m/ IRES A.V.O. Verwijt aan AR en K VP Vandaag KOFFIE Weer iets kouder MANAGUA 1 WORDT HERBOUWD Ontploffing in oveiihuis van Hoechst POP I HIT SLOP Wat mankeert Zeeu wsell- Vlaanderen DE ACHTTIENDUIZENDSTE VAN REIMERSWAAL DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND BOD OP KURHAUS Rascheques ook voor minder kapitaalkrachtige rekeninghouders ANWBSlecht zicht Minstens dimlicht MLIJKE LENINGEN ASSURANTIËN meisje (8) uit Hulst mgekomen -no. 17215 The copy shop, Ier). bedrijfspanden] DE KOEPEL Ij;*; EDITIE voor zeeland Donderdag 28 dec. 1972 weerbericht ap Heerjansland nUWVOERING :hool voor H.N.O, >ergen :hool voor H.N.O. in :hool voor H.N.O. swaard Bij oversteken rijksweg Rest. „MIJVIS GEEN L1JMWERK deze week bij Leger treedt op tegen plunderaars FABRICAGE FOSFORPRODUKTEN ENKELE MAANDEN OP LAAG PITJE Op nieuwjaars dag verschijnt geen krant I INSTANT PRINT VLUG EN VOORDEIK? ISO offset druks per minus1 Voor al uw kopieerwerk Vismarlrtstroal 9. Bred» 01600 33866 d'Oeuvres, Vis- en Wij wensen tevens klanten een voorsp1 1973 :n. s iper. ebaai winkels garages kantoren showrooms magazijnen e werkruimten opslagruimten voor huur en vffhu" makelaarskantoo WILHELMINASTRAAT J TEL.01600-225K ]l2e jaargang I Directeur: Dr. W. A. J. M- Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341Postgiro 1114111 Wolkenvelden Op de meeste plaatsen droog weer met wolkenvelden, maar ook peri oden met zon. Matige tot vrij krachtige wind. STORENGOES, KLOKSTRAAT 1 HULST, STEENSTRAAT 14 TERNEUZEN, NIEUWSTRAAT 9 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14 ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45 tuur van het waterschap He$i- LAKT BEKENDi januari 1973 schouw gevoerd ,t gehele gebied van het water- houdsplichtigen van watergan- verken worden herinnerd aan om zorg te dragen, dat het bij d zijnde te allen tijde in goed it moet verkeren. ecember 1972. dagelijks bestuur voornoemd, J. Oomen, voorzitter. Matthijssen, secretaris. VRIJBLIJVEND INLICHHN- G EEN BEZOEK AAN ONS KANTOOR E HAAGDIJK 61 BREDA :foon01600-46244 ITUUR VAN DE N.C.B. litanten op voor zo spoedig vervuiling van navolgende (esselfaan 14 11680-3615 rooster. iutstraat 13 >4937-1992 rooster. 7 >4902 - 2327 rooster ter vervanging. »den volgens bevoegdheden- V.O. ■ichten aan Direktie onderwijs n 350 te Tilburg. 20080, toestel 147. i| FRACTIES I ERKEN TE TRAAG (Van een onzer verslaggevers) HULST Een verkeerson- gtiuk heeft woensdagmiddag liet leven gekost aan de 8- I jarige Judith Prummel uit Hulst. Ze werd aangereden door een personenauto, be stuurd door F. van H. (53), uit Hulst, op het moment, dat ze rijksweg 60 plotseling wilde oversteken. Het meisje werd vermoedelijk op slag gedood. Het ongeluk gebeurde ter I hoogte van de kruising met de i Tivoliweg. Boschstr. 43 - Tel. j Wij bezorgen voor oudejaarsavond: ®orSl STAD EN STREEK Circus Reinardi Iaat har ten sneller kloppen. Pagina 3 Verzonken abdij terug gevonden. Pagina 5 BINNEN- EN BUITENLAND Artsen kwistig met pillen en poeders. Pagina 11 Oplossing van de kerst puzzels. Pagina 13 SPORT Derde Nederlandse prof- ploeg nog niet van de Men. Pagina 14 Sijbrands houdt voor sprong vast. Pagina 15 fINANCIëN EN economie Dieselolie-gebruikers moeten negen maanden eerlijk zijn. Pagina 16 RADIO EN TELEVISIE BBC-programma's uit Hl|versum. Pagina 17 (ADVERTENTIE) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Kabinetsformateur dr. M. Ruppert is niet helemaal tevreden over het tempo, waarin bin nen een aantal tweede kamerfracties de discussie over de huidige politieke impasse tot stand komt. De informateur maakte daarover gisteren speciaal de ARP en de KVP een zacht verwijt en zinspeelde er op, dat zijn informatiewerk eerder in een vertraging dan in een versnelling terecht is gekomen. Ruppert heeft gisteren de brieven gepubliceerd, die de fractieleiders hem hebben ge zonden naar aëunleddnng van verleden week gehouden ge sprekken. waarbij de informa teur de vraag stelde hoe de fracties denken over de zes kabinetsvanianten. Ruppert wilde daarmee onder meer vaststellen of de fracties tegen over de zes alternatieven unanieme standpunten inne men, dan wel cè er soms in enkele fracties enkele kamer leden „uit de boot" zouden vallen. Dat laatste is vooral van belang als het gaat om de peiliing van de levenskansen van een kabinet van de oude vijf, dat met 76 kamerzetels net een meerderheid hiaalt. De informateur wees er gisteren nog eens op. dat je er eigen lijk al niet aan hoeft te dien ken als er bij een van de fracties een kamerlid niet mee wi'l doen. Je hebt dan al geen meerderheid meer, aldus de informateur. (Vervolg op pagina 11) Mede doordat genoemde fracties de informateur in het ongewisse hebben gelaten, over de vraag hoe zij staan tegenover de zes kabinetsvari anten, die er volgens Ruppert zijn, moet hij opnieuw gaan praten met een aantal fractie, leiders, teneinde duidelijkheid te scheppen. Ruppert, die gis teren al gesprekken met lei ders van de „oude vijf" heeft gevoerd, wil in deze gespreks ronde met name vaststellen of een eventueel herstel van de vijfpartijencöalitie (de drie confessionelen samen met VVD en DS'70) levenskansen biedt. •De informateur zelf deed daar weinig enthousiast over, gezien de twijfels die KVP- fractieleider mr. Frans An- driessen over zo'n kabinet heeft en gezien de nogal harde op stelling van ARP-leider mr. Barend Biesheuvel, die min of meer van de deze zomer afge vallen coalitiepartner DS'70 vraagt ,.op de knieën terug te komen". In de brief van Bies heuvel aan Ruppert staat let terlijk, dat allereerst de poli tieke bereidheid van de part ners moet worden getoetst aan controversiële punten. „Wat betreft DS'70 denken wij daar bij met name aan het gevoer de en te voeren begrotingsbe leid en het inkomens- en prijsbeleid". aldus Biesheu- vel's schrijven. Dat Ruppert nu bezig is de levenskansen van de oude vijfpartijencöalitie uit te tes ten mag niet tot de conclusie leidien dat hij bezig is met „Rijmwerk", zo heeft hij giste ren zelf mét de nodige nadruk verklaard. „De gesprekken met de fractieleiders van de vijf vinden gewoon plaats in het kader van de informatie verwerving, waarmee ik bezig ben", aldus de informateur. Hij wij voor vrijdagavond 18 uur oen memorfundum hebben van de Tweede Kamerfracties van KVP, WD. AR CH en DS'70. In dat stuk moet miiet alleen staan een opsomming van de onderwerpen, die naar het oordeel van die fracties zou den moeten worden opgeno men in een regeringsprogram. Ook zal er 'n aanduiding die nen te zijn van het (aanvan kelijk) standpunt van de frac ties met betrekking tot deze onderwerpen. Vlees-1 schotel. Bitterballen, 1 Balletjes Gehakt, Croqu-1 etten en andere leldelf hapjes. Wel tijdig bestellen- al »n!' loeüf I RUIM 55 JAAR BONTERVARING IN ZUID NEDERLANDS BEST GESORTEERDE BONTSPECIAALZAAK BONTMANTELS BONTHOEDEN BONTCRAVATTEN EN SHAWLS 2 JAAR SCHRIFTELIJKE GARANTIE ,OP AL ONZE BONTMANTELS. ncJt®URG: Heuvelstraat 44 TEL. 013-431620 BOSOi: Schapenmarkt 17 TEL. 04100-39125 BREDA: Eindstraat 14 TEL. 01600-310 86 (ADVERTENTIE) bonen of vacuum verpakt snelfiltermaling pak 250 gram DEN HAAG (ANP) Er bestaan geen criteria voor het onthouden van kascheques van de girodienst aan minder kapi taalkrachtige girorekeninghou ders. Aldus heeft staatssecre taris Kruisinga van Verkeer en Waterstaat gisteren geant woord op schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid Oe- le (PvdA). Iedere particuliere giroreke ninghouder, van wie niet be kend is dat hij in het verleden misbruik van zijn postreke ning beeft gemaakt, ontvangt vergunning voor het gebruik van kascheques van de giro dienst, zo deelt de bewinds man mee. De eerste kasche ques worden de belanghebben de rekeninghouder toegezon den zodra het saldotegoed op de postrekening in redelijke verhouding staat tot de moge lijkheden, die kascheques voor het direct opnemen van gelden bieden. (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT Ons land ligt in het grensgebied van zachte en koude lucht. Op enkele plaat sen in Brabant werd gisteren negen a tien graden bereikt. In noordoost-Nederland komt de temperatuur nauwelijks bo ven het vriespunt en daar vroor het gisteravond al weer drie graden. Wij blijven voorlopig in het grensgebied van koude en zachte lucht waarbij het over- wegend droog blijft. Een zwak front dat regen in Engeland en West-Frankrijk geeft, lost ge leidetfjk weer op. Een sterk hogedrukcentrum ligt boven Rusland maar voert niet meer dan lichte tot matige vorst naar Midden-Europa. Ook in het Alpengebied valt nog steeds geen sneeuw hetgeen de wintersport daar niet mee zit. Eerst boven 2500 meter hoogte wordt een sneeuwladg- je van enige betekenis gemeld maar deze laag is al meer dan drie weken opd. 0 De nationale garde van Nicaragua heeft het verwoeste centrum van Managua afgezet om te kun nen optreden tegen plunderaars. Mensen die voedsel uit de supermarkten willen halen worden hard handig tegengehouden, omdat het besmet kan zijn. (Van onze redactie buitenland) MANAGUA - GUATEMA- LA-STAD Generaal Anas- tasio Somoza, de president van Nicaragua, heeft officieel bekendgemaakt dat Managua, de door een aardbeving gro tendeels verwoeste hoofdstad, zal worden herbouwd, al is dat dan misschien op een an dere plaats. Naar voorlopige officiële schattingen zullen voor die wederopbouw onge veer honderd miljoen dollar nodig zijn. In Nicaragua hoopt men ze als krediet van de Interamerikaanse ontwikke lingsbank te krijgen. Volgens welingelichte krin- gen in Managua zal de nieuwe hoofdstad in ieder geval moe ten komen te; liggen in de streek ten zuiden van het Ma- nagua-meer en ten westen van het gro-te Nicaragua-meer, om dat zich hier het zenuwcen trum van het land bevindt met die vruchtbaarste grond, de in dustriecentra en het kruispunt van het wegennet. Het bou wen elders zou de opbouwkos- ten twee- of driemaal zo duur maken, aangezien men een he le nieuwe infrastructuur zou moeten scheppen. Het dodencijfer staat mo menteel tussen de twee- en zesduizend, maar het juiste aantal zal waarschijnlijk nooit bekend worden. De meesten van de naar schatting 250.000 daklozen onder de eens 400.000 zielen tellende bevol king van Managua hebben de hoofdstad verlaten. i (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN Naar pas gisteren bekend werd heeft zich vrijdagavond, rond acht uur, een explosie voorgedaan in een verwarmingsinstalla tie in de fosforfabriek van Hoechst-Holland N.V. te Vlissingen-Oost. Er hebben zicli bij deze ont ploffing geen persoonlijke on gevallen voorgedaan. De om vang van de materiële schade is echter zeer aanzienlijk. Een woordvoerder van de directie Advertenties voor dinsdag 2 januari dienen uiterlijk vrijdag 29 december om 12.09 uur in ons bezit te zijn. Te laat binnengekomen advertenties gaan zonder voorafgaand overleg in de krant van woensdag 3 ja nuari. De advertentie-afdeling is op 1 januari telefonisch te bereiken van 19.00 uur tot 22.00 uur. van Hoechst kon ons van deze omvang echter nog geen ra ming geven. Het staat vast, dat de fabricage van fosfor- produkten, enkele maanden zal worden verminderd, aldus de directie-woordvoerder, om dat met reparatie van de in stallatie lange tijd gemoeid zal zijn. De op aardgas gestookte ver warmingsinstallatie, die vrij dag wegens het niet reageren van de automatische beveili ging van de betrokken instal latie ontplofte, vormt de hulp- verhitting van een zogeheten elektro-filter, dat in de pro- duktie-keten een belangrijke rol speelt. De produktie in het tweede ovenhuis van de hcemi- sche fabriek van Hoechst gaat zij het op verminderde capaciteit voort. De fosforoven zelf is namelijk in bedrijf ge bleven, evenals de vele andere apparaten in en rond het ovenhuis. De juiste oorzaak van het falen van de automatische be veiliging is nog niet vastge steld. Met het herstel van de installatie is direct een begin gemaakt. De ontploffing vond plaats in een grote, holle ruimte, binnen en plaatstalen mantel, die eveneens bescha digd werd. Op onze vraag of de ontplof fing en het herstel van de daardoor aangerichte schade gevolgen zal hebben op grond van de hinderwet, werd door de directie-woordvoerder van Hoechst ontkennend geant woord. DEN HAAG (ANP). De Stichting „Behoud Kurhaus Scheveninigen" heeft woensdag, een dag voor de aandeelhou dersvergadering van de exploi tatiemaatschappij Scheveningen (EMS) n.v., bij de EMS een bod gedaan op het Kurhaus. Het bod zou 4,7 miljoen gulden be dragen. De Stichting meent, dat er wel exploitatiemogelijk heden voor het Kurhaus zijn, zo staat in de brief aan de EMS. nTöen tien jaar geleden de Beatles de harten van miljoe- I nen tieners veroverden, luidde hun muziek de „jeugd beweging" van de jaren zestig in. Op maatschappelijk gebied liet zich een jonge generatie horen, die fel pro testeerde, het gezag provoceerde, meer tijd vrijmaakte voor creatieve experimenten en die de consumptiemaat schappij zat was. Een houding, die zijn weerslag vooral vond in de muziek van die jeugd, die daardoor een enorme vlucht kon nemeijt Hoewel de stormachtige ontwikkeling van de „jeugd- revolte" nu is afgelopen, ligt de popmuziek nog steeds goed in de markt. Als we de amusementsindustrie moeten geloven zelfs beter dan ooit. Maar het is de vraag of die muziek nog steeds tegemoet komt aan de leefwereld, die eraan ten grondslag lag. Een vraag, die aan de orde komt in de serie „Pop in het slop?" van onze redacteur Henk Postma. Vandaag treft U daarvan op pagina 13 het eerste verhaal aan. ER hangt een wolk boven Zeeuwsch-Vlaanderen. Hij overschaduwt ongeveer duizend hectaren Zeeuwsch Vlaams land. Deze wolk heet: Zeehavenindustrieplan Oost-Zeeuwsch- Vlaanderen. Brengt die wolk een milde lenteregen, die alies weer doet groeien? Of komt er een verwoestende hagelbui uit? Of drijft hij over? Voor het heden en voor de toekomst van Zeeuwsch-Vlaanderen en al zijn inwo ners zijn het vragen die dringend om een antwoord roe pen. De Stem wil in een serie artikelen, die tot in het nieuwe maar o zo onzekere volgende jaar doorloopt, naar dit antwoord op zoek gaan. Van onschatbaar belang daarbij zijn de inbreng en de meningsvorming van de mensen die „in de ban van het gebeuren" in Zeeuwsch-Vlaanderen leven. Hun bijdragen aan de discussie over de vraag: „Wat mankeert Zeeuwsch-Vlaanderen?" zijn ons uiterst welkom. Adresseert u uw reacties aan postbus 116, Middelburg. HOOFDREDACTIE DE STEM. Eerste artikel: Het laatste eiland van Zeeland heet Zeeuwsch-Vlaanderen. DEN HAAG (ANP) De ANWB heeft de strijd aangebonden met de gloeiende spijker of om het anders te zeggen: de ANWB heeft op de achterkant van zijn wegenwachtauto's de leuze aan gebracht: „Slecht zicht? Minstens dimlicht". De toeristenbond is daartoe overgegaan om de automobilist ervan te doordringen, wanneer het zicht iets minder is dan normaal, tenminste dim licht te voeren, en geen stadslichten. Het voeren van dimlicht is namelijk altijd en onder alle omstandigheden toegestaan. De bond blijft overigens bij zijn advies: „Bij dichte mist over dag groot licht". De ANWB adviseert stadslichten slechts te gebruiken als men stilstaat en dus nooit tijdens het rijden. (Van een onzer verslaggevers) YERSEKE. De tien dagen oude Erwin Beye uit Yerseke is de achttienduizendste inwoner van Reimerswaal. Het bereiken van dit ronde inwonertal werd gistermorgen herdacht tijdens het bezoek dat een deputatie van burgemeester en wethou ders van Reimerswaal bracht aan de familie Beye (foto), aan de Schuttershof 8 iv T" ke woont. Burgemees' Pijl Hogeweg, gemeentesecreta ris B. G. Munnik en wethouder J. A. Nieuvjenhviise u,rqmen

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1972 | | pagina 1