Stem van West-Duitsland geeft doorslag Griekenland stapt zelf op NILFISK Kettingbotsing in Scheldemonding WOMNGBELEID RAAKT EN HET SLOP breda DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Twee mensen vermist na explosie op monstertanker CPFAFT) Autogids MEERDERHEID IN RAAD VAN EUROPA VOOR SCHORSING kndaag in Man in arrest voor moord op ex-inwoonster Kloosterzande HAARWERK gratis UIT1E VOOR eeland WEERBERICHT Commentaar Griekenland (Van oiize Parij se correspondent) PARIJS - Het politieke effect is bereikt: Grie kenland lieeft de eer - of de schande, zo men wil - aan zichzelf gehouden en heeft zich uit de Raad van Europa teruggetrokken. PLEIT VERLOREN STOFZUIGERS UIT DENEMARKEN WAARSCHUWING OLIE SPOELT NAAR KUST VERONTRUSTE KVP-WETHOUDERS: V. &D.NU 00K IN VERZEKERINGEN Tijdelijk tot 80,- voordeel bij élke Chevron pomp. Jwrïjtechriek pgeroetst oor net chevron Autoriteiten 09e jaargang no. 26301 Directeur: Dr. W. A. J M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 ielefbon 22341. Postgiro 1114111 zaterdag 13 dec. 1969 Veel bewolking Plaatselijk mist, Hier en daar neer slag. In de ochtend lichte vorst; 's middags temperaturen om het vriespunt. SANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT i, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 Het Griekse regime heeft tenslotte eieren voor zijn geld gekozen en in een uiterste poging gezichts verlies te voorkomen, zelf besloten uit de Raad van Europa te treden. Dit gebeurde nadat reeds 12 van de 18 landen zich voor schorsing van Griekenland hadden verklaard. Het wegmanoeuvreren van dit door de kolonels gesmede hete hangijzer uit de democratische club is in feite het eerste wapenfeit van de tot nu toe, niet ten onrechte, steeds als praatcollege gedoodverf de Raad van Europa. Het is echter een langdurig proces geweest en dat is geen wonder. Het Griekse probleem is zeer complex. Velen zal het wellicht nóg hypocriet aandoen dat bijvoorbeeld de Bonds republiek wel Griekenland uit de Raad van Europa wilde stoten, maar tegelijkertijd contact zoekt met an dere dictaturen in Oost-Europa. Afgezien van het feit dat Grieken land en Oost-Europa zich op de meeste punten maar moeilijk met Alkaar laten vergelijken, deed zich «betrekking tot Griekenland een reeks factoren voor die een gewe tensvolle beslissing over het al of niet uitstoten en dus isoleren - van Griekenland uiterst moeilijk maakte. Enerzijds kon men redeneren dat, zolang men de Grieken in het eigen kamp had, men een verzachtende of corrigerende invloed kon uitoefenen °P het regime. Aan de andere kant echter was er het feit dat het Griekse bewind zijn statutaire banden met de demo- cratische staten gebruikte om in het tanenland eigen handel en wandel ,s legaliseren als democratisch, zij "at dan Grieks-democratisch. De ko- l°aels kwamen er slechts vaster ■kot in het zadel te zitten. De Griekse regering dreigde gis pen nog om als het land zou worden geschorst de defensieve Spanningen in het kader van de westerse samenwerking te zullen eerzien. Daarvan hoeft men niet zo I te schrikken als de kolonels !wden moeten schrikken van een «der bericht dat gisteren wereld- endig werd, namelijk dat de Ame- "kaanse senaatscommissie van bui- eolandse zaken aandringt op stop- Wing van de militaire hulp aan genland „om duidelijk te ma- 'W dat het Amerikaanse Congres et huidige militaire bewind in «hene niet steunt". De sneeuwbal is aan het rollen spoedig zullen de kolonels uit --n ander vaatje moeten gaan tap- °en als zij de onderdrukte bevol- "n9 willen wijsmaken dat zij slechts ^democratie willen herstellen. De- Acratisch Europa heeft deze week atijs na veel aarzelen en veel --stotter uiteindelijk duidelijke taal -sproken, een taal die de machte- 026 Griekse bevolking zeker zal arstaan en die haar zal prikkelen 'ot verzet. Hoe dat allemaal zal uitpakken o®t worden afgewacht. Intussen „o en velen in Europa het onrustige ••voel. n'et kwijtraken dat gisteren kind met het badwater is weg- ^gooid andere woorden, dat -Griekse bevolking nu eerst pas Soleve d 3311 '<0'one's 's over" tyg'j kfPPen echter bedenken dat s -Europa bewezen heeft gezien via d3n "verzacHten of corrigeren" v H e ^aad van Europa (of andere kon r^3sor9anisat'es) niets terecht De klok stond op vrijdagmiddag 13.00 uur toen het eindelijk zover was. Het volgende was eraan voorafgegaan. Bij het begin van de ochtendzitting was een resolutie ingediend door elf landen: namelijk de vier Scandinavische landen (Noorwegen, Zweden, Denemarken en IJsland), de drie van de Benelux (Nederland, België en Luxem burg), Engeland, Duitsland, Italië en Ierland. Later kwamen daar nog in alle haast bij Malta en Oostenrijk. Maar hun hulp was toen niet meer nodig. Van de genoemde elf werd het woord gevoerd door Zweden, Duitsland, Engeland, Noorwegen en Ierland. De speech van de Duitse minister van buitenlandse zaken Scheel was de be langrijkste, omdat lang onzekerheid had bestaan over de houding van Duits land onder zware druk gezet van de Amerikanen. Scheel zei onder meer het volgende: „Wij Duitsers hebben de gebeur tenissen in Griekenland met grote aandacht gevolgd. Mijn rede mag in geen geval worden uitgelegd als in menging in de binnenlandse zaken van Griekenland. Maar Griekenland is lid van de Raad van Europa en behoort de beginse len te volgen van de democratie en van de wet. De geloofwaardigheid van onze eigen organisatie staat op het spel. Wij zijn derhalve verplicht een zeer moeilijke beslissing te ne men. Ons vorige streven door het sta tuut en onze gemeenschappelijke ide alen. Meer dan eens heeft de Duitse rege ring er bij de Griekse op aangedron gen de democratie zo spoedig mo gelijk te herstellen. Wij hebben dat mede gedaan uit vriendschap voor Griekenland. Ik doe op de Griekse minister van buitenlandse zaken nog maals een dringend beroep. Herstel van de democratische vrijheden is niet alleen in ons belang, maar ook in het belang van Griekenland en van het Griekse volk. Alleen als de mocratisch lid kan Griekenland zijn Europese missie vervullen. Meer dan eens heeft de Griekse regering aan gekondigd dat zulke stappen zouden worden gedaan maar zij heeft ons 2 1/2 jaar laten wachten. Er is een zekere vooruitgang geweest die ech ter door andere maatregelen onge daan werd gemaakt. De herhaaldelijke schending van het statuut kan door niemand worden ontkend. Bijgevolg zal Duitsland voor de schorsing stemmen. (ADVERTENTIE) De samenwerking tussen Rot terdam en Antwerpen wordt steeds beter als men Thomassen en Delwaide mag geloven. Pagina 3 Bevolking Terneuzen krijgt in spraak over planologie Pag. 5 Is er een alternatief voor het huidige geleide loonsysteem? Pagina 15 Misverstanden aan de wieg van een coördinatie-orgaan voor het Belgisch-Nederlands grensge bied. De vraag is: wéér een club? Pagina 9 De interkerkelijke actie „Solida- ridad" is bedoeld om de miljoe nen Zuid-Amerikanen, die in diepste armoe leven, te helpen. Pagina -11 De Kleine Stem op pagina 22. Marie-Elise van Diepen wil aan discriminatie van m.o.-studen- ten een einde gemaakt zien. Pagina 22 Eerst welvaart, dan welzijn, vindt burgemeester drs. L. van de Laar van Bergen op Zoom. Peilingen. Pagina 13 Smakelijke wetenswaardighe den over wijn op pagina 17. „En nog bedankt voor het kopje koffie". Pagina 19 Tekort aan personeel is ver zwarende omstandigheid voor gedtineerden in Huis van Be' waring. Pagina 21 Onze grote zaterdagpuzzel op Pagina 23. Groupies: moderne geisha's van de popsterren. Tussen Haakjes. Pagina 31 Vraag er om aan üw "Kerstman" Over de schorsing behoefde niet meer te worden gestemd. Want toen de Griekse minister van buitenland se zaken zag dat hij ondanks belof ten en bedreigingen met sancties het pleit had verloren, deed hij wat in de gegeven omstandigheden nog het bes te was: „Bespaar u verdere moeite", zei hij, „wij gaan uit ons zelf weg". Daarna is in de middaguren van ■vrijdag nog zeer lang vergaderd over de gevolgen van Griekenland's heen- aan. Volgens de statuten blijft Grie kenland nog tot eind 1970 lid van de Raad en zou dus, theoretisch gespro ken, nog in Straatsburg vandaag of morgen kunnen opduiken met de me dedeling, dat de democratie bijvoor beeld na verkiezingen (schtijnver- kiezingen) is hersteld. Daarom is vrij dagmiddag eerst onder groepen en la ter in de hervatte conferentie lang durig gepraat over de vraag of de ministerraad zelf alsnog tot schorsing zou moeten besluiten. En of het ju ridisch mogelijk was een land te schorsen, dat al uit eigen beweging is weggelopen. Maar dat is een kluif voor de juristen. Voor de openbare mening is het grote feit van de dag: Wij zijn de kwelgeesten van het Griekse volk in een fatsoenlijk en democratisch gezelschap van de Raad van Europa kwijt. Nog twee slotopmerkingen. De beslissing is een waarschuwing van de 18 landen van Europa aan Amerika, dat z(j een eigen politiek willen volgen en zich niet vergenoe gen met de rol van bijwagen achter de Amerikaanse locomotief. In de tweede plaats heeft de Duitse bondskanselier Willy Brandt aan de Franse Gaullisten andermaal laten zien eerst in Den Haag en daarna hier in Parijs, dat ondanks het Frans-Duit se vriendschapsverdrag, Duitsland zijn eigen weg gaat. Pompidou, Chaban Delmas en Schumann kunnen zich dat voor gezegd houden. En dat zal in de Franse hoofdstad pijnlijk wor den gevoeld. Bonn is meerderjarig geworden en loopt op eigen benen. De vergadering van de Raad van Europa over Griekenland Was van zelfsprekend ook in Athene het nieuws van de dag. De krantestal letjes in de straten van de Griekse hoofdstad maakten goede zaken. (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN Niet minder dan zes schepen hebben lichte tot zware schade opgelopen bij een soort kettingbotsing vlak voor Vlis- singen. (Van een onzer verslaggevers) KLOOSTERZANDE In Londen is donderdag een 26-jarige Ian Geor ge Troup (26) aangehouden, ver dacht van moord op het 21-jarige meisje Dianne Camp, wier gróot- oudres in Kloosterzande wonen. In terpol heeft de politie van Klooster zande per telex op de hoogte ge bracht van de aanhouding. De man is positief geïdentificeerd als de dader van de moord. Het onderzoek in deze moordzaak heeft zich de afgelopen weken via Interpol ook uitgestrekt naar Zeeuwsch-Vlaanderen. Op speciaal verzoek heeft de politie van Kloos terzande o.m. een onderzoek inge steld naar de personen,waarmee Dianne tijdens haar vakantie in Kloosterzande, in oktober van dit jaar in contact is geweest. Veertien dagen na deze Nederlandse vakantie ver dween het meisje in Engeland spoor loos, nadat ze vanuit haar woon plaats Bournemouth op weg was ge gaan naar een vriend. Ongeveer veer tien dagen geleden vond de politie in Engeland het stoffelijk overschot van het meisje op slechts enkele tien tallen meters afstand van haar ouder lijke woning. Een onderzoek wees toen uit, dat ze zeker zes weken te voren om het leven moest zijn ge bracht. Gëvens over de motieven van de nu aangehouden man ontbreken nog. Wel staat vast dat hij niet tot de ken nissenkring van Dianne heeft be hoord. Dti heeft de vermoedens ver sterkt, dat het inderdaad een zeden delict betreft, zoals ook na het vin den van het stoffelijk overschot werd verondersteld. De grootouders van het meisje, die van het gebeuren nog steeds onder de indruk zijn, zijn gis teravond via de plaatselijke politie op de hoogte gebracht. Zij hebben inmid dels ook telefonisch contact gehad met de moeder van Dianne, die waar schijnlijk volgende week naar Neder land zal komen. Gisterenmiddag om ongeveer drie uur, toen er in de Scheldemonding zo ongeveer dertig schepen lagen te wachten om na de mistperiode van deze week naar Antwerpen te kun nen opvaren, voeren de Britse tan ker British Statesman (27.182 brt) en de Indische buik-carrier Akbar Yarjanti (21.635 brt), beide met Antwerpen als bestemming, elkaar aan. De British Statesman, die met olie geladen was, werd ter hoogte van de machinekamer in het achterschip geraakt en begon water te maken. Tegelijkertijd gulpte er olie uit de achterste tanks. Aanvankelijk werd gesproken van een omvangrijk olie- verlies, doch later daalden de opga ven tot „enkele kubieke meters". De Indiër liep in de voorpiek een scheur van vijftien meter tof oinder de waterlijn op. Dit schip werd kort na de aanvaring door een sleepboot vam de 'Jnion Remorquage uit Ter- neuzen, naaT ondiep water gesleept en ging daar voor anker. Er bestond aanvankelijk gevaar voor het uitbre ken van brand. Persoonlijke slacht offers vielen er niet. De botsing, waarvan nog niet vast staat wie nu precies wie heeft aan gevaren, vond plaats toen de Brit van ankerplaats wisselde, terwijl de Indiër van loods wisselde om op te varen naar Antwerpen. De Brit werd bij zijn manoeuvres onbestuurbaar, toen het roer klem kwam te ziften. Dit gebeurde midden op de „par keerplaats" in de Scheldenmonding. De botsende schepen raakten op drift, waardoor ook andere schepen werden aangevaren die op hun beurt weer tegen volgende schepen aan botsten. Vier schepen liepen daarbjj schade op, die echter niet van ern stige aard was. Dit waren de Brit Horseham, de Indiër Jaladhuth, de Japanner Kii Maru en het Russische schip Grilojedov. Direct na d-e botsing werden zowel Rijkswaterstaat als de waterschap pen langs d-e kust gewaarschuwd voor het gevaar van aanspoelende olie uit de Britse tanker. Doordat er weinig wind stond, nam men gisteravond aan dat de olie op de getij beweging langzaam tot ver buiten de kust zou worden meege dragen. De British Statesman zou, als het even mogelijk was, vandaag naar Antwerpen opvaren. In totaal zeven sleepboten uit Ter- neuzen en Vlissingen hadden giste ren druk werk met de kettingbot sing. Ook het bergingsvaartuig Bruin vis van Van de Taks Bergingsmaat schappij werd ingeschakeld o.a. bij het leegpompen van de zwaarst be schadigde schepen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Een vijftal verontruste KVP-wethouders van Huis vesting en Sociale Zaken heeft in een nota de KVP-gemeenteraads- fracties dringend verzocht een onderzoek in te stellen naar de huis vestingsproblemen in hun gemeenten. Zij zijn er namelijk van overtuigd, dat de woningnood een sociaal onrecht is geworden, dat neerkomt op de mensen met lagere inkomens en op de jongeren, die willen trouwen. Het woningbeleid is volgens hen op de ver keerde weg. ,Deze woningnood heeft nog een te massaal karakter voor een individueel beleid", aldus de wethouders L. P. Boetsers van Wateringen. J. de Lange van Alkmaar, S. Menken van Leiden, W. Tetteroo van Naaldwijk en L. A. Weeber van Delft. De nota is gestuurd naar de KVP- fracties in alle gemeenten van de randstad Holland en naar de gemeen ten boven 40.000 inwoners buiten de randstad. Drs. Schmelzer, voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de KVP, is van deze stap op de hoogte gesteld. Hij heeft de nota eveneens ontvangen. De zes verontruste wethouders vra gen de bevriende gemeenteraadsleden naar hun opvattingen over het tegen woordige bouwbeleid en de individu ele huursubsidie. De gegevens zullen zij in. een nieuwe nota verwerken, be stemd voor de KVP-parlementariërs en voor de regering. In hun nota vragen de wethouders dringend aandacht voor het volgende: Ondanks de bouwstromen en het jaarlijks streefgetal van 125.000 nieu we woningen in ons land blijft de woningnood een schijnbaar onoplos baar probleem, speciaal voor de vol gende groepen: De massa laag- en laagstbetaalden (vormende 60-70 pet van de werk nemers) De jongeren met trouwplannen, die eindeloos moeten wachten op een woning, of die in krotten of inwoning nauwelijks een gezins leven kunnen opbouwen. (Alleen al in 1967 werden in de gemeen ten boven de 40.000 inwoners 55108 huwelijken gesloten). De tienduizenden, die in zeer slechte woningen en dikwijls krot ten wonen, en waarvoor geen wo ningen, adequaat aan hun inko men worden gebouwd. Voor het voeren van een energiek en sociaal bewogen beleid zouden de wethouders o.a. willen pleiten voor: Het bouwen van jaarlijks mini maal 25.000 zwaar gesubsidieerde woningen, die betaalbaar zijn voor de reeds genoemde categorieën. Het invoeren van een individuele huurbelasting voor iedereen die thans de gesubsidieerde woningen bewonen en, een inkomen genieten welk niet in verhouding ligt tot de huur. (Van onze redactie buitenland) ROTTERDAM-DAKAR Op zijn eerste reis is de monstertanker Mar- pessa van de Shell (207.000 brt.) na een explosie op 100 mijl ten noord westen van Dakar in brand geraakt. Twee Chinese onderofficieren wor den vermist. De Marpessa, die ongeladen was, was in ballast op weg naar de Per zische Golf voor de raffinaderijen te Pernis. Blussen was onmogelijk, daar er geen water aan boord was. De meeste mensen zijn van boord gegaan en overgenomen door een sleepboot van de Shell-tanker Serenia die dicht in de buurt voer. De explosie deed zich vermoedelijk voor tijdens het schoonmaken van een tank. Het dek van de tanker is op enkele plaatsen opengespleten. De machinekamer bleef in tact. Kapitein E. J. Stapper gaf de 24- koppige bemanning opdracht de tan ker te verlaten. Zelf bleef hij met zes officieren op het schip. Gsitermiddag omstreeks half vijf was de brand aan het afnemen. AMSTERDAM (ANP) Vroom en Dreesmann gaat binnenkort in haar warenhuizen zowel levens- als schadeverzekeringen verkopen. Voor deze vorm van verkoop in binnen- en buitenland zowel bij ver zekeringsmaatschappijen als bij het publiek bestaat grote belangstelling. Voor dit project wordt samenge werkt met Makelaarskantoor Lange- veldt de Vos de Waal. DE SOLDIJ van de Belgische dienst plichtige zal in de komende drie jaar geleidelijk aan worden verhoogd. Met kosten van kleding, voeding en huisvesting zal de soldaat de staat dan net zoveel kosten als een jonge werkloze. ALS ELK OOSTDUITS huisgezin één lamp van 60 Watt minder laat branden kan de totale produktie van een elektriciteitscentrale worden uit gespaard. Het partijblad Neues Deutschland heeft fabrieken en be volking van de DDR gevraagd niet onnodig licht te gebruiken. (ADVERTENTIES) ZIG ZAG NAAIMACHINE lichtgewicht - vrije arm - ingebouwde veiligheidsmotor - alle mogelijkheden. Kompleet met naaiboxkoffer Inruil alle merken PFAFF NAAIMACHINEHUIS Kortemeestraat 17 BERGEN OP ZOOM Papegaaistraat 4 GOES Nieuwendijk 29 VLISSINGEN De grootste kollektie dames- en herenhaarwerk vindt U in de showrooms van 'ELATTI Btnnekenweg 43, telefoon 01600-32288 Verkoop ook via Uw kapper, vraag hem een introduktie.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1