UN- 1.40 Strijd om vakantiereizen ontbrand PREMIER DE JONG DREIGT WEER Loonwet blijft een breekpunt [feijenoord: loting gelukkig DE STEM HALSTERENAAR VERDRINKT VOOR OGEN VAN HELPERS DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Man doolt elf uur in dichte mist op het Veer se Meer Ajax door Napoli verslagen WINTER BIJT ZICH VAST Geen koude oorlog op zee PvdA komt met plan om gemeenten uit slop te helpen NOG NIET STERK GENOEG VOOR DE SCHAATS andaag in „HOTELPLAN" INZET CONFLICT VerdefSEXearginitgangSP0Sltie" Zie Gratie voor provo- gemeénteraadslid an Himschoot Zonen TWAGEN- JFFEUR 20 Houdt u ervan als gebouwd lijktte zijn?J thuis voor het /orden momenteel Ze zullen in de Ir zijn. Ze Tfer-één- |at geeft meer 2t huis. leeft een |te ruime hele gezin in zijn, ^ar in de weg Dort huizen ;el. En zeker |s. die Die is sn daar gaat «rssuDsiuie af. |s tot 90% Irvoor krijgt jmer woning Feen flinke Jjatuurlijk is loning ld. Inds Informatie- 3. Dagelijks tij- het Bouwfonds ïlminastraat 33, Tevens geopend 18.30-20.00 uur •16 uur. Wilt u atie doorkijken, EL IN DRANKEN Tel. 01158-1829 voor direct |Q9e jaargang no. 26299 editie VOOR zeeland Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341. Postgiro 1114111 donderdag 11 dec. 1969 WEERBERICHT Matige vorst Droog weer en op veel plaatsen mist. Vanmiddag lichte vorst. Van nacht en morgenochtend strenge vorst, in binnenland tot —15 gr. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAf 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT i, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM—DEN HAAG Een groep van 185 reisbureaus niet ongeveer 400 vestigingen in Nederland heeft besloten geen rei- m meer te verkopen van reisor ganisaties die reizen aanbieden via bankinstellingen. Initiatiefnemers lot deze boycot zijn drie hoofdbe stuursleden (waaronder de voorzit ter) van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisbureaus (ANVR). Volgens de schatting van één hunner hebben deze reisbu reaus 70 tot 80 pet. van het totale marktpotentieel in handen. „lot de bureaus die zich achter de actie hebben geschaard, be- jioort de meest representatieve groep agenten die lid is van de ANVR. De wederverkopers die op de oproep hebben gereageerd wil len na deze solidariteitsverklaring ook als groep stelling nemen bij eventuele volgende soortgelijke ont wikkelingen", aldus de heer A. J. Plak, directeur van reisbureau „Europa' en mede-initiatiefne mer. In dit bepaalde geval richt de ac tie zich tegen Hotelplan Internatio nale Reisorganisatie N.V. in Den Haag, die vla de organisaties van de Boerenleenbank te Eindhoven en de Raifeissenbank te Utrecht reizen verkoopt. De erkende reisbureaus achten zich sterk benadeeld door de ver bintenissen die Hotelplan met bei de bankorganisaties is aangegaan. Zij vrezen een te grote concurren tie van de honderden bankvestigin- gen, waar reizen verkocht (gaan) worden „We zijn bijzonder onge rust over de uitholling van het reisbureauwezen. We hebben ons sterker aaneen willen sluiten. De middengroep in de reisbureau branche moet op zijn tellen pas sen", aldus de heer Plak. De actievoerende reisbureaus willen de boycot per 1 april laten ingaan, wanneer het zomerseizoen voor het reiswezen begint. Hotel plan zou hiermee 80 tot 90 pet. van zijr. reisbureau-agenten verlie zen, aldus de heer Plak. De reisbureaus zijn pas werke lijk verontrust geworden, nadat be kend werd dat de ANWB van plan was met de Algemene Bank Neder land (ABN) een overeenkomst aan te gaan Op aandringen van tour operators zijn die plannen (nog) niet doorgegaan. De boycot moet, aldus één der woordvoerders, gezien worden als een solidariteitsactie tegen alle reisorganisaties die „branche vreemd gaan". Van de 230 weder verkopers hebben 185 hun steun aan de actie toegezegd. Een aantal bureaus heeft zijn sympathie be- tuigd, maar niet getekend. Zij zijn al te zeer aan Hotelplan gebonden. Een directie-woordvoerder van Ho telplan deelde mee dat dit juist de grote agenten zijn „met omzetten van enkele tonnen". Volgens Hotelplan zal het met de boycot niet zo'n vaart lopen. „Nog maar 25 pet. heeft definitief opgezegd: een andere groep kijkt de kat uit de boom en de derde blijft. Maar daarnaast hebben we nu 600 vestigingen van de Boeren leenbank en per 1 januari ook 200 van de Raifeissenbank. Van de 1.500 Raifeissen-vestigingen zuilen nog veel meer reizen gaan verko pen. Vervolgens beschikken we over de contacten met de ANWB op 29 kantoren en 15 informatie bureaus bij de Nederlandse Spoor wegen" „We hebben onze agenten van het begin af op de hoogte gesteld. Ze zouden moeten weten dat ook zij voordeel hij onze populaire prij zen hebben", aldus een woordvoer der van Hotelplan. Deze organisa tie heeft inmiddels een nieuwe prijzenpolitiek ontwikkeld, ge steund op lagere marges, dank zij de schaalvergroting. Een woordvoerder van de ANVR stelde: .,De spoeling wordt op deze manier dun. De reisbu- resus zullen zich met deze markt- veranderingen waar moeten ma ken. Ten gevolge van economische selectie zal zeker een aantal klei ne bureaus verdwijnen". De bureaus zullen hun krachten nu op het punt van de vakbe kwaamheid moeten gaan ontwikke len. De heer Plak zegt in dit ver band: „Er blijft toekomst voor de kleine reisbureaus. Wat Hotelplan nu doet is een pakket reizen ver kopen als een pak suiker". Hij vreest echter nog meer moei lijkheden. „Het is te verwachten dat vervoersondernemers (lucht vaartmaatschappijen, spoorweg bedrijven) en dagbladen zelf als toeropcrator beginnen". Hij is het roerend eens met de opmerking van de woordvoerder van Hotelplan als deze zegt: „Het was hoog tijd dat er eens wat nieuws ging gebeuren in het reis wezen. Het kan allemaal veel beter en scherper". Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De loonwet blijft ook in de Eerste Ka mer het breekpunt tussen kabinet en parlement. De beslissing hierover valt in februari, wanneer het ontwerp in de senaat behandeld wordt. Gisteren is gebleken dat de regering bij de behandeling uitgaat van het ontwerp zoals het door de Tweede Kamer gewijzigd aangenomen werd. Ook werd bij de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer gisteren nog eens duidelijk dat: i Het kabinet aftreedt, wanneer de Eerste Kamer de loonwet verwerpt; Je regering zich nader zal beraden wanneer de behandeling van het ont werp ernstig vertraagd wordt; de Eerste Kamer de memorie van antwoord van minister Roolvink op zijn ontwerp niet accepteert, wanneer het antwoord van de Stichting van de Arbeid op de brief van de minister er niet in verwerkt is. de.Kamer. Het antwoord van de Stich ting op de brief wordt echter pas na kerstmis verwacht. De vraag is nu of de regering nog maar enkele we ken wil wachten met de memorie van antwoord. Zij staat in dit geval onder druk van de Partij van de Arbeid en de PPR, maar oók van de VVD en de KVP in de Eerste Kamer. De KVP-er Niers zei gistermiddag nog het eens te zijn met hen die het antwoord van de Stichting aan minis ter Roolvink ook in de memorie van antwoord willen lezen. Daarnaast echter bleek de KVP- fractievoorzitter zich te verzetten te gen die fracties, die zo hij zed, abnor male conclusies getrokken hadden uit de gang van zaken. Hij doelde daar bij op de socialistische senator Broeksz en de liberaal Van Riel die premier De Jong dinsdag tot diens politieke uitspraak van gisteren uitgedaagd hadden. „Er was geen enkele reden om zo flink te doen", aldus mr. Niers. De christelijke senatoren van de CHU en de AR hielden zich bij deze discussies op de achtergrond. Zij zul len hun standpunt pas tijdens de be- handelino nauwkeurig weergeven. Om dit laatste nog eens te onder strepen diende de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, de heer J. Broeksz, gistermiddag een motie in, daarbij gesteund door de radikaal Tonnaer. Deze motie komt volgende week dinsdag in behandeling nog voordat de senaat de algemene finan ciële beschouwingen houdt. Zowel de Eerste Kamer als het ka binet neemt de kwestie hoog op. Premier De Jong zei gistermorgen nog eens nadrukkelijk dat verwer ping van de wet door de Eerste Ka mer tot aftreden van dit kabinet leidt. Ook een ernstige vertraging be schouwt het kabinet als een politieke kwestie die gevolgen kan hebben. Met de datum van behandeling in fe bruari heeft de regering, aldus de premier, echter geen moeilijkheden. Uitstel van behandeling tot na de oatum in februari is niet ondenk beeldig. De memorie van antwoord zou volgende week al verschijnen, ue Eerste Kamer wil daarbij echter A h ^eten '10e Stichting van de Arbeid denkt over een gesprek met regering om tot herstel van het loonoverleg in de stichting te ko men Zoals bekend hebbén het NVV en het NKV het overleg in de Stich- mg oyer de lonen opgezegd na aan- ramg van de loonwet in de Twee- (Van onze sportredactie) kii°T!ERDA:VI De meest geluk- h:„i nk die er voor ons uit de bus (J kunnen komen, is de mening van t»ifV i a"e eijenoorders, na het --i ™1h worden van het feit dat Vor- j s Herlin de volgende tegenstan- za' zijn in het Europacup-toer- "«ï'voor landskampioenen, se 1^®n.oord dus tegen een Oostduit- v, j1 m de kwartfinales. De uitslag Jr ."e loting in Zürich gehouden tin,? n?eteen voor het nodige op dam!!?6 det kamp van de Rotter- ?e??ne.r3' "We hebben geluk gehad", rekt Ernst Happel, die er di- Wart aan loevoegde, „we zullen Vor- Wet„ met m°gen onderschatten. We Tv" in teite niets van dit elftal af. Ven n?,ls.'"iet gevaarlijk nu overdre- twe»°P'nrüstisch te zijn Ik zal zeker tien ?Vsscrirn zelfs drie wedstrij- We af ost"Duitsland zien, voordat eer»- ee,rste wedstrijd spelen „Die gesnppia11^imoeting wordt op 4 maart voèrri Berlijn Feijenoord aan- ?°<*der Rtnus Israël hierover: „Het We „Pr ?ro°? „voordeel voor ons dat AC Mn "Ult sPelen Dat was tegen heel het geval Het voor een mi Wel gebleken. Je hebt Invalide wil zeven jaar na ope ratie klacht indienen bij de me dische tuchtraad. Pagina 3 Aparte groep verontruste katho lieken in bisdom Breda. Pagina 7 De levensverzekeringsmaat schappijen hebben enorme uit keringen moeten doen. Pagina 11 Griek doet verslag van folte ringen die hij in zijn eigen land onderging. Pagina 13 Westcoast-kunst in hef Van Ab- be-museum in Eindhoven. Pagina' 15 De vroegere keeper van STEEN, Frans d'Hooge, heeft het niet naar zijn zin in België. Pag. 19 Het brein achter Johnny Jor- daan en tante Leen: Harry de Groot. Pagina 21 Lekkere warme knieën. Tussen Haakjes. Pagina 23 (Van een onzer verslaggevers) WEMELDINGE De 40-jarige zandzuigermachinist A. Weststrate heeft gisteren, verrast door de dichte mist, in een roeiboot meer dan elf uur rondgedoold op het Veerse Meer. Toen de machinist gisteravond laat door waterstaatmonsen, die samen met de rijkspolitie te water urenlang naar hem hadden gezocht, uiteindelijk werd gevonden in de buurt van Ar- nemuiden, was hij volkomen rustig. Door zoveel mogelijk in beweging te blijven had hij zichzelf warm weten te houden. Hij was trouwens dik ge kleed. Weststrate was 's morgens met de roeiboot naar de zandzuiger geva ren. In de mist kon hij de zuiger niet vinden. Zonder ook maar een ogen blik in paniek te raken, bleef hij doorroeien. Omdat zijn collega's von den dat hij te lang wegbleef, w erd de politie ingelicht. Heel voorzichtig probeerden de ze jongens gisteren reeds hoe sterk het ijs is. Zij waren het er wel over eens dat schaatsen er voorlopig nog niet in zit PRINSES ANDREA vain Grieken land, moeder van Prins Philip van Engeland, is gisteren begraven op het .terrein van Windsor Castle in Enge land. Zij werd 84. MET 160 TEGEN 55 STEMMEN heeft het Britse parlement gisteren het voorste] tot het houden van "en refe rendum over het wé] of niet toetre den van Engeland tot de E.E G. ver worpen, De conservatief Bruce Camp bell diende het voorste] in. NAPELS (ANP) Ajax heeft gis teren in Napels de eerste wedstrijd voor de derde ronde van het toernooi om de runners-up-cup tegen Napoli met 1-0 cerloren door een fortuinlijk doelpunt van Manservisi in 'de 37e minuut. AMSTERDAM. (ANP) Het Am sterdamse provogemeenteraadslid Roel van Duyn heeft van de procu reur-generaal in Amsterdam bericht ontvangen dat de koningin hem gra tie heeft verleend voor de gevange nisstraf van zes weken. Deze werd hem opgelegd wegens de anonieme brief gepubliceerd in Provo 7. waarin werd opgeruid o.m. tot het opblazen van de IJtunnel. De heer Van Duyn werd beschouwd als de verantwoordelijke redacteur. De straf is veranderd in een voorwaar delijke met een proeftijd van een jaar. Mocht hij dus binnen een jaar een strafbaar feit plegen dan is het mogelijk dat het gratiebesluit alsnog weer wordt ingetrokken. (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT In het begin van de week leek het met twee a drie nachtjes matige vorst gedaan te zijn. De vorst bijt zich vast met in 't westelijk deel van Brabant acht tot tien, in het oostelijk deel tien tot veertien graden vorst. Ook in Zeeland kwam het kwik gisteren vrijwel niet boven het vriespunt met name in de mistgebieden. De zachtere lucht bevindt zich boven Enge land en de Noordzee waar het kwik vijf tot ach' graden boven het vriespunt aangeeft. Het hogedrukgebied weel deze zachte lucht voorlopig nog buiten ons land te houuen Het lijkt waarschijnlijk dat na vrijdag nu het hogedruk gebied aan de westflank verzwakt, geleidelijk gaat binnendringen met tem peraturen boven nul. Ook in de komende nacht zal het nog weer matig tot streng kunnen vriezen. De weerkaart geeft een situatie aan met een hoge drukgebied dat naar het oosten wegtrekt waardoor er op iets langere ter mijn gezien geen vorstperiode wordt verwacht. (Van een onzer verslaggevers HALSTEREN Op „De Eendracht" nabij Nieuw Voséemeer heeft zich gistermiddag een dramatisch verdrinkingsgeval afgespeeld. De zeventigjarige J. A. Schijvenaar uit Halsteren was ondanks de zware mist toch de platen opgegaan om pieren te steken. De man, een verwoed visser, moet zijn oriëntatie zijn kwijtgeraakt. Te gen twee uur begon hij om hulp te roepen. Twee landbouwers, de he ren Van Oorschot en Van Meel, en enkele vissers hoorden vanaf de Zij- dijk het hulpgeroep. Zij hebben enige zinnen gewisseld met Schijvenaars, wiens stoffelijk overschot gisteravond in het zoge naamde Glymes door de rijkspolitie te water is gevonden. Het water kwam op en de heer Schijvenaar riep her haaldelijk „Ik verdrink". Vanaf de dijk heeft men geprobeerd na te gaan waar ongeveer het slachtoffer zich moest bevinden en heeft men hem toegeroepen hoever hii in het water stond. De man was echter nauwelijks ver staanbaar. Na korte tijd hoorde nie mand nog iets. De omstanders durfden niet de slik ken op te gaan omdat zoals de rijkspolitie vertelde de mist zo dicht was dat vanaf de dijk het wa ter niet eens te zien was. Men heeft wel onmiddellijk de politie gealar meerd maar zij kon evenmin nog iets uitrichten. De te hulp geroepen rijkspolitie te water uit Wemeldinge is gisteravond omstreeks half tien de slikken op gegaan. Zij kreeg daarbij hulp van enkele rijkspolitiemannen uit Nieuw- Vossemeer en van Halsteren en van familieleden van het slachtoffer en van een aantal burgers. Op indicatie van de 's middags aan wezige vissers heeft de politie kun nen nagaan dat het slachtoffer de heer Schijvenaar moet zijn. Later op de middag heeft men ook zijn brom mer en wat bovenkleren gevonden langs de Zeedijk. De rijkspolitie waarschuwt ieder een, ook die vissers welke zichzelf ter plaatse ervaren achten, met mist vooral niet de dijk te verlaten. (ADVERTENTIE) OLGA de harde matras met alle comfort i van een zachte. DE BELGISCHE politie heeft giste ren verklaard in totaal 750 pornogra fische films in beslag genomen te hebben. Het materiaal werd aange troffen in een Brits sportviiegtuig dat een noodlanding maakte in een wei de vlak bij Erpent. Er zouden twee mannen aan boord van het vliegtuig geweest zijn, die waarschijnlijk uit Bremerhaven in Duitsland op weg waren naar Caeh. LONDEN (Reuter) De spionage op zee heeft niet altijd het uiterlijk van ver beten zeelieden die met hun schepen elkaar nauw lettend in het oog houden. De Britten met hun ty pisch gévoel voor humor weten er wel eens wat van te maken. Tijdens de najaarsma noeuvres van de NAVO in de Middellandse Zee kreeg het Britse vliegdekschip „Eagle" gezelschap van het Russische patrouillevaar tuig „No 679". De com mandant van het Britse vliegdekschip,, kapitein John Treacher, stuurde een helikopter de lucht in om het Russische vaartuig dat hen zo hardnekkig in de gaten hield, te fotogra feren. De volgende dag nader de de helikopter opnieuw het Russische spionage- schip, ging er precies bo ven hangen en via een touwladder daalde een Britse officier naar bene den en stapte op het Rus sische schip. Hij overhan digde de Russische com mandant een stel van de foto's en een fles Schotse whisky. De stomverbaasde Russen konden de grap wel waarderen en bleven nog even praten met de Britse officier. Inmiddels riep het vlieg dekschip de helikopter op om terug te keren, omdat men slecht weer ver wachtte. Zij slaagden er echter niet in radiocontact te krijgen. De boodschap kwam echter wel duidelijk en helder door in de radio kamer van het Russische schip. Een telegrafist ren de naar het dek, gaf de boodschap door aan de Britse officier, die daarop snel weer met de helikop ter terugkeerde. Het verhaal is bekend geworden toen de „Eagle" weer in Engeland terug kwam voor het kerstverlof. Een marine-officier van 't 50.000 ton metende vlieg dekschip vertelde dat zij tijdens dezelfde oefenin gen eens gehinderd wer den door een Russische onderzeebootjager, die te dicht bij de „Eagle" kwam. De Britten verzochten de Russen via de radio weg te gaan naar een iets vei liger plaats. De Rus antwoordde hier op: „Onze verontschuldi gingen voor onze slechte stuurmanskunst, maar dit is de eerste maal dat wij zoiets dergelijks doen Dank voor uw advies." De Brit seinde hierop terug „Tussen zeelieden op zee bestaat geen koude oorlog. Aan beide kanten weten we dat we een opdracht hebben te vervullen en laten we het dan zo ple zierig als maar mogelijk is doen." (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De PvdA wil ten tijde van overspanning een stuk van de kapitaalmarkt verplicht doen re serveren voor de overheid. Dr. Von deling, oud-minister van Financiën en voorzitter van de PvdA, heeft een wetsontwerp hiertoe opgesteld, dat binnenkort aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. De heer Vondeling betoogt dat tus sen rijk en de andere overheidsin stanties (gemeenten, provincies, pu bliekrechtelijke organisaties) een af spraak bestaat hoe de belastingpot moet worden verdeeld, maar voor de mate waarin elk leningen mag slui ten op de kapitaalmarkt, bestaat zo'n verdeelsleutel niet. Wanneer dan, zo. als reeds enige jaren het geval is, de kapitaalmarkt overspannen is door te grote vraag naar geldleningen, zegt de regering dat de overheid min der geld moet lenen omdat anders te grote overspanning dreigt. Maar dan zorgt de regering wel dat zij voor het rijk het grootste aandeel van de toe gestane ruimte op de kapitaalmarkt opneemt, de gemeenten zijn dan ge noodzaakt te bezuinigen of inflatoir te financieren. Doen zij echter het laatste dan krijgen ze van de rege ring te horen dat ze de inflatie ver ergeren. De heer Vondeling noemt dit me ten met twee maten. Op deze manier heeft minister Witteveen de Bank voor Nederlandse Gemeenten dit jaar volledig uit de kapitaalmarkt ge. drukt Sinds 1966 deden rijksover heid en lagere overheid ongeveer een even sterk beroep op de kapitaal markt, maar toen dat beroep kleiner moest worden, werd de ruimte voor de gemeenten tot 10 pet. van het aan geboden kapitaal in dit jaar beperkt, terwij] het rijk meer dan het dubbele hiervan verbruikt. De PvdA vindt dat bij een over spannen vraag op de kapitaalmarkt het schaarse kapitaal onder de be- hoeftigen eerlijk moet worden ver deeld Het is goed dat de overheid in zo'n situatie zegt dat minder moet worden geleend Maar het bedrijfsle ven is vrij zich hier al dan niet iets van aan te trekken, terwijl de over heidsinstanties voorschriften krijgen opgelegd over de hoeveelheid geld die ze op de kapitaalmarkt mogen gaan lenen De PvdA wil door haar plan dat de overheid gewoon een stuk van het schaarse kapitaal op de markt voor zich opeist .om het ver volgens met vaste verdeelsleutel on der hogere en lagere overheidsinstan ties te verdelen. Zo komt er een ein de, aldus de heer Vondeling, aan de situatie dat de overheid maar genoe gen moet nemen met wat er op de kapitaalmarkt overblijft wanneer de particuliere sector zijn behoeften heeft gedekt.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1