LICHTE DOOI MET KANS OP MEER MIST IJzel en sneeuw verlammen verkeer Kotter met zes man vermist Gehuwde priester moet plaats krijgen in kerk HARDE EISEN VAN ULBRICHT VOOR W.-DUITSLAND ONAANVAARDBAAR Politie nog geen stap verder 0LGA (PFAFE) DRQSTE DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND GEWEER IN KERSTSFEER BUSDIENSTEN NTWRICHT, TAXI'S BUITEN DIENST. TREINEN TE LAAT Tanker aan de grond Tweedehands auto's: bij een op negen geknoei inet kilometers AUTO SLIPT IN ZEE SCHIP TEGEN BRUGPIJLER: DRIE DODEN Oost-Duitsland stuurt ontwerp-verdrag: BANKOVERVAL GOES r" bonbons in kerststemming electra editie voor Erbarmelijk slecht Uren DEFINITIEVE AANBEVELINGEN VOOR PASTORAAL CONCILIE: Sem VOORSTELLEN Nog slechts enkele dagen tot f 80, voordeel 109e jaargang no. 26308 ZEELAND 4lPv Directeur: Dr. W. A. J M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Peigerstr. 16 Telefoon 22341. Postgiro 1114111 maandag 22 dec. 1969 WEERBERICHT, SNEEUW EN IJZEL Veel bewolking met plaatselijk sneeuw of ijzel. Krachtige z.o. wind. Geleidelijke temperatuurstijging, waarna weer vorstperioden. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOIENSTRAAT 45, TE» <'150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAÏ 26, TEL. 6850 OOSTÊPHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 1957 GOES, KLOKSTRAAT I, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 (Van onze weerkundige mede werker) DE BILT/HAMBURG Koning Winter is zondagavond stevig bij de kraag gepakt en uit ons land ge zet. Dit ging gepaard met sneeuw, snel gevolgd door ijzel en spiegel gladde wegen. In de avonduren be gon in Zeeland de temperatuur langzaam boven het vriespunt te komen, in de afgelopen nacht was dit in een groter deel van het land reeds het geval. Vandaag zal de koude Jucht ver der naar het noordoosten worden verdreven. Wij komen dan onder invloed te liggen van een zwak koufront, met enkele buien, ge volgd door een noordwestelijke stroming. Daarbij daalt de tempe ratuur weer iets, zodat tegen de kerstdagen van de oceaan een ho- gedrukgebied wel stabiel maar iets mistiger weer kan brengen. Over dag is daarbij lichte dooi, maar 's nachts ook wat lichte vorst mo gelijk. Voor de komende dagen zal de temperatuur niet ver van het vriespunt blijven. Geheel Midden-Europa was gis teren overigens gevangen in de ijzi ge greep van de Siberische koude. In Berlijn werd omstreeks het mid daguur een temperatuur van 16)4 graden onder nul gemeten. Dit is de laagste middagtemperatuur op een decemberdag sinds meer dan 200 jaar. In de nacht van zaterdag op zondag daalde het kwik in de gehele Bondsrepubliek tot 20 a 25 graden onder het vriespunt. De laagste temperatuur werd in Wer- nigerode (Oost-Duitsland) gemeten, waar het 31,4 graden vroor. Het scheepvaartverkeer onder vindt in de Bondsrepubliek veel hinder van drijfijs. In het treinver keer tussen West- en Oost-Duits- land ontstonden vertragingen van zes tot acht uur. Op de autowegen verliep het verkeer, ondanks de va- kantiedrukte, normaal. In de wintersportcentra in de Al pen, het Zwarte Woud, het Duitse Middengebergte en de Harz is het ideaal skiweer. Het dikste pak sneeuw (130 centimeter) ligt op de Zugspitze. Op alle buslijnen van de ZVXM deden zich grote vertragingen voor. De busonderneming heeft zondag op de minder belangrijke lijnen het ver keer stilgelegd. Grote ongelukken hebben zich door de gladheid in Zeeuwsch-Vlaanderen niet voorgedaan. Wei had er een aan tal aanrijdingen plaats waarbij alleen materiële schade ontstond. De busmaatschappijen in Midden- Zeeland (AMZ en Streekvervoer Walcheren) hebben de vertragingen gistermorgen tot hooguit één kwar tier kunnen beperken. Op rijksweg 58 is ten gevolge van (Van onze verslaggevers en correspondenten) DEN HAAG TERNEUZEN - BREDA Ondergekoelde regenval, ijzel en sneeuw hebben gisteren de Nederlandse we gen veranderd in spiegelgladde ijsbanen en het verkeer in Ne derland totaal ontwricht. In Zeeland en West-Brabant reed sinds gisterenmiddag geen enkele bus meer op tijd. In West-Brabant werd het busverkeer gisteravond vrijwel geheel stilgelegd. Verschillende dorpen werden daardoor vol komen geïsoleerd. Ook de taxibedrijven staakten hun diensten. In Den Haag moest de gemeentepolitie de surveillance staken. de ijzel het verkeer zondag tot een minimum beperkt gebleven. Er heb ben zich geen verkeersongelukken van betekenis voorgedaan. De wegen in West-Brabant waren gisteren „erbarmelijk slecht" te be rijden, aldus een mededeling van de rijkspolitie in Breda. Op de doorgaan de wegen is na half twee doorlopend gestrooid. Ondanks dat waren de we gen nagenoeg niet te berijden. Van het weinige verkeer zijn relatief veel auto's betrokken geraakt bij slip. en lichte botspartijen. Hier en daar raak ten auto's in de sloot. Ernstige per soonlijke ongevallen hebben zich in geheel Nederland tot gisteravond laat niet voorgedaan. De indruk van de rijkspolitie was. dat de automobilis ten uiterst behoedzaam reden. Voral in de kleinere gemeenten wa ren de wegen uitermate slecht, aldus de rijkspolitie. Tegen tien uur gister avond trad er na een fikse regenbui een lichte verbetering in, wat de be gaanbaarheid van de wegen betreft met name tussen Breda en Tilburg. Vanaf twee uur gistermiddag heeft de BBA zijn stads- en streekdiensten in heel Brabant gestaakt wegens de gesteldheid van de wegen. Bij de bui tendiensten is in de omgeving van Roosendaal nog enige uren langer gereden. Een zegsman van de direc tie van de BBA sprak van een „vol ledige ontwrichting" van de busdien sten. In de loop van de zondag zijn zo nu en dan nog wel enige bussen uitgereden, wanneer op bepaalde tra jecten pekel was gestrooid. Gisteravond tegen middernacht moest in Rucphen de bus in de rich ting Breda blijven staan. De bus, die vol passagiers zat, moest wachten tot dat er gestrooid zou worden. In Breda konden twee bussen naar Klundert niet vertrekken. Omdat ook de taxi's niet meer reden, werd de reizigers geadviseerd in Breda te overnachten. (Van een onzer verslaggevers) HANSWEERT Om 10.15 uur is het Liberiaanse, 28.192 ton metende geladen zeeschip Masschutts Getty over de vloed nabij Baalhoek aan de grond gelopen. Het zat dwars in het vaarwater en maakte alle scheep vaartverkeer van en naar Antwerpen onmogelijk. Sleepboten van Muller uit Terneuzen en van de Unie van redding- en sleepdiensten uit Ant werpen zouden rond het middernach telijk uur trachten de zeekolos vlot te trekken. (Van een onzer verslaggevers) DEN haag De Consumenten bond heeft onderzocht of 't vaak voorkomt dat bij de verkoop van tweedehands auto's de kilome terstand wordt teruggedraaid. Van 131 auto's, waarvan de ki lometerstand zowel vóór als na verkoop werd nagegaan, bleek bij 15 auto's de kilometerstand *e zijn teruggedraaid. Dat was Rus bij zo goed als één op de uegen auto's. den haag (anp) Vijf perso on zijn gistermiddag ujt een perso nenauto gered, die in Scheveningen door de gladheid van de weg slipte 'O in zee terecht kwam. Twee inzit tenden moesten met verwondingen 'n een ziekenhuis worden opgenomen. De 25-jarige P. Roozendaal. die het l"deluk zag gebeuren, sprong te wa en wist de inzittenden op het dro- se te helpen Bij de Nederlandse Spoorwegen hadden de tremen op nagenoeg alle trajecten minstens tien minuten ver traging De grootste hinder onder vonden de reizigers echter op de bij na niet begaanbare perrons. Door de regen stroomde gestrooide pekel weer snel weg. De machinisten moesten op elke stopplaats de bevroren ruiten van hun cabine trachten van ijs te ontdoen. De treinen uit het buitenland, de z.g. D-treinen, hadden uren vertra ging Ontkoppelen bij deze treinen was ondoenlijk, zo vertelde een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen. Verschillende treinen konden niet gesplitst worden, waar door passagiers herhaaldelijk moes ten overstappen. Op het Centraal Station té Rotter- dam kampte men met een breuk in de draden van de bovenleiding. Treinstellen op zijsporen moesten daardoor- met dieselloes worden weg gehaald Sommige stellen waren niet te bereiken Tremen op de 'ijn Rot terdam Amsterdam waren vaak veel te klein Een en ander gaf ook hier vertragingen. Amerikaanse soldaten in Quan-Loi, Zuid-Vietnam, proberen ondanks de oorlogsmisère een beetje in kerst stemming te komen. Een van hen (fo to) versiert zijn geweer met hulst. BARENDRECHT (A.N.P.) De 800 ton metende riviertanker „Odo- rata" is in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Oude Maas tegen een peiler van de afgebroken Baren- drechtse brug gevaren. Het voorste gedeelte van het schip barstte als ge volg van de aanvaring open en liep vol water. De vrouw van de stuur man, de 21-jarige mevr. Bolle-Lie- vense uit Sirjansland (Zuid-Hol land) en haar twee kinderen, resp. anderhalf jaar en drie maanden oud, die in het vooronder lagen te lsapen, verdronken. De andere opvarenden, de stuur man zelf en de kapitein en zijn vrouw, konden zich in veiligheid stellen. Het schip is aan de oever aan de grond gezet. De lijken zijn gebor gen. De peilers van de oude Baren- drechtse brug zijn van verlichting voorzien. Tussen de peilers zijn vier stroomgaten, waarvan er twee bruikbaar zijn voor de scheepvaart. De tanker koos de verkeerde voor geul. Het schip was geladen met pe troleum. EEN KLEINE TIJDBOM heeft in het kantoor voor gevonden voorwerpen van de „KaDeWe", een van West- Berlijns grootste warenhuizen een brandje veroorzaakt. De brand was snel geblust. De politie deelde mee, dat dit het werk zou kunnen zijn van een radicale studentengroep. 'Van onze correspondent) IJMUIDEN De kotter ...\ora" IJmuiden 51, van ne rederij J. Buis in I.T- Wuiden, wordt sinds zater dagmorgen op korte af stand van de thuishaven vermist. De Nora die 69 ton weegt en die in 1938 werd gebouwd, is sinds IttU 1961 eigendom van de «eer Buis. Zijn zoon, J. Buis, vaart als schipper op het vissersvaartuig, samen met vijf man. Met het schip dat vorig jaar een nieuwe motor heeft gekregen en onlangs een nieuwe lier, werden korte visreizen op de Noordzee gemaakt. Vrij dagmorgen stak de Nora van IJmuiden uit in zee, om op ongeveer vijf mijl uit de kust bij IJmuiden te gaan vissen. Zaterdagmorgen, zo luid de de afspraak, zou het schip weer bij de afslag in IJmuiden verschijnen om de vangst te lossen. Toen de Nora zaterdagavond om twaalf uur nog niet bin nen was, heeft men Sche veningen Radio verzocht de scheepvaart te laten uitzien naar de kotter. Tot op heden is echter nog niets van het schip verno men. De bijna 22 meter lange en bijna zes meter brede kotter heeft een zender aan boord, zodat eventuele verlenging van de reis aan de familieleden via de ra dio zou kunnen zijn mee gedeeld. Op alle oproepen van Scheveningen Radio is echter tot op heden geen antwoord gekomen. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT „De verplichting tot het celibaat dient te worden opge heven". Zo luidt een van de aanbevelingen die de commissie ambts rapport van het pastoraal conclie in definitieve vorm heeft opgesteld na het nationale priesterberaad op 24 en 25 november in Doorn. De commissie zegt verder: „Men kan een inzet voor het rijk der he melen zowel gehuwd als ongehuwd beleven. Het is aan iedere persoon om voor zichzelf te beslissen hoe en waar zijn inzet de beste gestalte krijgt. In beide gevallen dienen we gen gevonden te worden tot volwas sen en evenwichtige persoonlijke be leving". De commissie raadt het pastoraal concilie tevens aan, „voorlichting te geven en gedachtenuitwisseling te houden omtrent de celibaats proble matiek alsmede omtrent het probleem dat steeds meer priesters hun ambt ter beschikking stellen". Het wordt hoog tijd, aldus de aan- oevelingen „dat er openheid, rust en duidelijkheid, ten aanzien van de celibaatsproblematiek komt, opdat de daardoor opgeslokte energie voor belangrijker problemen kan worden aangewend". Behalve aan het vraagstuk van de gehuwde priester besteden de aan bevelingen ook aandacht aan andere praktische zaken. Onder de paragraaf „nieuwe mensen in het ambt" be veelt de ambtscommissie aan, dat „de vrouw ten spoedigste verder wordt ingeschakeld in al die kerkelijke ta ken waarin' haar aanstelling niet of weinig problematisch is. De verdere ontwikkeling moet zich erop richten dat zij alle kerkelijke functies, het voorgaan in de eucharistie niet uit gesloten, kan vervullen". Een andere aanbeveling zegt: „nader dient bn- derzoeht te worden of en in welke gevallen aan degenen die niet de traditionele ambtswijding hebben ontvangen, een mogelijkheid kan worden gegeven in de viering van de eucharistie voor te gaan". De definitieve aanbevelingen wor den tijdens de plenaire vergadering van het pastoraal concilie, van 4 tot 7 januari 1970 in Noordwijkerhout, in discussie gebracht. Indien ze aan vaard worden, kunnen zij dienst doen als richtlijnen voor het pastoraal be leid van de bisschoppen, die uitein delijk de beslissingen nemen. 23 priesters uit de 7 bisdommen van ons land hebben zich intussen schriftelijk tot de Nederlandse gees telijkheid gewend om hun „diepe verontrusting ten aanzien van be paalde ontwikkelingen in het spre ken over het functioneren van het priesterlijke ambt in katholiek Ne derland" tot uitdrukking te brengeri! De groep noemt in dit verband het ambtsrapport over de priester een bedenkelijk document, omdat - „nergens blijkt dat het rapport uit gaat van het katholieke dogma van een goddelijke openbaring" omdat de kerk wordt ontdaan van haar door God gewilde hiërachische structuren sn tenslotte omdat de opvatting over het ambt bijzonder mager wordt ge vonden en zelfs onsacramenteel en derhalve niet katholiek. De 23 priesters wijzen de aanbeve ling af om „personen die niet de tra ditionele ambtswijding hebben ont vangen, waaronder ook de vrouw, eventueel te laten voorgaan in de viering van de eucharistie". Zij geven tenslotte als hun mening dat de kerk van Nederland niet op eigen houtje de celibaatsverplichting mag opheffen. (Van onze redactie buitenland) OOST-BERLIJN/BONN Het Oostduitse communistische party- orgaan „Neues Deutschland" heeft gisteren de tekst gepubliceerd van een verdrag, dat staatshoofd en partijleider Walter Ulbricht aan bonds president Gustav Heinemann heeft voorgelegd in hun briefwisseling. In het voorgestelde verdrag, dat een looptijd van 10 jaar zou hebben, eist TJlbricht erkenning van Oost-Duitsland als aparte en souvereine staat. Dit zou leiden tot bestendiging van de verdeling van Duitsland. Waarnemers zijn ervan overtuigd dat het voorgestelde verdrag in deze vorm voor geen enkele Westduitse regering aanvaardbaar is. Het vertoont sterke overeenkomst met een in 1967 door Oost-Duitsland gedaan voorstel. De Westduitse regeringswoordvoer der Conrad Ahlers heeft al gezegd dat, zoals verwacht, het Oostduitse voorstel neerkomt op „maximale eisen van Oost-Berlijn". Bonn heeft op de Oostduitse ont hulling geantwoord door de brief van Ulbricht aan Heinemann, die het voorstel begeleidde, te openbaren, evenals Heinemans antwoord, dat za terdag in Oost-Berlijn werd afgele verd. Ulbricht stelde in het begeleidend schrijven voor, onderhandelingen over het ontwerp-verdrag in januari te beginnen. Het verdrag zou volgens hem „vreedzaam naast elkaar be staan" door gelijkwaardige betrek kingen, overeenkomstig het interna tionaal recht mogelijk maken". Heinemann bevestigde de ont vangst van het voorstel, en verwel komde „uw gevaar van bereidheid tot onderhandelen" in het licht van „onze gemeenschappelijke wens tot handhaving van de eenheid van de natie". De bondspresident ver klaarde dat hjj het voorstel aan de regering had doorgezonden, die het zal bestuderen en haar standpunt er over zo spoedig mogelijk bekend zal maken. Uit de publicatie van de brieven blijkt dat de Westduitsers onaange naam getroffen zijn door de huns in ziens voortijdige publicatie van het ontwerp-verdrag door de Oostduit- Tot de belangrijkste punten in de negen hoofdartikelen van het ont werp-verdrag behoren: Alle naoorlogse grenzen moeten worden erkend, in het bijzonder de grenzen tussen West- en Oost-Duits land en die tussen Oost-Duitsland en Polen, de zogenaamde Oder-Neisse- linie. Oost- en West-Duitsland moeten door uitwisseling van ambassadeurs volledige diplomatieke betrekkingen aangaan. West-Berlijn moet een „onafhan kelijke politieke eenheid" worden, wat inhoudt dat West-Berlijn niet meer bij de bondsrepubliek mag be horen. Andere voorstellen zijn: gezamen lijke afwijzing van het bezit van kernwapens, een verbod op produk- tie of bezit van chemische en biolo gische wapenen op Duits grondge bied, en gezamenlijke aanvraag, zo spoedig mogelijk, van het V.N.-lid- maatschap door beide Duitse staten. Voor bondskanselier Willy Brandt moeten de Oostduitse voorstellen een zware tegenslag betekenen voor zijn streven naar betere betrekkingen met niet alleen Oost-Duitsland, maar met alle Oosteuropese landen. In het voorstel wordt niet gerept over ver lichting van het lot van de verdeelde Duitsers: het belangrijkste doel dat Brandt in de ontspanning van de be trekkingen met het oosten nastreeft. In één opzicht bevat het nieuwe ontwerpverdrag zelfs hardere termen dan dat wat op 18 september 1967 door de Oostduitse premier Willi Stoph aan de toenmalige bondskan selier Kurt Georg Kiesinger werd voorgelegd. Daarin werd nog gespro ken over Oost- en West-Duitsland als „souvereine staten van de Duitse natie", hoewel de term „geregelde co- existentie" wordt herhaald, met toe voeging van de term „goede nabuur betrekkingen". x In het nieuwe voorstel wordt niet meer gesproken over ongeldigverkla- ring van het pact van München van 1938, evenmin als over herleving van het „militarisme" en het „neo-nazis- me". (Van een onzer verslaggevers) GOES Getuigen hebben ver klaard dat de twee mannen, die vrij dagavond de Nederlandse Crediet- bank in Goes hebben overvallen (buit f 21.000,-), een week eerder, op vrij dag 12 december, ook al in de buurt van genoemde bank zijn gesignaleerd. Dit heeft de politie bij de oplossing van de overval overigens geen stap vooruit gebracht. Niemand heeft na melijk gezien van welk voertuig de mannen gebruik hebben gemaakt. De roze-achtige vloeistof, waarmee de overvallers de drie bankemployés hebben ingeënt, blijft eveneens nog een groot raadsel. Tot nu toe heb ben de bankemployés in ieder geval geen enkel nadelig gevolg van de in spuiting gehad. Deskundigen van het gerechtelijk uaboratorium achtten een voortgezet bloedonderzoek zin loos. Zoals bericht zijn de bankbe dienden vrijdagavond, direct nadat zij bevrijd waren, door een arts on-/ derzocht. De politie acht het niet uit gesloten dat de inspuiting is gege ven uit intimidatie-overwegingen. De overvallen bank was niet op het directe alarmeringssysteem van de politie aangesloten. De nolitie werd nu pas een uur na de overval, nadat een van de geboeide bankbedienden zich had weten te bevrijden, gealar meerd. De overvallers hadden daar door een comfortabele voorsprong. (ADVERTENTIES) DE ZOMER IN UW SLAAPKAMER ZIG ZAG NAAIMACHINE lichtgewicht - vrije arm - ingebouwde veiligheidsmotor - alle mogelijkheden Kompleet met naaiboxkoffer Inruil alle merken PFAFF NAAIMACHINEHUIS Kortemeestraat 17 BERGEN OP ZOOM Papegaaistraat 4 GOES Nieuwendijk 29 VLISSINGEN 500 gram koninklijke Droste kwaliteit; wordt ook als kerstgeschenk bijzonder gewaardeerd. 7,90 8,60 9,20

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1