Kabinet-Tindemans struikelt over staatshervorming ABINET KRIJGT UITSTEL VOOR „AMPEL BERAAD" IVf* SateAiamof Saté Babi VAN HET VOLK mNDE DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND „Grondwet geen vodje papier Afwas- middel Blue Band Limonade- siroo V\é\G\é Met FNV is over loonmatiging niet te praten Met galstenen meer mans keukens tegels sanitair DONDERDAG Nazomer bespaart 250 miljoen „kuub" aardgas STEM kooppark Koningin opent vernieuwde Moer BON 12 oktober 1978 118e jaargang no. 18698 WINST ORANJE Verlangens flacon 1 liter margarine, pakje 250 p| pp| gram Vuurpijl deze week gratis bouwplaat bij: of Keihard neen tegen kabinet Moord kanaal zone opgelost Stem-tezers en -lezeressen kijken week in week uit in de „Kleintjes"-rubrieken. Dat zijn elke dag vele tienduizenden mensen. Het moet dan wel heel raar lopen als juist uw „kleintje" niet zou worden gelezen. UITGEVERSMAATSCHAPPIJ DE STEM B.V. DIRECTIE: DR. W.A.J.M. HARKX, DRS. J.H.M. BRADER, HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER NTOREN TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - ETTEN-LEUR - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN VLISSINGEN ABON. PRIJZEN: F 41.65 PER KWARTAAL. F 14,- PER MAAND. (Van onze redactie binnenland) GRONINGEN - Het aan rende fraaie herfstweer t afqel°Pen zater(*ay Zl1n ■-trede deed in ons land heeft duidelijke positieve in hei op het verbruik van -rigas, met name m de iskoudens. gij ie Gasunie Groningen nistreerde men eerder deze aand, toen het onguur irfstweer was, een gasver- ik van 195 miljoen m3 rigas per dag. Tijdens het -lie nazomerweer van de laatste dagen bedroeg het rdgasverbruik 150 miljoen 3 per dag. Dat is een ver- miering van het gasver- jruifc van bijna één kwart. Smis zaterdag is er duszo'n kleine 250 miljoen m3 gas be spaard. Uit het jaarverslag van de Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven in Neder land (VEGIN) blijkt dat vorig jaar in tegenstelling tot an dere jaren het gemiddeld verbruik van aardgas per ge zin en bij kleinzakelijke ver bruikers is gedaald. Na cor rectie van de gunstige tempe- ratuursinvloeden is er nog wel sprake van een lichte groei, maar die is beduidend minder dan in 1976. De VE GIN noemt hiervoor als oor zaken het teruglopen van de activiteiten in het kleinbe drijf en een toenemend ener- giebewustzijn bij de verbrui kers. De Nederlandse bevolking bespaart in deze warme nazo merdagen niet alleen op aardgas, maar ook (andere) energie. Op de Zeeuwse stranden waren gisteren rustende zonaanbid- ders te signaleren. Inmiddels vragen duizenden ouders zich af of het huidige weertype zich ook volgende week zal kunnen handhaven. Maandag begint immers de herfstvakantie op de scholen. (Van onze sport redactie) BERN - Nederland heeft gisteravond in het Zwitserse Bern het twee de duel uit de voorronde om het Europees kam pioenschap voor landen teams tegen het nationale elftal van Zwitserland met 3-1 gewonnen. De Zwitsers speelden fris van de lever en kregen een groot aantal doelrijpe kansen. Zij faalden echter in de afwerking. Wild schut, Brandts en Ruud Geels waren de Neder landse doelpuntenma kers. Tanner scoorde voor de Zwitsers. (Van onze correspondent) BRUSSEL - In een ui terst gespannen en zelfs openlijk vijandige sfeer an t woedend op CDA (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Het CDA heeft zich naar de opvatting en tot woede van emier Van Agt en minister Andriessen (Financiën) ter ver verwijderd de bezuinigingsplannen van het kabinet. Dat is ook de mening van de chtervleugel in de CDA-fractie. is ook de achterliggende len van het feit dat Premier Agt de Kamer gisteren en- uren uitstel heeft ge il. Het kabinet ziet geen i» om in één nacht orde op ie» te stellen in een uiterste ïing de gaten die de CDA- ctie in bezuinigingsplannen begroting dreigt te schieten, dichten, Aanvankelijk zou kabinet deze morgen in eede termijn antwoorden, n Agt vroeg en kreeg uitstel vanmiddag twee uur. Hij die tijd hard nodig hebben »t „ampel beraad binnen en iten de ministerraad". Kiet alleen zijn de spannin- ii tussen kabinet en CDA- tóie hoog opgelopen, ver- eidheid waart ook rond in de A-fractie zelf. De WD doet ■DROOG lZonnig en warm, Ndagtemperaturen rond graden. Vrijdag en koeler I ®NNEN-/BUITENLAND 2 l,,Kamperen alleen voor pen" |BINNEN-/BUITENLAND 3 Jeke gevangenen in |»EN-/BUITENLAND 4 n roePen om doodstraf MNEN-/BUITENLAND 5 weer goed met de economie I SNOW EN ZO «sy Mouse vijftig jaar SPORT miereen Wiersma MERIJNTJE alsof het haar allemaal koud laat, blijft spijkerhard alle ka binetsplannen steunen. Wat jaren niet is voorgekomen, ge beurde gisteren tijdens de voortzetting van de debatten. De CDA-woordvoerders Lub bers en Aantjes dienden on danks een verdeelde fractie, zeven moties in. Daarmee nam de grootste regeringsfractie er twee meer voor haar rekening, dan de grootste oppositiepar tij, de PvdA, die tot slechts vijf moties kwam. Of en hoe hoog de golven vandaag zullen gaan zal voor namelijk afhangen van de wij ze waarop het kabinet reageert op de verlangens van het CDA. Op een rijtje gezet zijn die verlangens: Geen vastlegging van zes maal een half procent korting op de sociale minima. Geen doorvoering van 100,-- eigen bijdrage voor ziekenfondsverzekerden. Geen bevriezing van de in- validiteitsaftrek. (ADVERTENTIE1 59 max. 3eenheden per klant (max.ldoos perklant) c Hulst,Zoetevaart8. Herziening van onderdelen van Bestek '81 als in het over leg met de sociale partners overeenstemming kan worden bereikt over extra loonmati ging door b.v. aftopping van de prijscomepensatie. Geen automatische nood rem-procedure als het begro tingstekort aanzienlijk groter of kleiner uitvalt dan de nu verwachte 6% van het natio nale inkomen. Overleg met de Kamer inplaats van de nood remprocedure. Meer sociale woningbouw en daarom niet akkoord met de hoogte van de begroting Volkshuisvesting en Ruimte lijke Ordening. Er moet meer geld beschikbaar komen. Een duidelijke uitspraak van het kabinet dat de huur verhoging volgend jaar niet meer dan 6% zal bedragen. Als het kabinet er zelf niet mee komt zal de CDA-fractie bij de behandeling van het be lastingplan zelf voorstellen duurdere eigen woningen zwaarder te belasten. Als klap op ae vuurpijl no digde Lubbers minister An driessen uit om vandaag aan te geven hoe de gaten gevuld moeten worden. „De minister moet vandaag zeggen of hij denkt met passen en meten toch nog voldoende solide dekking te hebben. Zo niet, dan moet hij aangeven welke maatregelen nodig zijn om meer geld binnen te krijgen". (ADVERTENTIE) T •super) in verschillende smaken, fles 0,6 liter ISUPEf., 3 stokjes kippe- of varkensvlees in pikante pindasaus, zakje nu (Van onze parlementaire redactie AMSTERDAM - De Fede ratie Nederlandse Vakbewe ging is niet bereid om met het kabinet of de werkgevers te praten over een extra loonof- fer. Handhaving van de koop kracht tot tenminste het mo dale inkomen (rond 30.000) is het enige aanbod dat de FNV doet naast mogelijke inleve ring van een stukje prijscom pensatie en minder prijscom pensatie voor de inkomens bo ven de 40.000 a 45.000 (de zogenaamde aftopping), maar daar moeten dan wel keiharde garanties van de werkgevers tegenover staan voor meer werkgelegenheid. De FNV zal rhet extra loon- MELBOURNE Een Australische chemi sche onderneming verdient op het ogenblik goed geld met de export van galstenen die, in poedervorm, een de geslachtsdrift opwekkend goedje zouden zijn. De galstenen die afkomstig zijn van vee worden vermalen en dan verwerkt in „midde len". „De vraag ernaar is veel groter dan het aan bod", aldus directeur John Xavier van de Queensland Chemical Company in Brisbane. Hij betaalt 60 Australische dollars (onge veer 145 gulden) per ounce (31 gram) voor galstenen van goede kwaliteit. Gemiddeld weegt een galsteen van een rund ongeveer een halve ounce. De vraag naar het produkt is het grootst in Zuid-west-Azië, Italië en de Bondsrepubliek, aldus Xavier. eisen bi] de werkgevers komen wanneer het kabinet de invoe ring van een eigen risico in de ziektekosten doorzet. Ook voor eventuele verhoging van ge meentelijke belastingen of ta rieven zal de FNV aanvullende looneisen stellen. „De looneis is ons enige wapen. Als ons dat wordt opgedrongen, zullen we dat gebruiken ook", aldus FNV-voorzitter Wim Kok. De leden van de FNV gaan zich de komende tijd uitspre ken over het arbeidsvoor waardenbeleid voor volgend iaar. (Van onze redactie buitenland) GENT De tweeëntwintig- jarige lasser R.R. uit Sint Niklaas heeft bekend de 43- jarige R. van Haevere te heb ben vermoord. Het lijk werd maandag danig verminkt op gehaald uit het kanaal Gent- Terneuzen. De jongeman die bij het slachtoffer en diens vrouw in woonde, heeft verklaard de man te hebben gedood omdat hij zijn zwaar zieke vrouw mishandelde. Op zondag 1 oktober heeft hij Van Haevere in. zijn slaap de schedel inge slagen. MOERDIJK - Koningin Juliana stapte gistermid dag na de onthulling van het monument (zie foto) bij de vernieuwde Moer- dijkbrug het officiële openingsgebeuren zichtbaar boos in de bus die haar en andere geno digden naar Dordrecht moest brengeh. De koningin was kwaad, omdat zij, on danks haar nadrukkelijk verzoek om dit niet te doen, door een aantal amateur fotografen en later ook door enkele jon gere beroepsfotografen was gefotografeerd toen zij naar de nieuwe brug keek. „Nu had ik gehoopt eens even rustig naar die brug te kunnen kijken en nu kan dat niet", aldus de Koningin. Overigens was de vor stin gauw over haar boos heid heen. Toen zij even later door inwoners van Moerdijk luid werd toe gejuicht (en gefotogra feerd), lachte zij. tussen de voormalige coali tiepartners is het tweede kabinet-Tindemans in Bel gië gisteren gevallen. Ko ning Boudewijn had slechts een uur bedenktijd nodig om het door premier Tin- demans (christen-demo craat) aangeboden ontslag te aanvaarden. Het breekpunt was, zoals dat al vaker in België is gebeurd, de strijd tussen Vlamingen en Walen. Premier Tindemans weigerde in te gaan op een ul timatum van de drie Franstali ge coalitiepartners (Waalse so cialisten, Waalse christen-de mocraten en Brusselse fran- kofonen FDF), alsmede de Vlaamse taaipartij Volksunie) om een duidelijk standpunt in te nemen inzake de geplande staatshervorming (het zoge naamde Egmont Pact). De achtergrond van dit ultimatum was de eis van deze vier partij voorzitters om een advies van de Raad van State te negeren dat bepaalde punten van het Egmont Pact als ongrondwet tig moesten worden verwor pen. De vier partijvoorzitters wilden dat Tindemans met an dere woorden de grondwet aan zijn laars zou lappen. Premier Tindemans ver scheen daarop gistermiddag in het parlement en verklaarde dat de vier partijvoorzitters hem niet konden dwingen een vertrouwensstemming te vra gen over teksten die in strijd waren met de grondwet. „Daartoe laat een serieuze re gering zich niet lenen", aldus een geëmotioneerde Tinde mans in het parlement. „Ik trek hieruit mijn conclusies en zal naar de koning gaan om het ontslag van mijn regering aan te bieden", aldus de premier, die dit besluit geheel op eigen houtje heeft genomen zonder zijn andere ministers te raad plegen. „Voor mij is de grondwet geen vodje papier", zo zei Tin demans tot het parlement. En hij wees erop dat indien het parlement tot een dergelijke ondemocratische stap zou overgaan en de grondwet met voeten zou treden, de weg zou openliggen voor politieke avonturiers zoals we dat mee maken in totalitaire staten, al dus de premier. (zie ook pag. binnen- en buitenland 2) (ADVERTENTIE) DR.A.F. PHILIPSSTRAAT11, 1 GOESTEL. 01100-21222 Zit ik in de winkel. Achterin. Kan zo zien of er iemand in de zaak komt. En dan komt er zo'n ongeduldig type binnen. Wacht niet Nee, het veronder stelt dat ik op mijn leeftijd als 'n hazewind naar voren kom rennen. En dan hoor je z'n stem al, hè. 'Vollèk, hallo, vollèk'. Da's nou het kleine leed van de middenstander, 't Doet je goed om dat eens in je eigen krant te lezen. Zo 's ochtends. Wij een abonnee, U een kado: De naam van de nieuwe abonnee is: Straat. Woonplaats Wil het abts. geld betalen per maand f 14,- per kwart, f 41,65. Bovenstaande nieuwe abonnee wordt opgegeven door: Naam Straat. Woonplaats. Ik kies als aanbrengpremie: (^)een originele parker jotter balpen ^^een leuke baddoek. In open enveloppe, zonder postzegel, opzenden naar Dagblad De Stem, antwoordnummer 112, 4800 VB Breda.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1978 | | pagina 1