Grieppatiënten op de gang Vermiste uit Breda thuis na tv.-uitzending Nederland houdt (nog) stand tegen griepvirus DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND VOLKSGEZONDHEID: Hamburg bouwt superhaven ISRAËL HEEFT SNELBOTEN HARD NODIG „Pompidou wilde embargo verzachten" DE STEM JONGEN (15) WAS IN AMSTERDAM Weer tanker van Shell in brand ARTS KWAM NIET; VROUW OVERLEED Kerstdienst artsen bleek niet waterdicht randaag in VERDIENDE LOON STEEG RIJNA 10<7o PFAÏD editie voor Doden Nederland pessimistisch over 1970 POLITIEPAARD TRAPT DOOR AUTORUIT Rapport Fransman met milli art dood Meisj e vermist Nog slechts enkele dagen .ot f 80, voordeel r ]09e jaargang no. 26313 ZEELAND Directeur: Dr. W. A- J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341. Postgiro 1114111 dinsdag 30 dec. 1969 WEERBERICHT Geen neerslag Plaatselijk opklaringen en geen neerslag van enige betekenis. Matige oostelijke wind. Lichte tot matige vorst. KANTOREN ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14. TEL. 3751 (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Met het aantal griep gevallen in ons land valt het nogal mee, zeker in vergelijking met de toestand van vorig jaar omstreeks de ze tijd. Dit deelde het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid ons desgevraagd mee. Men wees ons er evenwel op, dat het doen van aan gifte van griepgevallen niet verplicht is. Er zijn ook een groot aantal dok toren die het te druk hebben om mee te kunnen doen aan het werk dat door de 50 peilstations op dit gebied In ons land wordt verricht. Bovendien zijn er honderden men sen die hun griep zelf met allerlei middeltjes pogen te onderdrukken tonder de dokter erbij te halen. Ten slotte is een groot aantal Nederlan ders tot in januari met kerstverlof, hetgeen de situatie ook minder over- lichtelijk maakt. Toch heeft men de indruk dat de toestand lang niet zo erg is als vorig Jaar omstreeks deze tijd, hoewel er de laatste tijd toch wel wat meei griepgevallen worden gemeld. Dat ons land tot nu toe niet noe menswaard is aangetast, is te danken aan de gedeeltelijke weerstand, die de bevolking vorig jaar tegen het- tel.fde virus heeft gekweekt, aldus de Leidse viroloog dr. N. Masurel. Hoe wel er geen meldingsplicht bestaat Is de algemene indruk dat het aantal griepgevallen in ons land niet groot 's. Dr. Masurel vindt dat er echtei dog niet gezegd mag worden dat de epidemie nu aan ons land voorbij is gegaan. Hij noemt het wel kenmerkend, dal een land als Zwitserland, waar vorig Jaar de Hongkonggriep ook in ernsti ge mate heeft geheerst, daar nu vrij wel van verschoond blijft, hoewel het het land is met de meeste inter nationale contacten en een groter be smettingsgevaar. Tengevolge van het internationale reizigersverkeer zijn in Nederland nog wel meer griepgevallen te ver wachten, maar ook dr. Masurel noemt de toestand bepaald niet verontrus tend. In Italië hebben meer dan vijftien miljoen mensen als gevolg van de griepepidemie de kerstdagen in bed moeten doorbrengen. Volgens het Mi lanese blad „II Giorno" zouden in to taal al 5.000 mensen aan de ziekte zijn bezweken. Officiële cijfers over het aantal doden zijn echter niet be schikbaar. Iedere dag sterven mensen aan de griep in België, aldus een zegsman voor het Belgische ministerie van volksgezondheid. Hij verklaarde geen exacte cijfers te kunnen geven. Fabrieken, kantoren en zelfs zie kenhuizen hebben te kampen met een gebrek aan personeel. Groot Brittannië is eveneens zwaai door de ziekte getroffen. Tussen de 10 en 15 procent van de arbeiders in de industrie heeft griep. Bij som mige kolenmijnen is bijna eenderde van de mijnwerkers gisteren niet op het werk verschenen. Het Britse ministerie van volksge zondheid kon geen precieze cijfers over het aantal doden geven, maar Zelfs de gangen in een ziekenhuis te Turijn moeten worden gebruikt om patiënten onder te brengen nu de griep explosieve vormen heeft aangenomen. verklaarde dat in de week van 12 tot 19 december 294 mensen aan de griep zijn gestorven. Het virus zelf is ech ter niet gevaarlijk. De meeste sterf gevallen zijn veroorzaakt door com plicaties als gevolg van de ziekte. HAMBURG (AP) Gisteren hetft de stad Hamburg plannen be kend gemaakt, om een nieuwe haven te bouwen voor schepen tot 350.000 ton. Helmuth Kern, de wethouder van economie van Hamburg, verklaarde op een persconferentie dat de haven in totaal een oppervlak van 500 hec tare zal beslaan, in het gebied van de Noordzee-eilanden Scharnheern en Neuwerk. Een droogdok en hoogovens zullen bij het nieuwe complex worden ge bouwd. Het gebitd zal met het vasteland worden verbonden door een 12 kilo meter lange snelweg, waarlangs een spoorweg zal lopen. Volgens Kern zal de eerste fase van het project 400 miljoen Mark kosten (109,28 miljoen dollar). De bouw zal vier jaar duren. Verdere plannen omvatten het uitdiepen van de haven om schepen tot 500.000 ton te kunnen verwerken. Financiële problemen moeten eerst worden opgelost voordat met de bouw kan worden begonnen Kern verklaarde dat Hamburg ook plannen heeft om het gebied van de Baltische zee te ontwikkelen, in samenwerking met de havensteden Kiel en Luebeck, en mischlen zelfs Rostock in Oost-Duitsland. Op het ogenblik kan de binnenha ven van Hamburg, aan de rivier de Elbe, schepen tot 70.000 ton ver werken. (Van een onzer verslaggeefsters) BREDA De 15-jarige Pieter Reinieren uit Breda, die sinds 19 januari van dit jaar zoek was, is teruggevonden. Gisteravond arri veerde hij in gezelschap van zijn ouders in Breda, na een maanden lang verblijf in Amsterdam. Hij keert vandaag weer naar deze star1 terug, waar hij samen met eer oudere compagnon zeer goede za ken in een sex-shop doet. Naar aanleiding van een t.v.- documentaire over „Weglopers' (VARA) van Zondagavond waar in mevrouw Reinieren haar hart uitstortte in verband met het ver dwijnen van haar zoon, kwamen bij de Amsterdamse politie vier telefoontjes binnen. Alle vier de tipgevers in Amsterdam bleken het bij het rechte eind te hebben toen zij meedeelden, dat zij Pie ter Reinieren van gezicht kenden. Ook de Bredase politie kreeg een aantal telefoontjes naar aanleiding van het interview dat Koos Poste- ma met mevrouw Reinieren had. Haar uitlating „Pieter kom nog eens vijf minuten bij me terug, dan mag je gerust weer gaan" heeft kennelijk sterk op het ge moed van vele Nederlanders ge werkt. Zelfs iemand uit Emmen belde de Bredase gemeentepolitie op met de mededeling, dat hij Pie ter bij een kapper in Emmen meende gezien te hebben. De tips die het politiebureau aan de Am sterdamse Overtoom echter kreeg, bleken doorslaggevend. Zondag nacht om drie uur heeft de Am sterdamse recherche egji inval ge daan in een pand in dt Willem- straat te Amsterdam wa-ar Pieter slapend werd aangetroffen. De jongen heeft zich in de hoofdstad aan geen enkel strafbaar feit schuldig gemaakt. Hij was er na eerst enkele weken te hebben ge zworven in België op goed geluk naar toe gegaan en had er met een volwassen jongeman kennis ge maakt met wie hij een winkeltje PIETER REINIEREN in sexboekjes was begonnen. Hier mee verdiende hij goed geld, zo dat het hem geen moeite kostte om de huur voor een kamer te beta len, die hij in de Willemstraat driehoog achter had betrokken. Volgens de Bredase waarne mend-commissaris van politie Verhagen, „heeft de jongen, om dat hij geen strafbare feiten heeft gepleegd, het volste recht om weer terug naar Amsterdam te gaan als hij dat wil. Wel zullen we nog met hem praten. Zijn moeder wil natuurlijk graag, dat hij blijft". Pieter Reinieren heeft zijn ou ders met de feestdagen steeds sur prises gestuurd wat niet wegnam dat zij bijzonder in angst zaten over zijn lot. De Bredase politie heeft het afgelopen jaar regelma tig contact gehad met de Amster damse collega's omdat men wist dat de jongen daar woonde, maar men kon niet te weten komen waar. Hij blijkt overigens steeds onder zijn eigen naam op kamers te hebben gewoond. PARIJS (Reuter) In Nederland is de meerderheid pessimistisch ge stemd over de internationale toe stand in 1970, aldus een opiniepeiling van het Franse weekblad ,,L' Ex press". Aan mensen van verschillende na tionaliteiten was gevraagd, of zij in het komende jaar grote internationa le conflicten verwachtten. Het meest optimistisch bleken de Westduitsers te zijn, terwijl de Israë li's de toekomst het somberst inza gen. In Frankrijk en Zweden hadden de optimisten de overhand. In landen als Canada, Engeland en India waren dat de pessimisten. In Spanje had de meerderheid geen mening. Vanzelfsprekend zijn in de dag bladen van gisteren alle hoofdarti kelen gewijd aan de vijf snelboten. die hun tocht naar Israël voortzet ten, thans begeleid door Israëli sche oorlogsschepen en onder d< paraplu van Israëlische vliegtui gen. Voor de „figaro" is de zaak vri eenvoudig. Pompidou heeft het err bargo naar Israël willen verzach ten. Voor het vertrek van de vij< schepen was alles in orde. De ko per van de schepen bestaat we degelijk, maar is in Panama ge restigd. Ook aan de uitvoervergun ningen voor de douane ontbral niets en de snelboten konden der halve rustig vertrekken. Natuurlij! clandestien. Maar de enige di' roet in het eten gooide was de pu bliciteit. En op die manier kwan de zaak aap het licht. De anti Gaullistische „Aurore" zegt, da Israel alle lachers op zijn hanr heeft ofschoon er eigenlijk niets ti lachen valt. De kleine staat Israë' die geen eigen wapenindustrif heeft, wendde zich tot het bevrien de Frankrijk, kocht en betaalde r ranse wapens maar Frankrijk weigerde te leveren. Geheel alleen zonder iemand te raadplegen kon digde De Gaulle het embargo af. Men moet maar eens aan de bur gemeester van Cherbourg vragen wat dat de scheepswerven en de arbeiders van Cherbourg heeft ge kost. De gemiddelde Fransman op :traat is van oordeel, dat wie een ïestelling accepteert ook verplicht s te leveren. Tot de moedige Is- laëlische gezagvoerders van de 'ijf schepen zegt de Fransman: toed gespeeld!. En verder wach- en de Fransen op nadere verkla- ingen van Pompidou, die woens- 'ag voor de radio moet komen om ■et Franse volk een gelukkig ïeuwjaar toe te wensen. Over de ijf snelboten zal hij moeilijk kun- en zwijgen. Ook de linkse „Com- >at" is van oordeel, dat Israë] ei leesterlijk in geslaagd is de Fran- e regering belachelijk te maken sraël heeft wapens nodig om zich e kunnen verdedigen tegen dr Vrabische landen die volop wa- iens van Rusland krijgen. De snel- hen in Cherbourg lagen voor hel trijpen en het is vanzelfsprekend lat Israël van die gelegenheid ge- oruik heeft gemaakt. De snelbotenaffaire heeft naar het oordeel van het conservatieve Britse dagblad „Daily Telegraph" het falen van de drie westelijke mogendheden getoond tot een ge meenschappelijke wapenpolitiek je gens het Midden-Ooosten te ko men. De Israëlische pers onthield zich maandag over het algemeen van commentaar op de zaak. Het blad Ma-ariv bracht in grote opmaak een bericht van zijn Parijse corre spondent, volgens wie een ernsti ge crisis in de betrekkingen met Frankrijk kan worden verwacht. Overigens zullen de vijf snelho en, zo zij inderdaad in Israël aan romen, de tamelijk kleine Israëli sche vloot aanzienlijk versterken, Zij verdubbelen nagenoeg het tot nog toe uit zeven schepen bestaan- te smaldeel snelboten, die alle in Frankrijk zijn gebouwd en behoren ot het westerse „Saar"-type met :peciale aanpassingen voor de Is- ■aëlische marine. De Israëlische vloot omvat ■oorts vier onderzeeboten, één on- ierzeebootjager de in 1956 op ie Egyptenaren buitgemaakte „I- brahim El Ewal" één lucht doelfregat, één kust-escortevaar- tuig, vier landingsschepen, negen motortorpedoboten en vier zee waardige defensievaartuigen van minder dan 100 ton. De vredes- sterkte van de Israëlische marine is 3.000 man, de oorlogssterkte 7.000. Dit blijkt uit „The Military Balance 1969-1970" het jaarover zicht van het „Institute For Stra tegie Studies" te Londen, een niet officiële maar gezaghebbende instelling van militaire en politie ke deskundigen. Een tweede Israëlische onderzee- bootjager, de „Eilath", werd in oktober 1967 door raketten van-E- gyptische kanonneerboten (van Rus- siche makelij) in de grond geboord. in januari 1968 verdween voorts de Israëlische onderzeeboot „Dakar" in de Middellandse Zee. Aan Ara bische zijde is echter de enige ma rine die zich wat materiële sterk te betreft aan Israël kan meten, de Egyptische. Deze omvat 12 on derzeeboten (Russisch), zes jagers, drie escorte-vaartuigen, twee kor vetten, zes diepzee mijnenvegers, twee kustmijnenvegers, twaalf ra- ketlanceerboten van het Russische OSA-type en 8 van de Komar-klas- se, voorts hebben de Egyptenaren nog 31 motortorpedoboten. De E- gyptische marine omvat 12.000 man met een reserve van 5.000. LONDEN (Reuter) De 105.000 ton metende Shell-tanker Mactra heeft gisteren, varend voor de Afri kaanse oostkust, gemeld dat zich aan boord een ontploffing heeft voorgedaan, gevolgd door brand. Volgens de maatschappij Lloyds is een andere tankboot onderweg naar de Mactra. Het hoofdkantoor van Shell in Lon den heeft meegedeeld dat de Mactra in ballast van Le Havre op weg was naar de Perzische Golf. Het kon geen bijzonderheden geven oveT het onge luk. Nog maar 17 dagen geleden verging voor de Afrikaanse westkust een an dere reuzentanker van Shell, de gloednieuwe Marpessa, eveneens na een explosie. De Mactra heeft een bemanning van 37 koppen, onder wie 12 officie ren. Het zijn allen Britten. Smit en Co's Internationale Sleep dienst in Rotterdam heeft een con tract tot berging van de Mactra ge sleten. De sleepboot Britonia van een Engelse dochtermaatschappij van Smit is naar de brandende Britse tanker onderweg. Later werd bekend dat vijf mensen van de tanker werden gehaald, nadat de ontploffing zich had voorgedaan. Volgens de laatste berichten zou de brand geblust zijn. Ook zou er geen gevaar meer oestaan dat het schip zou zinken. UTRECHT (ANP) Het Utrecht se politiepaard Eric heeft de ruit van een personenauto ingetrapt. Het paard schrok waarschijnlijk, toen het onder een spoorwegviaduct door een wagen werd ingehaald. Het trapte achteruit en ging met zijn voorpoot door de rechterachter- ruit van de auto, die werd bestuurd door een 72-jarige vertegenwoordi ger. Paard noch bestuurder werden gewond. De politie is tegen dergelijke voorvallen verzekerd. (Van een onzer verslaggeefsters) AMERSFOORT/UTRECHT Het overlijden van mevrouw Schram uit de Fahrenheitstraat in Amersfoort (nadat arts D. Guiper geweigerd had haar een bezoek te brengen) blijkt bij nader onderzoek waarschijnlijk mede een gevolg te zijn geweest van een slecht georganiseerde artsen- dienst tijdens de kerstdagen. De heer J. Schram, beroepsmilitair en vader van vijf kinderen, ontbood dokter Kuiper in paniek om hulp, daar zijn vrouw een vermoedelijke hartaanval had gekregen. Hij bood de arts telefonisch zelfs aan hem heen en terug te brengen, doch d'eze bleef bij zijn weigering en raadde de radeloze man aan bij hem langs te komen om een pilletje te halen. „Ik heb geen dienst", was zijn commen taar. Toen hierop arts A. J. G. Verburg d.oor de zeer ongeruste heer Schram om hulp werd gevraagd, ging deze er direct heen. Hij moest echter consta teren, dait de vtouw inmiddels was overleden. Dokter Verburg, die wij om com. mentaar vroegen: „Officieel hebben alle doktoren hier in Amersfoort tot 9 uur op de ochtend vain de eerste kerstdag normaal dienst. Zij behoren dan in hun praktijk bereikbaar te zijn. De toestand vain mevrouw Schram werd in de kerstnacht kri tiek. Haar man belde toen zijn eigen huisarts (dit is dokter H. Boersma Red.). Zijn telefonische antwoord apparaat deelde mee, dat hij tot 4 januari afwezig was en verwees vooi medische hulp naar dokter Kuiper. Deze wist echter van niets, daar de huisarts (dokter Boersma. Red.) van de stervende vrouw van tevoren niet met hem had afgesproken, dat zijn dienst eerder moest worden overge nomen. Er was geen voorafgaand overleg gepleed. Het was voor dokter Kuiper een vreemde patiënt. Hij ken de haar totaal niiet. Misschien heeft hij de heer Schram op een waf ner veuze manier ondervraagd. In élk geval kon hij op die afstand de ernst van de toestand niet goed beoorde len. Hij had inderdaad nog geen dienst. „Ik geef toe, dat het wel wat eleganter was geweest een bezoek af te leggen. Overigens meen ik, dat de dood, die vermedelijk het gevolg is van een ernstig hartinfarct, in dit ge val toch niet te voorkomen zou zijn geweest", aldus dokter Verburg. Dokter Werkman, de man die de artsen-dienstregeling coördineert, weigerde ieder commentaar. Dokter Kuiper was gisteren telefonisch onbe reikbaar voor commentaar; zelfs geen telefonische verwijzing naar een waarnemend collega. De officier van justitie in Utrecht, mr. F. C. Wüstenberg, zei spoed ach ter deze zaak te zetten: „Ik heb de aanklacht van de politie telefonisch binnen gekregen. Alle betrokken par tijen zullen direct worden gehoord. Hierna wordt een rapport opgemaakt, waarna ik de zaak verder zelf ga onderzoeken. Als het waar is, wat mij ter ore is gekomen, dan is het een trieste zaak". Arts J. Schultz van de Medische Raad van Beroep deelde desgevraagd mede, dat er nog geen klacht over dit overlijdensgeval was ingediend. PARIJS (AFP) De Fransman José Fores, die 24 november 1968 een ruilhart kreeg, is gisteren in een zie kenhuis in Parijs gestorven, vermoe delijk door afstoting van het nieuwe weefsel. Van de tien mensen die in Frank rijk een nieuw hart kregen, is er nu nog één in leven, Emmanuel Vitria uit Marseille, die op 28 november vo rig jaar is geopereerd. (Van een onzer verslaggeefsters; BREDA Zondagavond omstreeks 12 uur is uit haar ouderlijk huis in de Bredase Houtmanstraat 64 verdwenen 12-jarige Caroline Kersten, Het meisje is al eerder van huis wegge lopen en kort daarna uit oaarzelf teruggekeerd. De Bredase gemeente politie verzoekt opsporing en aan houding van het kind Tot nog toe ontbreekt ieder spoor Caroline Ker sten heeft donkerblond haar Zij is gekleed in een groene jas met capu- •hon en draagt bruine hoge laarzen Regionaal woonwagenkamp voor Zeeuwsch-Vlaanderen komt in de Oud-Ferdinandus- polder. Pagina 5 In het nieuwe jaar komt men goedkoper over de Haring vlietbrug. Pagina 3 Rotte eieren in de Benelux. Pagina 9 Celibaatskwestie: lekke auto band die geplakt moet worden. Pagina 11 K.N.G.V.-voorzitter hoopt in 1970 op fusie met N.K.G.B. Pagina 12 Marcel Verschueren voelt zich best op z'n gemak bij Belgische betaalde club St.-Niklaas. Barbra Streisand: duurste Dolly tegen wie hallo wordt gezegd. Pagina 15 Vis doet 't goed in vijre eon- currentie met vlees- Pagina 17. DEN HAAG (ANP) Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het gemiddeld verdiende loon per uur van volwassen mannelijke werk nemers (arbeiders en employés) tus sen oktober 1968 en oktober 1969 met bijna 10 pet. gestegen. Het gemiddelde loon per week liep in die periode met ongeveer 9,5 pet. op. Dit blijkt uit een onderzoek dat door het CBS is ingesteld in nijver heid, handel, vervoer en bank- en verzekeringsbedrijf. Deze loonstijging is aanmerkelijk hoger dan die over het voorafgaande jaar. Het reële voor consumptie en be sparing beschikbare inkomen was in januari en april 1969 gedaald bene den het niveau van oktober 1968. Uit de thans beschikbare gegevens is af te leiden dat het reële beschikbare inkomen in juli ongeveer 1,5 pet. en in oktober 1969 ruim 1 pet. hoger lag dan in oktober 1968. Bij deze berekening kon nog geen rekening worden gehouden met uit keringen ineens waaronder ook duurtetoeslagen over het jaar 1969, DE BRITSE aviatrice Sheila Scott is gisteravond in Adelaide aangeko men, enige uren voordat de termijn verstreken was waarbinnen de deel nemers aan de luchtrace Londen- Sydney daar moesten binnen zijn. Naar aanleiding van een klacht over sabotage die zij in Darwin had inge diend, werd haar vliegtuig direct on der bewaking gesteld. (ADVERTENTIES) Op woensdag 31 december (oudejaar) zijn onze kantoren vanaf 16.00 uur gesloten. DE DIRECTIE ZIG ZAG NAAIMACHINE lichtgewicht - vrije arm - ingebouwde veiligheidsmotor - alle mogelijkheden Kompleet met naaiboxkoffer Inruil alle merken PFAFF NAAIMACHINEHUIS Kortemeestraat 17 BERGEN OP ZOOM Papegaaistraat 4 GOES Nieuwendijk 29 VLISSINGEN (1WARSGEBAKKEN NATUURWIHOERENBRIIN (RENTEN-ROZIJNENBROOD KRENTENBOLLEN BOERENROG - PUNTJES EN BOLLEN DE BRAND die het pakhuis van de Stichtse Olie- en Lijnkoekenfahriek in Utrecht verwoestte, heeft een schade van bijna anderhalf miljoen gulden aangericht.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1