urrent ala! V Leven vorige maand iets goedkoper Kruisinga jaagt VVD weer in de gordijnen IJZEN DINSDAG llJN- ^ERKEÜ iLEN PRIJS DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND irklt NEDERLANDS OUDSTE OVERLEDEN Msii Garanderen van werk (apo) „creatieve ontwikkeling DE STEM Overlevenden nieuwe NEDERLAND B.V Hartluclitbrng Houston gaat voorlopig gewoon door andaag in Brezjnjev weer ziek [ZWEMMEN IN MIDDELLANDSE ZEE RISKANT EN B.V. l.v. INEN IANTELS 10 JANUAR11978 118de jaargang no. 18464 Loskoppelen Uitkeringen Brood vier cent duurder Prijsbeleid kabinet-Den Uyl geslaagd Vrouw vermoord gevonden Mr. Hartogb gepolst om staatssecretaris te worden zonder Rietkerk in te liéte Onjuist Erg moeilijk (/ast jon- htoor Bips). ogVa Inde magazijnwerk- transportwerk. bar 57, dhr. Foesenek ri5, Breda INTERNATIONALE ONROEREND GOED MIJ.- re vraagt woonhuizen, boer- l viaayi wuuiiMutfiCM,. uwe derijen enbungalows te koop. Na koop eventueel koop. Na köop eventueel f' tijdelijke bewoning geen bezwaar.,. c BREDA - Adr van Bergen- straat 230, tel. 076-131852 Na kantooruren 01641-3552 of 076-877796 DIRECTIE: DR. W.A.J.M. HARKX EN DRS. J H. M BRADER HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER KANTOREN TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN - VLISSINGEN (Van een onzer verslaggevers) STEENBERGEN - Oma La Fors, met haar 109 jaar en 27 dagen de oudste van Nederland, is gisteravond om tien minuten over half negen in huize Charitas in Steenbergen overleden. Haar gezondheid was de laatste dagen plotse ling sterk achteruit gegaan. Voor de familie en de bewoners van huize Charitas kwam de dood daarom niet onverwacht. Mevrouw Cornelia La Fors-Van Geel was geboren en getogen Steenbergse. Vanaf haar vaste plaatsje aan het raam in huize Charitas had zij een mooi uitzicht op het huis aan de Kruispoort, waarin zij meer dan honderd jaar van haar leven heeft doorgebracht. Begin 1973 verhuisde zij naar het bejaardenhuis. Oma La Fors is altijd een opmerkelijk vitale vrouw geweest. Spreekwoordelijk was haar belang stelling voor wat er vooral in Steenbergen maar ook in de rest van de wereld omging. Zij spelde de krant, zónder bril maar mét ver grootglas. Hoewel Oma La Fors veel moest rusten was zij toch geenszins aan stoel of bed gekluisterd. Tekenend was de uitspraak van directeur G. Rammeloo van huize Charitas van nog geen maand geleden: „Ze is nog net zo vitaal als toen ze 105 was". Mevrouw La Fors-Van Geel heeft ook nooit op dieet hoeven leven. Alleen haar geheugen liet de laatste jaren wel eens een steekje vallen. Oma La Fors, zoals haar bijnaam was, laat vier kinderen, zestien kleinkinderen en 27 achterkleinkinderen achter. Mevrouw La Fors (Van onze redactie binne- land) EINDHOVEN - De hart- luchtbrug naar Houston zal voorlopig gehandhaafd blijven. Hoewel de Neder landse Hartpatiëntenvereni ging overweegt deze lucht brug te beëindigen gezien de vrij hoge bijkomende kosten, met name voor de begeleider van de patiënt, is van een de finitieve stopzetting nog geen sprake. De medische begeleider van deze lucht brug, hartchirurg dr. P.J. van der Schaar uit Eindhoven, wil de luchtbrug echter voortzetten tot de mogelijk heden voor hartoperaties in Nederland daadwerkelijk en aanzienlijk zijn uitgebreid. Bovendien wil dr. Van der Schaar de nauwe contacten die hij met het ziekenhuis in Houston heeft opgebouwd in de ruim anderhalf jaar dat hij patiënten naar deze Ameri kaanse stad begeleidt, hand haven om er zijn voordeel mee te doen bij de opbouw van het hartchirurgisch cen trum in het Bredase zieke- huis De Klokkenberg. Dr. Van der Schaar, die de chi rurg van dat centrum wordt, wil bij de opbouw gebruik maken van steun die hem vanuit Houston kan worden verstrekt. De Hartpatiëntenvereni ging, die vorig jaar septem ber een luchtbrug voor hart patiënten op Londen opende, wil deze luchtbrug gaande weg uitbreiden. Daardoor zou Houston, in de visie van de vereniging, kunnen komen te vervallen. De kos ten van zowel de operatie als die voor de begeleiding zijn in Londen lager, terwijl de vliegtijd uiteraard aanzien lijk korter is. Volgens dr. Van der Schaar staan er echter nog zoveel Nederlandse pa tiënten op de wachtlijst dat de operatiemogelijkheid in Houston niet kan worden gemist. «lil Dr. P. v.d. Schaar Albeda niet afkeri 5? van eis vakbonden (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Minister Albeda (Sociale Zaken) staat positief achter de eis van de vakbonden in het cao-overleg met de werkgevers arbeidsplaatsenovereenkomsten af te sluiten. „De arbeidsplaatsenovereenkomst is een creatieve ontwikke ling. Het ligt dicht bij het arbeidsmarktbeleid zoals dat door de regering gevoerd wordt of behoeft te worden gevoerd", zo zei deze bewindsman uit de sociale driehoek van de regering-Van Agt gisteren na afloop van een oriënterend gesprek met de vak beweging en de werkgevers. Minister Albeda had evenwel nog onvoldoende inzicht in de vraag hoeveel de arbeidsplaatsenove reenkomsten in de praktijk zullen kosten. De bewindsman vond het een creatieve ontwikkeling, dat „men het cao-overleg niet alleen maar beperkt tot de ar beidsvoorwaarden. Dat past in mijn eigen persoonlijke opvat ting over de overlegeconomie", zo zei hij. Overigens meende de minister dat een APO, zoals de arbeidsplaatsenovereenkomste kortweg worden aangeduid, niet te veel het ondernemersbe- leid mag aantasten, omdat er WISSELVALLIG Plaatselijk een regen- of sneeuwbui maar ook opklaringen. Matige tot krachtige zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur 6 graden. binnen-/buitenland-2 Slachtpartij in hertenkamp Efteling binnen-/buitenland-3 Gaat prins Charles dit jaar eindelijk trouwen? binnen-/buitenland-4 Binnenkort gaat Belgische olie-industrie plat show en zo Country-music: emoties van de „kleine" Amerikaan sport-1 Connors wint Masters toernooi merijntje Albeda Aposltiet dan geen ontslagmogelijkheid meer zou zijn. „Maar overleg over het verdelen van werk is een goede zaak", aldus minis ter Albeda. In het oriënterend overleg tussen de kabinetsdelegatie (behalve minister Albeda be staande uit Van Aardenne (Economische Zaken) en And- riessen (Financiën) - premier Van Agt was wegens ziekte verhinderd - en de sociale partners was het minimum loon en de daaraan gekoppelde sociale uitkeringen lange tijd onderwerp. Werkgeversvoorzitter Van Veen bepleitte loskoppeling van de sociale uitkeringen van het minimumloon. Hij achtte een evenwichtige verdeling van de economische groei tus sen de particuliere uitgaven en de gemeenschapsuitgaven van groot belang. Wim Spit, vice- voorzitter van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), leidde uit het regeerak koord van CDA en WD af, dat dat akkoord financieel niet sluit. „Wij vrezen dat het uit de breedte van de collectieve voorzieningen moet komen", zo zei hij. Ook Harm van der Meulen; loondeskundige van het christelijk nationaal Vak verbond (CNV), was bevreesd dat de positie van de sociaal zwakkeren zal worden aange tast. „In de regeringsverkla ring zal daar wat over moeten komen", aldus Van der Meu len. Minister Albeda kon even wel niet op de regeringsverkla ring, die aanstaande maandag wordt afgelegd, vooruitlopen. Wel liet hij doorschemeren dat de aantasting van het mini mumloon en de sociale uitke ringen voorlopig niet zo'n vaart zal lopen. Overigens heeft het kabinet ingestemd met een besluit van het kabinet-Den Uyl, om zwak kere bedrijven, die veel mini mumloonwerknemers in dienst hebben, te steunen met loonkostensubsidie (tot een to taalbedrag van honderd mil joen). De bewindsman merkte verder op dat de rest van het aanvullend pakket maatrege len in het sociaal-economisch kader (van in totaal 2Vi mil jard) kort na het debat in de Tweede Kamer over de rege ringsverklaring bekend zal worden gemaakt. In februari heeft dan een nieuw gesprek met de sociale partners plaats. (Vervolg op pag. binnen- buitenland 2) De eerste foto uit een gebied waar een oorlog is ontbrand tussen Cambodja en Vietnam. Deze foto van een Hongaarse fotograaf is genomen in de Tay Ninh provincie aan de Vietnamese-Cambodjaans grens. Ngygen van Trua en zijn achtjarig dochtertje (foto) overleefden een Cambodjaanse aanval op de plaats Tan Phu. Zes familieleden kwamen om. - - flPI "O MOSKOU - De Russische leider Leonid Brezjnjev, die vorige week na een afwezig heid van een maand weer in het openbaar verscheen, lijdt vol gens een officieel bericht van maandag opnieuw aan griep. Het zal hem daardoor niet mo gelijk zijn de Japanse minister van buitenlandse zaken, die in Moskou op bezoek is, te ont vangen. Toen Brezjnjev, die presi dent en partijleider is, vorige week donderdag een openbare plechtigheid bijwoonde, maakte hij een vermoeide in druk en sprak hij moeilijk. DEN HAAG - De minimum prijs voor bruinbrood voor de consument gaat vandaag vier cent per 800 gram omhoog, en witbrood ifiet drie cent. Dit heeft het ministerie van eco nomische zaken maandag be kendgemaakt. De vorige week hadden de voedingsbonden en de Nederlandse bakkerijstich ting op de prijsverhoging aan gedrongen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Het strakke prijsbeleid, dat door het vorige kabinet in 1977 is gevoerd, heeft ertoe geleid dat de prijsstijgin gen vorig jaar beperkt zijn gebleven tot 6,7% tegenover 8,8% in 1976. Minister Lubbers (van Eco nomische Zaken in het kabinet-Den Uyl) koerste het laatste kwartaal van vorig jaar op een prijsstijging van onge veer 6,7% Het aandeel per artikelgroep in de prijsstijgingen van 1976 op 1977 is als volgt: VOEDING 2%, woning 1,4%, kleding en schoeisel 1%, ontspanning, ro ken, verkeer 1%, particuliere verzekeringen 0,2%. Het sterkst stegen vorig jaar de prijzen van produkten uit voornamelijk agrarische grondstoffen (8,3%), huren (8%), particuliere dienstverle ning (9,8%) en medische ver zorging (8,7%). Het prijsin dexcijfer voor koffie was vorig jaar 8% hoger dan in 1976. Agrarische produkten en vis (4%), industriële produkten uit voornamelijk niet- agrarische grondstoffen (5,7%) en overheidsdiensten (5,4%) bleven achter op de ge middelde prijsstijgingen. (Van onze redactie binnenland) HAARLEMMERMEER - Naar alle waarschijnlijkheid is de gistermorgen in de Haarlemmermeer gevonden jonge vrouw vermoord. Volgens de politie van Haarlemmermeer heeft de sectie van patholoog-anatoom dr. J. Zeldenrust uitgewezen, dat de vrouw gewurgd is. De sectie heeft aangetoond dat het slachtoffer tussen 16 en 20 jaar oud moet zijn. Niet vaststaat volgens de politie of het misdrijf in de Haarlemmermeer is gepleegd. De jonge vrouw werd onder een viaduct van rijksweg 9 gevonden. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De 40-jarige Westberlijnse hoofdambtenaar G. Weinhold is volgens het Oostduitse pers bureau ADN zondag in de DDR aangehouden op be schuldiging van spionage voor West-Duitsland. MONTE CARLO (DPA) - Zwemmen in de smerige Mid dellandse Zee is een riskante zaak geworden, aldus dr. Mos- tafa Tolba, hoofd van het V.N.-milieuprogramma, ter opening van een intergouver nementele conferentie over de vervuiling van de Middel landse Zee in Monte Carlo. Vertegenwoordigers uit de 18 kustlanden, behalve uit Al banië, waren gisteren naar Monte Carlo gekomen om een internationaal verdrag op te stellen dat de ziekteverwek kende vervuiling van de Mid dellandse zee moet tegengaan. Dr. Tolba zei dat tegen de vervuiling moet worden opge treden „ondanks politieke en ideologische verschillen". De voornaamste schuldigen zitten in het noordwesten van de zee, zei hij, daarmee doelend op Frankrijk en Italië. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Minister dr. R. Kruisinga (Defensie) heeft de WD-fractie in de Tweede Kamer opnieuw in de gordijnen ge jaagd. Weigerde hij eerst de libe raal Ploeg als staatssecretaris („te licht", zei Kruisinga), gis teren heeft hij, zonder de VVD-fractieleider Rietkerk in te lichten mr. A.F. Hartogh, permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de NAVO in Brussel, gepolst om staatsse-' cretaris te worden. Het minis terie van Defensie bevestigde gisteren, dat mr. Hartogh, die deze maand 65 jaar wordt, kandidaat-staatssecretaris is. De VVD blijft echter voor alsnog vasthouden aan de kandidaat Ploeg over wie frac tieleider Rietkerk gisteren een officiële verklaring liet uit gaan. Daarin heeft de WD- fractie in de Tweede Kamer af stand genomen van de argu menten van minister Krui singa om de liberaal Ploeg „ongeschikt" te achten voor staatssecretaris. Zoals bekend wil(de) Krui singa een vrouw als staatsse cretaris voor vermaatschappe lijking van de krijgsmacht. De WD-fractie zegt daarover in de verklaring: „Het voordra gen van een vrouw terwille van het vrouw-zijn acht de WD onjuist". De WD-fractie heeft deze verklaring gisteren uitge geven mede naar aanleiding van verschillende publicaties over de argumenten van Krui singa contra het kamerlid Ploeg. Deze zijn: Kruisinga vindt ploeg te licht, de ambte lijke defensietop eveneens, staatssecretaris Van Lent is tegen hem, de inspecteur- generaal van de krijgsmacht is tegen Ploeg en een aantal CDA-politici moet niets heb ben van Ploeg. In de WD- verklaring zegt fractieleider Rietkerk: „De WD heeft van het begin af de heer Ploeg als kandidaat voorgedragen omdat hij op grond van zijn mi litaire en politieke ervaring hiervoor de meest geschikte kandidaat is. Deze kandida tuur is veertien dagen lang niet goed bespreekbaar geweest, omdat de heer Kruisinga aan een vrouw de voorkeur gaf. Daarnaast heeft de minister vastgehouden aan zijn wens dat de WD-kandidaat voor Defensie geen militaire ach tergrond zou moeten hebben, een eis die aan de CDA- staatssecretaris nooit gesteld is. Bovendien was de heer Kruisinga van mening, dat hij de post materieel voornamelijk zelf zou dienen te beheren, zodat er voor de WD- staatssecretaris primair slechts de behandeling van de wijziging van het militair straf- en tuchtrecht en de be vordering van de maatschap pelijke acceptatie zou .over blijven. Over de wenselijkheid van bet bevorderen van dit laatste bestaat overigens geen verschil van mening, aldus WD-fractieleider Rietkerk „Onder deze voorwaarden wordt het de WD wel erg moeilijk gemaakt een staatsse cretaris voor Defensie te leve ren. De WD acht het haar plicht voor deze post een be kwame en deskundige kandi daat voor te dragen en acht de bezwaren tegen de kandida tuur van de heer Ploeg niet ge fundeerd". Mr. K. H. Beyen (economi sche zaken) en dr. Hermes (on derwijs) zijn gisteren beëdigd als staatssecretaris. ADVERTENTIE

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1978 | | pagina 1