noeité oofd oudem OEBELE KOEN WIL WEER DE OUDE WILLEM NIJHOLT ZIJN De kinclervriend houdt er mee op w&imD \m n.v. ing n.v. kijk naar Voetbal won inet 9-1 van de verkiezingen luister naar Radioprodukties naar Prix Italia Maak het moeder gemakkelijk. Ga eens vaker dineren. „EL MAR" "4 SCHAPPEN f. O. radio televisie Hupsakee Geheim nummer 1 LUCKY LUKE: Bootrace op de Missisi'ppi' SUSKE EN WISKE: De kale kapper fTerneuzen È55 I» betrouwbaarheid. en nacht paraat. WERK uperldasse kisten/ nu 999,- nu 769,- nu 669,- nu 589,- nu 969,- 283,- nu 199,- seweg 19 Halsteren t.30 en van 13.30 - avonds na tel. af- VOOR ECONOMISCH ,N ZEELAND 3983 Middelburg de volgende DOCENTEN: en Administratief Onder- pnderwijs en of M.O. Boekhouden ferwijs bie Handenarbeid of daar- vijzer of hoofdakte. Zo Ikennis l.o. of Duits f.o. of chool, de heer P. Geelhoed 180-3983 (school) of 01180- ie Stichting Chr. Detail- de heer J. Bimmel, Seis- jen voor een behaag- e zomermaanden, s compact samen-1 araat van beperkt») amerkoeler reinigt, i en verdeelt de lucht, j zijn niet nodig, >ard stopcontact Is aag uitgebreide >WROOM ÉN FDELINC Halsteren >41) 22 54 Maandag 21 juni 1971 (Van onze r.t-v.-redactie) AMSTERDAM Koen de kindervriend van Oebele stapt er uit. Van de stichting van dit alternatieve stadje af heeft Willem Nijholt als Koen tot in de eerste uithoeken van het land het stof doen opwaaien. Als een volwassen enfant ter rible zette hij de bloemen bui ten, hing hij de beest uit en dreef hij als een speelse Spits burger de spot met wat heilig heet in onze gangbare bestuur lijke begrippen. Hij fungeer de als gangmaker in deze normloze nederzetting, waar de lusten met verwaarlozing van de lasten beweeglijk wor den beleefd en zang en dans een duit in de zak doen, waar uit de feestelijkheden wor den gefinancierd. Menig col lege van b. en w. loopt op za terdag eens in de maand het water in de mond over zoveel onvermoeide mogelijkheden om een samenleving op een zijspoor in het gareel te hou den, terwijl de gevestigde hor de hoogtij viert. Het zal de kinderen aan het hupse hart gaan, dat Koen zijn biezen pakt. Koen was de aangever. Hij reikte telkens het laatste nieuws over de jongste ontwikkelingen bin nen en buiten de veste aan, doorzag welke problemen dit schiep en stel de de daad bij het woord voegend direct de oplossing voor stuk voor stuk ludieke trouvailles, die luid keels en levensecht werden uitge speeld, zodat Oebele immer een hechte burcht van bombast was en nooit een tranendal, ook ai vlogen postbode Pauius en burgemeester August elkaar om de haverklap in het wijze grijze haar. Koen kwam altijd weer op de proppen als de grote verzoener als de ombudsman in benarde zaken. Door zijn toedoen werden boeven in de kladden gevat, bestegen kinderen in Parijs de Eif- feltoren en trok men met hoempa aan boord het zeegat uit. En als er dan toch nog iets mis dreigde te lopen, dan had Koen altijd wel een liedje bij de hand op een melodietje van Joop Stokkermans, waarmee grauwe wolken werden weggezon- gen. Het afscheid gaat Koen zo moge lijk nog meer aan het hart. Hij heeft er dan ook niet één nachtje over geslapen, maar er vele voor wakker gelegen. Koen ligt Willem na aan het hart. Koen is Willem en daar ligt nu de pijn, want Willem zegt opgeleid te zijn voor het ambacht van toneelspeler, voor een rol op de planken waar het publiek om vraagt. Koen stond dat Willem niet toe, legde lijfelijk beslag op hem en daarom heeft Willem met bloedend hart Koen uit zichzelf moeten los rukken. Het is gelukt, maar de pijn blijft, want hij lijdt sterk onder het gevoel Aagje en Geesje en al die anderen te hebben laten zitten, niet het minst regisseur Bram van Erkel en schrijver Harry Geelen, die Koen hebben heipen creëren en hem een stukje ziel van zichzelf hebben inge blazen. Maar het leven is kort en Willem is al 36. Hij heeft uit zijn 12-jarige toneelloopbaan heuglijke herinneringen aan fraaie creaties: de hoofdrol in spoken van Ibsen met het Arnhemse Theater in de regie van Ton Lensink, dito in Moortje van Bredero met de Nederlandse Comedie in de regie van Han Bentz van de Berg, de rol van Frank Inwarren's Profession van Shaw, de Romeo-rol in Shakespeares spel bij het Nieuw Rotterdams Toneel in de regie van wijlen Rob de Vries. Dat was in 1968, hetzelfde jaar waarin Willem Nijholt Romeo van zich af schudde en in de huid van Koen kroop. Willem Nijholt vindt het afscheid nemen moeilijk. een hoop geld, want nu hij zonder verbintenissen zit wacht hij op to neelleiders en producers die hem aan rollen moeten helpen Die men sen weten hem helemaal niet te bereiken. Ook voor lekker opleve rende t.v.-spots en radio-reclame is hij door deze telefoongeschiedenis onbereikbaar geworden, zodat het gebel van hinderlijke lieden hem rechtstreeks in zijn broodwinning heeft aangetast. Dit gaat Willem te meer aan het hart, omdat hij zelf nooit op de populaire toer heeft gewild. Hij heeft diep respect voor Swiebertje van Joop Doderer, maar is nooit ingegaan op aanbiedingen om winkels te openen, speeltuinen linten door te knippen en kleine meisjes over het blonde haar te strelen na aanbiedingen van boeket jes rode rozen ter opening van tom bola's. Willem wil geen Swiebertje zijn, omdat hij liever werkt aan rollen, waar wat aan te verhapstuk ken is. Hoe moet het verder met Oebele? Vindingrijke tekstschrijver Geelen zal er wel een mouw aan weten te passen. Hij stuurt Koen gewoon op wereldreis en zal de nieuwkomer Billy Biggelaar (Rob de Nijs) wel tot gangmaker van het kinderspul verheffen. Willem heeft er overigens geen gras over laten groeien en zich ontdaan van zijn lange haren, zodat Koen na dit ingrijpen van de kapper op slag meer weg begon te krijgen van Willem. De vaste kijkers van Oebele zullen het vertrek van Koen pas in het nieuwe jaar gewaar wor den, want terwijl men in het najaar de opnamen voor de nieuwe Oebele- afleveringen maakt, worden op het scherm herhalingen van vroegere uitzendingen gegeven. Al zitten er maar twee echte to neelgenieters onder zijn gehoor, dan ervaart Willem het al als een voor recht toneelspeler te zijn en wil hij andermaal de planken op, ook al is hij niet bang voor een musical of zo, nu hij in „De Stunt" heeft gestaan en momenteel met Corrie van Gorp de show van Wim Sonneveld door het hele land helpt spreiden. Daar om ook moet hij los van Koen. Waar hij verschijnt in het gevolg van de grote Wim, daar ritselt het gerucht van „Oebele hupsakee" door de zaal. En met alle respect voor Koen vindt Willem dat niet leuk. Hij wil niet als populair personage op de plan ken staan, maar als een acteur die zijn werk komt doen. Datzelfde Koen-aureool weerhoudt ook andere omroepen ervan om Willem in een of andere rol of als presentator voor het scherm te halen. Vroeger deed hij Zaterdagavondakkoorden met praatjes met Cilla Black, Eartha Kitt en Brotherhood of Men, Dat is er nu niet meer bij, want de produ cer, die Willem Nijholt vraagt, voelt er niet voor met Koen te worden afgescheept. En als je nu nog schatrijk werd van de Koen-rol in Oebele, dan zou je Willem nog niet horen. Hij krijgt zijn gage ja, maar verder weet hij ook niet waar het geld blijft van de liedjes op de Oebele-platen, van de Koen-kopjes op puzzels en ander commercieel kinderspul. Willem kan zijn kop niet buiten de deur steken of Koen bespringt hem. Op straat heeft hij steevast keurtroepen kin deren achter zich aan: „Oebele is hupsakee, Oebele is hupsakee". Ook spreekkoren van opgeschoten jon gens: „Hé Koentje, m'n zuster wil een zoentje". En daarmee hebben die jongens het nog niet eens zo heel ver mis, want vooral in de weekeinden is zijn telefoontoestel niet tot zwijgen te brengen. Dan zijn het de tienermeisjes, die hem vertrouwelijk lief toefluisteren met steevast een giechellach als waar merk van echtheid er achter aan. Dat is allemaal nog wel te overko men, maar nu heeft zich onlangs bij dat koor van. bellers ook een gefrus treerde groep van volwassenen ge voegd, die bedreigingen en onwel voeglijke taal door de telefoon uit slaan. De PTT heeft Willem Nijholt hiervan moeten verlossen door hem een nieuw en geheim telefoonnum mer te verschaffen. Dat kost Willem Nijholt intussen (Van onze r.t.v.-redactie) Uit een onderzoek naar de kijkdicht heid op 23 april, de dag waarop de kijkers voor de keus werden gesteld tussen verkiezingsuitslagen of voet bal, blijkt dat de kijkers weinig moei te met hun keus gehad hebben. Ze hebben in drommen naar het voet ballen gekeken. Voetbal heeft die avond met 9-1 gewonnen. In opdracht van de NOS heeft Into- mart N.V. het onderzoek ingesteld. Die avond zijn uitgezonden Ajax-At- letico Madrid en een samenvatting van Real Madrid - PSV. De uitzen dingen zijn door 66,5 procent van de kijkers gevolgd, terwijl 7,3 procent de verkiezingen verkozen heeft. De combinatie van voetballen en ver kiezingen trad ook op bij de Staten verkiezingen van 18 maart 1970 (Feijenoord - Vorwarts Berlin) en bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 februari 1967 (Inter Milan - Real Madrid). Op 18 maart 1970 was de belangstelling voor de verkiezin gen (Provinciale Staten) minimaal. Lag op 15 februari 1967 de verhou ding voetbal - verkiezingen onge veer 2 1 (kijkdichtheid voetbal 49 procent, verkiezingen 26 procent), bij de Statenverkiezingen was deze verhouding ongeveer 35 1. (Voetbal 78 procent, verkiezingen 2,3 procent). Na afloop van de wedstrijd Ajax - Atletico daalde de kijkdichtheid op Nederland 2 met 10 procent en kreeg Nederland 1 er 2 procent nieuwe kij kers bij, waardoor de kijkdichtheid van het verkiezingsprogramma on danks 1 procent „weglopers" steeg van 7 procent naar 8 procent. De meerderheid hield zich echter bij Nederland 2 waar vervolgens Real Madrid - PSV werd uitgezonden (59 procent). Na afloop daarvan steeg de kijkdichtheid op Nederland 1 van 7 procent naar 14 procent, hetgeen een voordelig saldo was van 3 procent „weglopers" en ruim 10 procent nieu we kijkers. Vooral bij kijkers beneden 35 jaar was de kijkdichtheid voor de verkie zingsuitzending in de tijd van hel voetballen zeer gering. Opvallend was dat bij de groep van 65 jaar en ouder de kijkdichtheid voor de ver kiezingen aan het begin van de avond nauwelijks lager lag dan na het voetballen; ook bij de groep 50 - 65 jaar was dit verschil tamelijk ge ring in vergelijking met de jongeren. (Van onze r.t.v.-redactie) HILVERSUM De NOS heeft vier radioprodukties ingezonden naar het concours om de Prix Italia van 6 tot 17 september in Venetië. Het zijn de documentaire „Les enfants du para dis" van Bob Uschi, de stereofonische produktie „Pinkster Verbosonie" van Ab van Eyk (NCRV), alsmede twee hoorspelen. Dit zijn „De brandstich ter" (NCRV) van Coert Poort en „Appelschimmels" (VARA) van Dick Walda. (ADVERTENTIE) goede (maandag)morgen! HELVETIA ONGEVALLEN NEDERLAND 18.45 18.55 19.05 19.30 :0.00 20.20 20.30 21.00 22.30- (K) Tim en de leeuw. (K) Nieuws. (K) Pipo op Bizarra, deel 13. (K) Coronation Street, Cyril Turpin en Albert Tatlock zitten met een probleem. Zij voelen zich allesbehalve happy, doordat iedereen een beroep doet op hun bereidwilligheid. Turpins huis ondergaat voortdurend een invasie van mensen die om raad vragen of klachten uiten. Er moet een oplossing hiervoor gevonden worden zonder hun vrienden en kennissen te kwetsen. (K) Journaal en weeroverzicht. (K) Zelf uw kind zwemmen leren, laatste aflevering. Proefzwemmen in het diepe bad. (K) Tuin der lasten: onverklaarbaar bewoond. Documentaire over de woningnood in Nederland. (K) De ballade van Elvira Madigan. Na een korte romance beroofde een gedeserteerde Zweedse luitenant, graaf Sixten Sparre, zichzelf en zijn geliefde, de beroemde koorddanseres Elvira Madigan, van het leven. Voor hun dood beleefden ze in Denemarken een kortstondig geluk, al was hun bestaan een vlucht in de anonimiteit. Hun samenzijn werd onophoudelijk bedreigd en zij begrepen dan ook heel goed, dat wanneer zij tot hun dood bij elkaar willen blijven, het eind van hun beider leven niet ver verwijderd kon liggen. -22.35 (K) Laatste nieuws. NEDERLAND II: .f 18.45 (K) Tim en de leeuw. 18.55 (K) Nieuws. 19.05 Holland Festival Magazine, van 15 juni tot en met 9 juli is het Nederlandse culturele leven van meer dan Europees niveau. Over uitvoeringen en artiesten geeft het Holland Festival Magazine informatie voor eigen publiek. 19.30 (K) Zo vader, zo zoon, quiz. 20.00 (K) Journaal en weeroverzicht. 20.21 Met liedjes het land in (1). In sporthal „De Springers" te Gouda treden op: Tante Leen, Ab Hofstee, Gonnie Baars, Frans van Schaak, The Three Jacksons, Connie Renoir, De Chico's, De Twee Pinten en De Wama's. 21.15 Hier en nu, actualiteitenrubriek. 21.40 Met liedjes het land in (2). 22.25 Ander nieuws, dagsluiting. 22.3022-35 <K) Laatste nieuws. BELGIë (Nederlands) 18.55 (K) De Fabeltjeskrant. 19.00 (K) De gezellen van de blauwe meeuw. 19.25 (K) De Toverbal, „De Weer— maker". 19.38 Mededelingen- 19.45 Journaal. - 20.10 Sporttribune. 20.30 <K) The good old days, een avondje ouderwets amusement. 21.20 (K) Het mannetje Roozen, 22.05 Sterrenkunde, les 9. 22.40 Laatste nieuws. BELGIë (Frans) 18.05 Nieuws. 18.10 (K) Hippolyte et ses amis. 18.25 (K) De wonderbaarlijke tuin. 18.55 Plum Plum, voor de kleuters. 19.00 R.-k. religieuze uitzending. 19.30 Sport. 19.45 Journaal. 20.10 Les jeudis de Madame Giulia, detective. 21.00 Situation 1971- 21.40 De vijanden, film. 23.05 Journaal. FRANKRIJK (Rijssel) 12.30 Midi chez vous. 13.00 Journaal. 13.30 Beursberichten. 13.35 -13.45 Je voudrais savoir. Informatief programma. 14.30 - 15.55 Messieurs Les Ronds- de-Cuir. Film van Henri Diamant-Berger. 18.30 Nieuws. 18.35 Vivre au présent. 18.55 Voor de kleuters. 19.00 Regionaal nieuws. 19.20 Mededelingen en weerbericht. 19.25 Rien que la vérité. Spelprogramma. 19.40 Mededelingen. 19.45 Journaal. 20.10 Mededelingen. 20.15 France-intermagazine. De zomerprogramma's van Frankrijk-cultuur en Frank- rijk-muziek. 20.30 A armes égales. 22.20 Jazz. 22.50 Journaal. DUITSLAND I: 18.00 (K) Weekoverzicht. De Toeter, een schoolkrant. 18.30 (K) Voor de kleintjes. 18.40 (K) Hier und Heute, met nieuws. 19.25 (K) Graaf Luckner, wereldreizen en avonturen van een zeeduivel. 6U.UU AV4 JUUiuaai vu 20.15 (K) Report München, filmverslagen bij het nieuws van gisteren en morgen. 21.00 (K) Sehsack, een programma over mensen en hun vaak zonderlinge hobby's. 21.45 (K) Televisiediscussie. 22.30 Journaal, commentaar en weerbericht. 22.50 (K) Ein groszer grau-blauer Vogel. Een jonge dichter ontmoet een oude man. Deze vertelt hem onder strikte geheimhouding dat hij deel heeft uitgemaakt van een team van vijf geleerden, die een uitvinding hebben gedaan, waarmee men de wereld zou kunnen beheersen. Zij hebben afgesproken het geheim mee in hun graf te nemen en kennen ieder een gedeelte van de formule. De dichter wil de andere vier opsporen en neemt een bevriende journalist in vertrouwen. Kort daarop komt de man om het leven. Vanaf dat moment zijn de dichter en de journalist bij hun naspeuringen niet meer alleen, er duikt een hele schare geheimagenten op. 00.25 (K) Journaal. DUITSLAND II: 17.30 (K) Nieuws en weerbericht. 17.35 (K) Onze kleine show, waarin o.m. optreden: Nancy Sinatra, Pink Floyd, Gilbert Bécaud en Donovan. 18 05 (K) De draaischijf. 18.40 Zij en hij in kruisverhoor, echtparen-quiz. 19.10 (K) Duel in triplo. Hotelmanager Baker verwelkomt een bekende atoomgeleerde. Inderdaad een hele eer, maar de keerzijde ontbreekt niet. 19.45 (K) Journaal, thema van de dag en weerbericht. 20.15 (K) Gezondheidsmagazine praxis, tandeelkunde in 1971. 21.00 Grondrechten voor allen. 21.05 Sunset Boulevard. Norma Desmond, eens een gevierde ster in de stomme film, droomt nog steeds van een glorieuze come-back in de film. Het toeval schijnt haar te helpen in de persoon van de jonge scenarioschrijver Joe Gillis, die zich door Norma (Gloria) en vooral haar rijkdom laat inpalmen. Maar op een dag vertelt hij haar de waarheid en besluit hij haar los te laten. Gloria ziet de wereld van haar illusies ineen storten. 22-50 <K) Nieuws, weerbericht en commentaar. - HILVERSUM I KRO: 7.00 Nieuws. 7.11 Het leven de woord. 7.16 (S) Badinerie: klas sieke en moderne muziek (gr.). (7.30 Nieuws 7.32 - 7.40 Actualiteiten 8.00 - 8.10 Nieuws) 8.25 Over weging. 8.30 Nieuws. 8.32 Voor de huisvrouw, (9.00-9-10 Gymnastiek voor de huisvrouw). 10.00 Muziek op maandagmorgen (S): Pianorecital: semi-klassieke muziek. NOS: 10.15 De komende week in het Nederland se muziekleven. KRO: 11.00 Nieuws. 11.03 Voor de zieken. 11.30 Bejaar denprogramma. 11.55 Mededelingen. NCRV: 12.00 Los-Vast: gevarieerd programma. (12.21 Voor boer en tuinder; 12.26 Mededelingen tb.v. land- en tuinbouw; 12.30 Nieuws; 12.41 Hier en Nu: actualiteiten; 12.58 Rebus). 14.05 Schoolradio. 14.30 (S) Alt-mezzo en piano: klassieke en semi-klassieke liederen. 15.00 Her vormde middagdienst. NOS: 15.30 Zoeklicht op Nederland: reportages en commentaren uit alle delen van het land en veel muziek. (16.00- 16.02 Nieuws). Overheidsvoorlich ting: 17.20 Suriname en zijn west- buur. Spreker: Freek van Wel. NCRV: 17-30 NCRV en Bloc: actueel programma met muzikale illustra tie. (18.19-18.29 Politieke Partij enuit zending van de Nederlandse Mid denstands Partij. 18.30-18.41 Nieuws) EO: 19.00 Wij hebben een woord voor de wereld: gewijdemu- (le Nieuws). EO: 19.00 Wij hebben een woord voor de wereld: gewijde mu ziek. 19.25 Reformatie en reveil, le- zmg. 19.35 Muzikaal intermezzo. 19.40 Geloven vandaag, lezing. NCRV: 20.00 (S) Le Nozze di Figaro (le en 2e akte) opera van Mozart, uitgevoerd door Radio Kameror kest, Het Nederlands Operakoor en solisten. 21.35 Een woelige gemeente, lezing. 21.55 (S) Jazz-time. 22.20 Avondoverdenking. 22-30 Nieuws. 22.40 Literama: radiokroniek over boeken, schrijvers en toneel. 23.00 (S) NCRV-Vocaal ensemble: moder ne liederen. 23.30 IS) Klankjuwelen: klassieke muziek (gr). 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM II VARA: 7.00 Nieuws. 7.11 Ochtend gymnastiek. 7.20 Spitsuur Amster dam. (7.33-7.38 Van de voorpagina). VPRO: 7-54 Deze dag. VARA: 8.00 Nieuws 8.11 Actualiteiten 8.23 Spits uur Amsterdam (vervolg) 9.10 (S) Terwijl de was draait: verzoekpla- tenprogramma voor de huisvrouw. (9.35-9.40 Waterstanden). 10.00 (S) Terwijl de was droogt: programma voor de huisvrouw. NOS: 11.00 Nieuws. 11.03 (S) Repertorium: Ra dio Kamerorkest: moderne en klas sieke muziek, VPRO: 12.15 VPRO- maandag: klassieke muziek met tussen 12.15 en 14.30 uur ANP- nieuws en informatie over muziek- 14.30 Schoolradio. NOS: 14.50 Het vormingswerk in West-Brabant na de sluiting van Kasteel Bouvigne: discussie. 15.20 (S) NOS-Jazz: Euro- jazz. AVRO; 16.00 Nieuws. 16.03 Mi- kadoo: kindermagazine. 17.00 (S) „O": jeugdprogramma. 17.55 Mededelin gen. 18.00 Nieuws. 18.11 Radiojournaal. 18.25 Ik verbind u door praatje. 18.30 (S) Scbön ist die Welt, operette van Lehar, uitgevoerd door Prome nade-Orkest en solisten. 19.20 Repor tage Wimbledon 1971. 19.30 Nieuws. RVU: 19.35 Weerkla-nl van Anna Frank. Spreker: dr. I.J. van Houte, directeur Anne-Frank-Stichting. NOS: 20.15 (S) Holland Festival 1971: magazine en reportages, inter- vieuws, voor- en nabeschouwingen, discussies en perskritieken. Aansl.: Radio Filharmonisch Orkest, met ko ren en solisten: Requiem für einen jungen Dichter, Zimmerman. 22.30 Nieuws. 22-40 Mededelingen. AVRO: 22.45 Radiojournaal. NOS: 22.55 <S) Metro's Midnight Music: licht mu ziekprogramma. 23.25 Een dag uit het leven van ene Rajinder Parshad, documentaire. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM III NCRV: 9.00 Nieuws. 9.03 Popstati on. (10.00 Nieuws). TROS: 11.00 Nieuws. 11.03 Suzie Cream Cheese- 12.00 Nieuws. 12.03 Jam-on- Radio: de laatste Pop-toppers. KRO: 13.00- 18.00 KRO-op-Drie: Pop-mixture (13.00, 14.00, 15.00, 16.00 en 17.00 Nieuws). BELGIë 324 m (Nederlands) 12.00 Nieuws, mededelingen en SOS-berichten. 12.08 Landboaw kro niek. 12-15 Gevarieerd programma. 13.00 Nieuws, toneelagenda en mede delingen. 13.20 Dansmuziek. 14.00 Nieuws. 14.03 Lichte muziek. (15.00 Nieuws). 16.00 Nieuws en beursbe richten. 16.05 Licht muziekpro gramma. 17.00 Nieuws en mededelin gen. 17.15 Muziekprogramma. 17-55 Weegschaal. 18.00 Nieuws. 18.03 Voor de solda ten. 18.28 Paardesportberichten. 18.30 Protestantse uitzending. 18.45 Sport. 18.55 Taalwenken. 19.00 Nieuws en actualiteiten. 19.40 Franse taalwenken- 19.43- Intermezzo. 19.45 Openbaar Kunstbezit. 19.55 Inter mezzo. 20.00 Operakroniek. 22.00 Nieuws en De Zeven Kunsten. Aansl.: Loterij-berichten. 22.30 Ge varieerde muziek. (23.00-23.10 Nieuws). 23.40-23.45 Nieuws.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1971 | | pagina 7