Gregory Peck overtuigt als sadist WALT DISNEY VOORZAG STRIPFILMHELD ZELF VAN STEM Mickey Mouse (50) verdient nog twee miljoen per jaar k >351^ <b SÜSSBTÏ JtiZl AGENDA Jazz tussen de Franse bergen Jess Terneuzen brengt nu ook moderne jazz ÜSlSSt— Jubileumplaat MPS erg gevarieerd beveiliging De jongens uit Brazilië: een bloedstollende thriller Geluid Duck aet trio, dat al Hi "jdlandtheat?, het ï^oende een k ''hozen om hekken ®det publiek South Point Big Band Kaarten kunst. Maar niet me kroot dichter gaat. Een Igeen grenzen, Zoals de ■ken. Maar de stadsb» |Geen duit meer, zejd.n 11 te bar. Wat zouden ■en? Quito keek toehal iedaan wordeng prbijgangers in Guaya" len bronzen standbeeld f\ocl* 5US Iplaat kon iedereen ziin I kijken burgers en tol Ie grote dichter daarin persoonlijk gekend En Iron is die op JoseOlrne lirgervaadren maar een le ratten bewoonde mu lyaquils plaza is. Kou ■Misschien wel zo gront B MARION LAIDY n !l 1 Kj ïen strenge controle op au-1 Imobilisten, een van de meer I jerkbare vormen van vrij- lidsbeperking. Volgens I pbier komen er in de Bonds-1 oubliek ergere vormen voor. gen het huis beukt, is het te lat om het dak nog te beveili- ln". I Onder die beveiliging vielen laatregelen van zowel wettige Is onwettige aard. De veilig- pidsdiensten begonnen bij- norbeeld met de coördinatie an hun aktiviteiten lang Jiordat de wettelijke pchtvaardiging daarvoor ge- even was. Verder deed het tobleem zich voor dat artikel 0 van de grondwet de on- phendbaarheid van het PTT vaaronder brief-)geheim ga- imdeerde. Er kunnen hieraan |echts beperkingen worden pgelegd, zei men, door middel an een wet. In 1968 werd er echter een Heuwe clausule aan toege legd. „Indien de beperking ■op gericht is de basis van de ■emocratische orde of de vei- i figheid van de Bondsrepubliek If een van de deelstaten te be- j chermen, dan mag de wet be- ■chikken dat degenen om wie let gaat niet op de hoogte wor- len gebracht. Diensten en iulpdiensten die door ne larlement zijn aangewezen ïogen dan de plaats ïnneme an aanklachten in een wette- .jk proces". Met andere woor- en, de betreffende wet werf ngetrokken. Een van de tieuwe maatregelen die Cowe lehandelt is de wet voor escherming van de ichappelijke vrede uit leze stelde onder andere h lepleiten van criminee' 8 veld, onderscheiden van iraktische steun daaraan g 'even, wat voorheen a jaar was. In feite zijn uurlijk de m°gellJkh5d nJet lergelijke wetten bieden, ïun huidige t°epassing nensen zorgen baartWnfliSde iet geval van de bewatong^d midige praktijk van iat het aanleiding e jiedt voor algemene ing. In Berlijn wordt soms de opmerking gemaak anti-terroristiscne veel meer mensf",„risme dan er door het tr0£fen- zelf worden r;de Waar ben je banger J ]n staat of de te*r° a[the' West Duitsland bepa^ je antwoord daarop un bent. Cobler verUhet woordigt in elk 6 endie standpunt van d g de het bangst z'Jn staat. JAMES FENT°' mard>ar,/ (Copyright The G gtem) DE STEM VAN DONDERDAG 12 OKTOBER 1978 Samomffllling: Eug«n« loomant »n Dirk Vtlltnga ■Een/ragment uit de bloedstollende confrontatie tussen Nazi-jager Lieberman (rechts op canapé p de door Dobbermans bewaakte dr. Jozef Mengele. In het midden één van de 94 Hitlertjes Meer dan dertig jaar lang is de nn 62-jarige Holly- woodveteraan Gregory Peck tot wederzijds genoe gen geportretteerd als de „pretty boy". Als de recht schapen advocaat uit „To Kill a Mockingbird", waar voor hij in 1963 terecht zijn eerste en tot op heden enige Oscar kreeg. Of ais de be zeten kapitein in „Moby Dick" en de super-generaal in de bij bioscoopkassa voortijdig gesneuvel- de„Mae Arthur". Begin dit jaar keek men in verwend Hollywood, dan ook verbaasd op toen regisseur Franklin J. Schafner, bekend van successen als „Patton" (le verde hem een Oscar op) en „Papilion", tegen de wil van producent Stanley O'Toole juist Peck uitkoos voor schur kenrol van dr. Josef Mengele in de aangrijpende thriller „Dé jongens uit Brazilië". Logisch dat ik maar met één vraag naar de persvoorstelling ben ge gaan: is „pretty boy" Peck ook te pruimen als aartsschurk? Pas als Gregory Peck koel tjes opdracht geeft tot het do den van het jongetje uit de sloppen, dat in alle onschuld en voor een transistorradio heeft meegewerkt aan het af luisteren van Mengele's krankzinnig moordplan, heeft hij mijns inziens op indruk wekkende wijze afgerekend met zijn helden-image. Zowel Peck als regisseur Schaffner hebben de omwenteling met zorg aangepakt. Het sadisti sche karakter van dr. Mengele, de ergens in Zuid-Amerika ondergedoken „Engel des Doods" van het concentratie kamp Auschwitz, wordt niet botweg in het gezicht gegooid van de kijker, die Gregory Peck alleen maar kent als edelman. Hoe zeer Peck zelf bewust is geweest van het ge doseerd overbrengen van Mengele's waanzin blijkt vooral uit de angstaanjagende confrontatie tussen hem en zijn tegenstander, de Nazi-ja ger Ezra Lieberman formida bel gespeeld door Sir Laurence Olivier. De waanzin parelt in die scène van zijn gezicht. Overigens moest ik ook heel even wennen aan Olivier als Nazi-jager. Want in de „Ma rathon Man" was juist hij de opgejaagde „Engel des Doods", die Dustin Hofman's gebit onder handen nam. „De jongens uit Brazilië is- allerminst de titel voor een film-musical. Het scenario is gebaseerd op bestseller „The Boys from Brasil" van Ira Le vin, ook bekend van „Rose mary's Baby" en „Kus me en sterf". Nazi-moordenaar Josef Mengele en zijn jager Simon Wiesenthal - logische dat al leen Wiesenthal aanwezig was op de 4 oktober in Los Angeles gehouden wereldpremière... - zijn de tegenpolen in deze film. Mengele heeft enkele van zijn Nazi-vrienden, verenigd in de „Kameraden-Organisa tie", opdracht gegeven om in twee-en-een-half jaar tijd 94 aan hun AOW toezijnde bur gervaders, verdeeld over Amerika, Canada en West- Europa, te vermoorden. Door deze „heilige missie" moet het Arische Ras weer overeind komen. Het plan wordt echter afgeluisterd en doorgespeeld naar een in het begin onwillige Lieberman in Wenen, Oosten rijk. Na het doornemen van hon derden krantenknipsels over „verongelukte" 65-plussers en na een lesje in „clonen" (zaad loos en identiek voortplanten van een mens) ontdekt Lie berman, dat Mengele bij die vaders allemaal Hitlertjes heeft ondergebracht in de hoop, dat één of meer van hen de wereld weer tot scanderen van Sieg Heil kan bewegen. FILMFIGUREN die vijftig jaar na hun eerste optreden nog1 door iedereen worden herkend en dan zelfs nog voorkomen op uurwerken en I T-shirts zijn er maar weinig. Topolino, Miguel Ratoncino, N'iki Kuchi, Musse Pig, Mikel I Mus en EI Raton Miguelito hebben het toch maar ge- I presteerd. Onder die naam verscheen Mickey Mouse in Italië, Spanje, Japan, Zwe- I den, Griekenland en Argen- tinië. 's Werelds bekendste muis I bestaat omstreeks deze tijd vijftig jaar, De preciese ge- I boortedatum van MICKEY IS NIET BEKEND. De ene stripantiquair houdt het op 19 september, de ander op 28 J november. De plaats is wel la zeker: het Colony Theater in Manhattan, New York. Over de vader bestaat weer wel onduidelijkheid. Hoewel algemeen wordt aangenomen dat Walt Disney verant- woordelijk is voor de creatie Ivan zijn filmfiguren is het niet zeker dat dit ook opgaat l|voor Mickey Mouse. Waar- schijnlijk is zijn animator, de I' briljante tekenaar Ub Iwerks I de schepper van het uiterlijk van de legendarische muis. Onbelangrijk, maar interes- I - sant detail: Iwerks was van IJ oorsprong Nederlander. I Mickey Mouse treedt al vijfentwintig jaar niet meer op in films. Toch is zijn po- - pulariteit nog steeeds enorm. Jaarlijks brengt hij nog een IIkleine twee miljoen op voor II bet Disney concern. Afgelo- ■jpen zomer kreeg Mickey Mouse een ereplaats op de Ub Iwerks, de tekenaar van Mickey Mouse. beroemde Hollywood Boule vard waar al 1700 filmster ren hun voetstappen in ce ment mochten vereeuwigen. Hij was de eerste filmfiguur aan wie deze eer te beurt viel en dat zal voorlopig wel zo blijven. Mickey Mouse heeft zijn bekendheid vooral te danken aan het moment waarop hij bekend werd. Hij stond aan de wieg van de stripfilm en was de eerste held die dat medium heeft voortgebracht. Mickey Mouse lijkt overi gens in het geheel niet op een muis. Hij is dan ook familie van een konijn, dat overigens ook niet op een konijn lijkt. Op de tekentafel is Mickey voorgekomen uit „Oswald the Lucky Rabbit"; een eerde creatie van het duo Disney/ Iwerks. Het konijn Oswald beleefde zijn avonturen in de eerste „zuivere tekenfilms" die Disney maakte na zijn mislukte experiment met films waarin naast geteken de, ook echte figuren voor kwamen. Oswald the Rabbit heeft een bol hoofd en een buikig Een van de eerste „model sheets" van de stripmuis. lijf. Zijn kleding bestaat uit sluitend uit een broek. Deze elementen vinden we terug bij Mickey, die later overi gens ook schoeisel en hand schoenen zou krijgen. Mic key is dus duidelijk familie van Oswald, maar Disney's beste tekenaar Iwerks ver simpelde de vorm van het dier aanzienlijk. Het werd opgebouwd uit twee cirkels, een voor de romp en een voor het hoofd, waar twee andere cirkels bij wijze van oren op werden geplaatst. Enige muis-kenmerken zijn de lan ge spitse staart en de pruim- vormige neus. Hij was ont worpen voor een zo makke lijk mogelijke animatie; men had juist ontdekt dat ronde vormen het geschiktst waren voor de tekenfilm. Belangrijker dan het ui terlijk is waarschijnlijk het karakter van de muis. Het idee dat een stripfiguur ook een duidelijk karakter kon hebben was op dat moment nog nieuw. Disney had be grepen dat het moest zijn als of de getekende figuren ook werkelijk dachten. In 1927, op het moment dat de filmmuis nog in ontwik keling was, werd de filmin dustrie in de Verenigde Sta ten verrast door een nieuw fenoneem. Warner Brothers bracht „The Jazz Singer" uit en luidde daarmee het tijd perk van het filmgeluid in. Met Mickey Mouse kon Dis ney niet achterblijven. Het debuut, genaamd „Steam boat Willy", werd voorzien van een geluidsband. De Mickey die in deze film zijn intrede deed, verschilde op nogal wat punten van de grappige goedzak die later beroemd zou worden. Hij maakte voortdurend schuine toespelingen en had sadisti sche trekjes. Naarmate zijn popularitiet steeg, werd zijn karakter aangepast aan het beeld dat men nu eenmaal van een fatsoenlijke muis heeft. Na enige tijd bood het ka rakter van Mickey alle reden tot sympathie. Zijn slechte eigenschappen werden over genomen door Boris Boef. Mickey werd gekoppeld aan Minnie, aan wie hij zonodig zijn heldhaftige gedrag kon tonen. Erg belangrijk was de stem die de muis geluid zou gaan geven. Na iedereen af gewezen te hebben, deed Disney het tenslotte zelf. Hij heeft die rol twintig jaar ver vuld. De exploitatie van Mickey Mouse verliep in de jaren twintig uitstekend. Maar het perfectionisme van Disney kostte handenvol geld. Daarbij werd het steeds moeilijker om originele avonturen te verzinnen. Daarom kreeg hij ook com pagnons in Pluto, Goofy en (van 1934 af) Donald Duck. Dat laatste heerschap maakte zijn debuut in The little Wise Hen, en zou bin nen een jaar net zo populair worden als Mickey zelf. In het begin van de dertiger jaren, groeide Mickey uit tot een symbool voor Amerika. In 1931 wijdde het serieuse TIME er een artikel aan. In die tijd hielden minstens Deze ontdekking leidt ten- t slotte tot een bloedstollende ontmoeting in een door streng afgerichte Dobbermans be waakte burgermanswoning ergens in Pennsylvanië. Toch zal Gregory Peck zijn gedurfde schurkenrol niet be kroond zien met een Oscar. Daarvoor was zijn tegenspeler Sir Laurence Olivier te brilj ant als Lieberman. De 71-jarige Britse topacteur zal hiervoor zeker genomineerd worden voor eer. Oscar. Niet in het minst, omdat iedereen weet dat de doodzieke acte r juist :n het vertolken van Lieberman, de Nazi-jager, zijn nagenoeg allerlaatste energie heeft ge stopt. De Europese premier van „De Jongens uit Brazilië is op 12 oktober in Nederland. In twintig bioscopen (Nijmegen, Arnhem, Maastricht, Venlo, Den Bosch en Tilburg) begint de thriller in San Paolo, Para- quay met een op SS-leest ge laarsde militaire mini-para de... Hans Toonen twee firma's zich bezig met g de vervaardiging van pro- ra ducten waar Mickey op voorkwam. In totaal werden er zo'n vijfduizend verschil- 9 lende producten onder het g Mickey-label verkocht. En n dat niet alleen voor kinderen. Er was een Mickey-radiator voor op je auto en een Mie- Q key-halssnoer voor je gelief- g de. Het spreekt vanzelf dat n overal ter wereld Mickey- fanclubs ontstonden. Mickey werd een dankbaar |J object voor de filmmakers, g] want zijn karakter was mak- r: keiijker aan te passen en zijn verschijning met minder 0 moeite te exploiteren dan g filmhelden van vlees en n bloed. Zo gebeurde het dat een u nieuw project van Disney, Q een reeks „Silly Sympho- g nies" met variabele helden b (in Technicolor) simpelweg werden aangekondigd door H Mickey Mouse. Een gegaran- Q deerde publiekstrekker. n Naar het einde van de der- tiger jaren ging de roem van Mickey toch tanen. Als mo- 3 gelijk redmiddel portret- g teerde Disney hem toen nog ra in „De Tovenaarsleerling" op muziek van Dukas. Een prachtig experiment, dat de 9 aanzet vormde voor het am- Q bitieuze „Fantasia", waarin ra abstract getekende beelden 2 op muziek werden gezet. De dirigent van het orkest dat de 9 muziek voor deze film |j| maakte, Leopold Stokowski, m mocht hierin Mickey de hand drukken. Hij werd wereld- H beroemd. JEROEN TROMMELEN ft s?e,j Evenementen schelde Stichting (Jess) heeft *"iterprogramma rond. ülVf1 ^are"Sweeën, zoals t l'!*! mtis men «in Si eDgevarieerdpr°- samen te stellen. h«S°adestiiliazz wordt «k mendSeiz°enook ter_ gehouden met teA,eerVandem<«1erne A1'e concerten (op een '««•bescherm''' °rkest de opent het "üjks orkest Joven-M°er- bl»ekeiazf' d" zwarte en ««twiitiv P?',.uit de )a- «rranoement11 g' VooraJ <2 ';a» Beider- PauI Whitem»' GaJdkette en 27 oktober is P vriidaS op,de'v.i" sdrtsemaia" <ml,n«5 eenri,.,enen'heef' 0 P'»at gemaakt. hit P,'*ts°inepÓ" rindt niet Diksie Mesjien is op vrij dag 29 december, dan weer in Porgy and Bess, te horen. De nieuwe groep van Cees Slin ger, pianist van de Diamond Five, Just in Case is op 9 ja nuari te gast in de club. Door middel van goed ingestu deerde arrangementen speelt deze groep eigentijdse be bop. De koek is, voor wat be treft de moderne jazz, voor dit seizoen op. Wel nog oude stijl, The Limehouse Jazz band komt 30 maart. Het sei zoen wordt afgesloten met een special-concert door de Lazy Mamma's and their Crazzy Papa's uit Amster dam. En omdat dit concert op Koninginnedag wordt ge houden, is de VW mede-or ganisator. Na dat laatste concert zal dan ook nog het tradiotionele festival in Ter- neuzen worden gehouden, maar dat is zeker niet voor eind mei, begin juni. Vanavond speelt het Her- bie White Combo in jazzclub De Markt in Eindhoven. Het Archie Shepp kwartet is maandagavond vanaf tien uur te horen in Club De Luxe in Tilburg. Door: Ron Gregoor The South Point Big Band uit Breda speelt zondagmid dag in Het Hijgend Hert voor Modern Jazz Breda. Onder leiding van Frits Bayens en Michiel van Zundert repe teert het orkest al iedere maandagavond openbaar in de zaal van de HTCB. South Point bestaat uit 24 muzi kanten. Tijdens het Tros Til burg Big Band festival afge lopen jaar haalde het orkest een negende plaats. En dat was, gezien het uitgebreide aantal deelnemers (20) geen slechte prestatie. South Point Big Band speelt, naast eigen arrangementen van Frits Bayens, muziek van Thad Jones, Mel Lewis, Gil Evans en Frans Eisen. Een aantal Nederlanders, die op de Franse toer gaan: Van links naar rechts zijn dat Albert Schmidt, Patrick van Helsdingen, zangeres Yvonne de Kok, H. van Leusden, Ferry Robberts, Joop Scholten, Kees Meulenberg, Robbie Bakker, Jos Post (en zittend) Wim Beekhuizen en Robbie Engels. Ongeveer dertig Nederlandse jazz-musici zullen acte de présence geven tijdens de jaz- zweek in het Franse plaatsje Bonlieu in de Jura, nabij Clairvaux-les-Lacs. De jaz- zweek zal gehouden worden van 24 tot en met 27 oktober, onder het motto „Les qautre jours du jazz". Hotel du Lac in Bonlieu een prachtig plaatsje in het meren- en bergenge- bied van de Franse Jura met ongeveer 200 inwoners, zal dan het middelpunt zijn van het jazzfestijn. Vroege wintersporters, die hun geliefde muziek niet willen missen kun nen die hele week iedere avond van de jazz genieten. De dertig Nederlanders, die optreden, ma ken deel uit van een vijftal jazzgroepen. Daarnaast zal ook een aantal musici als ses- sion-muzikant op het podium verschijnen. De vijf Nederlandse groepen, dis ingeschre ven hebben zijn; Lazy Bird, het combo Pa trick van Helsdingen met zangeres Yvonne de Kok, het orkest Joop Scholten, het combo Wim Beekhuizen en het orkest van Rob Agerbeek. Het eerste concert op Les Quatre Jours du Jazz is meteen al een galaconcert. Op twee plaatsen wordt er gemusiceerd, op de par terre waar het restaurant zich bevindt en in de Cave des Chartreux, de discotheek onder het hotel. Aan het jazzfestijn neemt uiter aard ook een aantal Franse orkesten deel. Welke dat zijn, is nog niet helemaal bekend. Het festival is georganiseerd door de di rectie van Hotel du Lac in samenwerking met de exploitanten van een tweetal Neder landse jazzcafés, de Freek in Den Haag en d'Ouwe Droog in Naaldwijk. Doel van het gebeuren is, behalve het bieden van jazz-muziekvermaak, het op gang brengen van een muzikale dialoog tussen Nederland en Frankrijk. Voor Nederlanders, die toch in de buurt zijn, misschien een aardige gele genheid om het Franse sfeertje eens te proe ven. Mogelijk wordt de jazz-meeting vol gend jaar in Nederland gehouden. De Amerikaanse platen maatschappij MPS, die voornamelijk jazzplaten uit brengt, bestaat tien jaar. Zij vierde dat onlangs met het uitbrengen van een elpee, „The MPS Decade, 1968-1978. Een collage van bekende opnamen, die in de afgelopen tien jaar door MPS uitgebracht zijn. De plaat be vat vele variëteiten in de jazz, echter niet in oude stijl. Het beste nummer van de plaat is het vijf minuten du rend „A New Thing" van Dexter Gordon. Een opname uit 1969, getrokken van de elpee „A Day in Copenha gen". Gordon, vorig jaar nog te zien geweest in Bredalaat zijn mede-instrumentalisten (wie dat zijn is onduidelijk) de volle ruimte om te soleren, met gevolg een uitstekend samenspel met ingenieuze soli. Het nummer wordt op kant één voorafgegaan door Chicago, uitgevoerd door het Count Basie Orchestra. Deze opname is uit '70, een Basie op zijn retour, maar toch ac ceptabel, hoewel het nummer de meeste mensen wel niet zal aanspreken. Verrassend is ook het nummer Chasin „The Brid van Supersax (1977). De merkwaardige bezetting van deze groep, een big band sax team (vier of vijf man), en een trompet, die toch muziek be stemd voor kleine bezettin gen speelt, geeft een opwek kend effect. Er is letterlijk voor elk wat wils te vinden op de plaat. Van close harmony, de Singers Unlimited, die vreselijk stereotiep Sweet Georgia Brown op de plaat brengt, tot het zeer moderne Spiral Crackers van Volker Kriegel. Een aantal nummers zal de gemiddelde luisteraars zeker te moderen zijn. Toch zit er wel goed spul bij. One Bass Hit van Dizzy Gillespie is een goed voor beeld van een compromis, die op de plaat bereikt is tussen de uiterst moderne en wat oudere jazz. Maar ook Oscar Peterson met Herb Ellis en George Shearing met Ste phen Grapelli zijn best de moeite van het luisteren waard. De rest van de twaalf nummers moet u dan maar voor lief nemen. Deze week is de voorver koop gestart van het lu strumconcert, dat de Roaring Twenties Club op zaterdag 21 oktober in Het Turfschip houdt. Daar spelen dan Vic toria Band, Blue Rhythm Four en Joop Hendriks, Lazy Mama's and Crazy Papa's en Cotton City Jazzband met Chris Burke. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de club zelf en muziekhandel Spronk. Zaterdag speelt in de club The Limehouse Jazzband onder leiding van Remco van de Gugten, een negen mans orkest, dat voor het nodige vuurwerk kan zorgen. Maar daar weten de insiders alles van af.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1978 | | pagina 11