VREES VOOR GRIEPGOLF IN BELGIË FORSE KRITIEfr OP BEJAARDENBELEID Verwijten aan Iv lompe Instemming èn reserve voor „Aktiegroep wereldkerk'9 EE STEM DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Studente door vijf mannen gerand aan Protestanten en katholieken bij elkaar te gast SCHOUW EL-AL OVERVAL Man bij brand omgekomen RADIO DE KOOK andaag in UNIEK INITIATIEF BREDASE KERKEN: I Dusarduijn (KVP): Meer geld voor overdekte zwembaden weerbericht I, ranse mosterd' l inse mosterd ;e mosterd salat utney Blandse mojsterd relish ish bh Commentaar Actiegroep wereldkerk ]09e jaargang EDITIE voor ZEELAND no. 26298 Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341. Postgiro 1114111 STEM woensdag 10 dec. 1969 1 Droog Opklaringen met plaatselijk mist. Temperaturen om het vriespunt of iets hoger. Weinig wind. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26,,TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 ïrd (Van onze redactie buitenland) BRUSSEL - MÜNCHEN - PARIJS De griepgolf breidt zich uit over grote delen van Europa. In België begint de griep de kop op te steken, maar volgens het ministerie van volksgezondheid in Brussel is er nog geen sprake van een epidemie. Wel wacht men in België met enige spanning af, of de griepepidemie die in Frankrijk, Italië en Portugal woedt, naar België zal overslaan. Uit inlichtingen die maandag zijn Ingewonnen bij een aantal Belgi sche grote bedrijven, scholen en openbare diensten is gebleken, dat het aantal zieken niet hoger is dan anders in deze tijd van het jaar. In het Belgisch-Franse grensge bied schijnt het aantal grieppatiën- ten wat hoger te zijn dan normaal, doch geruchten dat maandag al on geveer de helft van de bevolking van de Belgische stad Bergen ziek was, bleken ongegrond te zijn. De griepgolf heeft ook het zuiden van de bondsrepubliek met name de deelstaat Beieren bereikt. De irtsen van de gemeentelijke gezond heidsdienst in München wisten gis teren echter nog niet of het hier om de zg. Aziatische of een gewone ver- koudheidsgriep gaat. Wie zich nog niet ziek voelt, wordt aangeraden zich te laten inenten, veel vitamines te slikken en warme vertrekken te vermijden. Het zwaarst worden Frankrijk en Italië door de epidemie getroffen. Onze Parijse correspondent Lucas Kleijn telexte gisteravond: Het maakt weinig verschil of wij door de hond of door de kater worden gebeten, maar ziek zijn we in Frankrijk. Van iedere vier Fransen ligt er een in bed met griep. De een heeft het van virus A-l, de ander van virus A-2 en de derde heeft zijn bedlegerigheid te danken aan virus A-3. Ais vader weer overeind is ge krabbeld en naar- zijn werk kan gaan, duiken moeder en de kinde ren in bed. De twee steden Lyon en Toulouse zijn er het ergst aan toe, want daar loopt bij 25 procent van de bevolking het water uit neus en ogen. In Perpignan is een meisjes-lyce um gesloten omdat 27 ieraren we gens griep niet voor de klas kunnen staan. Bij de gendarmerie van die stad is de toestand al even weinig rooskleurig, want van de 200 gen darmes liggen er 47 met kruiken onder de wol. In Nantes wordt de post onregelmatig en met grote ver traging bezorgd. Want van de 300 brievenbestellers liggen er 150 te klappertanden van de koorts. Twee steden kraaien victorie, althans tot dusver, want in Grenoble waar de thermometer een behoorlijk stuk beneden nu' staat, is geen sterve ling ziek en Marseille, dankt zijn su perbe gezondheid aan de mistral die alle microben van A-l, A-2 en A-3 heeft weggeblazen als kaf voor de wind. In Saint Nazaire lopen de visprijzen omhoog omdat de vissers hun slaapmutsen op hebben in plaats van de zuidwester. De griep die met Sinterklaas uit Spanje is gekomen of die wij van Mao cadeau hebben gekregen is de Fransen zo snel en verraderlijk op het lijf gevallen, dat nergens meer vaccin is te krijgen. Het instituut Pasteur heeft nog wel wat in voor raad maar dat wordt bewaard voor de ziekenhuizen en de ouden van dagen. Duizenden mensen, thans nog gezond van lijf en leden, staan bij de apotheken op wachtlijsten in geschreven. De vaccinatie begint weliswaar pas na twee weken te werken, maar we kunnen ons troos ten met de voorspelling van medici, dat de griep nog twee volle maan den bij ons te gast zal blijven. Tussen de groep katholieken, die in de r.-k. kerk alles bij het oude wil laten en de doordravers, voor wie de vernieuwing niet snel genoeg kan gaan bevindt, zich een grote groep gelovigen, die in be ginsel achter de vernieuwingspogin gen van de kerk staat mits die ver nieuwing geen afbraak inhoudt van wezenlijke waarden. Deze groep, naar onze mening de meerderheid van de katholieke bevolkingsgroep, kan nu een eigen geluid laten ho ren. Opgericht is namelijk de Actie groep Wereldkerk, een. comité van ruim honderd min of meer bekende katholieken, dat de r.-k- midden groep wil mobiliseren en er de ipreekbuis van wil zijn. De openbare discussie over de vernieuwing binnen de r.-k. kerk is tot dusverre in hoofdzaak gevoerd tussen min of meer extremistische stromingen aan de progressieve en aan de conservatieve kant. De grote middenmoot zweeg. Soms door ge brek aan strijdlust, door een onvol doende betrokken zijn bij het ge beuren in de kerk. Soms ook door gebrek aan uitingsmogelijkheden of uit angst met voor „vol" te worden aangezien. Dat deze grote groep nu een kwa litatief behoorlijke representatie krijgt juichen wij toe. Te veel ka tholieken staan op het ogenblik langs de kant. Te dikwijls krijgt omdat de anderen zwijgen het extreme standpunt een overbelich ting hetgeen èn in Nederland èn 'n de wereldkerk tot de onjuiste opvatting kan leiden, dat de ver nieuwing van de r.-k. kerk in Ne derland voornamelijk een zaak zou z'in van extremisten. Veel zal overigens afhangen van de vraag, hoe de „Actiegroep We reldkerk" zich in de praktijk gaat op stellen. In eerste instantie is deze groep geboren uit verzet tegen het doordraven van bepaalde progres sieve groeperingen. Dat kan het ge- voar inhouden, dat de „Actiegroep Wereldkerk" bij voorbaat verdacht ls voor die groepering en bijzonder 9fote aantrekkingskracht gaat uit oefenen op de conservatieven. Dat zou een bijzonder ongeluk '9e ontwikkeling zijn Wij menen aat de „Actiegroep Wereldkerk" voor alles een brugfunctie dient te vprvullen tussen links en rechts. Dat 2li door doorbreking van de passi Vl,eit van de katholieke midden groep de totale katholieke bevol- mgsgroep moet gaan betrekken bi 6 discussie over de betekenis van ret Evangelie voor de christen van deze tijd, In de r.-k. kerk in Nederland .- geen behoette aan nieuwe instituten v°or verkettering en banvloeken. ^°dig is het gezamenlijk optreden en zo groot mogelijke groepen nstenen voor het uitdragen en jvoar maken van de Boodschap van e' Evangelie in deze wereld. aar is ue christenheid nog lang et aan toe. Daaraan kan de „Actie- r°2p Nederland" echter een Jngrijke bijdrage leveren als ze re katholieke middengroep in ae I van evolutie dienstbaar weet aken aan de hervorming van k I *ereld- ln samenspraak met van goede wil zijn. be- ook deze te kerk (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De vier regeringspartijen zijn verre van te vreden over het bejaardenbeleid van het ministerie van cul tuur, recreatie en maatschappelijkwerk. Mej. Van Leeuwen (ARP) verweet minister Klompé en staatssecre taris Van de Poel dat ze nu al drie jaar lang nadenken waar men met het bejaardenbeleid heen moet, en dat ze nu nog steeds zeggen het niet te weten. De heer Tilanus (CHU) vroeg waar de reeds lang beloofde hoognodige wijziging van de wet op de bejaardenoorden blijft. Mej. Kok (KVP) sprak over een incidenteel beleid zonder alomvattende beleidsvisie, waarin blijkbaar angst voor stijgende kosten een zware noot speelt. Mevr. Dettmeijer constateerde dat er sinds de interdepartementale stuurgroep voor het bejaardenbeleid begon te werken, er vanuit CRM niets nieuws meer is gebeurd. Ais staatssecretaris Van de Poel geen bevredigend antwoord weet te geven, zal de ARP met een motie ko men waarin gevraagd wordt om een nationaal beleidsplan voor bejaarden. Dit plan moet bestaan uit een over zicht van het nodige wetenschappe lijke onderzoek, een voorzieningen- plan, een raming van de uitgaven en een prioriteitenschema. Mej. Kok noemde het voornemen van de regering om minder bejaar dentehuizen te bouwen eenzijdig en bedrieglijk. Het is een schrikreac tie op het onverwacht grote aantal aanmeldingen dit jaar om een bejaar denoord te bouwen. Als de regering per jaar 12.000 bejaardenwoningen wil bouwen, dan behoeft deze maat regel beslist een aanvulling met an dere voorzieningen, zoals dienstencen tra, verstrekking van huishoudelijke hulp, aldus mej. Kok. Mej. Kok ging ervan uit dat er in bejaardentehuizen bejaarden wonen die met een kleine huishoudelijke verzorging nog geheel op eigen be nen zouden kunnen blijven staan, en dus in een tehuis eigenlijk niet thuis horen. Als oorzaak zag zij vooral de angst van bejaarden dat zij geen plaatsje meer vrij vinden wanneer zij opna me in een tehuis niet meer langer kunnen uitstellen, en het streven van nieuwe tehuizen zo gauw mogelijk volledig bezet te raken. Het probleem wordt echter allerminst opgelost door minder tehuizen* te bouwen. Inte gendeel, er moesten meer bejaarden oorden worden gebouwd, gepaard gaande met invoering van voorschrif ten voor opname in een tehuis, aldus mej. Kok. Zo zal het uiteindelijk mo gelijk zijn te bezuinigen op de post bejaardenoorden, meende zij. Wel waarschuwde zij tegen de gedach te als zou het bejaardenbeleid als geheel niet duurder mogen worden. Voorop staat het welzijn van de be jaarden, en niet hoeveel het mag kosten, aldus de KVP-woordvoerdster. De heer Tilanus rekende staatsse cretaris Van de Poel voor dat 50 flat gebouwen van elk 200 bejaardenwo ningen ook 50 dienstencentra voor bejaarden betekenen. Hij vroeg of de staatssecretaris wel met minister Schut (Volkshuisvesting) overlegd had voor het plan tot bouw van 12.000 bejaardenwoningen gelanceerd werd, en onder welke post in de begroting de subsidie stond voor de nodige bij komende dienstencentra. Hij vroeg om meer samenhang tussen het be leid voor bejaarden op de verschil lende departementen. Mej. Van Leeuwen zei dat CRM blijkbaar de voorkeur nu laat uitgaan naar het open bej aardenwerk. Maar een dergelijke verschuiving van pri oriteiten moet gebaseerd zijn op we tenschappelijk onderzoek en niet op vage vergelijkingen met bijvoorbeeld Zweden waar een kleiner percentage van de bejaarden in tehuizen woont. Mevr. Dettmeijer en mej. Van Leeu wen vroegen staatssecretaris Van de Poel hoe het tekort aan huishoude lijke hulpkrachten en verzorgsters moet worden opgelost. De ARP-woordvoerdster informeerde hierbij naar de mening van CRM over sociale dienstplicht voor meisjes. Mevr. Dettmeijer ziet uitstekende mo- gelijkheden in gebruikmaking van de arbeidsreserve aan gehuwde vrou wen. Een belastingherziening is daar voor noodzakelijk, aldus mevr. Dett meijer. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De Haagse politie heeft vijf jongelui gearresteerd die betrokken zijn geweest bij een ernstig zedenmisdrijf. Het slachtoffer hier van, een 18 jarige studente uit het Statenkwartier Den Haag, heeft een trauma en is onder behandeling van een gynaecoloog en een psychiater. Het misdrijf heeft zich voltrokken in een woonruimte boven een jeugd- bar in de binnenstad. Drie verdach ten woonden of werkten in het pand, respectievelijk de bar. Het meisje heeft pas zes weken na de afschuwe lijke gebeurtenis aangifte durven doen. Op donderdagavond 23 oktober ont moette de studente na afloop van een cursus een 23-jarige colporteur, die zij via een vriend kende. Het tweetal ging naar Scheveningen, maar vond het daar niet leuk en zocht toen een jeugdbar in het centrum op. Daar be vonden zich vier jongelui die al eens eerder met het meisje in aanraking waren geweest. Het was inmiddels half twaalf. De jongelui dronken wat en draaiden hun plaatje. Tot het ge zelschap behoorden buiten de col porteur een 23-jarige koopman, en drie kelners in de leeftijd van 20 en 21 jaar. Later ging het groepje naar boven, naar de kamer van een van de kel ners omdat hij „leukere" plaatjes had. De sfeer werd gezellig en enkele jon gelui rookten een stick hasjiesj. Op een bepaald ogenblik werd het meisje echter beetgegrepen en uitgekleed. De jongens zetten haar onder druk door dolkmessen in de muur te gooien, in de buurt van haar hoofd, Vervolgens randden vier van de vijf jongelui het meisje aan. Daarna druk te iemand een bierflesje in het on derlichaam van het slachtoffer. Later bleek dat er een stukje glas uit de hals van het flesje was, waardoor het meisje inwendig werd gewond. Na afloop zetten de jongelui de studente ruw op straat. Zij riep een taxi aan die haar naar huis bracht. Het was toen ongeveer drie uur geworden. Op 4 en 6 december arresteerde de Haag se politie de jongelui, die inmiddels geheel of gedeeltelijk hebben bekend GRONINGEN (ANP) Bij een binnenbrand in Groningen is gister middag een 83-jarige hulpbehoeven de man om het leven gekomen. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De regeringspartijen in de Tweede Kamer hebben gisteren een amendement op de CRM-begro- ting ingediend om vanaf 1971 extra- geld vrij te maken voor overdekte zwembaden en instructiebaden. Indiener Dusarduijn (KVP) hoopt dat daardoor het ernstig tekort aan gym nastieklokalen mede verlicht kan worden. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De „Aktiegroep Wereldkerk", waarin zich een aantal katholieken deze week via een advertentie presenteert als katholieken van de middengroep, is in eerste instantie over het al gemeen met instemming maar toch met reserve begroet. Deze re serve wordt vooral in acht genomen vanwege de onduidelijkheid die er bestaat over de vraag, hoe deze actiegroep zich zal opstellen. In het manifest in advertentie vorm in een aantal dagbladen gepu- bliceert spreekt de groep, zoals gisteren reeds in enkele edities ge meld, zich uit voor de vernieuwingen die het tweede Vaticaanse concilie op gang heeft gebracht, maar worden bezwaren geuit tegen ongecontroleer de vernieuwing, tegen pressie van vernieuwers, tegen loslaten van de band met de wereldkerk en tegen verward geloofsonderricht. Onder de ondertekenaars van het manifest bevinden zich politici, hoog leraren, figuren uit kringen van de vakbeweging en uit standsorganisa ties. Opmerkelijk veel ondertekenaars wonen in Zuidwest-Nederland. Enke le bekende namen zijn prof. dr. H. W. J. Bosman, prof. dr. L. H. Jans sen sj, prof. dr. R. A. de Moor, prof. dx. J. B. Stolte (alle vier Tilburgse hoogleraren), mr. dr. P. R. A. Dresen sj, mgr. dr. J. J. Dellepoort, prof. dr. H. Hoefnagels sj, dr. W. L. G. S. Hoefnagels, oud-staatssecretaris van Financiën en voorzitter van het voor lopig bestuur van de stichting, die de actiegroep om zakelijke redenen heeft opgericht, dr. J. E. de Quay, oud-mi nisterpresident. Hieronder geven wij een aantal re acties op het verschijnen van deze „Aktiegroep Wereldkerk". Bisschop H. Ernst van Breda. Het is goed, dat alles wat in de kerk leeft, stem krijgt in de publieke menings- en beleidsvorming. Ik hoop dat de Aktiegroep Wereldkerk zal bijdragen tot verduidelijking van de situatie en niet zal leiden tot verhar ding van standpunten of tot bemoei lijking van verhoudingen. Aldus de bisschop van Breda, mgr. H. Ernst. Ds. A. van den Bosch, Ginneken. Ds. A. C. van den Bosch, hervormd predikant te Ginneken is niet al te zeer verbaasd over dit nieuwe initia tief binnen de katholieke kerk. „Ne derlanders", zegt hij, „hechten veel waarde aan het gezonde boerenver stand de common sense, zoals deze bijvoorbeeld in de Anglikaanse theo logie wordt gehanteerd. De Neder lander heeft een hekel aan extremis- men. Begrijpelijk is dit initiatief dus door de Nederlandse volksaard, maar ook door het in de kerk ingebouwde conservatieve karakter". Ds. Van den Bosch zou het ernstig betreuren, wanneer het optreden van deze groep zou leiden tot het afrem men van de „visioenen", die sommi gen binnen de r.-k. kerk hebben van „broeder- en zusterschap van christe nen". Wanneer deze mensen in de Leden van de rechtbank hebben gisteren een gerechtelijke schouw gehouden op het vliegveld Kloten hij Ziirich. Dit gebeurde naar aan leiding va de overval op he t EI Al-vliegtuig op 18 februariV j.l. Op de foto de Isarëlische veilig heidsagent Mordechai Rachamin met een machinegeweer in zijn handen. Op de voorgrond een pop, die het lijk van de neerge schoten Arabier Abdel Mhosen Hassan moet voorstellen. (ADVERTENTIE) PRESIDENT NIXON zal over twee of drie weken opnieuw over Vietnam spreken over radio en televisie. Hij zal dan ook mededelingen doen over de derde fase van troepenverminde- ring in Vietnam. Noordstraat 107. Tel. 01150-4255 TERNEUZEN protestantse kerk waardige tegenspe lers hebben laten ze dan verder gaan, aldus ds. Van den Bosch; zijn ze er niet, laten de christenen dan tenmin ste elkaar aanvaarden en leren sa men verder te gaan". Commentaar prof. dr. Fr. Haars- ma, hoogleraar Nijmegen. „Op zich genomen juich ik het toe, wanneer een groep uit de kerk zich ten doel stelt geluiden en opvattin gen, die tot nu toe te weinig gehoord zijn, meer kans te geven. De kerk is een zaak van alle leden, niet alleen van een progressieve voorhoede ener zijds en enkele reactionaire groepen anderzijds". Dit is het eerste punt, dat prof. Fr. Haarsma hoogleraar in de Pastoraal theologie te Nijmegen, heeft op te merken. In de tweede plaats: de ver warring en bezorgdheid over bepaal de vormen, die het streven naar ver nieuwing in de kerk van Nederland misschien aannemen, zijn in een niet te miskennen feit. Ze vinden hun grond voor een deel in kerkelijke vernieuwingen, die meer afbreken dan opbouwen, vernieuwingen, die met een nieuw soort pressie worden doorgedrukt en die van de stelling uitgaan, dat het meest moderne ook het meest ware is, die de tradities soms eenvoudigweg overboord gooit als een nutteloze ballast. Daar kan ik het mee eens, zijn. (vervolg zie elders in dit blad) De „gestencilde revolutie" op Markendaal boekt succes. Pagina 5 Zeeuwen hebben te weinig mo gelijkheden voor sportbeoefe ning. Pagina 3 De Kleine Stem op pagina 13. Binnenkort zal Nixon een nieu we regeling bekendmaken over het terugtrekken van Amerika nen uit Vietnam. Pagina 13 Moskou en Caïro nog dichter tot elkaar gekomen. Pagina 14 Ajax speelt vanavond tegen Na- poli zonder Piet Keizer (gebles seerd) en Johan Cruyff (ge schorst). Pagina 15 Goese jeugd moet geactiveerd worden voor sport, zegt H. de Ridder. Pagina 16 Witte eieren langer houdbaar dan bruine. Tussen Haakjes. Pagina 19 (Van een onzer verslaggevers) BREDA De Werkgemeenschap van Kerken in Breda zal deze week het officiële voorstel doen aan de predikanten en pastores, kerkera den en wijkberaden in Breda en de plaatsen die tot het dekenaat Breda behoren om op zondag 18 januari aanstaande de christenen van andere kerken uit te nodigen voor deelname aan de avondmaals- of eucharistieviering. De opzet is dat katholieken op die dag in een van de reformatorische kerken aan de avondmaalsviering en reforma torische christenen in een katho lieke kerk aan de eucharistieviering deelnemen. Dit initiatief, dat op deze schaal uniek is is door de Bredase werk gemeenschap, waarin de reformato rische kerken en de katholieke kerk in Breda samenwerken, genomen om de internationale bidweek een diepere en meer uitgebreide zin te geven dan vorige jaren. Zondag 18 januari is het begin van deze bid week, Of en in welke mate aan deze oproep van de werkgemeenschap gevolg zal worden gegeven, hangt af van de wijze waarop er in de diverse parochies en gemeenten wordt gereageerd. Hierover is op dit moment nog weinig te zeggen. De avondmaals- en eucharistie- diensten waaraan gelovigen uit an dere kerken deelnemen, worden „open communievieringen" ge noemd. In tegenstelling tot de z.g. „intercommunie" is hierbij slechts sprake van werkelijke avondmaals- respectievelijk eucharistievieringen, waarbij christenen uit andere ker ken worden uitgenodigd. Deze laat ste zijn dus te gast. Om die reden stelt de werkgemeenschap ook na drukkelijk vast dat de gelovigen en gemeenteleden, die geïnteresseerd zijn, officieel worden uitgenodigd. Dit kan bijv. gebeuren in de eigen kerk op de zondagen voorafgaande aan de 18e januari. De werkgemeen schap stelt ook voor dat de dien sten, waarvoor men elkaar weder zijds uitnodigt, op verschillende tij den gehouden worden. De bedoe ling is namelijk dat de uitnodigin gen over en weer uitgaan van en gericht worden tot parochies en gemeenten die in dezelfde wijk of ongeveer in hetzelfde stadsdeel ge legen zijn.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1