Sasse welzijnsraad legt verkeersrapport op tafel DORPSPOLITIEK Verkeersmaatregelen bepleit bij Sasse scholen STRAFFE MAATREGELEN GEVRAAGD Raad Aardenburg nog niet klaar met plan dorpshuis Eede Honderden scholieren zorgen voor chaos Burgemeester valt uit naar raadslid Q75 I L ?anhrengei? wegdek. I ij het te nv bePlan* I plsP«ntZwa»Iuachteliike stad streek KLEDING I waarin rigoureuze maatrege- I len worden bepleit ter beveili ging van fietsers en voetgan- I gers. Daarbij is vooral gedacht aan de bescherming van kin- I deren en bejaarden. CnatCpcen iooT Aardenburg krijgt grootste carillon in Zeeland Aardenburg Terneuzense politie lost inbraken op Adjudant H. Koster neemt afscheid VAN DONDERDAG 12 OKTOBER 1978 Tentoonstellingen kassa Ahoy' - begane grond I! gedurende de onenmMfal van de tentoonstellingen pullovers Velours, V-hals 25.- Shetland, V-hals 16.- bruwde acryl, V-hals bandplooi trduroy broek sma/le pijp, alléén bij Ga2an ktercaban maten 46 t/m 56 str. 64-66 drecht Drachten :hendam Maassluis igen Waalwijk Weert ERZORGlN£ de leden van de Voetverzorging Lneen onzer verslaggevers) SAS VAN GENT - Volgens ■wverkeersrapport van de lelziinsraad, dat gisteren ILd overhandigd aan het ge- I meentebestuur, heeft de over lijd tot taak om het overstc- I en bij schoolroutes zo veilig I Lelijk te maken. Daarom Lordt in het rapport een groot laantal aanbevelingen gedaan. BijdeSt.-Michaëlschool aan Ije Kloosterlaan zouden de Ikettinghekken langs de straat moeten worden uitgebreid en moet bij de hoofdingang een duidelijk gemarkeerd zebra pad worden aangelegd. De zelfde maatregelen moeten ook bij de Marie-José-kleuter- school aan de Canadalaan ge nomen worden. Verder zou de bushalte daar gemarkeerd moeten worden met zwart witte tegels en zou het bus hokje verplaatst moeten wor den tussen de beplanting. Volgens het rapport kan aan de „levensgevaarlijke situatie" bij de basisschool Pr. Frederik Hendrik een einde worden ge maakt door de Canadalaan bij de kruising met het bolwerk te versmallen, een oversteek te maken over de spoorlijn bij het voetpad, en de prikkeldraad afscheiding langs de spoorlijn te herstellen. Optimale veiligheid bij de Valckenburchtschool in de wijk St.-Albert kan volgens het rapport pas bereikt worden als waarschuwingsborden worden geplaatst en wanneer de vormgeving van Benelux- straat en Europalaan wordt aangepast door het plaatsen van milieuvriendelijke drem pels, bijvoorbeeld bloembak ken, op korte afstand van de wegkant. Op die manier hoopt men de automobilisten tot snelheidsbeperkingen te dwingen. De situatie bij de Hanneke en J anneke/Hummelhonk- school zou verbeterd kunnen worden door kettinghekken of bloembakken vlak voor de uit gangen te plaatsen en door een opvallende oversteekplaats aan te leggen tussen beide uit gangen. In het rapport wordt overi gens ook een beroep op de ou ders gedaan. Men wil namelijk voorkomen, dat kinderen par does de straat oversteken om hun wachtende ouders aan de overkant van de straat te be reiken. De ouders wordt daar om geadviseerd hun auto's een eind van de school vandaan te parkeren en hun kinderen te voet op te halen. De overheid zou de ouders hiertoe kunnen verplichten door voor alle scholen een parkeerverbod in te stellen aan beide zijden van de straat. De welzijnsraad heeft in middels aan de scholen ge vraagd om de scholen uit te laten gaan nog voor de mid- dagdrukte begint. De kleuter school Hanneke en Janneke en de Michaëlschool hebben daarop positief gereageerd. Bij de lagere school Pr. Frederik Hendrik vond men dat deel name van de kinderen aan het verkeer tijdens de middag- drukte gezien kan worden als een stuk verkeersopvoeding, aldus het rapport. (Van een onzer verslaggevers) SAS VAN GENT - De Sasse I welzijnsraad heeft een ver- I keersrapport opgesteld, Volgens het rapport, dat is I opgesteld in samenwerking I met de stichting stop kinder- I moord, zijn dringende voor- I zieningen nodig langs de I njksweg en de Westkade, op I iet Bolwerk en bij de scholen. [Het rapport is gistermiddag officieel aan het gemeentebe- stuur overhandigd. De volgen- ie oplossingen worden voor- gesteld: Een totale verkeerslichten- I installatie op het kruispunt van de brugafrit met de rijks weg, waar volgens het rapport I praktisch iedere dag chaoti- sche situaties ontstaan, vooral bij mist en ijzel. Het vervoer van gevaarlijke I stoffen vormt er nog een extra I gevaar. Om het oversteken van fietsers zoveel mogelijk te I voorkomen zou voor beide richtingen een fietsroute ge- I maakt moeten worden langs de westkant van de rijksweg. Het noordelijke rijwielpad van de weg over het kanaal zou m twee richtingen berijdbaar moeten worden. Dit om te voorkomen, dat fietsers tussen Westdorpe en Sas van Gent de provinciale weg steeds moeten oversteken als ze naar het ka- j naaleiland gaan. Verschillende voorzieningen langs de kruispunten en afsla- 8® bij de Westkade zoals: met !ud,bedlenbare verkeers- A bii het kruispunt met «e Oostdam bij het Keizer Mrelplem plus afsluiting van Moorgang naar de Westkade voor het gemotoriseerd ver- A!\'WTinv,Ve^PlaatSinS Van het tl 0 Een complete PimüICntlng V3n het kruis" Bmre Ste van café De La S w met,een Parkeerver- hanópn gmS ng en bet °P" I ..J n van een spiegel. Het t«ssenHgeniVan 6en verh°ging Pad ter V*1 en het fiets- cheirie gte van de z"id- e(VOork°men dat geparkeerd Pad WOrden' JdSiefrkteerverb°d fond het Ïh uA 1 postkantoor gele streep n!ng? Van een aclltParke»mi 00r Saan Dat kan n sen verloren. den als de m°a?Penseerd wor" «genwag^dd^andershun Pikeren zijstraten ^schillende -u 1 ^tregelen Kr u Verkee*"s- zoals; p Bolwerk Voor 6emntÜnChtlngsverkeer Een dwdeIijkSee/d v?rkeer' Voetganger5„ parkeerde terh4evanrfe,kplaats straaUaarvJl Zeelandia- PPbt was Het er een kruis_ r^voordes^r vracht" 5 0ranjestraat rUnieuit etïnie te gebrA en Sul" Van kafket Het lQs- r^landveijeantVanhetka- adeveordeS,,aut.lennaarde al. iedereen £Dle °P de'rv» s?e'heidseon- 'dorpe metdansdijk te I H8, Verh°6ins i!tar m°ge1'jk AARDENBURG - Wat is het toppunt van dorpspoli tiek? De gemeenteraad van Aardenburg kwam dinsdag avond aardig in de buurt. Be gin september koos de raad twee nieuwe wethouders uit het CDA-kamp: A. van der Bliek, al acht jaar bezig in die functie en A. Paridaen, al jaren raadslid, maar nieuw op deze bestuurszetel. Het kostte G. Bonte van Gemeentebelangen, een ou we rot in het vak (sinds 1970) zijn plaats in het college. En daar gingen de poppen aan het dansen. Iedereen zal wel een beetje gelijk hebben in de roerige discussies nader hand. Vast staat dat de na sleep groteske vormen begint aan te nemen. De raadsver gadering van dinsdagavond.' Het talrijk opgekomen publiek krijgt waar het op gerekend heeft, vuurwerk rond bijna ieder agendapunt in een af en toe geforceerd la cherige, maar toch overwe gend kille sfeer, die aanhoudt van ingekomen stukken tot rondvraag. De oppositie steekt steeds het vuurtje aan, de 'regeringspartijen' zwij gen superieur, want ze heb ben toch de meerder heid. Het toppunt is de be noeming van Aardenburgs afgevaardigden in besturen van regionale instellingen. Blijkens de uitslag van de stemmingen houden de wet houders zich niet aan de voordrachten die ze zelf heb ben opgesteld. Raadslid L. de Clerck, namens de PvdA in de oppositie, wordt met al gemene stemmen (inclusief die van hemzelf) in een be stuur gekozen en neemt ver volgens die benoeming niet aan, omdat-ie daar geen trek in heeft: ,,in zo'n troep". De oppositie en de burgemeester struikelen over raadslid H. van Rie, die kandidaat is voor het bestuur van het sociaal werkvoorzieningsschap, maar zelf werkt bij het ver gelijkbare administratief dienstencentrum. „Functie vermenging." vrezen zijn te genstanders. Burgemeester Lockefeer vindt het trou wens 'laakbaar' dat Van Rie brieven aan het college in afschrift ook aan de krant stuurt. Want zo zijn ze in Aardenburg niet getrouwd. En wethouder Van der Bliek ontgeldt het voortdurend. Hij is in de ogen van de op positie de grote 'verrader' van zijn ex-collega Bonte. 'Aardenburg is onbestuur baar zonder Bonte. Zo'n man is vrijwel onvervangbaar. Hij ging overal persoonlijk op af, had veel ervaring en veel tijd. Kijk, wij blijven ons positief opstellen, boren niet alles de grond in, maar lekker ligt het allemaal met", zegt opposi- tiewoordvoerdqr W. van Helden. Burgemeester Loc kefeer vindt de gang van za ken niet erg gelukkig, maar ligt er nog niet wakker van. „Anders dan in het verleden liggen de scheidslijnen tus sen de partijen duidelijk. De raad moet een beetje speel ruimte hebben. Ik reken er eigenlijk op dat er een na tuurlijk evenwichtsherstel zal plaatsvinden. Dat heb ik ook liever dan een ingreep van een betuttelende, mora liserende raadsvoorzitter, maar als het belang van de gemeente in het geding komt, zal ik zeker met de raadsle den gaan praten". Een opti mistische burgemeester is al iets om mee te beginnen. Jan Jansen. AARDENBURG - De bouw van een multifunctioneel cen trum in Eede, waarmee dit dorp op slag een nieuwe lagere en'kleuterschool, een dorps huis, een gymzaal en een mor tuarium rijker wordt, is kort voor het slaan van de eerste paal nog onderwerp geworden van stekelige discussies in de gemeenteraad. Na de 'gewone' raadsverga dering, bleef de raad dinsdag tot in de kleine uurtjes in be sloten zitting bijeen om de plannen voor Eede te bespre ken. Vandaag (donderdag) is er opnieuw een extra besloten raadsvergadering, waarna de raad pas volgende week aan een openbare discussie toe komt. De discussie spitst zich toe op de vraag welke aanne mer het complex moet bouwen. Om tijd te winnen -de bouw moet in verband met subsidies voor 1 november beginnen- is (Van een onzer verslaggevers) AARDENBURG - Het 49 klokken tellende carillon van de stichting Ons Nationaal Monument uit Drachten komt hoogstwaarschijnlijk naar Aardenburg, waarmee deze gemeente een klokkenspel krijgt dat in Zeeland onover troffen is. De verhuizing van het caril lon van Drachten naar Aar denburg die 30.000 gulden kost, was dinsdag vrijwel het enige agendapunt waarmee de gemeenteraad geen problemen had. Er klonk alleen enige vrees door over mogelijke ge luidshinder, die het grote klokkenspel kan veroorzaken. „Maar we zullen er een gepast gebruik van maken", beloofde burgemeester Lockefeer. Vra gen over de plaats waar het carillon moet komen, kon hij nog niet beantwoorden. „Er zijn verschillende mogelijkhe den. Nu moeten we eerst de verhuizing naar Aardenburg veilig stellen", zei de heer Loc kefeer. Volgens hem zijn er on der de Nederlandse gemeenten nogal kapers op de kust. Dank zij de bemoeienis van Aarden burger Schelte van Jelgershuis gooit deze West-Zeeuws- Vlaamse gemeente echter hoge ogen. Moedercursus - De kruis vereniging West-Zeeuwsch- Vlaanderen houdt bij voldoen de deelname een cursus voor aanstaande moeders (ouders) die hun eerste king verwach ten. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten, waarvan 5 op woensdagmorgen en één op een avond. Aanvang van de cursus 8 november om 10 uur in het kruisgebouw aan de Peurssensstraat 47 te Aarden burg. Men kan zich op geven bij zuster Ancilla, Bootstraat 15 te Aardenburg, telefoon 01177-1746 of bij zuster Buijsse, Schuttebochtlaan 43 te Oostburg, telefoon 01170-1973. (Van onze correspondent) TERNEUZEN - De Terneu zense gemeentepolitie heeft met de arrestatie van de 26-ja- rige Terneuzenaar J.P. de F. een aantal in de laatste tijd ge pleegde inbraken met dief stallen opgelost. Bij zijn ar restatie van maandagavond bekende de F. de inbraken tij dens het afgelopen weekeinde in de werkplaatsen van het aannemingsbedrijf Van der Poel aan de mr. Haarmanweg, de in braak in „de Sluis" aan de Dijkstraat en bij I.M.C. aan de Schependijk. Voorts beken de de F. de diefstallen op 2 september bij IJzerhandelaar Tazelaar aan de Noordstraat waar hij enkele boormachines ontvreemdde, de diefstal van twee fototoestellen en enige drank in het kantoor van het Havenschap Terneuzen op 14 augustus en de inbraak op 19 augustus in café „Oostende" aan de Dijkstraat waar uit een speelautomaat enig geld werd gestolen. Morgen (vrijdag) wordt de F. aan de officier van justitie te Middelburg voorge leid. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN - Iedere och tend - tijdens het schooljaar - zorgen de honderden leerlin gen van het Zeldenrust en de m.t.s.-m.e.a.o. in de Terneu zense wijk Hof Zeldenrust voor een opmerkelijke drukte. „In feite wordt", aldus een woordvoerder van het Zel- denrustcollege, "in een uur tijd een apart dorp gevormd en 's avonds weer afgebroken. De toegangswegen zijn niet bere kend op de verwerking van al deze leerlingen. Bij de opstel ling van de plannen voor Hof Zeldenrust en omgeving zijn geen voorzieningen getroffen om de honderden leerlingen veilig door het verkeer te loodsen. Zo is de Sloelaan veel te smal, waardoor allerlei ge vaarlijke situaties ontstaan. Helaas is het stratenplan niet meer te wijzigen en moe ten allerlei noodmaatregelen getroffen worden. Zo hebben ouders van de nabijgelegen la gere school besloten als "ver- keersbrigadiertjes" op te tre den. Voorts is er nauw overleg tussen politie en de leiding van het Zeldenrustcollege in die zin, dat wanneer de politie verbaliserend tegen verkeers- zondaars moet optreden, de school ook wordt ingeseind. „Wij moeten proberen de leer lingen wat op te voeden in het verkeer en duidelijk maken dat het de politie niet alleen maar om het bonnet] esschrij ven gaat". Momenteel wordt op het Zeldenrustcollege een enquête gehouden over het al dan niet met de bus komen. Er zijn klachten binnengekomen dat de halte te ver van school is. De leerlingen moeten zo ongeveer bij Driewegen uitstappen en met de vervoersmaatschappij is al een paar keer contact op genomen de halte meer in de buurt van de scholen te situe- De busmaatschappij heeft beloofd voor het schooljaar 1978-1979 te bekijken of de dienstregeling kan worden ge_wijzigd om de bussen langs deschoolte laten rijden. „Nu is dat onmogelijk omdat de di verse doorgaande verbindin gen op elkaar zijn afgestemd". Opmerkelijk is overigens dat met name in de z.g. bovenbouw leerlingen slechts incidenteel van de bus gebruik maken. In hoeverre een bushalte direct bi] school zal bijdragen de ver keersdrukte 's morgens te ver minderen, is de vraag nog. het gemeentebestuur in zee ge gaan met één aannemer, de firma Vernaeve uit Sas van Gent. Andere bedrijven die in de markt waren, zijn, nadat ar chitect Gruisen een rapport had uitgebracht, op een zij spoor gerangeerd. Met name bij Leenhouts Aannemingsbe drijf (LAB) in Sluis is dat in verkeerde aarde gevallen. Di recteur P. van Westrienen: „Het is jammer dat wij buiten spel staan. We zijn er van het begin af aan bij betrokken ge weest, toen het nog alleen ging om een plan voor een lagere school.- Maar nu hebben we niet de kans gekregen om een prijs op tafel te leggen. We hebben ook de gemeente laten weten, dat we dat erg jammer vinden. Want we hadden het erg graag gedaan". Op het ge meentehuis is men huiverig voor commentaar nu de dis cussie zich in beslotenheid afspeelt. „Ik klap niet uit be sloten vergaderingen. Uiter aard zijn er bij de voorberei ding wat probleempjes, maar het is ook geen gering project. We zijn gelukkig al een heel eind op weg", zegt burge meester Lockefeer. Raadsle den laten zich in dit stadium ook niet verleiden tot reacties. Dat doet wel een woordvoer der van het architectenbureau Gruisen: „Wij hebben geen binding met of voorkeur voor bepaalde aannemers. We heb ben een zakelijk rapport ge maakt en op basis daarvan heeft het gemeentebestuur ge kozen voor Vernaeve. Dat is alles". (Van een onzer verslaggevers) AARDENBURG - Raadslid H. van Rie heeft het ernstig mispeuterd bij burgemeester drs. W. Lockefeer van Aarden burg. De burgemeester neemt het de heer Van Rie kwalijk dat hij afschriften van schriftelij ke vragen aan b. en w. stuurde aan de krant. In de raadsver gadering van dinsdagavond noemde hij het 'laakbaar en ongebruikelijk' om te corres ponderen via de krant. De heer Lockefeer liet er geen twijfel over bestaan dat deze gang van zaken de goede verstandhouding met bevor dert. Of van Rie nu een gedegen antwoord krijgt, moet hij nog maar afwachten. „Dat zal het college wel uitmaken. En als het U niet zint, moet U maar zien wat U er aan kunt doen", zei de burgemeester, toen van Rie informeerde hoe het nu staat met de beantwoording van zijn vragen die hij al in juli stelde en vorige maand nog eens herhaalde. Het raadslid stelde van zijn kant inderdaad actie tegen de zijns inziens nalatige houding van het college in het vooruit zicht. Overigens werd de heer Van Rie later nog eens geka pitteld, door zowel PvdA-er L. de Clerck als burgemeester Lockefeer omdat hij onge vraagd toch was verschenen op een recente vergadering van de bewonerscommissie die de re novatie in Aardenburg bege leidt. Hoewel hem verteld was niet welkom te zijn, kwam hij toch, terwijl diezelfde avond een extra -besloten- raadsver gadering werd gehouden over de bouw van een multifunctio neel centrum in Eede. Van Rie: „Ik vond die bewo nerscommissie belangrijker. Die vergadering was al langer gepland en ik zat er bij op ver zoek van enkele leden als ad viseur". Lockefeer: „U mocht er niet bij zijn. Bovendien was die raadsvergadering veel be langrijker. Uw houding is te laken". (Van onze correspondent) TERNEUZEN - Wegens het bereiken van de functionele leeftijd neemt de adjudant onderofficier H. Koster, com mandant van de brigade Ko ninklijke Marechaussee te Terneuzen afscheid. Het einde van de militaire dienst van de heer Koster gaat in op 1 no vember. De afscheidsreceptie heeft plaats op vrijdag 27 ok tober om 14.30 uur in de kanti ne van de brigade te Terneu zen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1978 | | pagina 21