jRleinigheden houden fusie tegen Herstel van Terneuzen zege Meerschaert kampioen HAWBOOmERMI VAN „IE EENDRACHT" SUCCES Crediet «flossen Luctor en Heinkenszand Tweede zege Dieleman Goese rugbyclub krijgt te weinig Titelstrijd vijfde klas Libre in Sas van Gent S ST geë4 :?l w - 1 I I I I I I I r<a^opdaemn'Temeu- ;^2Sr^estand Sinke zesde Titel voor Jaap Oele Biljartzaal in Hulst sport iedereen leest de krant altijd en overall REDIET Uitslagen schaakclub Landau 9 De faUlissemei5ten de vennootschap 'Ai de firma FirmaP woninginrichting 61 vestigd te Breda „„-J liaalhoudende te Al burg en haarhooidl" aansprakelijke ten: l.J.G.H. van wonende te Breda 2; Kooien, wonende té T door het verbjj worden van de e„J uitdelingslijst. 1 Mr. P.J.C.D. van Dij curator, Postbus 932 IVAN DONDERDAG 12 OKTOBER 1978 Bij vonnis van de dissementsrechtbankij!!} d.d. 29 september 197# i!l staat van faillissement 1} klaard: Antoinetta Bud phina Maria van Berket» nende te Breda aan de H velbrink 24, voorheen" doende onder de Ai „Autorijschool Annet" J rechter-commissaris is noemd mr. E.A. Maj rechter in voormelde ree bank. Tot curator is aw steld mr. J.L.M. Arts toorhoudende te Breda» de Parkstraat 8. De rechter-commiss heeft bepaald dat schuldvorderingen uitei op 1 december 1978 bii curator moeten zijn ,L diend en dat de verificatl vergadering zal worden J houden op maandag 181 cember 1978 om 9.25 uuil het gerechtsgebouw aanl Kloosterlaan 46 te BredaT Breda, 9 oktober 1978 Mr. J.L.M. Arts, Parkstraat 8, Breda Curator uit andelijkse issing 2,5% nimaal f 75.-) formatie over tvangen. Finata Bank, PA Amsterdam. onze tafeltennismede- werker) MIDDELBURG - De tweede competitieweek van STZeeuwse afdelingscom- ititie heeft in de le klas A M Biggekerkse Big Smash 5! eerste winstpunten opge ld omdat bij Effectde fceekzoom 2 i" Terneuzen kleine 4-6 zege behaald "jan Meijer bleek zonder mper de sterkste en had dan enk een belangrijk aandeel in devoüewinst. Zand 3 wist in eigen huis met 7-3 over MZ 3 te zegevieren waardoor MZ3 enig team nog zonder punten winst is. In groep B lijkt MZ een der sterkste teams met de routiniers Geert de Korte en Ed de Poorter en ex-junior John Gabrielse. De Middelburgers versloegen plaatsgenoot Laurens 2 gedecideerd met 2-8. Voor een verrassing zorgdehierWesterzicht 1 dat thuis kans zag het naar de le klas gedegradeerde St. Aloysius 2 in het eerste her optreden in de afdeling Zee land met een ruime 8-2 ne derlaag te confronteren waarbij alleen Johan Braet tweemaal kon tegenscoren. Arnemuiden 1 doet het erg goed in de 2e klas A en het deelden de punten waarbij veteraan Johan Aers een on overkomelijk struikelblok bleek te zijn. In 2 B gaat MZ 5 ongesla gen aan kop, mede door een kleine 6-4 zege op Big Smash 2. RWS wist zich in Terneu zen in het plaatselijk duel te gen Effectde Kreekzoom 3 van de punten te verzekeren via een 8-2 score met Schelf hout en Jansen als uitblin- (Van onze sportmedewerker) HEINKENSZAND - Nog nooit is een fusie tussen beide Heinkenszandse voetbalclubs Luctor en Heinkenszand zo dichtbij geweest als deze keer. En eigenlijk waren het slechts I een paar onbenulligheden waarover men struikelde. Dat waren dan de te voeren clubkleuren en de naam waaronder de nieuwe vereniging gestalte moest krijgen. Om met [lietlaatste te beginnen; op advies van de afdeling Zeeland van de KNVB zou de nieuwe club SV (Sportvereniging) Heinkenszand gaan heten. En wat de clubkleuren be- I treft, die zouden althans I voorlopig gehandhaafd blij- I ven, te meer omdat toch vast 1 stond dat men zowel aan de I zondagcompetitie als aan de I competitie op zaterdag zou I Wijven deelnemen. Het oranje- I wit van de zaterdagclub Hein- I kens2and zou dus gewoon in I gebruik blijven bij de zater- dagvoetballers en het groen- I witte tenue waarin Luctor ondags opereert zou even- eens dienst kunnen blijven doen bij hen die ook in de toe komst geporteerd blijven om I op die dag hun takvansportte I beoefenen. Geen vuiltje aan de lucht dacht men aan beide be stuurstafels. Een fusie waar over men nu al een jaar of tien van gedachten wisselt lijkt nu 1 binnen het jaar zeer wel moge- Pik. Voor de leden van Heinkens zand bleek zo'n samengaan in alle opzichten gemakkelijk verteerbaar, maar tijdens een ledenvergadering van Luctor stuitte men op tegenstand. De knelpunten lagen overigens alleen op de keuze van de club naam en het tenue waarin men zou gaan verschijnen. De voor zitter van Luctor Piet Ver meulen daarover: „Het meren deel van onze vereniging bleef op het standpunt staan dat een nieuwe vereniging ook in een geheel nieuw jasje diende te worden gestoken. Groen-wit en oranje-wit moesten dus als tenue ver dwijnen en ook de voorgestel de naam van de nieuwe vereni ging „SV Heinkenszand" bleek bij de leden van Luctor niet in I l^an onze badmintonmede- werker) TERNEUZEN - Na drie '«loten wedstrijden in deze jonge badmintoncompeti- jkt BC Terneuzen 1 op de We weg terug. In de thuis wedstrijd tegen Vijfhuizen 'Peelde het met 4-4 gelijk. De «neuzense ploeg begint zijn W 'e."nden en lijken ''iden voor het eerste am te breken. BC Ter- I ^"frico Noble 2 verloor in I uitwedstrijd tegen FST 1 -1, evenals The Wings dat I va Rel jdeciiferskl°P kreeg bet Vli LOosterhout 2, dat I WVhssmgse Marathon l op uit Vli g s,uurc|e de ploeg TEEmf,^ KLASSE;BC x'tRlc° NOBLE '^HUIZEN, 4.4 _In het iCviT enkelsPel kon Werken!het niet bol- In de eerstee t Sterke Abres- e eniA SIng de strijd d lTgelllk °P- «aar brandde Van y*i volledig af. kdsPeHrokHVeeIf heren en" stand gelijk rtanS ®molders de «drie ekt rToutenburg '"'5,15-10 tuf TSlaan:15-8 h» vorige'wPartr11?VanDriel' sterke sLuf, een zeer haar toen net h ,\mat leSde, eirrdschot mii l slissende ^rfeluiu? haalde deze dames enkel» Wi°n ket eerste "'T van Van K 1,met u'4. „aic 2-1 voor moment een Seulenen h Pr°ng' Elvira anToutenb„h °PP°nente fein1duimbreeltoaVe1n2e!kaar Elvira ve6 derde set 5 tekort o» "derden net badminton kloi 'P- Met en kreei net '6 met 7-11 115 k°eg ovier games voor an §d duhha' Het eerste toonde Sulen ^Bruysel- j hetuitstpv e?*and was bnge,Peelde e^nd °P elkaar Urg:6-15, l|.i5Ptar T°trten- "an DrielS- molders speelden met precies dezelfde uitslag tegen Abres- Van Keeken, maar dan omge keerd: 15-13, 15-6. Met nog twee partijen te gaan was de spanning volop aanwezig, de strijd nog open en was de stand 3-3. SmoldersVan Bruysel verloren het heren dubbelspel met 7-15, 7-15 van AbresVan Toutenburg. Het waren ten slotte de Terneuzense dames die de stand in evenwicht brachten door hun dubbel te winnen in drie sets, waarvan de laatste set wel duidelijk aantoonde dat het Terneu zense koppel veruit het sterk ste was. Tegen het Vijfhuizen- duo Van KeekenVan Touten burg werd het een 17-18, 8-15, 15-2 overwinning. DERDE KLASSE; THE WINGS 1-ROBAD 1 1-7 - Mickey Titaley, de eerste set nipt verloren, kwam goed te rug in de tweede set, maar moest in de beslissende derde set het hoofd buigen voor Schoonen: 12-15, 15-4, 7-15. Kees Outermans was beslist niet de mindere van Buis, maar leed toch-al was het met mi niem verschil-in twee sets ver lies (12-15 en 12-15). Augusti ne Siwabessy kreeg geen been aan de grond tegen Elsdom; 2-11, 2-11. Veel beter deed Roos Outermans het. Met wat meer geluk had zij misschien nog een puntje voor Wings kunnen pakken. Zij verloor van Schoonen in drie sets: 1-11, 11-5, 10-12. Beide ge mengde dubbelspelen gingen voor Wings verloren. Outer- rransïitaley-BuisElsdom 15-13, 10-15, 5-15; Siwabes- syOutermans-Schoonen- Schoonen 9-15, 7-15. Het he ren dubbelspel redde de eer voor Wings. Het koppel Tita- leyOutermans was beslist de sterkste en het won gemakke lijk van SchoonenBuis in twee sets: 15-10, 15-11. Het dames dubbelspel ging opnieuw naar Robad. ElsdomSchoonen-Si- wabessyOutermans: 13-15, 5-15. goede aarde te vallen. Men vond daarin te veel terug van de zaterdagclub. Wat dit laat ste betreft trachtte men elkaar nog te vinden via de naam SHL (Sportcombinatie Heinkens zand Luctor) maar ook dit bleek op den duur geen haal bare kaart. Arie Hannewijk, sinds de oprichting, nu 23 jaar geleden, secretaris van Heinkenszand en evenals voorzitter Vermeu len van Luctor sterk gepor teerd voor een fusie tussen bei de clubs betreurt de gang van zaken sterk. Toen onze jeugdcommissie in het voorjaar op de proppen kwam om nu echt eens serieus om de tafel te gaan zitten met het bestuur van Luctor om één vereniging, in ons dorp van nog geen 3.000 inwoners, van de grond te krijgen haakten wij daarop gretig in", zegt hij. „En we zijn deze keer ver ge komen wat dit punt betreft, maar de finish halen lijkt wel erg moeilijk", voegt hij er wat monotoon aan toe. Het aanschaffen van een nieuw tenue vormde voor di verse leden van Heinkenszand een financieel struikelblok, volgens Hannewijk. Hij wil daar liever niet te diep op in gaan, maar het is wel duidelijk dat het ook hem bijzonder spijt dat men het in beide kampen te veel zoekt in halsstarrigheid, en weigert water in de wijn te doen. Overigens niet achter beide bestuurstafels. Daar is men de laatste jaren al heel dichtbij elkaar gekomen. Er gebeurt veel samen zoals het organiseren van een jeugdtoernooi, het houden van bazaars en het gezamenlijk beheer van de kantine. Maar juist binnen de lijnen van het voetbalterrein moet men tot homogeniteit komen zijn Hannewijk en Vermeulen, alsmede hun andere bestuurs leden van mening. Zo kan men bijvoorbeeld bij beide clubs, die met hun selectieteam in de tweede klas afdeling spelen, geen A-juniorenteam op de been brengen. „Het grootste voordeel bij een eventuele fusie zie ik dan ook zitten in de jeugdsector", zegt Vermeulen. Hannewijk is dezelfde mening toegedaan: „Op dit punt vooral hebben we elkaar broodnodig". Piet Vermeulen - tot vorig jaar actief spelend lid bij zijn vereniging - die volgend jaar 40 jaar bestaat, meent overi gens evenals Arie Hannewijk dat de fusie tussen Luctor en Heinkenszand weliswaar voorlopig even van de baan is, maar zeker niet terecht komt in de ijskast. kers. Destrijdin de leklasjeugd is al in volle gang en alleen Zand 3 is nog zonder punten verlies na de 9-1 tegen MZ 4. Laurens 1 volgt op één punt afstand en het goed begon nen Arnemuiden 1 zag zich in eigen huis verrassend ge klopt door hekkesluiter Wil- no 2. klopte MZ 6 met 2-8 en is nog ongeslagen. Zand 4 en ONA 1 Uitslagen afdeling Zeeland: senioren le klas: A; Effect 2- B.Smash 14-6; Zand 3 - MZ 4 7-3; Westerzicht 1 - Aloy 2 8-2; Laurens 2 - MZ 3 2-8; 2e klas: MZ 6 - Arnemuiden 1 2-8; B.Smash 3 - Aloy 3 6-4; Zand 4 - ONA 1 5-5; RWS - Effect 3 8-2; Arnemuiden 2 - Batavo 1 7-3; MZ 5 - B. Smash 2 6-4; 3e klas: Wester zicht 3 - Goes 1 0-10; Batavo 2 - MZ 9 1-9; B. smash 4 - Answest 1PNL 1 - MZ7 3-7; MZ 10 - Marath 1 3-7; Goes 2 - Zand 5 7-3; Kerkwerve 1 - Westerzicht 2 4-6; Goes 3 - Scaldina 10-10; MZ 8 - Ai- nem. 3 3-7; Effect 5 - Pzem 1 3-7; Aloy 4 - Effect 4 7-3; 4e klas: Kapelle 3 - Scaldina 2 2-8; Veere 1 - Kerkwerve 2 2-8, Laurens 4 - MZ 13 9-1 MZ 11 - Kapelle 2 5-5; Wes- Heinkenszand-secretaris Arie Hannewijk; „We zijn verder ge komen in de zaak van fusie met Luctor, maar de finish halen lijkt een moeilijke zaak te zijn". TERNEUZEN - Een laatste bijzonder sterk weekeinde heeft zondagavond in Hotel Centraal in Terneuzen de titel in de derde klas driebanden klein biljart van het district Zeeuwsch-Vlaanderen van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond gebracht bij de man, die daar de meeste aan spraak op mocht maken: George Meerschaert van het Ter neuzense KOT. Meerschaert, na vier ronden uit dit bijzon der sterk gespeelde toernooi aan de leiding van het klasse ment gekomen, duldde zaterdag en zondag niemand naast zich. Achtereenvolgens zag hij Verdurmen, Van Jole en Wissel sneuvelen en kon ook Van der Hulst een verliespartij op zijn formulier laten noteren. Meerschaert stond bijzonder geconcentreerd aan de tafel en elke aanslag op zijn positie wist hij af te slaan. Naarmate het titelgevecht naar het einde toe ging, was de spanning te snijden. En er kwam een finale tussen Meerschaert en Van der Hulst. Daarbij had eerstgenoemde speler genoeg aan remise, terwijl Van der Hulst moest winnen, om op gelijke hoogte te komen. Wel zou het dan zo zijn, dat Van der Hulst ook meteen de titel op zijn naam zou brengen, omdat zijn moyenne stukken hoger lag dan van zijn directe concurrent. George Meerschaert bewees zondagavond echter een waardig kampioen te zijn. Zonder ooit echt in moeilijkhe den te geraken, hield de KOT-speler zijn tegenstander in de houdgreep en op afstand en het tekent beide finalisten dat men in deze zenuwentoestand de beste partij van het hele toernooi op tafel wist te leggen.Meerschaert tikte als eerste aan, stond bij een stand 20-15 ontspannen te kijken, naar de nastoot, waarin Van der Hulst nog drie caramboles bijeen harkte, maar mocht toen van distrietsvoorzitter Adrie Meeuwse de bondsmedaille in ontvangst nemen. De eindstand luidt: (achtereenvolgens aantal gespeelde partijen; aantal matchpunten en algemeen gemiddelde): 1. George Meerschaert (KOT Terneuzen) 7-12-0.463; 2. Ver durmen (WBC, Walsoorden) 7-10-0.440; 3. Frans van der Hulst (Concordia, Terneuzen) 7-8-0-516; 4. Jan van Jole (WBC, Walsoorden) 7-8-0.409; 5. Kees Wissel (Concor dia,Terneuzen) 76—0.4436. Neve (WBC,Walsoorden) 7-6-0.373; 7. A. Buijze (De Gouden Kroon, Clinge) 7-4-0.382; 8. Rob Kint (KOT,Terneuzen) 7-2-0.351. terzicht 5 - Marath 3 4-6; Laurens 5 MZ 113-7; PNL 4 - Wilno 2 0-10; Marath 4 - Zand 7 9-1; Scaldina 3 - Leur 3 0-10; MZ 14 - Goes 4 3-7; Batavo 3 - MZ 15 6-4; Marath 2 - PNL 2 6-4; Westerz 4 - Veere 2 7-3; Zand 6 - MZ 16 10-0; AFK 2 - Pzem 2 5-5; SAR 2 - Effect 6 4-6; 5e klas: MZ 18 - Marath 5 5-5; Batavo 5 - Veere 3 3-7; TTVO 1 - Ba tavo 4 5-5; MZ 17 - Kats 1 5-5; Laurens 6 - Kapelle 4 7-3; Jeugd le klas: Zand 3 - MZ 4 9-1; Arnem. 1 - Wilno 2 4-6; Laurens 1 - Zand 4 9-1; 2e kl: Laurens 2 - Arnem. 2 3-7; MZ 6 - Wilno 5 2-8; Wil no 3 - Marath 1 4-6; SAR 1 - MZ 5 10-0; Aloy 1 - ONA 1 4-6; Wilno 4 - Effect 2 4-6; 3e klas: Zand 5 - Marath 3 8-2;Westerzicht 3 - Kats 1 2-8; Scaldina 1 - Zand 810-0; SAR 2 - Westerzicht 2 8-2; MZ 8 - Zand 6 2-8; Arnem. 3 - Maraht 2 0-10; Zand 7 - MZ 7 2-8; Effect 3 - SAR 3 10-0; B.Smash 1 - Laurens 3 9-1; 4e klas: Marath 4 - Kerkwerve 10-0; MZ 10 - Scaldina 2 3-7; Kats 2 - Zand 10 9-1; Zand-9 - MZ 9 1-9; Westerzicht 5 - Kapelle 1 0-10; Wilno 6- Laurens 5 8-2; Effect 4 - Westerzicht 4 3-7; Pupwel pen: MZ 11 - Westerzicht 7 9-1; Westerzicht 6 - Zand 11 10-0. Luctor-voorzitter Piet Vermeulen: „Het grootste voordeel van een fusie zie ik zitten in de jeugdsector". (Van onze sportmedewerker) EKSAARDE - De Zeeuwse motorcrossers hebben in Ek- saarde weer heel wat fraaie prestaties geleverd. Rein Die leman won zijn tweede opeen volgende cross bij de B-inter- nationalen. Bij de senioren be haalde Johan Schelleman een fraaie zesde plaats. Ook bij de junioren was er een Zeeuws succes weggelegd. Paul van Remortel werd fraai derde, terwijl Eduard van de Klooster beslag legde op de zevende plaats. In de 125 cc klasse zorgde Jan van Westdorp op nieuw voor een goede prestatie en behaalde de vijfde plaats. Rein Dieleman heeft op nieuw een grote indruk ach tergelaten. In de eerste reeks ging de Axelaar als zesde door de finish. In de tweede reeks ging het nog beter en eindigde hij op de vierde plaats. Deze twee klasseringen waren ge noeg om de tweede overwin ning bij de B-internationalen te behalen. Mallefra en De Meijer waren zondag de voor naamste concurrenten voor Dieleman. Bij de senioren ging de overwinning naar Baetens. Johan Schelleman klasseerde zich in de eerste reeks als zes de. In de tweede reeks verliep de start wat minder vlot en eindigde hij op de negende plaats waarmee hij een zesde plaats in de eindrangschikking behaalde. Eddy Leenknecht wist beslag te leggen op de 23 ste plaats. Hamelink werd ze venentwintigste. Bij de junioren was Paul van Remortel goed op dreef. Van Remortel klasseerde zich als vijfde en achtste waarmee hij op de derde plaats beslag wist te leggen. Eduard van de Klooster had in de eerste reeks veel pech. Met een gebroken rem eindigde hij toch nog op de dertiende plaats. In de tweede reeks was Van de Klooster su perieur en werd eerste. In de eindrangschikking werd Van de Klooster zevende. Hans Co- lijn eindigde als vijftiende. Bij de nieuwelingen waren slechts twee Zeeuwen bij de eerste twintig terug te vinden. Rudie Walhout was veruit de beste Zeeuw. Met een vierde en vijf de plaats eindigde Walhout op de vierde plaats. Rudie Vinck en Bram van de Velde eindig den respectievelijk op de 19 en 21 ste plaats. In de 125 cc klasse was Jac van Westdorp goed voor een vijfde plaats. Tonnie Colijn werd elfde. Ellen Verhagen werd bij de dames zesde. (Van onze sportmedewerker) GOES- De pas opgerichte rugbyclub Tovaal had in de thuiswedstrijd tegen RC Breda beslist meer verdiend dan een 4-4 gelijk spel. Tovaal domi neerde namelijk vrijwel de ge hele wedstrijd. De scrums en line-outs leverden in de meeste gevallen balvoordeel op voor Tovaal, zodat routinier Luc Ringoot zijn driekwarten vele malen aan het werk moest zetten. Tovaal begon de wedstrijd furieus. Gesteund door het massaal opgekomen publiek, zetten de Goesenaren de Bra banders direct onder zware druk. De driekwarten onder leiding van Jan Buijs braken enkele keren gevaarlijk door, maar toch bleef de stand tot de twintigste minuut gelijk. Op dat moment gaf scheidsrechter Van de Guchte een 5-yards crum bij de trylijn van RC Bre da. De Tovaal-voorwaartsen veroverden de bal en Hans Markusse beukte zich langs vier tegenstanders over de try lijn: 4-0. De conversion van Marc van Dijk belandde jam mer genoeg tegen de paal. Het was vooral Luc Roose die Tovaal behoedde voor de gelijkmaker. Tot twee keer toe wist hij gevaarlijk doorgebro ken tegenstanders tot staan te brengen. Na de veldwisseling wachtte het publiek tevergeefs op de doorbraak van Tovaal. Zeer tegen de verhouding in slaagde RC Breda erin een try te drukken. Een overtreding (Van onze sportmedewerker) ZANDVOORT - Tijdens de zogenaamde slotraces waar mee het motorraceseizoen op het circuit in Zandvoort werd besloten kwam de Zeeuw Dig- ny Sinke uit Kloetinge tot een uitstekende prestatie. In de klasse tot 1600 cc. voor produktie-toerwagens klas seerde Sinke zich als zesde en was daarmee de beste van de vijf deelnemende golf G.T.I.-coureurs in deze klasse. Bas van Vliet, die aanvankelijk als vierde in de uitslag voor kwam werd later gediskwalifi ceerd. Winnaar werd Nico Versteegh in Toyota Corolla. van de onervaren Arthur Rijn leverde een strafkick op voor de Bredanaars, die dat buiten kansje omzetten in punten 4-4. Tovaal was daarna weinig fortuinlijk. Een try van Jaap van-Nieuwenhuijze werd we gens voorwaartsspel afge keurd. Luc Ringoot struikelde op nauwelijks één meter voor de trylijn en een strafkick zeil de rakelings langs de verkeer de kant van de paal. Trainer Ad Buijs: „Het was alleen domme pech, die Tovaal van de overwinning afhield". Dit weekeinde speelt Tovaal opnieuw een thuiswedstrijd en wel tegen Roosendaal RC. SAS VAN GENT - Het kam pioenschap vijfde klasse libre van het district Zeeuwsch- Vlaanderen van de Koninklij ke Nederlandse Biljart Bond zal van zaterdag 14 tot en met zaterdag 21 oktober worden gehouden in biljartcentrum Reseda in Sas van Gent. De or ganisatie van deze titelstrijd is in handen van de Sasse biljart vereniging „Het Groene La ken". Via de voorwedstrijden heb ben de volgende spelers zich geplaatst voor de finale; W. de Winne (SBC, Sluiskil) moyen ne 1.35; J. Klaassen (DOS, Hoek) moyenne 1.14; P. Goos- sen (ABC, Axel) moyenne 1.14; J. Weijink (DOS, Hoek) moyenne 1.17; E. Hemelsoet (SBC, Sluiskil) moyenne 1.14; H. Steinkamp (POP, Axel) moyenne 1.06 en W. Schelf hout (De Gouden Kroon Clin ge) moyenne 0.96. Eerste reserve is Th. Corne- lissen (ABC, Axel) moyenne I.28 tweede reserve P. Vinke (DOS, Hoek) moyenne 1.09 en derde reserve H. Lansen (Het Groene Laken, Sas van Gent) moyenne 0,99. De kampioen van deze dis trictstitelstrijd heeft recht om mee te doen aan het geweste lijk kampioenschap vijfde klasse libre, dat van 1 tot en met 3 december in het district Schouwen-Duiveland zal worden afgewerkt. (Van onze sportmedewerkster) VLISSINGEN - De hand- boogsocieleit „De Eendracht" hield in Viissingen het derde indoor-toernooi. De 200 deel nemers, die in Viissingen acte de présence gaven, waren af komstig van een twintigtal clubs uit Nederland, West- Duitsland en België. Vooral België was uitstekend verte genwoordigd, hetgeen nog eens bewijst hoe populair de handboogsport in dat land is. Er werd geschoten volgens het drie pijlen-systeem over een afstand van 25 meter; twee series van dertig pijlen lek. In totaal werden er in het afgelo pen weekeinde maar liefst 14.000 pijlen afgeschoten. Na afloop werden de prijzen uit gereikt door de Vlissingse wet houder van sportzaken de heer Bruinoge.De uitslagen zien er als volgt uit: Dames: 1. Mevrouw Hoevelen (KJSS, Mechelen België) 547 punten; 2. mevrouw Oterman (Flipsboog, Millingen) 531 punten; 3. mevrouw Loopmans (Essen, België) 519 punten. Jeugd: I.E. Felderhof (Flips boog, Millingen aan de Rijn) 533 punten; 2. Gielen (St. Se- bastiaan, Westerhoven) 531 punten; 3. Hendriks (KJSS, Mechelen, België) 530 punten; 4. L. Daris (St. Sebastiaan, Westerhoven) 522 punten. Heren: 1. E. Verhoeven (Olym- pia, Mol België) 573 punten; 2. Duinekan (St. Sebastiaan, Westerhoven) 568 punten en 34 rozen; 3 E. Brakkenveld (Bri- ganos, Inol Munster, België) 568 punten en 33 rozen. Verenigingsklassement: Olympia (Mol, België) 2233 punten; 2. KJSS (Mechelen, België) 2208 punten; 3. Con- stantia(Drunen) 2202 punten. Opvallende prestatie leverde jeugdige boogschutter Peter van der Walle, die op de lange afstand meer dan 1000 punten verzamelde, hetgeen een uit zonderlijk resultaat kan wor den genoemd. (Van onze sportredactie) AXEL - De uitslagen van de onderlinge competitie van de Axelse schaakvereniging Lan dau zien er als volgt uit; Senioren: Destom- bes-Arendse V2-V2Lankreij- er-Groenenboom 0-1; Be- vers-Overdulve 0-1; Van der Boom-Hendriks 1-0; Sla- ger-Peeters 0-1; Van Eck-Pascuzzo 1-0; Len- sen-Oegema V2-V2Gil- huijs-De Putter 0-1; Elen- baas-Mattelé 0-1; M. van Harn-Van Esch 1-0 en L. van Harn-A.van Harn V2-V2. JeugdschakenAlex Poot-René Kok 0-1; Saskia de Feijter-Leo Dieleman 0-1; Eric Elenbaas-Fran?ois Over- dulve 0-1; Edward Pre- ger-Wim Boeye 1-0. (Van onze atletiekmedewerk- ster) GOES De Goese atletiek vereniging AV'56 hield de clubkampioenschappen over 20 kilometer. Een kopgroep, bestaande uit Jaap Oele, Huub Dalebout, Jan Eversdijk en Koos Oggel bleef lange tijd samen aan de leiding. Tenslotte maakte Oele zich los van zijn tegenstanders, om overtuigend als eerste te finis hen in 1 uur en 12 minuten. Huub Dalebout kon het tempo van Oele nog het langst volgen. Hij ging in 1 uur, 12 minuten en 54 seconden als tweede over de meet. Uitslag: 1 Jaap Oele 1.12.0; 2. Huub Dalebout 1.12.54; 3. Jan Eversdijk 1.13.52; 4. Koos Oggel 1.14.55; 5. Wim Roose 1.17.32; 6. Jan Verhulst 1.18.13; 7. Henk Nieuwdorp 1.19.18; 8. Daaf Goedegebuur 1.21.27; 9. Piet Verbeek 1.22.05; 10. Jan Roose 1.25.02. (Van onze sportredactie) HULST - In café „De Stads herberg" in Hulst, clublokaal van de Hulsterse biljartvereni ging „De Kroon" wordt vrij dagavond 13 oktober een fraaie nieuwe biljartzaal ge opend. „De Kroon" krijgt dan de beschikking over twee nieuwe Gabriël-biljarts, hetgeen een aanwinst voor het district Zeeuwsch-Vlaanderen van de Koninklijke Nederlandse Bil jart Bond betekent, 's Avonds om halfacht wordt de nieuwe biljartzaal geopend door dis trictsvoorzitter Adrie Meeuwse uit Axel. Daarna zal Jacques Kool een krachtsport demonstratie verzorgen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1978 | | pagina 15