLER SEXEXPRESS". Zaterdag om 19.00 uur, zondag om 16.30 uur en dinsdag om 2P.00 uur. Toegang 16 jaar. ,nDE FLUIT MET DE ZES SMURFEN' is een vrolijke film waaraan ook ouderen plezier kunnen beleven. Za terdag en zondag om 14.00 uur. Toegang alle leeftijden. VLISSINGEN - ALHAM- BRA1. Voor de tweede week draait in Vlissingen „ONCE UPON A TIME IN THE WEST". De uitstekende film met Henry Fonda, Claudia Cardinale, Jason Robards, Cahrles Bronson en anderen. Donderdag tot en met dins- dag elke avond om 20.00 uur. Toegang 16 jaar. IN TIROL HANGEN DE SLIPJES AAN DE ALPEN, is een vrolijke sexfilm. Woensdag om 20.00 uur. Toegang 16 jaar. „TEKENFILMFESTIVAL 2" is een negentig minuten durende tekenfilm met onder ander Popey, de roze panter en vele andere bekende stripfiguren. Zondag om 14.30 uur. Toegang alle leef tijden. ALHAMBRA 2. „THE LAST WALTZ" met zeer veel bekende sterren draait voor de tweede week. Donderdag en vrijdag om 20.00 uur, za terdag en zondag om 19.00 en 21.30 uur, maadnag, dinsdag en woensdag om 20.00 uur. Toegang alle leeftijden. An thony Perkins, Vera Miles, John Gavin en MARTIN Balsamv zijn de belangrijk ste figuren in de bijzonder vreemde thriller „PSYCHO" van Alfred Hitchcock. Vrij- dagom23.00 uur. Toegang 16 jaar. „KARATE-DUEL MET DE DUIVEL" voor mensen die van deze sport houden. Zon dag om 14.30 uur. Toegang 16 jaar. MIDDELBURG - KUI PERSPOORTTHEATER. DE SPIEGEL. Film van A. Tar- kowski. Vrijdag 23.00 uur. GOES - DE VILLE. DE SPIEGEL. Film van A. Tar- kowski. Zaterdag 20.30 uur. SOUBURG - DE ZWAAN. DE BRUILOFT VAN ZAIN. Film van K. Siddik. Woens dag 20.30 uur. GOES - Grand Theatre: CONVOY. Een film van Sam Pieckinpah met in de hoofd rollen Kris Kristofferson, Ali Macgraw, Burt Young en Er- nest Borgnine. Een regel rechte asfaltocrlog tussen een aantal georganiseerde vrachtwagenchauffeurs en een wraakzuchtige sheriff. Maandag tot en met vrijdag 8 uur, zaterdag en zondag 7 uur en halftien. Speciale kindervoorstellingen op de zondag- en woensdagmiddag van „Assepoester", aanvang 2.30 uur. Vrijdagavond: „Heet intermezzo" 23.00 uur (16 jaar). GENT - Studio Skoop (Ja kob van Arteveldeplein), Paul Newman en Robert Redford in BUTCH CASSI- DY THE SUNDANCE KID. Twee outlaws gaan, on danks het intreden van de moderne tijd, rustig door met het kraken van banken en overvallen van treinen op de ouderwetse manier. Van 13 tot 19 oktober om 20.00 uur. In dezelfde bioscoop om 22.30 uur de 14e eeuwse ver halen IL DECAMERONE van Boccacio verfilmd door Pasolini. In het Auditorium- C Blanjijnberg kunnen lief hebbers van LOUIS BU- NUEL drie films van hem op één avond zien: maandag 16 okt. om 20.00 uur. Onderkant lantaarn; mond verkoper; put gleuf; handgreep deur; stenen in muur; mouw v. wandelaar; onderzijde auto; raamkozijn r.boven; houtnerf linksonder; neus van wande laar. Topbiljart - De topbil- jartclub „Het Oud Raedhuys" uit Westdorpe heeft een vriendschappelijke wedstrijd tegen „de Lustige Toepers" uit Heikant met 13-7 verloren. De persoonlijke uitslagen waren: J. Hofman-P. van Lent 0-2, K. Vonk-E. IJsebaert 0-2, Rob. van Acker-J. Vlassenrood 0-2, M. van Lent-A. Vlassenrood 1-1, M. Teirlinck-A. Bogaerd 1-1, W.Audenaerd-F. de Smit 1-1, C. Vermeirsch-J. van Houte 2-0, R. van Daele-J. Leenknegt 1-1, R. Audenaerd- B. de Jonge 0-2, S. Pluijm-W. Martens 1-1. NKV - Het NKV houdt za terdag 14 oktober voor al haar leden met echtgenotes of ver loofden een gezellige avond in hotel Van Leuven te Klooster zande. De avond begint om 19.30 uur met diverse spelen waaraan iedereen gratis kan meedoen Na afloop van de spelen volgt de uitreiking van de prijzen, waarna tot een uur of twee gelegenheid is om te dansen op de muziek van het orkest Leon Maas

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1978 | | pagina 23