OP MUZIEKFESTIVAL Corruptie en kwade mensenfin San Remo DE WEG NAAR HAMELEN c Kritiek van kunstenaars op discussienota orkesten VAN HOREN EN ZIEN radio ONTDEK DE VERSCHILLEN radio televisie een middel teien doet ompelen Schandalen Suporters KRO mogelijk naar hotel Gooiland Feestversieringen DONDERDAG 13 MAART 1975 21 13 i voorbehouden. ïcnsen met aamlbeieiu topt. Zwelling verdwijnt. aambeien. Spertl Preparation Bis mui en ontsmettend. Voordinlsta, snelle, afdoende behandel^ van aambeien ia er maar één middel: Spertl Preparations zalf en zetpillen, (Van onze correspondent) SAN REMO - „Het Napo- litaanse lied heeft de afgelo pen vijftig jaar meer kwaad gedaan aan de Italiaanse lichte muze en folklore dan de hele pest-epidemie van 130»." San Remo 1975. Graaw en somber, nu de lichten ge doofd zijn en het 25-ste song-festival van deze stad n8 twee dagen alweer bijna vergeten is. „Dat is ook maar het beste", mopperen de kroniekschrijvers, „want van het heerlijke San Remo-festi val is niets meer over De verkeerde mensen winnen er de prijzen met verkeerde liedjes; de corruptie is afgrijselijk, wat, een vrolijk liedjesfeest vol dy namiek en vernieuwing zou moeten zijn is een hel, waarin deelnemers, familieleden, grammofoonplatenproducers, juryleden en impressario's el kaar de huid vol schelden." Jaren terug was San Remo een geweldig gebeuren waar de gro ten ven net Italiaanse lied elkaar troffen, en waar debutanten met knikkende knieën op het toneel verschenen. Die groten blijven steeds meer weg, en San Remo wordt over spoeld door beginnelingen, tie nersterretjes en lieve provinci aalss, die het patronaatstoneel geruild hebben voor al dan niet gewaagde nachtclubs en het grote podium van San Remo. Na een armzalige voorselectie en een wanhopige publiciteits campagne van de organisators, is het festival moeizaam naar de finale gesukkeld. Maar niet dan nadat de nodige schandalen verwerkt waren. De moeder van het deelne mende zangeresje Daniela ont plofte zowat in haar reeks be schuldigingen, vooral tegen een bepaalde grammofoonplaten maatschappij aan wie ze 30.000 gulden contant had betaald. „Omdat ze me de garantie had den gegeven, tot vier keer toe, dal Daniela de finale zou halen en in de televisie-uitzending zou komen." Bekende geluiden, en de be schuldigden halen achteloos de schouders op. .Helemaal geen garanties voor de finale. We hebben alleen de toezegging ge daan, dat we Daniela in San Remo zouden krijgen en dat is toch gelukt?" Weer een talent met ae stem van Maria Callas, die de mist ingaat merkte ie mand schamper op, nadat Da mela's moeder nog nabriesend was afgegaan. Er Is wel eens beweerd dat je in San Remo niet kunt winnen zonder geld, veel geld. De win nares van het jongste festival, de 24-jange mollige Gilda, gaat er luist prat op geen lire betaald te lebben voor haar onverwachte en met bejubelde overwinning. Zoals ze ook aantoont, dat zij klapgrage-„suporters" binnen de zaal, die met hun instemmend of afkeurend geklap en gefluit de zaal-jury makkelijk kunnen „beïnvloeden" „Ik kreeg de meeste stemmen van de jury in het land, ik heb geen dertig duizend gulden be taalt en toch gewonnen met een goed liedje vol traditie." „Maar daar gaat het nou net om" jammeren diezelfde kro niekschrijvers, „Wat hebben we aan al die traditionele liedjes. Deindeunen van dertien in een dozijn, boordevol sentiment en platvloersigheden helemaal ge schreven op een apatisch pu bliek. Zoethoudertjes voor de massa en het heeft mets te ma ken met poëzie, volkskunst of dynamische lichte muze. Daarom ook die opmerkingen over het Napolitaanse lied dat alleen de Napolitanen en ro mantische toeristen aanspreekt, en uit welke sentimentele stad bepaald geen vernieuwingen te verwachten zijn, zelfs niet in de lichte muze." Gilda blijft daaronder ijs koud. Ze is 1.60 meter klem vols lank als een grove den en heeft dik lang blond haar. Ze kan en gelachtig lachen en lijkt een lief verlegen meisje. Maar het is in werkelijkheid een bijdehandte, afwerende, venijnig reagerende tante, die haar Noord-Italiaanse accent heeft afgeleerd en m plaats daarvan geleerd heeft om emotieloos te reageren en zich zelf onder alle omstandigheden in de hand te houden. „Ik zing al zeven jaar Het geld wat ik verdien gebruik ik om mijn medische studie te betalen, want mijn ouders zijn arme boe ren Het is bijna een liedjestekst. Als Gilda inderdaad handig is zet ze dit op muziek en met een beetje luidruchtige aanhang is dan ook volgend jaar succes- verzekerd in San Remo. FRANS WUNANDS het mei aan de zaal-jury te dan ken heeft gehad dat ze de meeste punten kreeg. Want zoals de meeste festivals staat ook San Remo elk jaar heviger aan kri tiek bloot vanwege het jure- Elk jaar opnieuw brengen be langhebbenden hele groepen „Joringel van Jor", de der tigste aflevering van „Kunt u mij de weg naar Hameien vertellen, meneer?" zal za terdag op de televisie te zien zijn. Op de foto van links naar rechts: Ivo Brautigam, Rob de Nijs, en Loeki Knol. HILVERSUM (ANP) - De KRO en het Hilversumse college van b. en w. zijn tot overeen stemming gekomen over ver huur van een deel van hotel Gooiland aan deze omroepver eniging als de gemeente defini tief tot aankoop van het hotel complex overgaat. De Hilversumse gemeente raad zal zich deze maand uit spreken over het al dan met aankopen van Gooiland. De KRO heeft onlangs moeten afzien van zijn plannen om een nieuw studiocomplex te stich ten. De kosten bleken te hoog. De omroepvereniging heerl daarom contact opgenomen met het Hilversumse gemeentebes tuur, dat enkele maanden gele den het aanbod kreeg het Gooi landcomplex voor vier miljoen gulden over te nemen. UTRECHT (ANP) - De discussienota van minister Van Doorn over het toekom stig functioneren van de Ne derlandse orkesten heeft bij de NW-bond voor kunste naars Anouk, de indruk ach tergelaten dat het er naar uit ziet dat de minister op een conflict met de kunstenaars aanstuurt. De kunstenaars zijn vooral teleurgesteld over de volgens hen povere overlegproceduren die de minister hanteert. Zij verwijten minister Van Doorn dat wel de subsidiënten bij de beleidsbepaling worden be trokken, maar dat de betrokken vakorganisaties buiten spel worden gezet. De Anouk wil in een haar zo direct rakende zaak als het orkesten bestel, als gelij kwaardige partner beschouwd worden. t groti ren tegen een taakuitbreiding zoals de minister voorstelt. De Anouk schrijft dat er geen taak verbreding voor de orkestinstel lingen kan komen zonder dat deze gedemocratiseerd worden. De orkesten moeten zelf kunnen bepalen welke taken zij op welke manier kunnen vervullen, aldus de Anouk De vakgroep Symfoniemusici heeft ook kritiek op de regiona' lisering, de financiering en het dienstensysteem, zoals minister Van Doom die voorstelt in zijn nota. De minister stelt voor om te komen tot samenwerkings verbanden tussen de orkesten. De Anouk vindt dit een zinnige zaak maar heeft er bezwaar tegen dat de bewindsman in de toekomst alleen regio's wil fi nancieren en niet meer de be staande instellingen. De kunstenaars verzetten zich er tenslotte tegen dat de mims< ter volgens hen via een achter deur hei systeem van stukloon wil invoeren Van Doom stelt immers dat een orkestmusicus op een volledig salaris mag re kenen indien hij beschikbaar is voor 350 diensten per jaar, aldus de Anouk. Dit komt volgens de kunstenaarsbond neer op het invoeren van stukloon. De Anouk stelt de eis om als volwaardige gesprekspartner te worden beschouwd. Mocht daarop naar de zin van de bond met voldoende worden inge gaan, dan trekt de bond zich te rug uit het overleg. NEDERLAND I NOS/NOT 14.00 Schooltelevisie. TELEAC 18.15 Flexibele school, les 4 (herh.) NOS 18.45 Paulus de Boskabouter. 18.55 Journaal. NCRV 19.05 Van nature: een programma over de mens in relatie tot de natuur. NOS 20.00 Journaal. NCRV 20.21 Kojak, politieserie. 21.10 The Eddy go round show: muziek met gas ten uit binnen- en buitenland. 22.00 Mini-Voetbal-Show.' 22.40 Dirigerende Zangers: geestelijke liederen. NOS 22.55 Journaal. NEDERLAND II NOS 18.45 Paulus de Boskabouter. 18.55 Journaal VARA 19.05 Sol en Gobelet, de clowns. 19.30 Horen zien zwijgen: serie slapstick- en stomme-filmfragmenten. NOS 20.00 Journaal. VARA 20.20 Achter het nieuws. 20.35 't Wilhelmina, tv.-serie. 21.00 De Ombudsman. 21.25 Duiken—politie, politieserie. 22.15 Achter het nieuws. NOS 22.50 Den Haag vandaag. 23.05 Journaal. ziek. NOS: 19.50 Den Haag van daag. AVRO: 20.00 Nieuws. 20.05 Radiojournaal. 20.10 In leiding tot het avondprogram ma. 20.15 (SJ Klassieke piano muziek. 20.45 (S) Appassionata, hoorspel. 22.05 (S) Klassieke pianomuziek (verv.) 22.20 (S) Essay: kunstprogramma. 22.50 Vanavond laat nieuws. 23.20 Radiojournaal. 23.25 (S) Jazz Spectrum. 23.55 Nieuws. HILVERSUM IH DUITSLAND I 10.00 Journaal. 10.05 Actuali teiten en muziek. 10.25 Wiener Blut, operette van Victor Léon en Leo Stein. 12.05 Informaties en meningen over actuele the ma's. 12.50 Persoverzicht. 13.00 Journaal. 16.15 Journaal. 16.20 Mehr als eine Laune, Zweedse speelfilm. 17.05 Kinderpro gramma. 17.30 •Kinderpro- ramma. 17.55 Journaal. 18.05 )r. med. Marcus Welby, tv.- serie. 18.40 Actualiteiten. 19.20 Dr. med. Marcus Welby, tv.- serie. 20.00 Journaal en weerbe richt. 20.15 Economisch maga zine. 21.00 Koiak. Amerikaanse misdaadserie. "21.45 Cultureel magazine. 22.30 Journaal, weerbericht en commentaar. bij emi- 00 Jour- DU1TSLAND II 16.30 Waarnemingen granten in Amerika. 17.00 naai. 17.10 Tekenfilmserie. 17.40 Actualiteiten en muziek. 18.20 Hoftheater. 18.55 Main- zelmënnchen. 19.00 Journaal. 19.30 Muzikale revue. 21.00 Journaal. 21.15 Discussiepro gramma. 22.00 Pater Sommera- uer antwoordt. 22.30 Journaal. BELGIË (Nederl.) Met Kerstmis maken we ver sierselen voor de kerstboom, met Nieuwjaar tekenen we kaarten en met Pasen schilderen we eieren. Hoe we hierbij en bij het maken van andere feestarti kelen, te werk moeten gaan, staat beschreven in het boekje „Feestversieringen. Hetty Paërl en Vic Sjouwer man: „Feestversieringen, het jaar rond" (Cantecleer, 9,1 Mojoheet de aflevering van Kojak, die de NCRV vanavond uitzendt. Een groothandel in farmaceutische artikelen wordt beroofd van een lading morfine. De groothandel kan het terug krijgen voor driehonderddui zend dollar. Kojak gaat naar het hol van de leeuw en geeft zich uit voor scheikundige. Hij heeft niet door, dat de bende al lang weet wie hij is. (Nederland 1, 21.50 uur) De bekende slogan „Uit goed vo'or u" blijkt vanavond niet op te gaan in de 22-ste aflevering van de serie slapstick- en stomme filmfragmenten, die de VARA uitzendt. sVanavond zijn onder meer te zien: Buster Keaton, Louise Fa- zenda, Syd Chaplin, Stan Lau rel, Billy Bevan en Snub Pol lard Nederland 2, 19.30 uur) f» De beschikbare tijd voor de Ombudsman wordt vanavond helemaal gevuld met het onder werp ontslag en werkloosheid suitkeringen. Aangezien veertig procent van de werklozen vindt dat ze over onvoldoende infor matie over hun toestand be schikken wil de Ombudsman proberen daar in 25 minuten iets aan te doen. Met een werkloze metaalarbeider zal de hele ont slagprocedure worden doorlo pen. Cor Inga van het NW zal enkele kritische kanttekeningen plaatsen bij de bestaande proce dure. Nederland 2, 21.00 uur) nu. 23.00 Radio VU-Magazine. 23.15 Album: minder bekende bladzijden uit de muzikale Ro mantiek (gr.). 23.55 Nieuws. HILVERSUM 11 AVRO: 7.00 Nieuws. 7.11 Och tendgymnastiek. 7.20 (S) Dag met een plaatje. (8.00 Nieuws. 8.11 Radiojournaal.) 8.50 Mor genwijding. NOS: 9.00 Spiegel van België. 9.35 Waterstanden. AVRO: 9.40 Schoolradio. 10.00 (S) Voor de kleuters. 10.10 (S en Mono) Arbeidsvitaminen: popu lair verzoekplatenprogramma. (11.00 Nieuws. 11.03 Radiojour naal.) 11.30 (S) Rondom Twaalf: leder heel uur Nieuws. TROS: 7.02 Drie op je boterham.' 9.03 Pep op drie. 11.03 Drie draait op verzoek. 12.03 Drie draait tussen de middag: Boter, Klaas en Prijzen. 14.03 Pop contact: de Hugo van Gelder enshow met de Nederlandse tip- parade. 16.03 De Hitmeesters: de Nederlandse top-40. NOS: 17.55 W.K. Hockey in Kuala Lumpur. 18.02 Joost mag niet. eten. TROS: 19.02 (S) Poster: de geschiedenis van de popmuziek. 20.02 Ferry Maat's soul top-10. 21.02 Sesjun: jazz en blues live. 22.02 (S) De Hugo van Gelder- énshow, met de Nederlandsta lige top-10 en Kwiswijs. 23.02 (S) Jazz-Sir. 0.02 De Hugo van Gelderenshow: LP's. 1.02 De Nachtwacht. EO: 5.00 (S) Old time religion: Blue grass gos- pelmusic. 5.30 (S) Matinata: muziek voor de vroege ochtend. gevarieerd programma, met om 14.00 en 17.00 Schooltelevisie. 11.55 Beursberichten. 12.35 (S) 18.00 Calimero. 18.05 The Swiss Sportrevue. 13.00 Nieuws. 13.11 Family Robinson, tv.-serie. Radiojournaal. 13.21 (S) Omzien 18.30 Jonger dan je denkt. 19.10 naar muziek. 14.10 (S) 'tlshisto- Verkeerstips. 19.15 Documen- risch: een programma over ge- taire. 19.40 Mededelingen. 19.45 Journaal. 20.15 Circuspro- iramma. 21.00 Pano '75. 21.50 Ut zie, ik zie....21.55 Standpun- ,en van Instituut voor politieke vorming. 22.15 Fragmenten uit nieuwe films. 22.55 Journaal m.o.m. Wetstraat. schiedenis. 14.30 (S) De Koper mijn, hoorsp. (dl. 4). 15.05 (S) Aspecteii, kunstrubriek. 16.00 Nieuws. 16.03 Radiojournaal. 16.05 (S) Gebakken vensterban- (17 00 en 18.00 Nieuws. 18.15 ken: kindermagazine. 17.00 (S) Sport.) 18.30 Uitzending van de BRUSSEL (Nederl.) 12.00 Nieuws en SOS- berichten. 13.00 Nieuws en weerbericht. 13.10 Actualitei ten. 13.25 Buitenlands perso- verzicht. 13.30 Kunst en Cul tuur. (14.00 Nieuws. 15.00 Nieuws. 15.03 Informatief pro gramma. 16.00 Nieuws.) 16.30 ".ichte muziek en informatie. BELGIË (Frans) 14.00 en 17.40 Schooltelevisie. 18.10 Kinderprogramma. 18.30 Programma over gezonde voe ding. 19.00 Une Suédoise a Pa ris, tv.-serie. 19.25 Regionaal nieuws. 19.40 Consumententips. 19.42 Weerbericht. 19.45 Jour naal. 20.15 Tips voor wegge bruikers. 20.20 Liaisons secrè- tes: tv.-spel. 22.10 Fragmenten uit nieuwe films. 22.45 Journaal. (S) Mobiel: een beweeglijk pro gramma voor beweeglijke men sen. 17.55 Mededelingen. 18.00 Nieuws. 18.11 Radiojournaal. P.P.: 18.20 Anti Revolutionaire Partij. IKOR: 18.30 Kleur: in formatie over kerk en samenle ving. 19.00 (S) De Johan Willem Frisokapel. 19.30 (S) Lichte mu- Bond voor grote en jonge gezin nen. 18.45 Klassieke muziek. 19.00 Nieuws en weerberichten. 19.10 Actualiteiten. 19.30 Taal- wenken. 19.33 Toemaatje. 19.35 Politiek uitzending. 19.45 Mu- zikaal magazine. 22.00 Nieuws. 22.05 Gevarieerd programma, i (23.00 Nieuws. 23.40 Nieuws..:;;/ HILVERSUM I NCRV: 7.00 Nieuws. 7.02 Het levende Woord. 7.08 (S) Prelu dium: klassieke muziek, (gr.). 7.30 Nieuws. 7.41 (S) Hier en nu. 7.55 (S) Aangestipt: programma-overzicht. 8.00 (S) Te Deum Laudamus: gewijde muziek (gr.). 8.24 Op de man af: evenagehsch commentaar bij de tijd. 8.30 Nieuws. 8.36 Gymnas tiek voor de huisvrouw. 8.45 (S) Podium: informatie over gezin en samenleving. 9.45 (S) Onder de hoogtezon. 10.30 Nieuws. 10.33 (S) Orkestpalet (gr.). 12.00 (S) Bei Canto: operafragmenten. 12.26 Mededelingen t.b.v. land en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.41 (S) Hier en nu. 12.55 (S) Middagpauzedienst. 13.15 (S) Lichte koorzang (gr.). 13.30 (S) Globaal: een licht middagpro gramma met muziek, reportages en meningen. (15.30 Nieuws; 16.30 Hier en nu - S.) 17.30 Nieuws. 17 32 (S) Hier en nu. 18 00 (S) Tijd vrij voor muziek in vrije tijd: Mandoline-orkest. 18.30 Nieuws. 18.41 Wereldpa norama. 18.53 Zojuist versche nen: nieuwe boeken. 19.00 Leger des Heilskwartier (gr.). 19.15 (S) De wereld zingt Gods lof; ver zoekprogramma van gewijde muziek. 19 55 (S) Overdenking. 20.00 (S) Muziek,.muziek, mu ziek: licht platenprogramma. 21.50 Schooltoetsen: een Bij de Tijd-serie. 22.10 De kerk van daag: nieuws en coijimentaar. 22.30 Nieuws. 22.40' (S) Hier en uaaisjooips :auiep uba uiie Tuapjtips rapuo unais .rapipps uba jaoA 'uiBej ui jjjom tjod ui jaasuad liadde ubb psjq .uaAoqsjipaj Suiuaijaj :jaza juejjuaAoq :sajj tuejjjapuo [iELBEDRIJF A. V.Xtf"1 nstraat 37 - Dongen f Tel. 01623-2619 •por Zeeuwsch-VIaanderi» Iage ed voerman grdenmark 15 - Hulst Tel 01140-2104 lin „Den Dullaert" Hulst HIJ ZOU aRAAa EEN OORLOS MET DE INDIANEN MEEMMBN. DAARNA WIL HIJ NAAR WASHINGTON TERUGGAAN OM HET VERDRAG TE TEKENEN.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1975 | | pagina 21