Grootste doorstroomopeiiig in stormvloedkering kan niet meer ZOMER IN ZEELAND Ln rd Verzet tegen verhoging haventarieven LATE Goed voor tien borden soep Landbouwer zet Sas van Gent in de rook Subsidiekans voor kade- aanleg gering iM STEM SgkLA UUr °78-222555- Zo' DIRKER: GEEN 3,5 MAAR 5 PROCENT MINISTER TUIJNMAN: FNV vraagt minister om onderhoud over Total Tien mille beloning uitgeloofd in Axelse moordzaak J^OONDE hoogwater Ontvluchte Belg aangehouden Commissie financiën Terneuzen vergadert pecialist. ;me, duurzame om als enige aan als u 'n stofzuiger ïeeft een land Electro 2500 erke 750 Watt lotor eluidgedempt efilterde uitblaas- ïcht m -snoerautomaat nieke garantie: 3 jaar net veel handige lulpstukken illand Electro l Toppy 1 m snoer :xtra vuilfilter liter stofcassette inieke garantie: 3 jaar net veel handige lulpstukken Minder zonnig totoestel legde een moeder haar kinderen en het natuur wonder van de herfst 1978 vast. Morgen, vrijdag 13 okt. B. op Zoom 0.48 en 13.18 Hansweert Temeuzen Vlissingen Wemeldinge 0.O8 en 12.37 12.04 11.37 0.49 en 13.19 De zomer in Zeeland is ver plaatst naar oktober. De Zeeuwen waren echter gister- (Van een onzer verslaggevers) MOERDIJK - Zeeland hoeft er nauwelijks op te rekenen, dat het bij minister Tuijnman van verkeer en waterstaat ge hoor zal vinden voor zijn ver zoek om in de stormvloedke ring in de monding van de Oosterschelde een grotere opening te maken dan de ge plande van 14.000 vierkante meter. De minister deelde gisteren in Moerdijk, waar hij was ter gelegenheid van de opening van de vernieuwde Moerdijk- brug, desgevraagd aan De Stem mede, dat men nu al te ver is gevorderd om de plannen opnieuw helemaal te veran deren. „Nee, dit kan niet, want dan komen we ver over tijd", aldus de minister die vertelde dat hij binnenkort in Middel burg met het dagelijks bestuur van Zeeland onder meer over deze zaak een gesprek zal heb ben. ,,Ik denk dat Zeeland overigens wel weet dat het niet meer kan", zo zei de bewinds man, daarbij doelend op uit spraken die topmensen van verkeer en waterstaat en van Rijkswaterstaat onlangs de den. en die aan duidelijkheid niets te wensen overliet. Vol gens verkeer en waterstaat en Rijkswaterstaat kan het met meer. De voorzitter van de vaste kamercommissie voor verkeer en waterstaat, Maar ten Schakel, deelde onze krant gisteren in Moerdijk mede het helemaal met minister Tuijn man eens te zijn dat een door- stroomopening van 20.000 vierkante meter, zoals cue wordt gewenst door het Zeeuws provinciaal bestuur er niet meer inzit. „Dit is niet al leen een kwestie van tijd, maar ook van geld". Schakel wees erop, dat een grotere door- stroomopening aanzienlijk meer geld kost - volgens bere keningen van '77 minstens 160 miljoen meer dan een opening van 14.000 vierkante meter - en het geld voor de stormvloedkering wordt niet door Zeeland op tafel gelegd, maar door het Rijk. „Nee, dit kan echt niet meer", aldus de voorzitter van de vaste kamer commissie van verkeer en wa terstaat. Zoals bekend heeft D66 onlangs gepleit voor het maken van de grootste door- stroom-opening in de Ooster schelde. (Van een onzer verslaggevers) KOEWACHT - In de tuin- kas van de familie Melchers aan de Nieuwstraat in Koe wacht groeit het zaai- en pootgoed goed. Dat mag blij ken uit de opzienbarende tomatenoogst, die exempla ren van wonderbaarlijke omvang heeft opgeleverd. De planten torstten tomaten van een ons of zes. Kampioen in gewicht was echter een vrucht van meer dan 1,3 kilo gram. Dochter Trudie Bak- ker-Melchers toonde hem gisteren trots aan onze foto graaf. Mevrouw T. Meclhers, die de tomatenrijkdom van de zaadjes tot de plukrijpe vruchten heeft opgekweekt, weet er overigens wel weg mee. Ze verwerkt de uit de kluiten gewassen oogst tot tomatensoep. „En die hele grote, zegt ze vol van pret, is zeker goed voor wel tien bor den". (Van onze correspondent) SAS VAN GENT - Een on nadenkende landbouwer was er gisteravond de oorzaak van dat de kom van Sas van Gent bedacht werd met een door dringende rook. Deze rook was afkomstig van een akker net over de brug in Westdorpe. De handelwijze van de landbou wer die dacht op deze manier gemakkelijk van zijn oog- stoverblijfselen af te komen had tot gevolg dat de kom van Sas van Gent geholpen door een zwakke wind potdicht zat van de rook en heel wat slaap kamers bedacht werden met een doordringende brand- SAS VAN GENT - Tijdens de nachtelijke patrouille van maandagmorgen drie uur, hield de rijkspolitie te Sas van Gent in de Zuidstraat te Sas van Gent een man aan, die zich daar verdacht ophield. Hij zat op de stoep terwijl zijn brom fiets vlakbij geparkeerd stond. De man die geen papieren bij zich had, bleek P.M. uit Wachtebeke te zijn, die maan dag was gevlucht uit een ver beteringsgesticht te Ruijslede. Hij had 85.000 Belgische fran ken op zak, die hij bekende te hebben gestolen in Moerbeke- Waes. Voorts bekende hij de bromfiets in zijn woonplaats Wachtebeke te hebben ont vreemd. De man is dinsdag aan de Belgische rijkswacht over gedragen. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG/VLISSINGEN - De Industriebond FNV in Zeeland heeft minister Van Aardenne van Economische Zaken om een onderhoud ge vraagd over de problemen bij Total-Vlissingen. Dat gesprek zou op korte termijn moeten plaatshebben. Op het mmisterie van Eco nomische Zaken had men gis teren de uitnodiging nog niet ontvangen. „Wij hebben in de krant gelezen, dat de bonden een gesprek met ons willen hebben over de werkgelegen heid bij de Total-raffinaderij. Een dezer dagen zullen we dan wel de brief (die dus nu onder weg is, red.) krijgen", aldus een woordvoerder. Hij kon overigens geen ver klaring geven voor het feit dat de vragen van het CD A-Twee de Kamerlid Eversdijk aan de minister van Economische Za ken over Total-Vlissingen nog steeds met beantwoord zijn, terwijl uit de informaties is gebleken dat de beantwoor ding van de vragen op ambte lijk niveau al afgerond is. „Misschien speelt hierbij de voortgang in de gesprekken tussen Total en het ministerie een rol", aldus de woordvoer der van het ministerie. lucht. Het gevolg was dat heel wat Sassenaars de meldkamer van de Rijkspolitie belden. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG - De hoofd officier van justitie in Middel burg heeft een beloning van tienduizend gulden uitgeloofd voor inlichtingen die kunnen leiden tot opsporing en aan houding van de dader(s) van de' moord op de 51-jarige West duitser Udo Dolina. Zoals be kend werd zijn lijk op 12 sep tember j.l. aangetroffen in een droge sloot in de gemeente Axel. De rijkspolitie in Middel burg heeft nog geen enkel licht kunnen brengen in deze moordzaak. Het onderzoek richt zich momenteel vooral op Amsterdam, waar het slacht offer voor het laatst in leven is gezien. Udo Dolina was ongeveer 1,75 meter lang, had een nor maal postuur en liep enigszins mank. Hij droeg donker, kort haar en een kort baardje en was gekleed in een lichtkleurig jack van kunstschapevacht, een donkerblauw colbertje, een blauwe spijkerbroek en een rood-wit gestreept over hemd. Als bagage had hij bij zich een roodbruine kunstle ren boodschappentas, een ge broken wit kunstleren klip pertas en een beige kunstleren diplomatentas. (Van onze correspondent) TERNEUZEN - De raads commissie voor gemeentefi- nanciën en toerisme van Ter- neuzen houdt zonderdag 12 oktober om half acht een ver gadering in het stadhuis. Op de agenda staat onder meer den voorstel van b en w tot verkoop van grond in het exploitatieplan „Terneuzen" (Katspolder) aan de Stichting Katholiek Middelbaar Alge meen Voortgezet Onderwijs in Terneuzen voor de bouw van een Mavoschool. Ook komt een voorstel aan de orde tot het garanderen van een geldlening van 650.000 gulden ten behoe ve van de woningbouwvereni ging „Terneuzen". Deze is be stemd voor financiering van de kosten van vernieuwing en uitbreiding van de centrale antenne inrichting in de wijk Oudelandse Hoeve. iterke 750 Watt motor (Van een onzer verslaggevers) 1 nieH SSfNGEN - Het havenschap Terneuzen hoeft vooralsnog scl» en °P een subsidie van het Ministerie van Economi ze d ,n behoeve van de aanleg van een kade aan de ttnJ), zl ,van de massagoedhaven. Dit heeft de vertegen- .ïfppd^Cr Van Ministerie, drs. F. Dirker, gisteren tijdens de Vlil,,!™? va,n de raad van bestuur van het havenschap in HetiPn i'1 laten doorschemeren, eeaIa ?°hap vindt de aanleg van de kade urgent, mede uit «S® van behoud van werkgelegenheid. Ter plaatse zijn Blok va 'I a bulkgoedbedrijven gevestigd, lichtte directeur I verder U "avensehap toe, die zich zonder de nieuwe kade niet twee hofT111611 ontwtkkelen. Als de kade er zou komen, willen de si(jie vanri)Vi!n °°'c daac*werkelijk gaan uitbreiden. Zonder sub- I <ade aan te legg 'S ^et havenschap echter niet bij machte de zii»raDnnrfSCl1! inrichting Axelse vlakte is klaar met teeeteur BI t uitzondering van de milieuvoorschriften, deelde hebben eeht Van ^et havenschap mee. Die milieuvoorschriften Axelse vlakt^ 00 j8' Wat voeten in aarde. De werkgroep wil de welke bedrnvióv, a zones °Pdelen en v°or elke zone bepalen kiffltdewMi, hunnen worden toegestaan. In november Pleiten voor h g,roeP weer bijeen en dan wil directeur Blok sterk 'eu-onderd 8 engen van het rapport, d esnoods zonder het GBLAD VOOR ZUIDWEST NEDERLAND AVTOBEN- Tem -4539ACTe^l"' Nieuwstraat 9. 4531 ZCV Temeuzen, Postbus Hulst, 01140 a--? 1 17920 (4 lijnen), Hulst, Steenstraat 14,4561 30-28030 (3 lijnen) inen)' GoM" KIokstraat L 4461 Goes, 5® Vm vrijdag 8.15-12.30 en 13.30-17.00 uur. van 19.0fi_in „,T Advertentie-exploitatie: Breda; Maandag t/m uur 076-222555. Zondag van 20.00-22.00 uur 01140-4498, Midden-Zee- A "'JUOJ u.iu-ia.uv Cli 1U.ÜV-1I.UU uur. van 19.0(T;nTr: Advertentie-exploitatie: Breda; Maandag t/m E»ml10°-149«rEN: Zeeuw5ch-Vlaanderen iiideSS,Burch^traatn:^oekhandel Passage, Passage 13, Oostburg: in»* terneuzen: Superm. v.d. Velde, Winkelcentrum <NCh^N: ^8.01170-3370 AwLrec*actie Th- van der Helm, Melkweg 40, Oost- vana ?vkelstraat 7?Cr.n rec*acteur Zeeland en plv. chef drs. J. Bouw- ^S^^orburchtS!^01100-28138 Redacteur Midden-Zeeland laanH °°rdstraa» A r PeUe 01102-2320. Redacteur Terneuzen P. act^^aalzonn T T 01154-1556. Redacteur West-Zeewsch- Kwakkell, Zaamslag, 01153-1554. Re- 'lournai ?"4159; E vprcï eren: Henk postma, Walmolenstraat 12, 1150-17Ist Voor Zeelanri n ten' Zoutestraat 57, Hulst, 01140-2748. Fo- eü2en OlKnBportredactiJ',de ,Boer- LanSs de Kreek 56, Terneuzen, 5ooa<01 12941 Ze«land: A. Koomen, Zeldenrustlaan 1, Ter- nspecteur Zeeland W. Hendriks 01140-3751. msP«teur Zeeland C. Menu, 01150-95838. EN INBOEDEL ig 16 oktober a.s. en ligen telkens aanvan- I 9.30 uur, zal door Voeke van de weledele Jveld èen openbare ■vorden gehouden van ^handelsvoorraad, met toegingen uit zijn I verzameling. Verder ce chique inboedels lüeze veiling welke ^ordt aan De Lind 10 Ijk zal geschieden lie en wel ten overstaan Tilburg. ■(EES EN JAPANS lerd porselein zoals lies antieke familli rose leinen dekselpotten en Jari porseleinen fers, enige grote blauw ode. verder veel Euro- Ijzondere mooie blauwe V kaststellen en vazen. IKRONEN EN Kabinet, diverse wortel- pjk gebeeldhouwde njkgebeeldhouwde met goudlak, ivoor feetafel met zes ant. |t, ant. mahonie neubelen zoals deken- liiegels enz. I HANDGEKNOOPTE |de stukken zoals Arad. Zijden, Quom, ■COLLECTIE OUDE PARELLEN EN MEESTERS I familie juwelen bezet |ier, uitgebreide verza- I antieke zilveren |omfoor, koffie-thee oons cassette tafelzilver Idse koperen en tinnen |stoelklokken, vuurver- veel meer kunt u Ihouden op vrijdag len op zaterdag 14 en 17.00 uur.Tijdens 11,50 per persoon. De fns de kijkdagen verkrijg het opgeven van koop- betoogde directeur Blok van het havenschap, gedeputeerde Don viel hem bij met de op merking, dat een niet noodza kelijke verhoging alleen maar de inflatie zou aanwakkeren. De raad van bestuur van het Havenschap Vlissingen had veel meer moeite met de tarie- venkwestie. Het ging daarbij met name om een onderdeel, dat ook de positie van de N.V. Haven van Vlissingen raakt. Het dagelijks bestuur van het havenschap stelde voor een bepaald tarief voor zeehaven geld te verlagen om het aanlo pen van schepen met kleine la- dinghoeveelheden gemakke lijker te maken. Voorzitter Van den Bosse had van het college van Gede puteerde Staten het voorstel meegekregen om dit onderdeel nog even in de ijskast te zetten en eerst overleg te voeren met de N.V. Haven van Vlissingen, die zich verzet tegen de voor gestelde tariefverlaging. De heer Dirker van economische zaken zei niet te begrijpen waarom het havenschap zo maar tarieven zou weggeven en evenmin de relevantie van het overleg te zien. Directeur Van Konijnenburg van het ha venschap maakte de raad van bestuur opmerkzaam op het tot nu toe gevoerde beleid, dat het havenschap autonoom de tarieven vaststelt. Het voorstel tot een verlaging in de bepaal de sector was volgens de heer Van Konijnenburg een gevolg van wijzigingen in de havens van Amsterdam en Rotterdam. De haven van Vlissingen bleek hierdoor plotseling voor klei nere ladingen duurder te zijn geworden dan de twee grootste havens in het land. Het hoofd- beleid is echter altijd geweest, dat zowel Vlissingen als Ter neuzen in tarieven iets lager liggen dan de twee grote ha vens. Het overleg met de N.V. Haven noemde gedeputeerde Van den Bosse meer van psy chologisch belang. De raad van bestuur ging tenslotte akkoord met het voorstel overleg te ple gen met de N.V. Haven, die door de verlaging inkomsten zou gaan derven. IMM (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN - De vertegenwoordiger van het ministerie van economische zaken in de haven- schappen Vlissingen en Terneuzen, drs. F. Dirker, heeft zich gisteren verzet tegen de voorgenomen verhoging van de haventarieven in beide Zeeuwse havens met 3.5 procent. De heer Dirker vond deze verhoging te gering. Hij wenste een tariefverhoging van 5 procent. De heer Dirker betoogde, dat I de Zeeuwse havens wel moeten letten op hun concurrentiepo- I siüe, maar dat 3.5 procent ver- iig de geldontwaarding I nog niet eens goed zou maken. Hij wees bovendien op de plannen van Amsterdam, I Rotterdam en Delfzijl de tarie- 1 ven te verhogen met ongeveer 6 procent. De raad van bestuur van het I havenschap Terneuzen bleek echter geen moeite te hebben met de 3.5 procent verhoging. Het Terneuzense havenschap I beschikt volgend jaar over een sluitende begroting en daarom I zou een verhoging met meer I dan3.5 procent niet nodig zijn, De vooruitzichten voor vrijdag en zaterdag, opgesteld door het KNMI op woensdag om 18.00 uur: Minder zonnig en plaatselijk mist. Gelei delijk lagere tempera turen. Weersvooruitzichten in cijfers gemiddeld over Nederland: Voor vrijdag: Aantal uren zon: 1 tot 8. Minimumtemperatuur: omstreeks 10 graden. Maxi mum temperatuur: omstreeks 19 graden. Kans op een droge periode van minstens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 90 procent. Voor zaterdag: Aantal uren zon: 0 tot 7. Minimum tempe ratuur: omstreeks 10 graden. Maximum temperatuur: om streeks 16 graden. Kans op een droge periode van minstens 12 uur: 90 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 80 pro cent. CADZAND - Het venijn zit niet altijd in de staart. Zo is het ook dit jaar met de seizoenen. middag niet in groten getale op hun stranden aanwezig. Over wegend Duitse badgasten ga ven hun lijfelijke aanwezig heid nadrukkelijk bloot. Met een klaar-in-een-minuut fo- DONDERDAG 12 OKTOBER 1978 Postbus 294, 1400 AG wij telefonisch bereik-

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1978 | | pagina 17