Deuren winkels Axelse moeten \u ter da g ontheffing afgewezen lerhoud lom 5 uur dicht MM? M-IROOffl tt\\W\ BIJEEK Clopp enburg Axelse winkeliers sluiten zich aan bij KNOV Veel evenementen rond kind en boek Aanstaande bruid Aanstaande bruidegom T entoonstelling van landschappen in Oostburg Luc Chaltin bepleitte een natuurlijk leven Noordhoeh Kloosterzande I DE STEM streek u is wat te belevend oordigwatmeer^ roor handel i|in heroïne jvijf maanden [gevangenis Rommelmarkt verschoven VVD - Groot Hulst koos nieuwe voorzitter Metz wil weer in Sluisse clubs GOUDEN HUWELIJK i voor een ïrheid biedt l het spoor is precisie- ■gevoerd door kleine die door de NSwor- tussen ca 21 en 3o lager onderwijs en 3-getuigschrift hebt chtsvermogeneneen likt en wilt werken in een grote mate van U J verantwoordelijkheid liaar de betrekking van VAN DONDERDAG 12 OKTOBER 1978 vIDEREN istelling? [kt met ons op door het erstaande bon (in een 'postzegel) aan: N.V. ^orwegen, Antwoord- \lB Schiedam. Of door [69 22, toestel 406. (Van een onzer verslaggevers) AXEL-Per 1 november moeten de Axelse winkeliers hun deuren op de drukke zaterdagmiddag I 1 m vijf uur op slot doen. Het Ministerie van Economische Zaken heeft afwijzend beschikt over Ik i Axelse verzoek om het sluitingsuur op zes uur te mogen handhaven. De Axelse middenstanders, I steund door gemeente en Kamer van Koophandel, hadden het verzoek ingediend omdat hun komsten op zaterdagmiddag vanwege de wekelijkse markt ook na vijf uur nog tot flinke hoogten oplopen. Nederlandse] i [Spoorwegeü] Dpleiding: belicht over de betrekking |onderhoud in Zeeuws- 1 AV 736/Z.V.1K./5-10 Voor al uw schilderwerk (binnen en buiten) en nolwerk tel. 0 160 8-15632. vrijst. woning, opp. 5,35 are. Ind.: L-vorm. kamer, hal keuken en bijkeuken; le verd.: 3 sl.kamers en douche, j Vr.pr. f 140.000 k.k.Inl. tel 01652 - 2780. neer tz Voor de Axelse middenstand is de afwijzende beschikking van het Ministerie dan ook een danige tegenvaller. De Axelse commissie voor I het midden- en kleinbedrijf zal [zich in de volgende vergade- [nng over het besluit beraden [enbekijken of eventuele stap- I „en zullen en kunnen worden ondernomen om het Ministerie I alsnog tot andere gedachten te 1 brengen. Volgens een woord voerder van het Ministerie is i ontheffing verleend om- dat men geen aanleiding zag cm in deze situatie af te wijken [van de wettelijke sluitingstij- jden die onlangs door het par- lement zijn vastgelegd. Woordvoerder T. Marteyn-de (Van onze correspondente) AXEL - Dinsdagavond jongstleden heeft de Katholie ke Vrouwen Organisatie het nieuwe seizoen geopend met een jaarvergadering die werd «ehouden in het Axels Cultu reel Centrum De Halle. Hoofd- aak van het huishoudelijk ge deelte was de bestuursverkie- nng. Na 12 jaar voorzitterschap egde mevrouw A. de Winter- IV'ermue de hamer neer. Ze I werd opgevolgd door mevrouw Smeets-de Wijs, die als be stuurslid werd herkozen en door de vergadering tot voor zitster werd gekozen. Ook me vrouw Hofman-Gort trad af en stelde zich eveneens niet her kiesbaar. Als nieuwe leden in het bestuur werden de dames van Damme- de Smet uit Zuiddorpe en mevrouw Re- mijn-Nijsten uit Axel gekozen. Na het officiële gedeelte liet de keer Remijn een diaserie zien iver zijn studiereis naar Ame- tika. Op 14 november aan- mde komen de K.V.O.-da- weer in de Halle bijeen, [met als onderwerp een alge- l®ne inleiding over physio- (lan een onzer verslaggevers) 1 MIDDELBURG - De recht- mk in Middelburg heeft de I "jarige G. G. uit Terneuzen [veroordeeld tot acht maanden [gevangenisstraf met aftrek van voorarrest, waarvan drie "taanden voorwaardelijk met ««laar proeftijd. G. had zich schuldig gemaakt aan handel e™'ne-De officier van jus- roe had tegen hem twaalf gevangenisstraf geëista" 'Wee voorwaardelijk Da 21-jarige P. de F., even- wt Terneuzen, kreeg we- handel in hasj drie maan- voorwaardefijk met twee Pfeftqd. Zijn plaatsge ld jarige M. K„ werd hetzelfde feit tot een even »e?fj°?™aardeliike straf ti] zich a 0Vendiea moet van de 'ï61' t0ezi°ht stellen rinosver gemene reclasse- sTnoU n,'6mg' De w beslag vetu hasi werd verbeurd 'Mehad t °®c'er van jus- Cen wgaendeF enK zes pMrdeliik aarva" twee voor- (w 8ev°rderd. iJrigeTrH?.dMeis werd<ie 31" "woordeeid uit Den Bosch !wangen,t V1^ maanden v»«anest h uetaftrekvan ktaltro in Mj?d twee in" P'eegd. De 2,Mlddelburg ge- die irfriC'T- uit FHe een m UrtLVanBig" den jaar noot, -»HvanBie- bacht kreeJ1161^6 had ver" ®evahgenisstrafm„r, ™aanden denisstraf maanden v°»arrest m etaftrekvan öelife ter bescheti,V00rwaar" ^deregennl kmgstelllng Veltijd 6 mg met dr« jaar de ^lartge l1'r veroordeelde glScheBoechoi,f\UithetBel- 8evangenisstraf6 4 dlae ^aar >^es n„fmetaft«kvan Staken ondmanhad tal van OosthmeerinTer- vaa GentUrg' Sluiakd. Nskerke fn s"Heer !0(ln'6 was conf gd' Het Boevre van de Axelse midden standsorganisatie Het Streek- centrum: „Kennelijk is men bij het Ministerie van mening dat het economische belang voor de Axelse middenstand te ge ring is om de ontheffing te verlenen". Het ziet ernaar uit dat Hulst en Sluis wel alle gevraagde vrijstellingen zullen krijgen (onder meer opening op zon dagmiddag). Hier neemt men wel in acht dat deze vrijstellin gen historisch gegroeid zijn. Hoewel het besluit nog niet of ficieel is goedgekeurd, hoeven Hulst en Sluis zich volgens de woordvoerder van het Minis teriegeen zorgen te maken. Hij schetste de problemen rond de winkelsluitingswet als volgt: „De ondernemers willen 24 uur per dag open blijven, het personeel wil liefst de hele dag thuis zitten en de klant wil dat de winkel open is als hij ervoor staat. Probeer dat maar eens bij elkaar te brengen". FEESTAVOND - De geza menlijke NKV bonden hebben voor vrijdag 13 oktober een ge zellige avond op touw gezet voor hun leden. Deze avond wordt gehouden in de zaal van Hotel van Leuven en begint om 19.30 uur. Tot 21.30 uur zullen diverse spelen gehouden wor den. In het tweede gedeelte van de avond zorgt het orkest van Leon Maas voor muziek en zal' er gelegenheid zijn om te dan sen. (Van een onzer verslaggevers) AXEL - De Axelse middenstanders, verenigd in het Streek- centrum, sluiten zich per 1 januari 1979 aan bij het Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond (KNOV). Het is de bedoeling dat alle leden van het Streekcentrum en bloc tot het KNOV toetreden. Dan namelijk hoeven zij gedurende het eerste lid maatschapsjaar enkel een gereduceerde bijdrage te betalen. Het besluit tot de toetreding werd genomen nadat men inder tijd de reacties van de Axelse middenstanders schriftelijk had gepeild. Hieruit bleek dat het overgrote deel van de winkeliers het nu van de aansluiting wel inzag. Volgens de heer T. Marteyn- de Boevre van het Streekcentrum zijn er in Axel toch nog een paar enkelingen die het lidmaatschap van het KNOV niet zo zien zitten, dit vooral op grond van financiële bezwaren. Deze winke liers zijn echter vrij om lid te worden of niet. Als zij besluiten het niet te doen, kunnen zij rustig aangesloten blijven bij het streek centrum, want dat gaat gewoon door met de middenstandsacti viteiten. Het is namelijk niet zo dat men opgaat in een soort Axelse KNOV-afdeling. Het grote voordeel van de aansluiting van het KNOV is volgens de heer Marteyn-De Boevre dat de ondernemers individueel met hun problemen bij de KNOV te rade kunnen gaan en daar allerlei zaken kunnen aankaarten. Daarbij komt dat zij zich gesteund weten door een grote landelij ke organisatie. (Van een onzer verslagge vers) MIDDELBURG - Op en thousiaste wijze is gisteren de kinderboekenweek 1978 in Zeeland van start gegaan. Honderden kinderen in heel de provincie namen deel aan talloze evenementen. Ka rakteristiek voor deze kin derboekenweek is wel de sa menwerking tussen de Zeeuwse scholen en biblio theken in hun streven het belang van het goede jeugd boek te onderstrepen. In het kader van de Kin derboekenweek richtte de Onderwijs bibliotheekdienst van de Provinciale Biblio theek Centrale op de onder- wijsdag voor kleuterleidsters gisteren in Vlissingen een stand in. Bij de kleuterleid ster bleek vooral een be hoefte aan vakliteratuur op het terrein van kinderboeken te bestaan. Verder zochten vele klas sen van lagere scholen giste ren de bibliotheek op in hun woonplaats. De lagere school „De Molhoek" in Kapelle verraste de bibliotheek in die plaats met een grote verza meling tekeningen over de favoriete boeken van leerlin gen. De tekeningen zullen trouwens tentoongesteld worden naast de expositie „Monumentenzorg en de Ka- pelse Moeren", samengesteld met medewerking van het Zeeuws Documentatiecen trum. In Goes is ter gelegen heid van de kinderboeken week een tentoonstelling in gericht naar aanleiding van het kinderboek „De Hek- sentuin" van Lidia Postma. In de bibliotheek in Oost- Souburg lazen kinderen ei gen gedichten voor. 's Avonds hield men hier onder grote belangstelling een ou deravond met als motto: kin derboekenweek en het pren tenboek. De openingsdag van de Zeeuwse kinderboeken week heeft, aldus de Provin ciale Bibliotheek Centrale de nadruk gelegd op de „reus achtige belangstelling voor het kinderboek". „Het roept grote verwach tingen op voor het verdere verloop van de week", aldus het commentaar van de Cen trale, waar men in geestdrif tige bewoordingen repte over de openingsmanifestatie. Kinderen neuzen in de boeken over „Stad en Land". Ruim 75,00 aan geschenken ontvangt u als u uw onder trouw tijdig meldt op één van de kantoren van DAGBLAD VOOR ZUIDWEST NEDERLAND Mocht uw a.s. vrouw het vergeten, doet u het dan. Als u op uw ondertrouwdag of enkele dagen daarvóór even op één der kantoren van De Stem Ei.V. komt, dan garan deren wij u een bezoek van de hostess van de felicitatie- dienst. Deze hostess bezorgt u gratis een aantrekkelijk pakket met tal rijke geschenken en een groot aantal waarde- en reductiebonnen van plaatselijke middenstand en bedrijven. Waarde ca. f. 75,00 U ziet, het is de moeite waard. Geef daarom tijdig uw ondertrouwdatum door. Schriftelijk of persoonlijk aan één van de kantoren van (Van onze correspondente) LAMSWAARDE - De fan fare Vrijheid Eendracht uit Lamswaarde heeft de voorge nomen rommelmarkt verscho ven van 14 oktober naar 28 oktober a.s. Dit in verband met de fancy-fair van de r.k.-be- jaardenbond. De rommelmarkt zal niet zo als eerder vermeld plaatsvin den op het plein van de voor malige basisschool, maar in het dorpscentrum De Luifel. Er is al een aktie geweest in het dorp om oude zaken voor deze rommelmarkt op te halen. Op de dag van de rommelmarkt zullen er nog meerdere activi teiten worden gehouden zoals knikkerspel, haasje prik, rad van avontuur, balgooien etc. Dit alles voor jong en oud. Zo'n zes dames, echtgenoten of moeder van leden van de mu ziekvereniging Vrijheid Een dracht zullen in de ochtend wafels bakken die op bestel ling in Lamswaarde verspreid zullen worden. Een proeve van het werk dat op de expositie te zien is. Op initiatief van de werk groep Oostburg van het Zeeuws Instituut voor Kunstzinnige Vormgeving is in de voormalige Openbare Lagere School aan de Schoolstraat te Oostburg een tentoonstelling van moderne landschapskunst ingericht. Het betreft hier een der door de Nederlandse Kunststich ting samengestelde reizende exposities, die door organi serende instanties voor een bepaalde tijd gehuurd kan worden. Inside-information, ons verstrekt door de Werkgroep Oostburg naar aanleiding van het feit dat ruim een uur na de officieel bekend ge maakte openingstijd zater dag j.l. de school nog herme tisch op slot zat, leerde dat men met de organisatie van deze expositie nogal op moeilijkheden was gestuit: subsidies die op zich lieten wachten, te late toestemming van het Oostburgs gemeen tebestuur haar in de oude O.L. School te doen plaats vinden met als gevolg dat op deze wijze een week van de oorspronkelijk geplande looptijd van drie weken ver streek en er vooreerst nog moeilijkheden waren met het recruteren van personen die om toerbeurt gedurende de openingstijden de wacht houden bij het geëxposeerde werk. Als die openingstijden nu stipt worden aangehou den, kunnen jong en oud kennis nemen van een expo sitie die een aardige indruk geeft van hoe de moderne Nederlandse kunstenaar op het landschap reageert. De hier vertegenwoordigde ar tiesten maken het de be schouwer niet al te moeilijk: het meeste is goed herken baar en dicht genoeg bij de werkelijkheid. Daar de ge woonlijk bij tentoonstellin gen van de Nederlandse Kunststichting behorende map met inlichtingen en ver klaringen hier ontbreekt, zal wel een mondelinge toelich ting vereist zijn bij het hier aanwezige werk van Paul Husmer, Jakobie Bros of Eleen Jens. Dat landschap hier in de breedste zin opge vat wordt, blijkt ook uit een stilleven met een bloemen- vaas voor een raam van Frans Oosterhof of, uit een bleek met waslijn van Lieve Vreede of uit de fijne zomerse sfeer ademende ets De Tuin van J.H.A. Rooym Piet Fioole, die onlangs in Middelburg ex poseerden is hier aanwezig met een prachtige zeefdruk van de Amerikaanse White Sands, Jan de Bruim met een sprekende kleurets van een Duits landschap, Menno van der Weerd met een sterk geabstraheerde landschap simpressie en ga zo maar door. De gehele tentoonstel ling bestaat uit grafiek in verschillende technieken en zeker bij een bezoek onder deskundige leiding valt er heel wat te genieten en te le ren. De expositie loopt tot 21 oktober a.s. WILLEM ENZINCK. KLOOSTERZANDE - Gisteren is het startsein gegeven voor de kinderboekenweek 1978. Ook in de verscheidene Zeeuwse bibliotheken worden in dit kader allerlei activiteiten georganiseerd. Zo houdt men in Kloosterzande, Hulst, Sas van Gent, Kapelle en Vlissingen een doorlopende tentoon stelling over het thema van de kinderboekenweek: „Stad en Land". Omdat er rond de kinderboekenweek toch al zoveel publi citeit is heeft men in Kloosterzande gemeend de tentoonstel ling nu eens niet toe te spitsen op de kinderboeken, maar op informatie voor volwassenen. In de bibliotheek heeft men dan ook een tentoonstellinkje ingericht waar een 15-tal informa tieve boeken over verschillen en overeenkomsten tussen de stad en het platteland te zien en te lezen ziin. Ook zijn de met de Gouden Griffel en Penseel bekroonde kinderboeken van dit jaar tentoongesteld en ligt er verder een map met alle informatie over kinderboekenweek. Van dit materiaal wordt gretig gebruik gemaakt door de schooljeugd, die in het kader van de kinderboekenweek op school allerlei opdrachten moeten maken. De kinderboekenweek duurt nog tot en met 21 oktober. (Van onze correspondente) AXEL - Homeopaat Luc Chaltin uit Antwerpen vond dinsdagavond een belangstel lend gehoor in bar Lugano in Axel, waar het Axelse Vrou wencafé een thema-avond ver zorgde. Onderwerp van deze redelijk bezochte avond was „natuurlijk leven". Homeopaat Luc Chaltin publiceerde reeds het een en ander over dit onderwerp en houdt regelmatig praatjes voor de B.R.T.-radio in België. Vol gens hem dragen een goede voeding (hoofdzakelijk holle granen), voldoende lichaams beweging (versterking en ver groting van het hart) een leven zonder conflicten bij tot een lang en gezond leven. Suiker zag hij als vijand nummer 1 van de gezondheid van de he dendaagse mens. Ook een te veel aan eten en het „verbete ren" van natuurlijke voeding wees hij als boosdoeners aan. Luc Chaltin had een paar opmerkelijke uitspraken: „Melk is niet goed, want het stremt in de maag en vormt dan een onverteerbaar blok" - „Vlees is over het algemeen niet geschikt voor consumptie, (Van een onzer verslaggevers) HULST - Tijdens een be hoorlijk druk bezochte leden vergadering (tijdens de voet balavond kwam een dertigtal leden opdagen) heeft de WD- afdeling Groot Hulst gister avond een bijna geheel nieuw bestuur gekozen. Unaniem werd de heer A. Huijskens tot de nieuwe voorzitter benoemd. Vrijwel unaniem was ook de benoeming van de heer G. Eeckhout tot secretaris. De heer A. van Denderen werd tot penningmeester gekozen. Met deze benoemingen heeft de WD een geheel nieuw bestuur. De zittende dagelijkse be stuursleden moesten aftreden omdat hun zittingstermijn was verstreken, dan wel omdat ze nu in de gemeenteraad zitten. Verder werden nog tot be stuursleden gekozen de heer W. Kayzer, de heer R. van Kerckhoven en de heer P. Kindt. Belangrijke besluiten werden tijdëns deze vergade ring verder niet genomen. want de ingewanden zijn er niet tegen opgewassen" - „Mager wil niet zeggen: ge zond" „Verstopping is een open poort voor andere ziek ten" en „Koude handen en voeten betekenen een te klein hart". „Vroeger was er meer een natuurlijke selectie", zei Luc Chaltin, „De mensen had den ook vroeger meer huid ziekten. Tegenwoordig zijn het allemaal chronische interne ziekten door alle vergiften die we binnen krijgen". Tenslotte bepleitte Luc Chaltin een menswaardig onderling con tact. „Want", zo zei hij, „an ders gaan we naar de haaien". SLUIS - Paul Metz, succes vol raadslid en zakenman in Sluis, waagt opnieuw een po ging om lid te worden van de WV en de middenstandsver eniging in Sluis. Zijn advokaat heeft daarover namens twee bv's, P.J.M. Metz bv en Paul's Music Centre bv, brieven ge schreven aan de besturen van die vereniging. Daarin wordt herinnerd aan de uit voerige eerdere correspon dentie over de aanvraag tot lidmaatschap. De VVV in Sluis heeft geen van beide bv's van Metz geaccepteerd als lid, de middenstandsvereniging wil de alleen het Music Centre aanvaarden, maar dat vond Metz op zijn beurt niet accep tabel. De raadsman doet in zijn brieven aan beide verenigin gen overigens een opmerkelij ke mededeling. Bij zijn pogin gen om de statuten van die clubs te pakken te krijgen, bleek hem dat noch de WV, noch de middenstandsvereni ging zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel. (Van onze correspondente) AXEL - Gisteren heeft het echtpaar J. Klaassen en M. Klaassen-Schieman uit de Ge- neraal-Meijerstraat 11 in Axel hun gouden huwelijksfeest ge vierd. De bruidegom is 71 jaar en de bruid is 67 jaar. Gister avond werd er een receptie ge houden bij P. Zandstra. Mo lenstraat 2 in Axel. Ook bur gemeester A. de Kam van Axel kwam het gouden bruidspaar feliciteren

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1978 | | pagina 19