Aankomst Tour zorgt voor veel ipektakel in St. Willebrord Jeugdig talent bij Thor Toch wielerronde in Lamswaarde O O wieier klassement iDERDAG LOTTO EN TOTO Timman aan de leiding Speciale motor voor Hartog in TT van Assen FIETSTOCHTEN DOOR DE BEVELANDEN m DE STEM VAN VRIJDAG 16 JUNI 1978 DOOR HARRY VERMEULEN JAC ARENTSEN HERMAN VAN BERGEM EN ROB HARTOG (ADVERTENTIE) ri i 1 i t: s ÈI Imp. Kinotechnjek 02968-63551 Ruud Krol. meer getoond heeft het mei de waarheid niet zo nauwte nemen. Een van de mensen van El Grafico heeft met Krol in Porterillos een gesprekge- voerd in het Engels. Daarna heeft de betreffende man gemeend deze brief te moeten opstellen. Ruud Krol is woe dend over de hele zaak zegt met de opstelling van® brief totaal niets te maken te j hebben. ENTIE) M HET IJSSELMEER hart van Nederland >ek over de plaatsen verleden en de geur iven hangen, kleur, met meest SUM (Van onze sportredactie) SINT WILLEBRORD - De aankomst en het vertrek van de karavaan van de Tour de France in gint Willebrord op vrijdag 30 juni belooft een groot spektakel te worden. Het organisatie-comité, dat bestaat uit Rini Wagtmans, .Frie Tijs, mejuffrouw A. Tijs, Ad Nijkamp, Fr. Aarts, A. Evers, P. Lambregts, Jac. Veeke, J. Vermeulen en André Wagtmans heeft er op die vrijdag een totale wielerdag van gemaakt. Maar niet alleen de echte wielerliefhebbers (de organisatie heeft 20.000 bezoekers nodig om de begroting van 150.000 gulden kloppend te maken) komen op vrijdag 30 juni In Sint Willebrord aan hun trekken. Ook die mensen die van show houden kunnen rustig de reis naar bet Westbrabantse wielerdorp bij uitstek maken. i Rini Wagtmans, Wim van Est en Kees Pellenaars v.l.n.r. bij de maquette van de aankomst in St. Willebrord. Het hoogtepunt vormt uiter- I aard de aankomst van de eerste [etappe van de Tour de France [tussen startplaats Leiden en Sint Willebrord. De spurt om i de eerste plaats zal rond,kwart i over twaalf plaats vinden. I Daarna zullen de coureurs, die de gele, groene en de witte tuin [mogen aantrekken, uitgebreid [gehuldigd worden door niet minder dan drie lieftallige jon- [gedames, van wie zangeres I Corry Konings de bekendste is. Het bijzondere is dat de drie I truien die te vergeven zijn door parachutisten-stuntteam naar de kern van het kerkdorp ■Sint Willebrord „gesprongen" [worden. Tussen halfeen en halftwee zullen de renners rust krijgen in het sportcentrum De (vijfsprong, waar in de sporthal 120 cabines zullen worden ge bouwd om de coureurs enige privacy te garanderen. De ren- I ners en hun begeleiders zullen in De Vijfsprong ook de lunch gebruiken. Intussen gaat bij de aankomst het feest in Sint Wil- lebrord gewoon door. Tussen [kwart voor één en halftwee staan tal van attrakties, zoals Jze door de organisatie ge- [noemd worden, op het pro- I gramma. Zo zal Europees ju- dokampioen Peter Adelaar Lzijn kunnen tonen. Daarvoor heeft oud-Nederlands marathon-kampioen Cor Vriend al laten zien dat hij best uit de voeten kan. Vriend is van plan om ergens vanuit West- Brabant op hetzelfde tijdstip te vertrekken als de Tour de France-renners in Leiden. Het is dan de bedoeling dat Vriend, die de hulp van enkele West brabantse atleten zal krijgen, voor de coureurs in Sint Wille brord zal arriveren. Op het parkoers zullen ook parachu tisten en motorcorssers laten zien wat zij in hun sport kun nen presteren. Daarna zal de zwaarste fiets van de wereld (tweeduizend kilo) bereden worden door niet minder dan twintig personen. Om kwart voor twee komt het echte Tourspel weer op de wagen. Dan vertrekt de reclame-karavaan richting Brussel, waar 's avonds de eer ste „echte" dag van de Tour 1978 wordt afgesloten. De ren ners zelf zullen rond kwart over twee weer op het parkoers verschijnen, waar zij stuk voor stuk aan het publiek zullen worden voorgesteld. Om kwart voor drie worden zij dan door zanger Jack Jersey weg ge schoten. Dat betekent echter nog niet dat de wielerdag in Sint Wille brord dan is afgelopen. Na even op adem te zijn gekomen wordt de dag vervolgd met muziek en een wielerkoers voor amateurs over tachtig ki lometer. Bij de zestig amateurs die tot nu toe inschreven zijn mannen als Arie Hassink, Jan Jonkers en Ad van Peer. De amateurs zullen rond halfze ven finishen, waarna om acht uur in De Lanteern, het ge meenschapsgebouw dat eerder op de dag fungeerde als per manence voor Tour- arganisatie en pers, een gewel dig showprogramma op gang zal komen. Het volledig programma van de aankomst van de Tour de France in Sint-Willebrord ziet er als volgt uit: 11.00 uur: binnenkomst reclame-karavaan; 11.45 uur: binnenkomst Ne derlandse marathonkampioen CormVriend; 12.15 uur: aankomst Tour de France; 12.25 uur: huldiging etappe-winnaar; 12.30 uurt/m 13.30 uur: ver trek deelnemers Tour de France naar De Vijfsprong; 12.45 t/m 13.30 uur: op het parkoers van aankomst di verse wereldattrakties; 13.45 uur: vertrek reclame karavaan; 14.15 uur: voorstellen Tour de France aan het publiek; 14.45 uur: start Tour de France voor tweede gedeelte naar Brussel; PAUZE 16.00 uur: rondgang mu ziekkorpsen en show-peloton; 16.30 uur: aanvang wed strijdvoor amateurs over 80 ki- ometers; 18.30 uur: finish amateurs; 20.00uur: avondprogramma n De Lanteern. DEN HAAG-In twee weken tijd is bij de toto-uitslagen slechts een winnaar van de eer ste prijs gevallen. In toto 22 van de week van 3 tot en met 7 juli wist niemand alle dertien hokjes juist aan te kruisen, maar toto 23 kende één win naar, die bruto 63.302,50 gul den verdiende. In lotto 23 moest de eerste prijs ook wor den verdeeld, omdat niemand de uitslag goed had. De uitslagen zijn: Toto 22: Inleg: f 275.392.00, prijzenbedrag f 130.811,20. Eerste prijs: geen winnaar, het bedrag van de eerste prijs wordt in drieën gedeeld, een derde ging naar de jackpot van toto 23 van zondag 11 juni, de rest is gelijkelijk verdeeld over de tweede en de derde prijs. Tweede prijs: één winnaar, die bruto f 50.144,20 ontvangt. Derde prijs: 53 winnaars, die ieder bruto f 1192.90 ontvan gen. Lotto 23: Inleg: f 3.162.968,00, prijzenbedrag f 1.502.409,'80. Eerste prijs: geen winnaar, het bedrag van de eerste prijs wordt als volgt verdeeld: eenvijfde gaat naar de jackpot van lotto 24 van zondag 18 juni en viervijfde wordt gelijkelijk verdeeld over de tweede tot en met de vijfde prijs. Tweede prijs: vier win naars die ieder bruto f 63.852,40 ontvangen. Derde prijs: 219 winnaarsl die ieder bruto f 1509,20 ontvangen, vierde prijs: 10.112 winnaars, uitkering f 40,10. Vijfde prijs: 10.502 winnaars, uitkering f 38.60. Toto 23: Inleg f 241.374,00. prijzenbedrag 132.094,15. Eerste prijs: één winnaar, die bruto f 63.302,50 ontvangt, tweede prijs: 111 winnaars, die ieder f 258,20 ontvangen, derde prijs: 1213 winnaars, uitkering f 33.00. NIKSIC - Jan Timman heeft de leiding in het internationale schaaktoernooi, dat in de Joe goslavische plaats Niksic (Montenegro) wordt gehouden. De Nederlandse grootmees ter won zijn afgebroken partij uit de zesde ronde tegen de Joegoslaviër Ivanovic. Het duel vergde 80 zetten. Timman heeft nu 5,5 punten uit 7 parti jen. De Rus Goeljko en de Rus Vaganjan delen de derde posi tie met 4,5 punten. Portisch ze gevierde in 73 zetten over de Joegoslaviër Velimirovic. De stand: 1. Timman (Ned) 5,5 punten, 2. Goeljko (Sov) 5, 3. Portisch (Hon) en Vaganjan (Sov) 4,5, 5. Uhlmann (O.D1), Hort (Tsj) en Gligoric (Jsl) 3,5, 8. Ribli (Hon) en Velimirovic (Jsl) 3,10. Andersson (Zwe) en Ljubojevic (Jsl) 2,5, 12. Ivano vic (Jsl) 1. AMSTERDAM - De organi sators van de TT-races, die za terdag 24 juni voor de 48ste maal worden gehouden op het circuit van Assen, vrezen de concurrentie van het wereld kampioenschap voetbal niet. Op de dag van de TT-races wordt in Buenos Aires gestre den om de derde en vierde plaats. „Die wedstrijd wordt gespeeld op een tijdstip dat het merendeel van de motoren thousiasten, dat naar Assen is gegaan, allang weer thuis kan zijn", aldus Jaap Timmer op de jaarlijkse persconferentie over de „Dutch TT". „Wellicht zul len er wat mensen thuisblijven, maar dat aantal zal te verwaar lozen zijn", gelooft Timmer. De organisatie heeft voor de races van dit jaar, waarin tra ditiegetrouw in alle klassen van 50 tot 500 cc alsmede in de zijspanklasse wordt gereden, 300.000 gulden aan prijzen- en startgeld uitgetrokken. Zoals gebruikelijk zullen alle grote namen in het motorsportge- beuren in Assen aan de start verschijnen. Het circuit van Assen heeft een uitstekende naam in het rennersveld. In alle klassen hebben de organi sators grote aantallen in schrijvingen binnen gekregen. „Wij zullen dit jaar meer ren ners tot de training toelaten, maar wij houden vast aan het maximaal aantal starters van dertig per klasse en achttien bij de zijspannen", aldus Tim mer. Het hoofdnummer van de TT-races wordt voor Neder land de race in de halve liter klasse. Vorig jaar zorgde Wil Hartog in Assen voor een rege lrechte sensatie door de als eerste in de 500 cc klasse over de eindstreep te gaan. Hartog: „Men verwacht natuurlijk weer het een en ander van mij. Ik kan niets voorspellen. Je bent in de motorsport van zo veel kleinigheden afhankelijk. Vorig jaar had ik de nodige problemen en toen kwam die overwinning natuurlijk als een complete verrassing. Je moet gewoon een beetje geluk heb ben". Wil Hartog heeft in elk geval de zekerheid dat hij in Assen kan beschikken over een spe ciale fabrieksmotor van Suzu ki. Het motorblok is enkele dagen geleden op Schiphol uit Japan gearriveerd en wordt ingebouwd in het frame, waarop de „witte reus" nor maal rijdt. De grote concurrenten van Hartog worden de Amerikaan Ken Roberts, die met Yamaha momenteel het klassement in de strijd om de wereldtitel aanvoert, en verder Barry Sheene (Eng) en de tweede Amerikaan, Steve Baker, die beiden op een Suzuki rijden. Een gevaarlijke tegenstander is natuurlijk ook de jonge Ve nezolaan Johnny Cecotto op Yamaha. In Assen ontbreekt de Amerikaanse Suzuki-rijder Pat Hennen, die vorige week op het eiland Man een zware val maakte en ernstig gewond in het ziekenhuis van Douglas ligt. SAS VAN GENT - De Sasse gymnastiek- en turnvereni ging THOR (Tot Heil Onzer Ribbenkast) heeft een tweetal jeugdige turntalenten in zijn gelederen. Dat kwam onlangs tot uiting tijdens de utnrkampioenschappen van Neder land van het KNGV in de klasse jeugdturners te Delfzijl en |n de klasse jeugdtopsport te Waddinxveen. In de klasse jeugdturnrers kwam de 17-jarige Erik Klasen tot een zeer verdienstelijke zesde plaats en in de jeugdtopsportklasse kwam de 13-jarige Marco Vermandei slechts 0,3 punten tekort om zich nationaal kampioen te mogen noemen. Nu eindigde hij als tweede. doen aan de prestaties van Erik Klasen- is Marco Ver- mandel. Dit kan worden op gemaakt uit het feit dat Ver- mandel nog maar dertien jaar is en al gedurende enkele jaren nationale turnlessen krijgt op Papendal van gerespecteerde leermeersters als Cor Smul ders, Theo Wijderveen en Al- bert Asarjan. Marco Verman dei over het onlangs gehoude kampioenschap in Waddinx veen: „Ik mikte op een derde plaats. Het is achteraf nog een plaatsje meegevallen dus ben ik tevreden. Achteraf denk je natuurlijk dat er meer in had kunnen zitten nu het verschil met nummer één zo uiterst ge ring was, maar het heeft wei nig zin daarover te piekeren. Volgend jaar ga ik er weer met frisse moed tegenaan en mis schien lukt het dan beter". TUrvD 'S wel dat inOR.na jarenlang min of [«eer in de anonimiteit te heb ben verkeerd, wat de wed- 'Jdsport betreft met deze. *ee jongeren uitstekend naar ivoren is geschoven. Erik Kla sen verraste met zijn prestatie 'end en vijand en in eerste [instantie het meest zichzelf. 'dn de voorselectie In, Vlerde in het Noord- L? !?e Uden' Dat hield te- 1 v?„ 1? at lk me geplaatst had °w de nationale titelstrijd in 1 Immers, de beste van iedere regionale finalicde. gaan over naar de Vn„,e', .vladen drie van die 121 selectios plaatszodat zich dp p r?ers 2ick Plaatsen voor in al i)d' Miin resultaten aam? v?orselectie in Uden in 1 <w??rtang genomen mikte ik Ddf2hi?e!lrtwau1£d® plaats in tpr, ar bet ging zo bui- I ®n dTt°h°in g,°ed met Erik Kla" kwam W ZeSde Uit de buS Paard* °°ral op ket onderdeel met hifi?"g schitterde Klasen I derintr lz°nder hoge waar- I "enngscijfer 8.60. |t«UrhiWKlaSen: -Het moet na- Nzod Pakken' ^etqis 1 ook atalsleg°ed begint, je krijgt Overtrouwen ldan Wanngaat beter draaien startmaakteTn\een Slechte I Passpn k moet je op- t worden te nonchalant te I Want dan 6en goed begin' Pidsfoutjes He? v® schoon" f Besmeerd u p echter fgeconcenCe?d" NWeef g0ed l'ertumtaw -Nog een gro ent -zonder iets af te Marco Vermandei begon al vrij vroeg met zijn favoriete sport. Hij zegt: „Toen ik vier jaar was ben ik lid geworden van THOR. Bij de gymnastiek voor kleuters. Dan is het meer een kwestie van de juffrouw pesten dan aan sport denken. Toen ik wat ouder werd en de eerste echte turnoefeningen begonnen, ging het er meer se rieus aan toe". Marco Vermandei heeft veel te danken aan zijn vader Benny Vermandei, die in het verleden zelf de hoogste natio nale eer voor zich opeiste bij de jeugd. Benny Vermandei staat bijna dagelijks zoon Marco en ook Erik Klasen met turnraad en daad terzijde. Erik Klasen i's wat later aan de turnsport be gonnen. Hij zegt: „Toen ik elf jaar was ben ik gestart". „Het begon meteen goed, want al na de eerste gymnas tiekles mocht ik me melden voor de trainingsklas, wat de eigenlijke turnafdeling van THOR is. Door wekelijks vrij intensief zo'n dikke drie uur te trainen onder leiding van Benny Vermandei, gingen mijn prestaties met sprongen voor uit. Ik train nu nog wekli jks 35 uur in „de Speye" in Sas van Gent en dan ga ik om de drie weken naar Kapelle voor de Zebra-training onder leiding van Henk Dissen en Benny Vermandel. Als het aan mij lag zou ik nog meer trainen, maar daar zijn de mogelijkheden hier ontoereikend voor". Ook Marco Vermandei zou graag meer tijd in de training willensteken. Hij zegt: „Endat ondanks dat ik nu al bijna tien uur per week oefen. Zo'n 3,5 uur in „de Speye" en zaterdag en zondag telkens drie uur op Papendal. Maar ik doe het zo graag dat ik er niet tegenop zou zien nog meer te oefenen". Op de vraag of het hem niet verveelt om ieder weekend van huis te zijn om naar Papendal te gaan, zegt hij: „Aan de reis heb ik wel een hekel. Maar het turnen doe ik enorm graag". Het is duidelijk dat THOR veel plezier aan dit tweetal kan gaan beleven. Erik Klasen stapt volgend jaar over naar een andere categorie, maar beide turners zitten boordevol ambitie. PETER SNELDERS. lts i Twee talentvolle Sasse turners in actie. Links Klaassen en rechts Vermandel. (Van onze sportmedewerker) LAMSWAARDE - Lams waarde krijgt toch de tweede in memoriam-Leon Strobbe- amateurkoers. Het actieve wie- Iercomité van Lamswaarde heeft dit na een gesprek met Wim Hendriks voorzitter van de Wielervereniging Zeeuwsch-VIaanderen- ekend gemaakt. De wedstrijd zal nu - deze amateurkoers stond al gepland voor de maand april - op 20 augustus verreden wor den op het bekende straten- parkoers van Lamswaarde met start en finish in de Dreef. Na een uiterst geslaagde eer ste Ronde van Lamswaarde was iedereen die de wieler sport een warm hart toedraagt ervan overtuigd dat deze wed strijd opnieuw van start moest gaan. De gehele bevolking van Lamswaarde en Kuitaart toonde het vorige jaar unaniem achter deze wedstrijd te staan ter herdenking van de zo ge liefde Leon Strobbe, die door een tragisch ongeval uit het wielerpeloton werd wegge rukt. In Lamswaarde hoopt men opnieuw op de steun van deze mensen te kunnen reke nen, omdat Lamswaarde niet beschikt over een grote mid denstand die zo'n koers finan cieel kan rondmaken. Er zullen daarom opnieuw intekenlijs ten verschijnen. De amateurs zullen 90 kilometer moeten af leggen en naast deze categorie zullen ook de liefhebbers voor een afstand van 50 kilometer van start gaan. Het wielerco- mité van Lamswaarde zal dit jaar wielertechnisch het groot ste gedeelte voor haar rekening nemen. Lamswaarde kan in ieder geval al rekenen op een sterke ploeg van Jan van Erp - de ploeg waar Leon Strobbe deel van uitmaakte - die tevens de wisselbeker en de grote lei- dersprijs ter beschikking heeft gesteld. De wedstrijd in Lamswaarde zal ook meetellen voor het Zeeuws klassement, zodat de organisatie hoopt het neusje van de zalm uit de ama teurwereld naar Lamswaarde te krijgen. Pi JLJJELi Jl JCjIYI m.m.v UNION FIETSEN STEENBERGEN Na 44 amateurkoersen in Zuid- West-Nederland, die meetellen voor het Stem- Wielerklassement ziet de situatie er voor Wim de Waal uit Axel bijzonder rooskleurig uit. Met 297 punten staat hij ruimschoots op de eerste plaats. Thijs Fase, die deze week tweede staat, moet met 64 punten minder genoegen nemen. Adrie van der Poel bleef lijstaanvoerder bij de junioren, voor wie er veel te weinig koersen worden georganiseerd. Dit in tegenstelling tot de nieuwelingen die wel,flink aan hun trekken komen. Richard Thijs uit Etten-Leur staat in die groep op de eerste plaats. Amateurs: 1. Wim de Waal - Axel 297; 2. Thijs Fase - Oud-Vossemeer 233; 3. Gerrit van 't Geloof - Oudenbosch 230; 4. Peter Gödde - Koewacht 217; 5. Mario van Vlimme- ren - Hoeven 191;6. Wim Jeremiasse - Wemeldinge 188; 7. Wil van Helvoirt - Zuiddorpe 185; 8. Ad Tak - Oud-Gastel 166; 9. Cees van Dongen - Oud-Gastel 163; 10. Peter Hof land - Roosendaal 161; 11. Jac van Meer - Wouw 160; 12. Corrie de Jong - Schijf 139; 13. Cees Spaans - 's- Gravenpolder 136; 14. Cees Kuijstermans - Bosschenhoofd 118; 15. Antoon van der Steen Etten-Le'ur 117;16. Henk Prinsen - Hank 116; 17. Henk de Jong - Goes 106; 18. Rini Roks - St Willebrord 104; 19. Tonnie Verheezen - Bergen op Zoom 104; 20. Tonnie Huijzen - Kloetinge 103. Junioren: 1. Adrie van der Poel - Hoogerheide 189; 2. Tini van Rijsbergen - Sprundel 155; 3. Jac Hanegraaf - Rijsbergen 141; 4. Theo Appeldoorn - Roosendaal 136; 5. Corné Heeren - St. Willebrord 119; 6. Cees Lazeroms - Zegge 93; 7. Rini van der Steen - Etten-Leur 89; 8. Ad van der Poel - Hoogerheide 85; 9. Harry Akkermans - Zeven bergen 84; 10. Johan Lammerts - Bergen op Zoom 77; 11. Ton Kokke - St. Willebrord 62; 12. Jac van der Toorn - Zevenbergen 61; 13. René Boeren - St. Willebrord 60; 14. Ger Boer - Halsteren 55; 15. Jac van Hooijdonck - Wern- hout 51; Antonie Stevens - Dussen 51. Nieuwelingen 1. Richard Thijs - Etten-Leur 172; 2. John de Crom - Hoogerheide 165; 3. Cees Mol - Etten-Leur 162; 4. Piet de Jong-Breda 152; 5. John van Opstal - Etten-Leur 134; 6. Cees Dingemans - Bergen op Zoom 131; 7. Guust van Mieghem - Etten-Leur 129; 8. Tonnie van Oorschot - Rijsbergen 119; 9. Jac Schillemans - Steenbergen 110; 10. Arnold Claeys - IJzendijke 109; 11. Louis van Mook - Oosterhout 107; 12. Anjo van Loon - Oosterhout 103; 13. Peter Hoondert - Heinkenszand 101; 14. Maarten - Stroos- nijder- Kruiningen 80; 15. RobBijvanck - Sas van Gent 78; Rainier Valkenburg - Bergen op Zoom 78 Programma Zondag: Bavel (amateurs, nieuwelingen en liefhebbers) Schoondijke (amateurs); maandag: Zuid dorpe (amateurs, junioren en nieuwelingen), dinsdag: Os- sendrecht (amateurs en junioren), woensdag: Dongen (amateurs). (Van onze sportmedewerker) KLOETINGE - De Neder landse Hartstichting houdt ook dit jaar weer een fietstocht in samenwerking met de ZRTC „Theo Middelkamp". Deze tocht over ongeveer 25 kilome ter wordt zaterdag 17 juni ge houden en men kan vertrekken tussen twee en drie uur 's mid dags bij sporthal „De Bevelan- den" in Goes. Het inschrijfgeld bedraagt vier gulden per persoon. Een gezinskaart kost tien gulden. Na afloop van deze fraaie tocht over de Bevelanden ontvangt iedereen een herinnering. De Tourafdeling van Theo Mid delkamp houdt tevens een rijwiel-avondvierdaagse en wel van maandag 19 tot en met, donderdag 22 juni. Men kan deelnemen aan een tocht over 25 of 45 kilometer. Het vertrek is eveneens bij sporthal De Be- t; •velanden tussen halfzeven en halfacht. Het inschrijfgeld be draagt zes gulden per persoon en indien per gezin wordt deel genomen komt dit op vijftien gulden. In de route zijn contro leposten opgenomen. Na het volbrengen van de tochten krijgt men eveneens een herin nering aangeboden.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1978 | | pagina 11