DICHTERS IN ECUADOR Heroïne niet lang meer op recept in Engeland Duitse maatregelen tegen terrorisme en hun invloed op de vrijheid Jess Tern nu ook n Extra-extra Extra-Extra de stem Klinieken Registratie De feiten Toekomst Onvrijheid Politiestaat Beveiliging 1 «"Vsche™^ °rkest d® seizoen e™k 0p*nt het dijks orkfst da»™® °er" ^nen^eVe,„z?nn dat In Ecuador doen ze ook aan literatuur. Dat hebben we pas gemerkt. In Guayaquil. Niet dat een mens daar voor zijn plezier heenvliegt, zelfs niet op uitnodiging, want het is net of je een uitgebreid stoombad bezoekt omdat ze die zeehaven praktisch op de evenaar hebben ge bouwd. Maar van alles kan een mens wat leren. En ook al is de magnifiekste kolonialenstad van heel Zuid-Amerika Ecua dor's hoofdstad Quito - met dromen van zestiende eeuwse kerken fonkelend van edelstenen (ze doen het daar niet min der) - gezet in kostbaar houtsnijwerk - Guayaquil heeft ook iets om trots op te zijn. Nee, ik heb het niet over de olieraffina derijen en ijzergieterijen en kolossale houtzagerijen (tropi sche wouden genoeg maar over de literatuur. Precieser: over Guayaquils poëzie. Van een dichter genaamd Jose Olme- do. Nooit van gehoord Eerlijk gezegd, wij ook niet. Tot we opeens aan de voet van zijn standbeeld stonden. Een beeld dat iets vertrouwds had. Alsof een bevriende beeldhouwer het had gemaakt. Of alsof Jose Olmedo op iemand leek die we ook hadden gekend. Met eerbied lazen we zijn naam op de ge denkplaat van zijn voetstuk. En lieten ons uitleggen dat deze vereerde dichter het leven der Ecuadorianen had bezongen in de tijd toen ook Guayaquil nog een poëtischer aanzien had, zij het met meer muskieten, malaria en geelzucht. Hoogst gevoe lig voor de eer in dichtregels door Jose Olmedo vereeuwigd te zijn, meenden de burgers van Guayaquil hem te moeten hul digen met een standbeeld. Dies werd een beeldhouwer tot zijn vreugde de opdracht gegeven tot het maken van des dichters gelijkenis. De stadsbestuurders noemden een prijs, de beeld houwer vond het maar krapjes, maar accepteerde - en ieder een wachtte tot Jose Olmedo in brons weer in hun midden zou verschijnen. Maar zoals dat ook in Ecuador met arme kunste naars gaat - het lot speelt ze steeds parten. De kosten stijgen zo, weet u, en dat deed het in Guayaquil al vóór de inflatie. Ik geloof dat ze in die tijd nog nooit van inflatie gehoord hadden. Maar goed, het is toch geen schande dat arme artiesten vol doende moeten eten. Dat doen ze namelijk niet altijd in Guayaquil, cultuur wordt er niet zo nuttig geacht als olieraf finaderijen. En kunst - wel, dat is toch geen zwaar werk, je maakt wat moois voor je plezier, en het is meegenomen als je er dan nog geld voor krijgt ook. Helaas, de beeldhouwer zag dat hij er echt niet van kon rondkomen. Tenminste, als hij het beetje geld dat er op over bleef met Jose Olmedo moest delen, in brons. Nee, dan kwam hij niet uit. En zo kwam er maar niet meer dan een fraai voetstuk tot stand. Maar het bleef zonder de dichter wiens naam op de gedenkplaat stond. Het was als een titel zonder vers. Bepaald pijnlijk. Want in Guayaquil hebben ze heus graag wat over voor de kunst. Maar niet m» dan gepast. Zelfs niet als het om een groot dichter gaat.t grootheid in kunst kent nu eenmaal geen grenzen, zoals? beeldhouwer trachtte duidelijk te maken. Maar de stadsbZ stuurders kenden de grenzen precies. Geen duit meer, zej/, ze. Het werd de burgers van Guayaguil te bar. Wat zouden? in Quito van zulk cultuurgebrek denken Quito keek toch? neer op Guayaquil. Er moest iets aan gedaan wordenp' op een onvergetelijke dag zagen de voorbijgangers inGujy' quil met blijde verwondering dat er een bronzen standbii op het voetstuk werd gehesen. Dus toch Dus end; lijkJa heus, want op de gedenkplaat kon iedereen ai' naam lezen: Jose Olmedo. Sindsdien kijken burgers enk risten eerbiedig naar hem op, naar die grote dichter daar-' hun midden. Ze hebben hem nooit persoonlijk gekend E daarom weten ze niet dat het Lord Byron is die op Jose OW do's voetstuk staat (hij kostte de burgervaadren maar eer krats voor het vervoer uit een door de ratten bewoonde ®i' seumkelder) en die de glorie van Guayaquils plaza is. Nou was Byron soms geen groot dichter Misschien wel zo groot als Jose Olmedo. MARION LAUDï VAN DONDERDAG 12 Is heroïne op dokters voorschrift voor mensen die er niet buiten kunnen een goed idee De Raad *voor de Jeugdvorming heeft de regering geadvi seerd dat heroïne onder medisch toezicht aan ver slaafden zou moeten worden verstrekt (om het hard-druggebruik van de straat af en uit de crimi nele sfeer te halen) en de Raad is ook van oordeel dat de verkoop van „soft drugs" als hasjiesj en marihuana moet worden vrijgelaten via huisdea lers, bijvoorbeeld in jeugdcentra, zij het dan onder controle. In Enge land is het bezit van en de handel in drugs iets dat in het rijk van de misdaad ligt, maar 3500 „geregi- streerden" gebruikers van heroine, methadon (in Engeland phsyseptone), morfine, cocaïne en an dere drugs kunnen op voorschrift van dokters in speciale klinieken bij een willige apotheker hun „fix" halen. Onze corres pondent in Londen stelde een onderzoek in. De spuit en de injectienaald vormen ook in Engeland een 'probleem LONDEN - Piccadilly is het Mekka van de verslaaf den aan heroïne en andere hard drugs, de liefhebbers van barbituraten en dege nen die troost zoeken in natuurprodukten als ha- schisch en marihuana of in de chemie van LSD. De heilige zwarte steen in dit Mekka is een metro-station, waar de subcultuur van tragische mensen op zoek naar euforie samenklon- tert. Er zijn openbare toiletten waar spuitgasten water vinden om hun drugdosis te verdun nen, er is een apotheker die de hele nacht open is en vrijwel uitsluitend recepten voor synthetische heroïne en me thadon onder ogen krijgt; er wordt een levendige handel gedreven in Chinese heroïne, die tweeëneen half maal zoveel waard is als de farmaceuti sche. De politie vindt er af en toe een lijk, gemiddeld een of twee keer per week. Soho ligt dichtbij en de Chi nese wijk, een bron van heroï ne van hoge kwaliteit. Onder de arcades van Piccadilly lo pen magere hoertjes die ver slaafd zijn en die zichzelf ver kopen om de honger naar har de drugs te kunnen stillen. Op de „Dilly" vind je de Engelse drugwereld, 80 procent ervan, in actie. In de ziekenhuizen van Westminster en Middlesex vind je ze ook: op brancards. Deze beide ziekenhuizen krij gen zo'n vierhonderd gevallen van overdoseringen per jaar. Vandaag de dag halen 3500 verslaafden aan harde drugs hun „fix" op doktersrecept (en via een speciale kliniek bij willige apothekers). Ze halen hun wekelijkse voorraad he roïne of methadon op (geringe aantallen gebruikers worden op die manier onderhouden met cocaïne en morfine) en in de meeste gevallen vertrekken ze in rechte lijn naar Piccadilly om te ruilen en te verkopen. Ze geven de voorkeur aan het straatprodukt, dat vaak, ter- wille van een speciaal effect („bang") wordt gemengd met cafeïne en strychnine. Ongeveer tien jaar geleden won Engeland een goed stuk respect van de rest van de we reld door de invoering van spe ciale klinieken voor mensen die van harde drugs afhanke lijk zijn. Die maatregel werd gezien als een uiterst be schaafde manier om het drug vraagstuk te benaderen. De in voering van de speciale klinie ken sproot voort uit een grote zorg: een steeds toenemend aantal mensen raakte van har de drugs afhankelijk. De hoop was dat via de klinieken de harde druggebruikers losge maakt zouden kunnen worden van een door criminaliteit om geven subcultuur, dat de ver spreiding van de harde drugs zou kunnen worden afgeremd en dat de klinieken zouden kunnen gaan fungeren als ba ses voor rehabilitatie. Dr. David Maizels van de „Drug Dependency Clinic" van het St. Giles Hospital ziet per week ongeveer 160 mensen die van harde drugs afhanke lijk zijn. Hij zegt: „Het idee van de klinieken, waarvan er nu 30 bestaan (14 in Londen) was de hele zaak uit de crimi nele achtergrond te halen. Door het verschaffen van har de drugs op recept zouden de verslaafden niet meer behoe ven in te breken bij apothe kers, op rooftocht behoeven te gaan of, in geval van vrouwen zich behoeven over te geven aan prostitutie. De sluikhan del zou verdwijnen, alsook de gevaren van geelzucht en ab cessen door onzuivere drugs en smerige injectienaalden". Een druggebruiker die gere gistreerd wil worden kan, in de wetenschap dat het gebruik van harde drugs als misdrijf wordt gezien, tenzij op me disch recept voorgeschreven door een speciale kliniek, zich laten inschrijven bij het Britse ministerie van binnenlandse zaken. Barbituraten en soft drugs vallen buiten de rege ling. Er bestaat een vrij goede controle vooraf, maar die houdt op zodra de geregi streerde druggebruiker met zijn recept de kliniek uitstapt. Dr. Maizels legt de gang van zaken als volgt uit: „Van dege ne die geregistreerd wil wor den, worden gedurende drie weken urineproeven genomen onder scherp toezicht, om te voorkomen dat hij van iemand anders monsters zou lenen met verbluffende sporen van he roïne, cocaïne of morfine. Geen enkele patiënt kan bij ons op de deur kloppen met de mede deling: ik wil een geregistreer de druggebruiker worden. Ze moeten een verwijsbriefje to nen van hun dokter. We onder zoeken de urine, zoeken naar sporen van injectienaalden en we bekijken de algemene ge zondheid. Uit de urinemon sters kunnen we buitengewoon exact bepalen of de kandidaat verslaafd is aan heroïne, mor fine, barbituraten, amfetami nen of combinaties van drugs en in welke mate. Het blij kt dat poly-druggebruik een afzich telijk probleem begint te wor den". Het algemene idee van de speciale drugklinieken was, dat bijvoorbeeld gebruikers van heroïne via het farmaceu tische produkt methadon zou den kunnen worden gebracht tot het oraal innemen van het vervangingsmiddel in plaats van het in de aderen te spuiten. Daarna zou de dosering gelei delijk aan kunnen worden verminderd totdat de patiënt zou zijn gerehabiliteerd. Mocht dat allemaal mislukken, dan zou voldoende heroïne of andere narcotica kunnen wor den verschaft op doktersrecept om de geregistreerde verslaaf de stabiel te houden". Het pakte niet zo gunstig uit als werd gehoopt. Hier volgen enkele feiten uit recente rap porten: 95 Procent van de geregi streerde harde druggebruikers zoekt op Piccadilly naar aan vullingen op het doktersre cept. - Ondanks het toezicht en de controle lijdt 40 procent van de geregistreerde druggebruikers aan geelzucht. - Bijna de helft lijdt aan ern stige abcessen. - Er doen zich in Londen ge middeld 400 overdoseringen per jaar voor. - Sommigen zien kans om op een „onderhoudsrecept" een redelijk normaal leven te lei den, maar veel patiënten zijn na 12 tot 15 jaar heroïnege bruik dood. - De geregistreerde drugge bruikers geven de voorkeur aan produkten die op de „Dil ly" te koop zijn boven de far maceutische produkten die ze op recept kunnen krijgen, gra tis via de Nationale Gezond heidszorg. - In 1975 bleek dat van de ge registreerde druggebruikers die in 1969 al waren ingeschre ven, 9'procent dood was, 51 procent nog steeds heroïne op recept kreeg en niet was gere habiliteerd en dat 40 procent uit het zicht was verdwenen. De geregistreerde druggebrui kers vormen slechts een klein deel van het totaal. - Volgens dr. Maizel is er niet voldoende geld om het drug vraagstuk ernstig te kunnen aanpakken. Er is nauwelijks 6 miljoen gulden voor beschik baar, waarvan meer dan 1 miljoen voor het verstrekken van de drugs zelf. - De drugs die op recept wor den verschaft worden door de gebruikers zelf in de apotheek gehaald (een apotheker mag de klandizie weigeren, maar aan willigen is geen gebrek) en er is dan verder geen enkele con trole op dat het produkt niet onmiddellijk op Piccadilly wordt versjacherd. De theorie van het Britse drugbeleid, dat tien jaar gele den begon, is schitterend, maar in de praktijk is er weinig van terechtgekomen. Dat ligt niet alleen aan het gebrek aan geld, maar ook aan de aard van de druggebruikers zelf, die bui tengewoon verweven zijn met hun lotgenoten in de subcul tuur, uiterst handig kunnen manipuleren en in het alge meen een slecht ontwikkeld gevoel van zelfbescherming hebben. De Britse klinieken werken voor de „elite" onder de drug gebruikers, degenen die ver slaafd zijn aan narcotica. De soft drugs en de barbituraten (welke laatste waarschijnlijk een groter probleem opleveren dan heroïne) staan nog buiten spel. Het gebruik van barbi turaten en amfetamine (speed) neemt vooral onder de Britse jeugd zorgwekkend toe. Maizels: „Ze worden vaak naar ons verwezen, maar we kunnen ze niet helpen. We zijn er niet op gebouwd. Het voor stel van de Raad voor de Jeugdvorming om haschisch en marihuana door huisdealers in bijvoorbeeld jeugdcentra onder controle te laten ver spreiden wijst hij categorisch van de hand. „In de praktijk kan dat rampzalig blijken. On ze eigen ervaring is dat we de sluikhandel in drugs niet heb ben teruggedrongen, maar er in hoge mate toe hebben bijge dragen". De verwachting is dat heroï ne niet erg veel langer op re cept in Engeland verkrijgbaar zal zijn. Hooguit methadon. BERT VAN VELZEN WEST BERLIJN - De vervreemding van de ont wikkelde jeugd is misschien wel het kenmerk van de Westduitse maatschappij dat vandaag de dag het meest aanleiding geeft tot ontzetting. Wie hier net aankomt vanuit het bui tenland zal al snel met dat verschijnsel in aanraking komen. Een vorm ervan wordt ge vonden bij terroristenproces sen. Toen Till Meyer, nadat hij uit Bulgarije overgebracht was naar de Duitse rechtszaal, als groet zijn vuist balde, groetten verscheidene mensen op de publieke tribune terug. Deze mensen waren zelf geen terro risten; dan zouden ze wel uit gekeken hebben om zichzelf bekend te maken. Nee, zij wa ren mensen die Till Meyer als een held beschouwden en deel van de cultuur die rond de ge wapende strijd ontstaan is. In een andere, meer verontrus tende vorm ziet men de ver vreemding van ambtenaren (vooral onder het onderwij zend personeel) die voor de veiligheidsdienst van belang zijn. De overgrote meerderheid van deze mensen heeft nor maal gesproken, op geen en kele manier de wet overtreden. Toch hebben ze het gevoel dat hun burgerrechten worden aangetast, ze voelen zich op gejaagd en soms zelfs bang. Het is al een gewone zaak aan het worden om jonge mensen te ontmoeten die ernstig overwe gen te emigreren als het nog erger wordt. mmrn m m Als jonge mensen het hebben over de verslechtering van de toestand, bedoelen ze niet de groei van extreem rechtse groepen, maar de ontwikke lingen in het hart van de staat zelf. Ze praten over de enorme toename van bewakingstroe pen, het indammen van vrijhe den die vroeger bij de grond wet vastgesteld waren, het verscherpen van de censuur en het toepassen van strafrecht als een politiek wapen. Er is een Penguinboek ver schenen dat belangrijk is in dit verband. Het is het beste boek tot nu toe voor degenen die de houding van angst van duizen den Westduitse intellectuelen, academici, studenten en schrijvers wil leren begrijpen. Hiermee wil ik niet zozeer de analyse ondersteunen die Se- bastiaan Cobler maakt in zijn boek „Law, Order and Politics in West Germany", maar eer der wijzen op de weerklank die zijn betoog vindt. Cobler, in tegenstelling tot de terroristen, vindt niet dat West Duitsland fascistisch is. Maar hij vindt wel dat het staatsveiligheids- apparaat elementen bevat die de mogelijkheid bieden om het in een fascistische staat te ver- Een zwaargewapende agent en een aanplakbiljet met gezochte terroristen. Dat was het beeld in West-Duitsland toen er jacht nieuwemaairegcicu—- werd gemaakt op de ontvoerders en moordenaars van Hans Mar- is de wet voor tinSchleye, ^scherming van de«g schappelijke vrede ui I anderen. Hij gelooft dat het land op weg is een politiestaat te worden. Cobler heeft een polemisch verslag geschreven dat geba seerd is op uitgebreide re search. Het is mogelijk dat zijn verslag over de ontwikkeling van de veiligheidsdiensten sinds de oorlog enigszins ge kleurd is, maar zijn bewerin gen worden steeds gestaald met citaten. Deze zijn soms van een angstaanjagende aard. Cobler is van mening dat de uitbreiding van de macht van de veiligheidsdienst deel uit maakt van een proces dat al tientallen jaren vóór het ter rorisme begon. Hij ziet het terrorisme dan ook eerder als een excuus voor, dan als de oorzaak van de meest recente maatregelen. Volgens zijn visie troffen de geallieerden na de oorlog maatregelen om een herhaling van de onderdrukking in de nazi-periode te voorkomen. De verschillende veiligheids diensten werden bewust gede centraliseerd en verdeeld. Ze kregen ook nieuwe namen, bij voorbeeld de Dienst voor de Bescherming van de Grond wet, die nu zo gehaat is bij stu denten en leraren. Een minis ter van Binnenlandse Zaken zei er in 1958 het volgende over: „Ik vond die naam geen gelukkige keus. De taak van de dienst heeft te maken met de staatsveiligheid. Ik geloof niet dat de term staatsveiligheid verdacht is, alleen omdat in een bepaalde periode in het verleden staatsveiligheid asso ciaties opwekte met walgelijke methodes. Ik denk dat we die naam weer rustig kunnen aan nemen". Ondertussen duurde het niet lang of er werd geroe pen om deze „bescherming van de grondwet". „Beste kamera den", zei de burgemeester van Bremen, „geef ons de kans de juiste manier te zoeken om de verdediging van onze eigen staat zelf te verzorgen, maar nu, nu we er nog de tijd voor hebben, en niet wanneer de volgende uitbarsting al weer dreigt. Wanneer de liberaal- democratische constitutionele orde eenmaal bedreigd wordt, zou haar verdediging wel eens van overijlde aktie kunnen af hangen. Een dergelijk karwei moet geklaard worden. Als de orkaan eenmaal opsteekt en al Deze stelde onder a^il bepleiten van crunin» K I weid, onderscheiden praktische steun geven, wat voorheen *1® baar was. In feite zij» tuurlijk de mogebjkW- dergelijke wetten biedffl hun huidige toePa®jnLarii I mensen zorgen bwrU j, hetgevalvandebewaW^I 1.11 dat het aanleiding l f| biedt voor algemene ting. In Berlijn wordt 10 opmerking gemaa anti-terroristische - p veel meer menS®n ^sD1e dan er door het te zelf worden f Waar ben je bange staat of de teri West Duitsland nep f antwoord daarop n, bent. Nobler jd woordigt in eik g j( standpunt van Ji het bangst z'ln staat. JAM® F^'( - ..wiiair (Copyright The Een strenge controle i tomobilisten, een van de m«j merkbare vormen van iirijj heidsbeperking. Fo/jw( Cobler komen er in republiek ergere vormen «w| tegen het huis beukt, is het I laat om het dak nog te beveili] gen". Onder die beveiliging vielet maatregelen van zowel wettig als onwettige aard. De veilig heidsdiensten begonnen bij voorbeeld met de coördinalii| van hun aktiviteiten laid voordat de wettelijl» rechtvaardiging daarvoor goj geven was. Verder deed bill probleem zich voor dat artp 10 van de grondwet de «»-| schendbaarheid van het FTIj (waaronder brief-)geheim f randeerde. Er kunnen hierai slechts beperkingen woi* opgelegd, zei men, doormiddell van een wet. In 1968 werd er echter# nieuwe clausule aan to® voegd. „Indien de bepertesl erop gericht is de basis van dij democratische orde of dei ii-l ligheid van de Bondsrepiu»®! of een van de deelstaten te be-| schermen, dan mag de we' w| schikken dat degenen om #1 het gaat niet op de hoogtewct-l den gebracht. Diensten e- hulpdiensten die door -J parlement zijn aangewe»-! mogen dan de plaats innen I van aanklachten in een we I lijk proces". Met andere"» J den, de betreffende we 11 ingetrokken. Een van I nieuwe maatregelen dieC I Een fragment uit de bloedstollende cti de door Dobbermans bewaakte dr. 1 FILMFIGUREN die vijftig jaar na hun eerste optreden nog* door iedereen worden herkend en dan zelfs nog voorkomen op uurwerken en T-shirts zijn er maar weinig. Topolino, Miguel Ratoncino, Niki Kuchi, Musse Pig, Mikel Mus en El Raton Miguelito hebben het toch maar ge presteerd. Onder die naam verscheen Mickey Mouse in Italië, Spanje, Japan, Zwe den, Griekenland en Argen tinië. 's Werelds bekendste muis bestaat omstreeks deze tijd I vijftig jaar. De preciese ge boortedatum van MICKEY IS NIET BEKEND. De ene stripantiquair houdt het op 19 september, de ander op 28 november. De plaats is wel zeker: het Colony Theater in Manhattan, New York. Over de vader bestaat weer wel onduidelijkheid. Hoewel algemeen wordt aangenomen dat Walt Disney verant- woordelijk is voor de creatie I van zijn filmfiguren is het niet zeker dat dit ook opgaat voor Mickey Mouse. Waar- n schijnlijk is zijn animator, de IJ briljante tekenaar Ub Iwerks I de schepper van het uiterlijk van de legendarische muis. Onbelangrijk, maar interes- Isant detail: Iwerks was van oorsprong Nederlander. I| Mickey Mouse treedt al II vijfentwintig jaar niet meer B op in films. Toch is zijn po- k pulariteit nog steeeds enorm. [■Jaarlijks brengt hij nog een I kleine twee miljoen op voor het Disney concern. Afgelo- pen zomer kreeg Mickey Mouse een ereplaats op de l be va rei me Hi aa en bli be aa be de w; me I gei De Jazz Evenementen Schelde Stichting (Jess) heeft "et winterprogramma rond. Na veel barensweeën, zoals Z1) het zelf noemt is men erin geslaagd een gevarieerd pro gramma samen te stellen. Naast de oude stijl jazz wordt het komend seizoen ook ter- uüing Sehouden met iazz au 1 Van tic m°derne Alle concerten (op een ev S" gehouden in Por es' and Bess in Terneuzen. «rtXehorudemeerSteCOD- eera^mente dertis' Vooral heck^Nirk ^an Be'der- Paid whh^ GoldVette en 27 ekster °P vriidaS °Pdlu ts ver fk"5® malen °nl»hgs eenep iken®n. heeft piaat gemaakt. pl»»ts°?nep™ vindt niet ^h,het2^#.ndhB„,; Zu'dlandtheat.» ^®ft het f°doende een k j 02en om fïekkei^ ®der Publiek di Pc ni g« Fi ni m d« d< b< tr di st bi zc ee L C di K h< a tr tic m ei

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1978 | | pagina 10