>k jke kerncentrale ideaal gelegen forenkraan alt om Politie, vriend van sint Volgend rijksweg jaar aanleg 58 Zeeuwse grens naar Korteven Vlissingen negeert eis van defensie NS-sint eerde Stem in stoom-gedicht LEVIEN IV ENS EEN LEVEN VOL MUZIEK Aanranders kregen zware straffen KWJ neutraal t.a.v. statuten nieuwe stichting \0CENTRA TIE OPWEKEENHEDEN IR GEHEEL NEDERLAND OP 10REIN BIJ BORSSELE MOGELIJK DE STEM Roels plaagt Drees met vraag Verkorting werktijd bij Zeeuwse bedrijven MPLAREN ïoolïl stad tichting Steens karnaval bakt liebollen en erkoopt loten Uer koud Landbouw-expo in ere hersteld CENTRALE HOOG RENDEMENT Raad van kerken te Middelburg richt weer een kerstherberg in RECTIFICATIE 4 december 19/. moeilijk te I vse Isendike ledigen-, er gaapt een period» 150 jaren tussen beider bc.| volgens behandelt de schrii.i het middeleeuwse Isendi£| ruime gebruikmaking van de itorische Geografie van Wcs.| Zeeuwsch-Vlaanderen" vaiil dr. M.K.E. Gottschalk. Hiei-J volgt een hoofdstuk "Spaansi rmezzo", waarna het herbo-1 IJzendijke aan de beurt kont] innend met de vèrovbring J ndijke door Prins Maurits in' Hoofdstuk vier behandeld indijke's strijd voor zijn) Isrechten. Vijf de uitbreiding het grondgebied, zes het silJ et van de vesting. Daarna vol! de lotgevallen van een fr stad, godsdienstig leven m omwalde stad, kortstondig; en snelle groei, onder van de Fransen, de kerkol er het Franse bewind, een] rw begin, de woelige da 1830'31, ontmanteling, iding en ontwikkeling, IJzë'n] e tij dons en. na de tweed# eldóorlog met als slothoofd! r: "Kerkelijke Zaken na de nse tijd. dan volgende bladzijde! —245 worden ingenomen dool aantal interessante historil bijlagen in volledige tekst] kaartjes. Het vlotgeschreven] leel is geïllustreerd met foto's! als documentaire waarde heb! Het enige dat aan dit stani irdwerk over IJzendijke ont-l ekt is een inhoudsopgave vanl hoofdstukken en een namen! personenregister, dat het na-' an zou hebbeA bevorderd. WILLEM ENZINCK. (Van onze correspondent) SINT-JANSTEEN Zaterdag 11 icember zal de Stichting Steens irnaval tussenn 10.00 en 13-30 m,r n blikseinloterij houden. Prins Lu- ivicus 1 en zijn volledig raad van zullen, voorafgegaan door een luidswagen, trachten de loten W> man te brengen. In tegenstelling tot hetgeen op de ten vermeld staat, zal de eerst 'ijs geen koelkast maar een stereo- stallatie zijn. ,J Ll Voor de derde achtereenvolg |(ïan een onzer verslaggevers) lïOENSDRECHT De bewo- - van enkele woningen aan de knakkers (het marktje) in fesdrecht kregen vrijdagmor- i rond half elf de schrik van i leven toen een dertig meter kraan omviel. Het gevaarte [lie op enkele meters na het fijt woningen. Persoonlijke on- deden zich niet voor. kil E kraan, gemonteerd op een itk, was ingezet bij de werk- [amheden aan de nieuwe basis- iiol en was op het moment van ongeluk bezig met het ver stil van zand. Hoewel de .machinist, M. van der L. uit idaal alle veiligheidsmaatre- had genomen draaide de op een gegeven moment door en stootte tegen de be- ijstabine. Door de schok 'm kraan en truck uit balans bovenstaande gevolg. P. van G., eveneens uit stond voor een raadsel, mogelijkheid, die naar aai; de aanleiding tot het (Mi zijn, is het weigeren fciogenaamde afslagventiel. soort veiligheid, die ervoor "burgen, dat de motor afslaat fe kraan onvermoed te ver wil draaien. De arbeidsin- heeft de taak in onder aal organiseert de Stichting Ste arnalval op oudejaarsdag een jllenactie. De oliebollen *.o n de man gebracht tussen - [ir en 18.00 uur. Ook zijn oliebollen irkrijgbaar aan café Sport L.00 uur. In café Sport zullen iebollen tevens gebakken 1 iGBLAD VOOR ZUIDWEST NEDER" Editie voor Zeeland ABONNEMENTSPRIJS f20.50 per kwartaal binnen verspreidingsgebied (exci. ncassokosten) f 7.10 per maand (incl. .ncassokosten). ÏAYONKANTOREN: TERNEUZEN: Nieuwstraai tel. 01150-7920 (4 lijnen) HULST: Steenstraat 14. tel. 01140-3751 (3 lijnen) HOES: Klokstraat 1, ;el. 01100-8030 (3 lijnen) KLACHTEN OVER BEZORGING: oll,j0. buiten kantooruren: tel. 3751. gn tel. 01158-1940 (Z.Vlaanderen) T|. ADVERTENTIE EXPLOITS Wnd. inspecteur Zeeland. C. Menu (01100-4316) ■Hulst en O.Z. Vlaanderen. Th. de Bakker (Oll5°-20]" n; Oostburg en W.Z. Vlaandere A. Vergouwe (0H72-1678) Kanaalzone en r®rn7o94) J. Schieman (01155-12 INoord- en Zuid-Beve K. H. van den Berge. REDACTIE ZEELAND: Bureau: Kromme Weel Middelburg, tel. 0118ü Chef Zeeland: nil80-7438 A. F. Koopman, tel. OUöu Redacteur Goes:-,inn M84 M. Kersten, tel. <m0°-6584 Coördinerend redacteur Zeeuwsch-Vlaandere *0 48gg. G. van Berkel tel. 01WU 'Redacteur O. Z.-Vlaanae A. Verlind. tel. 01140-3761. b.g.g. semafoon via: 01600-22341 of 01608-207 of 01155-2237. Redacteur Kanaalzone Terneuzen: ni 150-4B6a« R. van der Helm, tel. 01 Sportredactie Zee'a 01155-1367 R. van Eteursen, tel. Fotojournalist Zeeland- Cor J. de Boer, tel. 0115» Uitzichten »ndag en °Pge- i* het «P vrijdag 1101) uur. 'lamelijk 1 tn iets lempera- is ®svooruitzichten in cijfers ge-i «li over Nederland. zondag: aantal uren zon: 0 tot j temp.: van ongeveer normaal Wen boven normaal; max. ■f. omstreeks normaal; kans op ."Se periode van minstens 12 Procent; kans op een geheel 80 procent. "maandag: aantal uren zon: 1 'Bin. temp.: van ongeveer nor tot 4 graden boven normaal; ■mp.: omstreeks normaal. 'nz 263 onv.: Rheinfelden 182 ®aatsburg 176 -6; Plittersdorf J Maxau 367 -6; Plochingen .Ml Mannheim 180 pi. 3; 116 -6; Mainz 196 -2; .1» -2; Kaub 123 onv.; Trier 1 Koblenz 154 -8; Keulen 129 JJfort 295 -3; Lobith 915 pl. 9; ,Jense Kop 888 pl. 9: Nijme- tIP'- 7; IJsselkop 846 pl. 4; 'Jssel 360 -2; Deventer 245 'Wrisin 5468 onv.; Borgharen Belfeld 1124 -20; Grave 'en de sluis 502 onv. '"-Zondag, 5 december, fe: 5-34 en 17.56. eert 4.48 en 17.11- Cï»4'03 en 16-29- ïtla 36 en 1-5.57. 5-24 en 17.46. 'SHo7ecember- 030m: 619 en 18-42- >t: 5,30 en 17.58. 1-ilW e" l7'19- y?" 4 22 en 16 46. ai"Se: 6.09 en 18.32. (Van onze correspondent) MIDDELBURG Bij de ge meentepolitie te Middelburg ver scheen vrijdagmiddag St.-Nico- laas in vol ornaat aan de balie. Hij kon het niet nalaten opnieuw iets te komen schenken, zij het dan dat de bisschop het ditmaal met tegenzin deed. St.-Nicolaas kwam aan de balie ditmaal een bekeuiring betalen in verband met het feit dat zijn auto verkeerd geparkeerd stond. Na rijp beraad en na het inroepen van hulp van beschermheilige der politiefunctionarissen werd besloten de bisschop van zijn zon de te ontslaan zonder hieraan een financiële penitentie te verhinden. Als argument gold de vele goede daden die hij in de loop der jaren ten behoeve van het Nederlandse volk heeft verricht. (Van een onzer verslaggevers). DEN BOSCH-BREDA Rijkswa terstaat zal binnenkort minister Drees (verkeer en waterstaat) een nota aanbieden over de aanleg van de Kempener Randweg (rijksweg 58) die Zeeland met Eindhoven gaat verbinden. Voor het gedeelte Korte- ven-Breda van deze belangrije Oost- West-route bestaat maar liefst een tiental tracés. Deze zijn ontworpen naar aanleidng van de bezwaren die gemeentebesturen en particulie ren gemaakt hebben tegen de aan vankelijke plannen om de weg dwars door de groen gebieden Borg- viietse Duinen en Rucphense Hei- (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN Defensie heeft er ernstige bezwaren tegen, dat een groot deel van het bestemmingsplan Sloe-II wordt aangeduid als „Zee haven- en industrieterrein". De eerst aangewezen ingenieur van de genie te Breda heeft er in een brief aan b. en w. van Vlissingen op gewezen, dat het hele gebied van het plan Vlissingen-Oost II binnen 1200 meter van een munitiedepot van de marine is gelegen. Defensie vindt het onaanvaardbaar als er op minder dan 1200 meter afstand van het munitiedepot, ha veninstallaties verrijzen en omvang rijke grondwerken worden uitge voerd. Men' heeft geen bezwaar te gen bebouwing met magazijnen, mits dit niet betekent dat gedurende lan gere periode grotere aantallen men sen in het gebied aanwezig zijn. Als gevolg van de eisen van de genie zou 35 hectare grond voor in dustrievestiging en/of wegenaanleg onbruikbaar worden. B. en w. van Vlissingen vinden de bezwaren van defensie, naar ze gisteren hebben verklaard, om deze reden dan ook niet ontvankelijk. In het bestemmingsplan Sloe-II dat met ingang van 6 december a.s. ter visie wordt gelegd, zijn de eisen van de genie dan ook niet verwerkt, zo hebben b. en w. van Vlissingen meegedeeld. de te laten lopen. Rijkswaterstaat vindt het dringend noodzakelijk dat het tracé voor deze weg spoedig vastgesteld wordt omdat met uit werking en uitvoering van de plan nen jaren gemoeid zijn. Men kan nu niet meer vooruit. Vaststelling van wegentraces geschied in ons land door de minster van verkeer en waterstaat, die daarvoor de Raad van Waterstaat hoort. De hoofdingenieur-directeur van rijkswaterstaat in Brabant, ir. W, van Haersma Buma verklaarde gis teren tegenover onze verslaggever het merkwaardig te vinden dat er nu zoveel bezwaren tegen de Kempe ner Randweg bestaan zoals die aan vankelijk is geprojecteerd, dus via Borgvlietse Duinen en Rucphense Heide. „In het provinciale streek plan West-Brabant is dit tracé opge nomen. Dat streekplan is een jaar geleden vastgesteld maar toen heeft niemand geprotesteerd. Nu zijn er van alle kanten protesten", aldus de Brabantse HID. Gemakkelijker ligt het met het gedeelte Zeeuwse grens-Korteven van rijksweg 58. Rijkswaterstaat verwacht, dat dat stuk volgend jaar al in uitvoering kan worden geno men. Het besluit, zoals bekend aan op de autoweg naar Vlissingen. (Van een onzer verslaggevers) GOES Ondanks de moeilijkhe den in het verleden zal in 1973 weer een grootscheepse land- en tuinbouwtentoonstelling worden ge organiseerd voor Zuidwest-Neder land door de ZLM. Ongeveer een jaar geleden werd door het bestuur besloten, vooral op aandrang van de federatie „Het Landbouwwerktuig", om in 1971 de geplande ZLM-tentoonstellin-g geen doorgang te laten vinden. De oor zaak hiervan was voornamelijk te rug te voeren op de budgettaire moeilijkheden van de agrariërs. De afzet van landbouwwerktuigen zou niet voldoende opwegen tegen de kosten van de tentoonstelling. Thans acht het algemene (Zeeland en Noord-Brabant) ZLM-bestuur het noodzakelijk, de traditionele „expo"- manifestatie in ere te herstellen. Waarschijnlijk za-1 men in de toe komst de traditie definitief voortzet ten, zij het, gezien de agrarische buidel, met grotere pauzes dan voor heen. Men heeft besloten de manifesta tie op een nader te bepalen datum in 1973 op Noord-Bevelatid te hou den. Reeds eerder dit jaar werd van de zijde van de federatie „Het Landbouwwerktuig" de toezegging tot medewerking ontvangen. (Van een onzer verslaggevers) BORSSELE De plaats waar de N.V. PZEM een kern energiecentrale en een conventionele centrale bouwt, leent zich uitermate goed voor concentratie van nieuwe opwek eenheden, ook ten behoeve van de rest van Nederland. Door de gunstige ligging van het PZEM-terrein vlak bij een zestig meter diepe stroomgeul, waarin zeer hoge stroomsnelheden voorkomen, is het gevaar voor thermische milieuverontrei niging op deze plaats praktisch nihil. Elders in ons land, waar centrales gebruik maken van oppervlakte water voor het koelen van hun condensors, bestaat het gevaar van oververhitting van het water, met alle ernstige gevolgen van dien. Dit vertelde ir. J. Schoonderwoerd, hoofd van de afdeling „Centra les" van de N.V. PZEM, tijdens een informele plechtigheid in de nieu we 190-megaWatt-centrale van de N.V. PZEM te Borssele. Deze (conventionele) centrale Is gistermiddag door de nieuwe voor zitter van het dagelijks bestuur van de PZEM, mr. J. F. G. Schlinge- mann, officieel in bedrijf gesteld. Enkele dagen voordien had de centrale de zogenaamde „Schep- proef" doorstaan, al gebeurde dat met de hakken over de sloot, zoals ir. U. Banga, hoofd van de centrale te Borssele, uiteenzette. „Wij hadden juist een feestsigaar opgestoken om het feit dat de zware proef goed was doorstaan te vieren, toen de machine uitviel", vertelde hij. De centrale is nog niet voor 100 procent in orde. De ketel heeft de neiging om op onverklaarbare wijze iin trilling te geraken en ook de stoomturbine begint bij een bepaal de belasting nukken te vertonen. „Maar die kinderziekten krijgen we er beslist uit", meende de heer Ban ga. De nieuwe centrale is in een re cordtijd gebouwd. De interim-direc teur van -de N.V. PZEM, ir. J. van Dam van Isselt, wees daarop in een kort openingswoord. „De snelle bouw is te dankton-aan de uitzonder lijk goede teamgeest en de voortref felijke coördinatie bij de bouw", zo zei hij. „We hopen dat in gelijke stijl, de geest over het gehele perso neel waardig wordt, zodat gezegd kan worden dat de motoilijke tijden voor de PZEM definitief voorbij zijn". De nieuwe centrale vergroot het opgesteld vermogen van de N.V. PZEM met meer dan 50%. De nieu we opwekeenheid levert elektrische energie aan de aluminium fabriek van Pechiney. Over ca. anderhalf jaar wordt de kerncentrale aan het machinepakket van de PZEM toege voegd. Reeds in 1980 zal het opge steld vermogen van de PZEM het tienvoudige van dat van 1965 bedra gen, namelijk 1000 megaWatt. Daarna zullen and'ere centrales worden gebouwd. De PZEM heeft optie op een tweede kerncentrale, die „gespiegeld" naast de thans in aanbouw zijnde kerncentrale wordt gehouwd. Achter de conventionele centrale bunnen soortgelijke instal laties worden gebouwd. Het rendement van de conventio nele centrale ligt, aldus ir. Banga, (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG/DEN HAAG De heer P.A. Roels (PvdA) heeft minis ter Drees (verkeer en waterstaat) gevraagd of deze met een aparte begrotingswijziging wil komen om een bedrag van 1,7 miljoen vrij te maken voor matiging van de veer- tarieven op de Westerschelde, en de aankoop van vier autobussen voor een snelle busdienst Goes-Terneuzen. De heer Roels merkte op, dat hij in de onlangs goedgekeurde be-gro- ting-1972 van verkeer en waterstaat geen post heeft kunnen vinden, wel ke op het douceurtje voor de Zeeuw se bevolking betrekking heeft. Bij de behandeling van de begroting werd hieromtrent al evenmin iets duidelijk. In een toelichting bij zijn vragen merkt de heer Roels op, dat men de opstellers van de alterna tieve begroting het lanceren van on gedekte posten heeft verweten. bijzonder hoog: 40%. Vier man in vol continudienst kunnen de gehele installatie bedienen. Dit is mogelijk door de ultra-moderne, veelal elek tronische bewakings- en regelsyste men welke zijn ingebouwd. De ketel, die met aardgas wordt gestookt, maar in de toekomst ook met zware stookolie "kan worden verwarmd, verslindt een miljoen ku bieke meter aardgas per dag genoeg om 100.000 huizen op een koude winterdag te verwarmen. De schoorsteen van de cenitr-ale is 125 meter hoog. Het bestuur van de N.V. PZEM in zijn nieuwe samen stelling, kwam na een rondgang door de „stroomfabriek" bij de poort tezaimen, waar mr. Schl'ingema-nn de driekleur hees ten teken dat de centrale nu officiteel in bedrijf is. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Evenals vorig jaar zal ook gedurende de komende kerstdagen onder auspiciën van de Middelburgse raad van kerken een kerstherberg worden ingericht in het dienstencentrum Het Schutters hof. Van vrijdagavond 24 december 18.00 uur tot maandagmorgen 27 de cember 7.00 uur wordt iedereen warm ontvangen, die om welke re den dan ook behoefte heeft aan een ontmoeting en gezelligheid. Er is gelegenheid tot creatief be zig zijn, of tot zomaar wat gesprek ken, muztek of spel. Op zijn tijd worden hapjes en drankjes aangebo den. Vorig jaar heeft de kersther berg een geweldige toeloop te ver werken gekregen. Dit jaar is het streven erop gericht om vooral ou deren fen bejaarden een zodanige ontvangst te bereiden, dat zij zich geheel thuis zullen voelen. Op eerste kerstdag van twee tot vier uur wordt er speciaal voor deze categorie een samenzijn geprogram meerd, waarin h»et een en ander ten tonele wordt gebracht. Zij die hier bij graag aanwezig zijn maar niet in staat zijn om op eigen gelegenheid te komen, kunnen worden opge haald. Zij moeten dan bellen tele- foonnummer 4812. Overigens zal ook dit jaar de kerstherberg in een vol ledig open en vrijblijvende sfeer worden gehouden, aldus het be stuur. Medewerkers kunnen zich aan melden bij de heer M. Allewijn, Bri-gdammestraat 1, Middelburg, tel. 4812. De werkgroep Kerstherberg houdt zich ook aanbevolen voor gif ten die gestort kunnen worden op gironummer 64569 t.n.v Raifeissen- bank Middelburg, t.g.v. Werkgroep Kerstherberg. (Van onze correspondent) GRAAUW In ons verslag over een bijeenkomst van het Wit-Gele Kruis in Graauw stond vermeld, dat de heer L. Daalman de overledbn voorzitter herdacht. Het was even wel de waarnemend voorzitter, de heer O. Kips, die de overleden voor zitter L. Diaabnain, herdacht. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT Onze journalistieke collega's van DE KOPPELING, de personeelskrant van de Nederlandse Spoorwegen, zijn in dete dagen op de rijmende toer gegaan. Tot de Sinterklaasversjes, waarin het meest vermeldenswaardige uit een jaar spoorwegwei en -wee wordt be rijmd, behoort ook een couplet dat aan dp toekomstige museumhjn Goes - Borssele is gewijd. Wat wij de aardigste surprise vonden was wel, dat de Goedheilig man in Utrecht ons nijver jagen achter het Zeeuwse nieuws terdege had opge merkt: Jongens het loopt helemaal uit de hand We krijgen de vuurkist niet in brand! Riep de werkgroep Stoomtrein Goes - Borssele Die ai weken met hun stoomlok worstelen Het NOS-journaal houdt de stand van zaken bij Zij wil een filmcollage en daar hoort stoom bij. Dat vermeldt het dagblad De Stem uit Breda En volgt al de bewegingen van de suikerfabrieklok gestaa, Het lukt wei! Het lukt niet! Dë spanning stijgt, Ja? - Nee!! Geen puffende stoomlok die Sint Goes binnenrijdt. Een surprise die deze stad voor hem bereid had Valt ondanks nachtwerk in het zilte Zeeuwse nat, Geen gesis, rook, stoom, druk en atmosfeer Dus werd een acceptabel alternatief geïmproviseerd. Op de Sint wachtte nu een open spoorweg-calèche In de vorm van een versierde van rongen voorziene kbs, Ruimte voldoende en een wljdse blik voor Sint en Pieten Om tijdens de rit van klei en sui kerbieten te genieten. (Van onze correspondent) HULST „Vanaf mijn elfde jaar speel ik orgel". Dit zegt de scheidende organist van de Hui ster Willibrordusbasiliek, de 84- jarige Levien Ivens. Jarenlang heeft hij zijn beste krachten gewijd aan de muziek, maar nu heeft hij besloten het wat rusti ger aan te doen. „Ik leste eerst bij Aug. Eeck- hout, die toen organist was in Hulst. Daarna ben ik naar St. Niklaas gegaan", aldus Ivens. Hij volgde er op de bisschoppelijke normaalschool een driejarige cur sus orgelspelen. Andere vakken, die hij daar kreeg, waren harmo nieleer en zang. „Aan de cursus sen op deze school, die nog steeds bestaat, konden alleen kosters, onderwijzers en organis ten, deelnemen", aldus Levien Ivens, die op zijn achttiende het organisten-diploma behaalde. „Vraag me asjeblieft niet om data", zegt hij tijdens het ge sprek, „want die ben ik verge ten". De heer Ivens was op zijn 16-jarige leeftijd volledig koster in zijn toenmalige woonplaats Sint Jansteen. „Ik heb altijd be langstelling voor muziek gehad", vertelt hij. „Het was mijn leven". Tijdens zijn diensttijd speelde hij in een bioscoop te Bergen op Zoom piano. Dat was nog in de tijd van de stomme films. Later heeft hij dat ook in Hulst nog gedaan in het bioscoopgebouw. De heer Ivens volgde Aug Eeokhout in Hulst op als organist. Hij woonde al in deze plaats en was inmiddels getrouwd. Organist zijn betekende voor hem elke dag in drie missen spelen en daarbij kwamen dan nog de nodige uit vaart- en huwelijksmissen. Maai de tijd, dat hij zeven missen op een dag moest doen, is voorbij. „Toch heeft dat jaren zo geduurd", gaat de krasse tachtiger verder. „Ver geet niet, het was een grote paro chie en ik had nog een schoen makerij met drie knechten. Ja, ik heb het toen geweldig druk ge- had. Daarbij kwamen dan bij feestelijkheden nog de repetities met de broeders of zusters". Levien Ivens heeft behalve op kerkelijk gebied ook zijn ver diensten in het verenigingsleven. Hij is de oprichter van verschil lende koren en orkesten, waaron der twee mannenkoren, bestaan de uit leden van de bond van het H. Hart en van de St. Joseph- kring. Later heeft hij uit de St. Josephkring ook nog een orkest geformeerd. Trots is de heer Ivens op ?ijn vroegere kerkkoor, dat volgens hem zeer goed was. „We waren de eerste in Zee land", vertelt hij, „die voor d-e radio een mis verzorgden. Dat was bij de priesterwijding van pater Van Waesberghe". Naast zijn talrijke functies in het vere nigingsleven is hij nog enige tijd lid geweest van de examencom missie van de Nederlandse Gre- goriusvereniging voor kerkzan gers in Zeeuwsch-Vlaanderen. Ondanks zijn hoge leeftijd is de heer Ivens op dit moment nog steeds dirigent van het bejaar denkoor. Wat hem zeer dierbaar is, is de pauselijke onderschei ding „pro ecclesia", die hij op 11 augustus 1948 kreeg. (Van onze correspondente) MIDDELBURG De rechtbank te Middelburg heeft de 51-jarige A. de K. uit Goes veroordeeld tot 13 maanden onvoorwaardelijke gevan genisstraf en diens 20-jraige gelijk namige neef uit Kruiningen tot 11 maanden onvoorwaardelijke gevan genisstraf. De vader van de 20- jarige jongen, T. de K. uit Goes, werd vrijgesproken. Op 12 juli j.l. gaf de vader De K. twee Brabantse meisjes Ankie en Agnes een lift. Onderweg pikte hij de zoon en zwa ger op. In Domburg vergrepen de zoon en diens neef zich aan de twee meisjes nadat ze hen eerst met plakband de ogen hadden dichtge plakt. De 51-jarige De K. werd ook veroor deeld voor de verhouding die hij zou hebben gehad met een 15-jarig meisje nit Goes. Hij had voor haar paspoortpapieren vervalst. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG In Zeeland hebben tengevolge van werktijdver korting in september 3 werknemers samen 122 uur minder gewerkt. Het betreft hier mensen van één oedrijf met in totaal 4 werknemers. In oktober is er in 2 bedrijven werktijdverkorting toegepast. Bij deze bedrijven werkten in totaal 62 mensen. Van hen waren 25 recht streeks bij de werktijdverkorting betrokken. Samen werkten ze 1669 uur minder. Aldus drs. F. Jansen van het directoraat-generaal van de arbeid. In oktober over heel Nederland 4.420 werknemers, ten gevolge van werktijdverkorting, 181.411 uur min der. Zij waren afkomstig uit 79 bedrijven rctet in totaal 12.771 werk nemers. (Van een onzer verslaggevers MIDDELBURG De vertegen woordiger van de KWJ in het be stuur van de „Stichting voor Be roepsbegeleiding Opleiding en Vor ming van Werkende Jongeren jn Zeeland heeft zich tijdens de op richtingsvergadering van deze stich ting, gisteren neutraal tegenover de statuten van deze stichting opge steld. De KWJ-vertegenwoordiger, de heer F. Everaard uit Vlissingen, vond dat duidelijk in de statuten tot uitdrukking moest komen, dat de stichting streeft naar de oprichting van een streekcentrum voor be doelde opleiding en vorming, en niet alleen naar een streekschool. Zonder ruggespraak met zijn bestuur kon de heer Everaard naar hij zei, ondanks vele praktische en zake lijke argumenten van de andere aan wezigen, tot geen ander standpunt komen. Voorzitter C. Pinxteren stel de voor, om niet alleen de brief waarin de KWJ haar standpunt (op een laat tijdstip) had ontvouwd, maar ook een verklaring van in stemming van het gehele bestuur, als aanhangsel aan de statuten te ver binden. Doch ook dit kon de heer Everaard niet vermurwen. De ver tegenwoordiger van de werkende jeugd-CNV verklaarde, het in prin cipe met de KWJ eens te zijn. „Maar wij willen er geen breekpunt van maken", zo werd uiteengezet. Aan het' woord „Streekcentrum" hechtte de heer Everaard daarom zo veel waarde omdat in een derge lijk centrum het beroepsbegeleidend onderwijs (leerlingenstelsel) en het vormingswerk tot een fusie komen. In de huidige opzet leunen zij slechts tegen elkaar aan. De reden dat de statuten zich alleen over een streekschool uitspreken is, dat „Den Haag" het begrip Streekcentrum voor Beroepsbegeleidend Onderwijs en Vorming niet kent en het dan ook niet subsidieert. Er zijn wel experimenten (in. Til burg) om tot integratie van beide werkvormen te komen, maar het kan nog jaren duren eer de conclusies genoeg zijn uitgekristalliseerd om in statuten te kunnen worden verwerkt. De nieuwe stichting is van plan om haar praktische werk in de loop van 1972 aan te vangen. Als ge bouw heeft men de leegkomende LTS in Middelburg op het oog. In Zeeuwsch-Vlaanderen zal een depen dance van de streekschool worden opgericht. Het woord „dependance" wekte enige weerstand bij de Zeeuwseh- Vlaamse afgevaardigden in het stichtingsbestuur. Nadat echter was uitgelegd dat het hier om een sub sidie-technisch begrip ging, was men verzoend. De gemeente Axel heeft zich kandidaat gesteld als vestigings plaats voor een Zeeuwsch-Vlaamse school. Het begin van de oprichtings vergadering van de stichting met de lange naam, werd namens het pro vinciaal bestuur bijgewoond door ge deputeerde J. van den Bos en de chef van het kabinet van de com missaris der koningin, mr. H. van der Heijden.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1971 | | pagina 3