pi in. 15.» Opsporen oorlogs misdadigers heeft weinig: kans y> 2f Oprichten tweede hart patiëntenvereniging kan nog voorkomen worden OPLICHTING VOOR TINDEM.4NS IJesreryd Minister De Ruiter: Alleen beter-gesitueerden kunnen straks nog kamperen [en wanhoopsmissie (I) binnenland buitenland Stock brandy 0.7 liter Katzen striegel Rosé de France '76 C65 Plan van Fijnaarder om niet-werkenden A aan de slag te helpen Kr-'f M MËÊÊÊÈÊÈmÈ*^ stek 81 brengt werklozen op de been m Sonnema beerenburg 1/1 Hter 9-^Mnhoopsmissie Voorzitter Henk Fievetvereniging i.o. Initiatief Rancunes Belangstelling Binnen 2 a 3 jaar verplichte autokeuring Mexico contact Urenco over ur aniumleve ring Westland Utrecht O Tennis 38 oktober 1978 Aanvang 19.30 uur Goiile Fellikaanhal Shell-bedrijven Curacao staken Den Uyl wijst verwijt debat te vergiftigen van de hand Smith mag niet naar Engeland Ml f STEM VAN DONDERDAG 12 OKTOBER 1978 M p M 198 o! M1/ 3 flessen voor 3 flessen Ktfi voor VouvrayBlanc (Van oMe I redactie binnenïand) ft,» HAAG - Kamperen i een recrMtievorrn voor Kfn de beter gesitueerden te E als het zo doorgaat Ij»'tarievenont wikkeling tv^tterH-,Leb«ch- I.n van de stichting Kam- fesVeluwe gistermiddag je opening van het hoofd tor van de stichting m lï'lmtiek over de snel stij- gende kampeertarieven richtte zich op zowel de campingex ploitanten als op het ministerie van Economische Zaken, die de ontwikkelingen naar zijn mening ^onvoldoende in de hand houden. Ook de recrea tiegemeenten die de kampeer der alle mogelijke heffingen opleggen, kregen van de stich tingsvoorzitter een veeg uit de pan. (Van een onzer verslaggevers) FUNAART - De afdeling Fijnaart van de Industrie bond NKV heeft in een „doe"-nota een nieuwe ma nier gelanceerd om de niet- werkenden in ons land aan de slag te helpen. Volgens het geschrift zouden arbeidson geschikten, vrouwen en werklozen met behoud van hun uitkering via een „werk en hulpwinkel" aan het werk kunnen gaan. De werk- en i, v:y. v hulpwinkel moet een soort uitzendbureau worden die niet-werkenden de moge lijkheid biedt legaal allerlei klusjes op te knappen waar de vakman niet meer voor komt. Volgens de geestelijke va der van de nota „Werk en Gelegenheid", de Fijnaarder Pieter Koevoets blijft er op dit moment ontzettend veel werk liggen. Niet alleen bij de mannen thuis in de repa ratiesfeer maar ook bij de overheid, verenigingen en allerlei organisaties. Werk waarvoor personeel te duur is. Via de werk- en hulpwin kel nu, kan dat werk opge knapt worden door mensen die het graag in ongedwon gen sfeer willen doen en al een inkomen hebben via een uitkeringsinstantie. Hf*#*0- V r f i 'h 5 -Mtm x" ZT1' kiek '81, lokt velen naar het Binnenhof, jisteren waren er werklozen om te proteste- Dtegen de beleidsvoornemens van het kabi- ItVanAgt, omdat zij zouden leiden tot een tksenjacht op deze groep, vooral door de versterking van het ambtelijk opsporings- en controle-apparaat voor de sociale uitkerin gen. Men vraagt dan ook aan de kamerleden de voorgestelde bezuinigingen af te wijzen als so ciaal en financieel ongewenst. (ADVERTENTIE) Heerlijke vissalade (4 personen) Vermeng 400 g gaar visvlees (wijting, schel vis, kabeljauw) met 250 g gekookte aard appelen, 1 grote ui, 1 grote gesneden appel, peper en mosterd naar smaak Bedek een schaal met slabladeren. Leg de massa erop en maak deze glad met slasaus. De salade garneren met 3 gesneden tomaten en schijf jes ei. Doemeermet vis, omdat't zo lekker is. Produktschap voor Vts en Visprodukten, 's-Gravenhage m E dag komt in zicht, waarop Rhodesië, een land in Zuidelijk Afrika pegentig jaar geleden met geweld door de blanken werd veroverd, pt geweld zal worden heroverd. IHetprachtige en rijke land, zo groot als Frankrijk, waar ondanks een [etgangsregering tot zeker 31 december 260.000 blanken het lot jalen van 6,7 miljoen zwarten, is in grote nood: ICage/tjks sterven er gemiddeld twintig mensen als gevolg van een ïMla-oorlog, waarin, getuige de krantefoto's en t.v.-beelden, gru- Pike wreedheden worden bedreven. Maandelijks verlaten meer dan 1.500 blanken het land, omdat zij Iter niet meer veilig voelen. |>an dag tot dag oefenen vijf zwarte buurstaten, de supermacht terika en het „moederland" Engeland toenemende druk uit op die inke en zwarte leiders, die het zogenaamde interne akkoord heb- m gesloten. Op basis van dit akkoord is in maart van dit jaar een ►e gangsregering gevormd op weg naar een meerderheidsbestuur. ffize regering zijn drie zwarte leiders opgenomen: Moezorewa, °'e en Chirau Zoals bekend wordt dit blank-zwarte akkoord niet invaart) door de leiders van het Patriottisch Front, Nkomo en Moe- fe Beiden, leiders van guerrilla-bewegingen, vechten door voor onafhankelijk Zimbabwe. Amerika, Engeland en de EEG-landen r ouwen akkoord ook als ontoereikend en zij blijven tot op e"op het standpunt staan, dat de macht in Rhodesië moet worden p'Se ragen door middel van een overeenkomst tussen ALLE par- fcnl'^nk11 V''and .is er overi9ens van overtuigd, dat de interne Md ic 8 es'® "rt's'ckt is en zelfs Ian Smith, de blanke premier, a sil 2wiigend toegegeven door in het geheim te gaan praten de leiders van het Patriottisch Front, Nkomo. n tijd te6 m°ed der wanhooPis 'an Smith nu naar Amerika gereisd Wie 6n be9nP te vra9en voor de levensgevaarlijke Nisen vnn/rT ,odes'® verkeert. Hij probeert alsnog steun te ver- fommioe eme re9elin9' inspelend op de sympathie, die er in fc plannen bestaat^ d6 Amerlkaanse (en Britse) samenleving voor een'e™achten viel' heef1 Smith bij de Amerikaanse regering etand° 3an de °rond 9ekregen. Washington is niet op zijn Mschaoak pun'en teruggekomen. Zelfs Smiths onheilspellende onder de unoiti" marxistische horden op het punt staan Rhode- pnnurwen al at u, 6"' verma9 de Amerikaanse regering niet te ^sbeweainnon Zi' haar zor9en over de koers van de bevrij- onder s'osien of banken. |an,gst) t dat ste re3er|ngskringen overheerst het realisme (en de Wnen zijn van van de vs voor de interne regeling het begin zou oeli9 gebied D^a t"VVest~confrontatie in een strategisch ge- 'aNtisch Front n rikaanse radenering is en blijft: zonder het Hel Front militai t" 8°h,e op,oss'n9 voor Rhodesië, omdat: |te"ein verliest Seeds sterk®r wordt en het Rhodesische leger l^rikatevnenrt0^ deeft van vijf Afrikaanse (frontlijn) staten, die Front wel e en s"mot ee? beroeP zou kunnen doen op „Cubaanse %eteSpa^s®- wijn 9/9 3 flessen JP5/! voor '"Sen van dien a"6 ^ev°'9en voor de internationale machtsverhou- J Smith ai h r^ika in feite een meester in het spelen op tijd, is in l^'en tot het einde Meconfronteerd ™ettwee alternatieven: door- >«ictbetrokken° 8men aan ean conferentie van ALLE bij 6ln,9enteiaatconrPar1l'en'Smith'diein de afgelopen jaren altijd te „,atste eigen!ijk wel w? n6S deed'heeft si9nalen gegeven, dat hij het d" iaar al rekeni Amerikaanse regering hield er begin mei I a,6nom nog te redcT9 mee' dat Smith 'n dit nejaar wel zou willen T 6ns de in deze k 0n Wat er ,e redden valtIn Britse kringen is men I he Guardian - ^oed 'n9eiichte bladen als The Observer Ge Britten ziin™6' Z° Zeker van' dat de blanke premier wil plan zouden h^h i3an^ V00r een bloedi9 einde, dat zij een uVa" wie er ai«!r ui,gewerkt voor de evacuatie van de |comhISnietor"hoaeliiJ h1109 80 000 de Britse nationaliteit bezitten. lnatie van realistic het 9ezond verstand, in deze kwestie een 1 van de 2jCt, che Politiek en de aanvaarding door vooral 'o'8n' Hat lijkt dp I w'iz|gende werkelijkheid in Rhodesië, zal "nseneconomi^hatSle"aogelijkheidom een naderend bloed- Pu'hhoop te voorkomen. DE stichting „Zeilen met ge handicapten" is een vijftien meter lange tjalk rijker. Het geld hiervoor werd woensdag symbolisch overhandigd door Enith Brigitha. Het bedrag van 73.000.- werd bijeenge bracht door de deelnemers aan de „Ik drink melk, U ook ?"-campagne, die daar voor van hun honorarium af zagen. (Van een onzer verslagge vers) DORDRECHT/BREDA - Op 24 oktober zal in Dor drecht een nieuwe vereniging van hartpatiënten worden opgericht, die de naam zal dragen van de oprichter van de Nederlandse Hartpatiën tenvereniging, Henk Fievet. De berichten over deze tweede vereniging, die haar ontstaan dankt aan onvrede met het ondemocratisch be wind van de huidige N.H.V.-voorzitter P. van Overveld uit Roermond, zijn vroeger uitgelekt dan het voorlopig bestuur van de Henk Fievet-vereniging heeft gewild. Het definitieve besluit daartoe is genomen nadat een poging tot schrif telijk contact met Van Over veld en de overige bestuurs leden van de N.H.V. zonder succes bleef. Nu zegt de (voorlopig) voorzitter van de Henk Fievetvereniging, de Dordtse verpleegkundige K. Thies: „Als Van Overveld na deze voortijdige publikaties vóór 24 oktober nog bereid heid toont tot overleg, dan is de oprichting van onze nieu we vereniging misschien he lemaal niet nodig". Het initiatief tot oprich ting van een nieuwe vereni ging is genomen door een groepje van twaalf aspirant leden van de N.H.V. Al lang heerste er in de gelederen van die vereniging onvrede over het feit dat mensen die zich als lid opgaven (en dat zijn er om en nabij de 40.000) het nooit verder konden brengen dan aspirant-lid. Dat bete kent namelijk, dat ze geen enkele zeggenschap hebben over het reilen en zeilen van en binnen de vereniging. De dienst wordt uitgemaakt door een handjevol be stuursleden, die aan niemand enige verantwoording heb ben af te leggen. Thies: „In maart van dit jaar hebben die mensen het bestaan zichzelf voor een nieuwe periode te herbenoe men. Maar zelfs toen hebben wij, aspirant-leden, nog ge tracht versnippering in de vereniging te voorkomen. We hebben als voorlopig bestuur van een vereniging in op- (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Hoewel het opsporingsregister op dit ogenblik nog 355 namen bevat van personen die wegens hun misdragingen gedurende de tweede wereldoorlog worden gezocht, zal slechts ten aanzien van een klein aantal van hen met enige kans op succes actie in het bui tenland kunnen worden ondernomen. De meeste anderen, die indertijd al dan niet bij verstek zijn veroordeeld, kun nen slechts worden aangehouden wanneer zij in Neder land worden aangetroffen. Maar dit laatste is een binnen enkele jaren aflopende zaak in verband met de wettelijke verjaringstermijnen. Dat schrijft minister De Ruiter (Justitie) in een onlangs toegezegde brief aan de Twee de Kamer, waarin hij het be leid ten aanzien van voortvluchtige oorlogsmisda digers uitgebreid uitlegt en zegt al het mogelijke te doen om te bevorderen dat zij alsnog hun verdiende straf krijgen. Van de 355 personen in het opsporingsregister zijn de meesten niet voor een oor logsmisdrijf veroordeeld maar voor het treden in Duitse dienst en/of hulpverlening aan de vijand, aldus de brief waarin staat dat van velen niet bekend is of zij nog wel leven. Tweeëndertig van de 355 zijn tot levenslang of de dood ver oordeeld. Voor deze oorlogs misdadigers geldt overigens geen verjaring. richting aangetekende brie ven gestuurd aan Van Over veld en de overige bestuurs leden via hef postbusnum mer van de N.H.V. Dat was op 15 september. Aangezien we daar taal noch teken op gehoord hebben is nu ons besluit gevallen tot oprich ting van de Henk Fievetver eniging, waarvan de in de maak zijnde statuten een democratische gang van za ken binnen de vereniging zullen waarborgen. De nieuwe vereniging wil op dezelfde niveaus ais de N.H.V. als gesprekpartner namens de hartpatiënten optreden en, aldus voorzitter Thies, o.a. een onderzoek in stellen naar de oorzaak van al het gekrakeel rond be faamde hartchirurgen, waaraan volgens hem het te kort aan hartchirurgische capaciteit in ons land te wij ten is. De naamgeving van de ver eniging heeft, uiteraard, de instemming van de weduwe van Henk Fievet in Breda. Zoals bekend is Henk Fievet eind zestiger jaren de grond legger van de N.H.V. ge weest. Na zijn overlijden op 8 februari 1976 is Van Over veld hem als voorzitter opge volgd. Mevrouw Fievet: „Wat die naam betreft heb ik wel een clausule laten ope- nemen, dat ik de toestem ming kan terugnemen zodra er in of door de vereniging dingen zouden gebeuren waarmee ik het niet eens kan zijn". Een dochter van Henk Fievet wordt bestuurslid van de nieuwe vereniging. Volgens voorzitter P. van Overveld van de N.H.V. is de oprichting van de nieuwe vereniging het gevolg van rancuneuze gevoelens bij oud-leden van zijn groep. Hij betwijfelt dat de nieuwe be langenvereniging echt wat voor de hartpatiënten zal gaan doen. Gisteren, woens dag, zo zei hij, zijn de statu ten van de N.H.V. bij een no taris bestudeerd om daarin een bredere inspraak van het ledenbestand mogelijk te maken. Daarmee erkent hij, dat de democratie binnen de N.H.V. tot nu toe geen bloeiend bestaan heeft ge leid. Minister De Ruiter deelt de Kamer verder mee dat een on derzoek van alle betreffende gegevens acht namen van personen heeft opgeleverd, die mogelijk verdacht worden van oorlogsmisdaden, die niet verjaren en die niet in het op sporingsregister staan. Mo menteel wordt overlegd of dat alsnog moet gebeuren. Het Ne derlandse opsporingsregister bevat ruim 30.000 namen van personen, voor wie justitie op een of andere manier belang stelling heeft. Minister De Ruiter zegt de Kamer toe dat wordt nagegaan in hoeverre de regering van de Bondsre publiek kan worden voorzien van een lijst van oorlogsmis dadigers die zich vermoedelijk in dat land bevinden. Daarbij wordt ook gevraagd of een Ne derlands verzoek tot uitleve ring zou kunnen worden. Ge gevens van gesignaleerd en die niet zijn veroordeeld zullen via de diplomatieke weg aan onze buurlanden worden verstrekt. Verder zegt De Ruiter een on derzoek toe naar het oprichten van een instantie voor de op sporing van voortvluchtige politieke delinquenten, zodat iedereen met informatie ook op een plaats terecht kan. (Van onze redactie binnenland DELFT Binnen twee a drie jaar kan de verplichte perio dieke autokeuring een feit zijn, aldus mr K. Polak, directeur van Veilig Verkeer Nederland gisteren bij gelegenheid van de zes miljoenste veiligheidsin spectie. IN de concurrentiestrijd om de opvolging van de Neptune heeft de Amerikaanse ambas sade de Tweede-Kamercom missie voor defensie uitgeno digd voor een gesprek. Er zul len gegevens worden verschaft over de Orion van Lockheed en een compenseringsprogram- ma. L oeveel energie de Bel gen reeds hebben besteed aan hun taalstrijd valt moeilijk te zeggen, maar zeker is dat de verspeelde energie beter besteed zou zijn geweest aan het zoe ken naar een oplossing voor de geweldige finan- ciëel-economische problemen van het land met zijn bijna 300.000 werklozen. Maar of het andere al lemaal belangrijker was, hebben de vier regerings partijen onder aanvoering van de christendemocra ten en socialisten een jaar lang gebekvecht over een staatshervorming (Eg- mont Pact) dat tenslotte in een akkoord uitmond de, dat echter achteraf door de parlementsfractie van de Vlaamse Christen democraten (CVP) onaan vaardbaar werd geacht omwille van het on grondwettelijke karakter van een aantal bepalingen in het akkoord. Nu is het beter om te iaat een fout in te zien dan helemaal niet. Dat neemt echter niet weg, dat CVP- fractieleider Wilfried Martens, die met de frac tieleiders van de andere regeringspartijen het staatshervormings-ak- koord op eigen houtje uit gewerkt heeft, duidelijk buiten zijn boekje is ge gaan. Toen namelijk de Belgische Raad van State nog voor de vakanties een aantal punten van het staatshervormings-ak- koord ongrondwettelijk noemde, lapte Martens die bezwaren aan zijn laars. Toen de parle mentsfractie van zijn partij haar voorzitter vo rige week corrigeerde, veranderde ook Martens plotseling van tactiek, met name toen hem was duidelijk geworden dat de Belgische Senaat het zo genaamde Egmont Pact niet zou aanvaarden. Martens had evenwel veel eerder, reeds voor de zo mervakantie, zoveel ka rakter moeten tonen om een duidelijk nee te laten horen. Ook al schreeuw den in die dagen met name de Franstalige regerings partners moord en brand, begrijpelijk omdat juist zij dankzij deze overtre dingen van de grondwet aanzienlijke voordelen uit het vuur hoopten te slepen voor Wallonië en Fran stalig Brussel en ten na dele van de Vlamingen. Het is tenslotte premier Tindemans geweest die de knoop 'op eigen houtje heeft doorgehakt. Toen de Franstaligen deze week bleven aandringen op het opzijzetten van de grondwet besloot hij naar de koning te stappen. Voor Tindemans moet dat een hele opluchting zijn geweest, want niet alleen heeft hij nimmer onder stoelen of banken gesto ken dit soort staatsher vorming af te wijzen, hij heeft ook steeds duidelijk gedemonstreerd dat deze Grote Coalitie, waarvan hij de leider was, hem ei genlijk helemaal niet aanstond. JAN SCHILS DEN HAAG - Mexico heeft bij Urenco geïnformeerd naar de mogelijkheden voor even tuele levering van verrijkt uranium. Minister Van Aardenne van Economische Zaken die dit antwoordde op vragen van het PPR-kamerlid Jansen zei niet te weten of Mexico minder af hankelijk wil worden van de Verenigde Staten wat betreft de levering van verrijkt ura nium. (ADVERTENTIE) DeTotstaaklIéL013-342633 WILLEMSTAD (ANP) - Alle Shell- werknemers op het Antil liaanse eiland Curasao hebben woensdagmorgen het werk voor onbepaalde tijd neerge legd. Ze eisen dat er onderhan deld wordt over een cao voor alle Shell-bedrijven op Cura sao. Bij de staking zijn in to taal ongeveer 2200 mensen betrokken. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Op scherpe wijze reageerde oppositielei der Den Uyl gisteren op het verwijt van premier Van Agt dat de maatschappelijke dis cussie wordt vergiftigd, wan neer gezegd wordt dat dit ka binet de „minderbedeelden armer maakt" en „voorbijgaat aan de deur van de rijken". De Uyl stelde dat de wijze waarop het kabinet de lasten verdeelt met de toch al be perkte middelen onjuist en on eerlijke is. Hij wees in dit ver band ondermeer op het zes maal een half procent korten van de sociale minima; de ei gen bijdrage van honderd gul den in de verstrekking van ge neeskundige voorzieningen en de tien gulden liggend per dag voor ongehuwden en kinderlo ze echtparen. MS f/ W Meneer de voorster, ik wou nog snel even iets kwijt. Het gaat over de nieuwe brug over de Moerdijk, die de koningin ge opend heeft. Ik weet dat mijn spreektijd be perkt is, want ik ben maar een kleine fractie. Maar het is toch mijn democratische recht.... Meneer de voorster, de gachte afvaardigde hoe-heet-ie-ook- weer heeft gezegd dat mijn partij het landsbelang niet zou dienen. Daar ben ik het niet mee eens. Gachte afvaardigde moet toch weten dat wij altijd aan het volk denken. De brug over de Moerdijk is iets waar ons volk helemaal achter staat. Dat in de eerste plaats. En in de tweede plaats is het volk mijn partij erg dankbaar, want wij hebben altijd gepleit voor een goede verbinding tussen Zuid-Nederland en de rest die er altijd maar een beetje bijhangt. Ons land beleeft moeilijke tij den, dat heeft de heer minister president al betoogd. Onze fractie is het daar helemaal mee eens. Wat dat betreft kun nen wij ons geheel achter de regering scharen. Ik zou u, met het oog op het heil van ons vaderland, voor willen stellen, het televisietoestel in te schakelen. In Zwitserland wordt namelijk op dit moment de eer van de natie verdedigd. U hebt dit gisteravond nie mand horen zeggenNee, dat klopt. Er werd gewoon door gedebatteerd. Als het niet om voetballen, maar om wielrennen was ge gaan, ja, dan had Van Agt de gachte afvaardigden wel ge vraagd de bankjes te verlaten en de tv aan te zetten. MERIJN (Van onze redactie buitenland) LONDEN - Premier Ian Smith van Rhodesië mag En geland niet binnen. De Britse minister David Owen (buiten landse zaken) deelde mee, dat een verzoek van de blanke premier voor een visum niet wordt ingewilligd, omdat een bezoek aan Londen geen en kele bijdrage zou leveren aan de vrede voor Rhodesië. Als Smith zijn plannen doorzet en toch naar Groot- Brittannië komt, loopt hij de kans te worden gearresteerd. Volgens de vluchtelingenor ganisatie van de VN in Genève vluchten dagelijks gemiddeld 200 zwarte kinderen vanuit Rhodesië naar Botswana. De laatste drie maanden zouden in totaal 30.000 zwarte Rho- desiërs hun land zijn ont vlucht. De sterke stijging van de vluchtelingenstroom komt vooral doordat het over gangsregime de dienstplicht heeft ingevoerd. Tenslotte heeft de VN Ame rika een standje gegeven we gens het ontvangen van vier leden van de overgangsrege ring: de blanke premier Smith en de gematige zwarte leiders ds. Sithole, bisschop Muzore- wa en stamhoofd Chirau. Amsterdam Aberdeen Athene Barcelona Berlijn Bordeaux Brussel Frankfort Geneve Helsinki Innsbruck Klagenfurt Kopenhagen Lissabon Locarno Londen Luxemburg Madrid Malaga Mallorca München Nice Oslo Parijs Rome Split Stockholm Wenen Zurich Casa Blanca Istanbul Tunis onbew. zw. bew. zw. bew. 1. bew. onbew. 1. bew. 1. bew. onbew. onbew. zw. bew. onbew. onbew. half bew. zw. bew. onbew. 1. bew. 1. bew. zw. bew. onbew. 1. bew. geh. bew. onbew. geh. bew. onbew. 21 gr. 17 gr. 23 gr. 22 gr. 21 gr. 24 gr. 24 gr. 21 gr. 18 gr. 9 gr. 21 gr. 18 gr. 13 gr. 16 gr. 20 gr. 24 gr. 22 gr. 23 gr. 25 gr. 25 gr. 10 gr. 21 gr. 9 gr. 24 gr. niet ontvangen onbew. onbew. onbew. zw. bew. regen niet ontvangen onbew. 23 p-*- 22 gr. 14 gr. 20 gr. 12 gr 20 gr

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1978 | | pagina 13