eid echt 0B0L Eilanddrooggelegd na spontane stakingsgölf KRO ontsloeg Frits v. d, Poel ten onrechte Twee mannen vermoorden vrouw in rijdende auto Beernink kan grap niet waarderen breda NILFISK lTIS istrafrice DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND randaag in DB STEM Autogids gratis Mariniers Auto in slip; één dode Arbitragecommissie stelt ex t.y."journalist in het gelijk Nederland en Engeland in contact over hulp aan Biafra „PERFECTE MISDAAD" MISLUKT DOOR PANIEK BIJ DADERS TWEE SLOFFEN VAN BAARLESE „PIETERMANNEN" HAARWERK editie voor zeeland 'ingsrapport. esprijs. .V. WEERBERICHT UWS bij elke Chevron pomp. STOFZUIGERS UIT DENEMARKEN ;Ike bus iir- wick ;euren) krijgt u estclijke 14 109e jaargang no. 26295 I Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341. Postgiro 1114111 [et plan van uitkering ekening en verantwoor. ing betreffende de ont. onden naamloze vennoot. ;hap: N.V. Verenigde Hol. I ndsche Boomkwekerijen r.H.B., gevestigd te Ktten- reur is op 4 december gedeponeerd op het ïandelsregister van j Earner van Koophandel en I fabrieken te Breda. De direktis I bruikte auto's T 01850-26755 en DIAGNOSE-TEST irheid no. 1! I.W.B.-keuringsrapport rden verkocht. Dat Is adviesprijs staat in het rid no. 3! edere prijsklasse: N.S.U., Simca, Austin VW personenauto's, j U en brengen U weer imale zekerheid van A-Z il en financiering mogelijk 01850-26755. ies-vers-vlees artikelen e de bereiding en de e filialen in W.-Brabant jke en vlotte wijze van ten uit naar een flinke Je kennis van de vlees- Isbedrijf. t 2, Bergen op Zoom. ïfoonnummer is 01640- tergangen anuari 1970 de mon- r het onder Rijkstoe- te, machine-onafhan- rorpen voor admin1' er algemene ?in- lesavonden op maan- juni 1970 te Amster- imelding bij het On tholieke Leergangen, zaterdag 6 december 1969 Mist Wolkenvelden. In de kustprovin cies enige sneeuw. Hier en daar mist. Vanmiddag temperaturen rond het vriespunt. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTtRHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HUtST, STEENS I RAAT 14, TEL. 3751 WEER SPANNING OP CURACAO (Van onze redactie buitenland) WILLEMSTAD (Curasao) Een golf van stakingen veroorzaakt opnieuw spanning op Curasao. Overheids maatregelen, waaronder de drooglegging van het eiland, dragen er toe bij dat er een sfeer ontstaat die gedachten op roept aan de rampzalige gebeurtenissen in mei van dit jaar. De stakingsgolf kwam in béwe- ginig nadat 1500 arbeiders in dienst van het Eilandgebied Cura?ao (de overheid) met een staking een loons verhoging van 21 procent afdwon gen. Dit gebeurde begin deze week. Met dit voorbeeld voor ogen volg den .eergisteren 500 werknemers van de Curagaose Droogdok Maatschap pij. De deelnemers aan deze wilde staking eisten ondermeer optrekking van hun lonen tot het loonpeil dat de overheid nu betaalt. Gistermorgen werd bij de Overzee- sche Gas- en Electriciteitsmij om de zelfde redenen het werk neergelegd. Ook in de bouwsector werd gestaakt, o.a. bij de Overseas Caribean Con struction Cy die een nieuw dok bouwt. Tot nu toe gaat het om wil de stakingen die niet officieel door de vakbonden worden gesteund. Sinds gistermiddag twaalf uur is op het eiland geen druppel alcohol houdende drank meer te krijgen. Koffiehuizen, tapperijen, sociëteiten, bierhuizen, slijterijen en grossierde- rijen zijn gesloten tot nader order. Restaurants, zaken zoals apotheken levensmiddelen- en manifacturen- zaken waaraan tevens een „vergun ningsinrichting" is verbonden mogen wel open blijven, maar de vergun ninghouder moet er op letten dat geen druppel drank zijn bedrijf ver laat. Ook de hotels mogen geen alcohol houdende dranken serveren of per fles verkopen. De gezaghebber van Curasao, tevens hoofd van de poli tie dreigt met strenge maatregelen als verguninghouders de verordening overtreden. De „drooglegging" duurt tot nader te bepalen datum. De correspondent van het ANP in Willemstad vernam gisteren voorts dat de radiostations het verzoek heb ben gekregen geen nieuws om te roe pen zonder toestemming van de mi nister-president. In Stoppeldijk werkt een hoef- ijzerfabriek op volle toeren. Pagina 2. Zeeuwse -arbeidsmarkt ruimer. Pagina 3. Jong Terneuzen tekende spor tief en won prijs. Pagina 5. Een werkgever besluit de serie „De jonge arbeider" met zijn visie. Pagina 7. Gouden tijd voor goudvink- houders. Pagina 7. Ook voor schoonheidsmiddeltjes geldt: overdaad schaadt. Pagina 9. Moskou en Los Angeles, twee wereldsteden, hebben één ding gemeen: 's avonds zijn de stra- ten leeg. Pagina 11. De Waternimf is een mooi ver haal in DE KLEINE STEM. Pagina 12. Adrianus Vermeulen uit Chaam had dit jaar zes duiven bij de eerste vijftig in de Derby Or- lea"s. Pagina 12. Westduifsland is geen weeskind meer in Europa. Pagina 15. Niemand weet hoeveel er nog in Biafra moeten sterven. Pagina 19. In de STEM-QUIZ wordt de zes- en laatste vraag van de eer ste ronde gesteld en worden de "ijf voorafgaande herhaald. Pagina 19 Kostbare kerkelijke boekerijen 'n verlaten kloosters zoeken nieuwe bestemming. Pagina 20 Schapen op de daken en beuwen in de Leidsestraat: de ludieke gedachtenwereld var «en provo-raadslid. Pagina 21 Internationale-trainer Heriberto Herrera: ,Van nu af is elke wed strijd een cupmatch'. Pagina 22 Voetbalclub STEEN is voor Bel 9le een grabbelton. Pagina 23 Zolas bekend heersen op Curasao onrechtvaardige sociale toestanden. In mei van dit jaar kwam het tot een ernstige explosie. Woedende Cura- saoënaars staken toen na een demon stratiemars het winkelcentrum van Willemstad in brand. De Nederland se regering zond een extra contingent mariniers om de „orde te herstel len". In Nederland bleek men daar niet onverdeeld gelukkig mee. De betrokken mariniers zijn al lang te rug in het land. Op Curasao en Aru ba bevinden zich thans slechts de gebruikelijke eenheden van de ma rine. Premier De Jong heeft later, toen er spanningen ontstonden tussen Su riname en 't buurland Gyana her haaldelijk verzekerd dat daar in elk geval géén Nederlandse troepen heen zouden worden gezonden. (Van onze correspondent KAATSHEUVEL Tussen Loon op Zand en Tilburg ter hoogte van de kasteellaan is door onverklaarbare oorzaak een personenwagen in een slip geraakt. De auto kwam tegen een boom tot stilstand. De betsuurder was op slag dood. Het slachtoffer was de heer F. Eikhout uit Tilburg, was gehuwd en vader van twee kinderen nl. van vier en een jaar. (Van onze omroepcorrespondent) HILVERSUM De jurnalist Frits van der Poel is eind vórig jaar ten onrechte door de KRO ontslagen, aldus heeft de naar aanleiding van deze kwestie ingestelde arbitragecommissie geoordeeld. De commissie heeft Van der Poel in het gelijk gesteld, de KRO ver oordeeld tot een schadeloosstelling ten bedrage van 13.088 gulden en de omroepvereniging voorts verplicht tot betaling van de kosten van het "eding. (Alles bijeen kost de zaak de KRO 20.000). Frits van der Poel' (eiser) en KRO-voorzitter Van Doorn (gedaagde) zijn gisteren schriftelijk over de uitspraken ingelicht. De auto waarin Neeltje K. om het leven werd gebracht. De KRO-voorzitter heeft Frits van der Poel gisteren in een telegram meegedeeld, de conclusie van de arbitragecommissie uiteraard te res pecteren. „Proficiat met voor u in belangrijk opzicht gunstige uit spraak", aldus besloot de heer van Doorn zijn telegram. De KRO heeft voorts laten we ten er geen behoefte aan te heb ben commentaar te leveren op de uitspraak. Frits van dep Poel, die thans deel uitmaakt van de redactie van Het Vrije Volk verklaarde gisteravond in zijn woning in Loenen aan de Vecht niet verrast te zijn door de uitspraak. „Ik heb het altijd zo'n gekke zaak gevonden, dat ik wel verwacht had dat de zaak zo zou ein digen". Wat natuurlijk' niet wil zeg gen dat ik ook niet weieens getwij feld heb aan een voor mij gunstige uitspraak. Het is voor mij eten fraaie sinterklaasverrassing. Ik ben volkomen tevreden, want ik heb nooit geëist dat de KRO mij weer in dienst zou nemen. Het be langrijkste vind ik echter voor de mensen in Hilversum. Er is nu over deze zaak jurisprudentie ontstaan waar men zo nodig op kan terug vallen', aldus Frits van der Poel. V. D. POEL De arbitragecommissie zegt in haar vonnis, dat aan van der Poel voor de beide feiten het interview met fotomodel Phil Bloom en het vertrek van Prof. Plate naar Canada ver schillende andere straffen opgelegd hadden kunnen worden. Men con stateert, dat het ontslag in de vorm, waarin hét nu werd gegeven en de wijze waarop het werd gemotiveerd, voor de betrokkene zelf uitermate zware straf was, die in ernstige ma te zijn toekomstmogelijkheden be lemmerde. ZIE VERDER PAGINA 17 BRUSSEL De minister van Bui tenlandse Zaken mr. J. M. A. H. Luns, heeft gisteren tot verslagge vers in Brussel gezegd dat een po ging van Nederland, in samenwer king met Groot-Brittannië hulp te verlenen aan de hongerende bevol king van Biafra, kans op succes heeft ais het huidige Brits-Nigeriaanse overleg uitzicht biedt op een politie ke oplossing. De Britse onderminister van bui tenlandse zaken, Fowley, is op het ogenblik in Lagos om te trachten een politieke oplossing te bewerkstelli gen. Minister Luns wees erop dat Ne derland ook in het verleden al her haaldelijk getracht heeft iets voor Biafra te doen en dat deze nieuwe poging niet als een spectaculaire ont wikkeling moet worden beschouwd. Donderdag had minister Luns meegedeeld dat hij met zijn Britse ambtgenoot, Stewart, over hulpver lening aan Biafra had gesproken en dat het niet onmogelijk was, dat er een zekere samenwerking tussen Ne derland en Groot-Brittannië' op dat gebied zal komen. De minister zei vrijdag dat Groot-Brittannië thans bereid is politieke druk achter een operatie op humanitair terrein te plaatsen en eventueel zelf mee te doen. Geen enkele land wil een lucht brug aan Lagos opdringen, omdat hier een oorlogstoestand is, er een soevereine staat in het geding is en er moeilijkheden met derde landen zul len ontstaan. Minister Luns deelde ook mee dat de Nederlandse minister van Defen sie, de heer W. den Toom, technische aspecten van een eventuele hulpver lening had besproken met diens Brit se ambtgenoot, Healey. (Van onze correspondent) PAPENDRECHT De afschuwelijke dood van de 44-jarige Papendrechtse huisvrouw Neeltje K.-van de W., die het resul taat had moeten zijn van 'n degelijk voorbereide „perfecte mis daad", is door de politie zonder enige moeite ontrafeld kunnen worden. aadwerkelijk re»9e onze parlementaire redactie) (BhÜ'ï PA£G Minister Beernink l)er „n", Zaken> heeft deze week Baan 5'van „twee zwartepieten uit dm,.-Hertog" een nadere aan- tWee een Pakket tiscL L !n S1£aretten (met Bel- Om,i ,a', 'r0"en) ontvangen, heeft fcruSsturen onmogelijk was ""nister Beernink de sigaretten aan zijn chauffeur gegeven met het verzoek om ze samen met de portier en enkele bodes op het ministerie van Binnenlandse Zaken te verdelen. Volgens berichten uit Baarle-Her- tog zou deze surprise het werk zijn van een Belgische winkelier en een Nederlandse hotelier. De Brabantse douane zoekt ter plaatse uit hoe deze verzending precies in z(jt! werk is gegaan, omdat de verzenders waar schijnlijk in strijd met de geldende douane-voorschriften gehandeld heb ben. In ieder geval heeft minister Beer nink zich niet verplicht geacht aan gifte te doen van ontvangst van een „smokkelzending". Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken liet doorschemeren dat de mi- In paniek geraakt door de aanblik vam wat zij hadden aangericht, hiel den de echtgenoot van het slachtof fer, de 45-jarige A. K, en zijn vriend, zich niet aan „het plan". Bovendien ging K. zichzelf bij de politie mel den. Zijn vriend, Rintis V. (59) die de dodelijke sla-gen had toegebracht werd kort daarop daar de Dordrecht- se politie van zijn bed gelicht. Beide mannen hebben volledige bekente nissen afgelegd. Het lijk van de vrouw is door de rijkspolitie te wa ter uit de rivier de Nieuwe Merwede geborgen. Neeltje K. werd het slachtoffer van een komplot dat haar man en diens vriend en collega al maanden gele den hadden gesmeed. „Ik houd het niet meer uit. Mijn vrouw moet dood", had Adri K. al talloze ma-len onder het werk tegen Rinus V. ge- nister deze grap uit de grensstreek niet bijzonder waardeert. Zoals be kend heeft minister Beernink des tijds in zijn officiële verklaring over de geruchtmakende sigarettenaffaire gesteld, dat h(j te goeder trouw had gehandeld. Niettemin is de zaak als de „Mini-smokkel van Beernink" de historie ingegaan. Op het ministerie van Financiën wordt een en ander als een scherts- zaak beschouwd. De voorlichtings dienst zet dat van een officieel on derzoek geen sprake is. Ook is het volgens de voorlichtingsdienst niet juist dat de minister de sigaretten niet had mogen accepteren, zoals in een landelijk dagblad is gemeld. „Hij kan toch niet weten of ze van smok kel afkomstig zijn?", aldus de voor lichtingsdienst van het ministerie van Financien. De afgelopen maanden hadden de twee al enkele malen tijdstippen vastgesteld waarop het misdrijf ten uitvoer zou moeten worden gebracht, maar door diverse oorzaken kwam het er niet van. Donderdagmorgen liet Adri K. zijn vriend weten dat het die avond zou moeten gebeuren. Neeltje was 's mor gens naar Zeeland gereisd om in Vliss-ingen familie te bezoeken. Ze zou 's avonds met de trein van kwart over negen in Dordrecht aankomen. Adri zou haar met de auto van het Dordtee station ophalen en tijdens de rit naar huis in Papendrecht zou het misdrijf worden gepleegd. Donderdagavond om kwart over negen stond de auto van Adri te wachten bij het station in Dordrecht. Rinus zat achter in de auto met naast zich op de bank een zware staaf ijzer. Niets vermoedend stapte Neeltje in de auto voor de korte rit naar huis. Even voor de Merwedebrug tussen Dordrecht en Papendrecht, draaide de wagen het donkere industriege bied van Papendrecht in. Daar pakte Rinus V. de ijzeren staaf en sloeg de voor hem zittende vrouw drie maal op het hoofd. Volgens het „draaiboek" van Adri K. en Rinus V. zou het ljjk moeten verdwijnen. Daarmee zou, zo geloof den de twee, een perfecte moord zijn gepleegd. Zij zouden geen last met de politie krijgen omdat Neeltje „ge woon" door de familie en de politie als vermist zou warden beschouwd. „Het plan, zoals dat van te voren was beraamd, werd echter niet ten uitvoer gebracht. Bij het zien van de vreselijke verwondingen die de ijze ren staaf had veroorzaakt raakten de twee in paniek. Zij vergaten het zwa re blok beton dat in de auto lag en dat, a-lweer volgens het draaiboek, het lichaam vain de vrouw naar de bodem van de Nieuwe Merwede had moeten laten zakken. De twee mannen reden wel naar het water en haalden het lichaam uit de auto. Zij sleurden het van het talud en gooiden hei in de rivier. Om er zeker van te zijn dat de vrouw dood was hielden de twee mannen het hoofd van de vrouw nog enige tijd onder water. Vervolgens stapten Adri K. en Rinus V. weer in en re den weg. Adri bracht zijn vriend naar de auto, die hij ergens in Pa pendrecht had geparkeerd en reed naar huis, Rinus vertrok naar zijn huis in Dordrecht waar zijn vrouw en kind al lan-g waren gaan slapen. ZIE VERDER PAGINA 17 DE BELGISCHE politie heeft reeds een bezoek gebracht aan' het Brussel se „Theatre 140", waar het „Living Theatre" dat dezer dagen uit Italië werd uitgewezen, volgende week een paradijsshow wil geven. (ADVERTENTIES) AAN ONZE ABONNEES, Met genoegen kunnen wij u meedelen, dat onze administra tie met ingang van 2 januari a.s. gebruik gaat maken van een computer I.B.M., model 360/20 Wij zijn nu in staat om de abonnees, die zelf voor beta ling van hun abonnementsgeld zorg dragen een acceptgiro kaart toe te zenden. Vriendelijk verzoeken wij deze abonnees van de acceptgiro kaart, die wij u eerst begin januari doen toekomen, gebruik te willen maken. Degenen, die reeds een mach tiging tot automatische betaling hebben afgegeven, ontvangen uiteraard geen acceptgirokaart. Een uitzondering hierop vor men degenen, die een machti ging voor een andere dan de Boerenleenbank hebben afge geven. Zij ontvangen bij wijze van uitzondering de eerste keer een acceptgirokaart, die zij kunnen vernietigen. DE STEM DE ADMINISTRATIE. De grootste Icollektie dames- en tierenhaarwerk vindt U ih de showrooms van •EtATTI Uinnekenweg 43, telefoon 01600-32288 Verkoop ook via Uw kapper, vraag hem een introduktie. Vraag er om aan üw "GoedheiNgman"

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1