ROOLVINK NEGEERT ADVIEZEN Ziekenfondsgrens: f 14.850 Zeehaven- overleg voor Hoeksche Waard NA VO-LANDEN VOELEN WEL VOOR GESPREK MET OOSTEN Voorzichtige SER adviseert tot verhoging AOW in 1971 DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND industrie KINDEREN HELPEN HET LEGER TBC-krasje maakt plaats voor spuitje 3% HOGERE UITKERING 3% VAKANTIETOESLAG DE STEM Onderzoek in VS naar biologische wasmiddelen Kinderen stalen als volleerde inbrekers Maatregelen gevraagd tegen stijging kosten ziekteverzekeringen andaasr in Bontmantels Kees van de Ven Weg met J pukkels en 11 mee-eters 1 DDD /uvu®r J VERBAAN HOTEL Lezers van DE STEM HUN krant editie voor zeeland vrijdag 5 december 1969 Sneeuwbuien (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Roolvink wil met de optrek king van de zogenaamde ziekenfonds-loongrens niet verder gaan dan tot f 14.850,. Men verwacht dat dit be sluit de nodige deining zal verwekken, aangezien van verschillende kanten en met klem van redenen is gead viseerd tot een veel forsere verhoging. Ook Curacaose dokwerkers nu in staking DR. MAZUREL: Dit jaar geen griepepidemie in Nederland Helder Camara naar Nederland Oosterhouters krijgen met de Kerst een vreetzak Baby gestikt Twee leiders Zwarte Panters gedood door politie Premie Open 56 LIQUIDEREN i vonnissen der Arrondis. mentsrechtbank te Breda d. 18 november 1969 js tgesproken de onteige. ng in het belang (j5, ►lkshuisvesting ten name in de gemeente Raamj. mk van de percelen, istraal bekend gemeente aamsdonk sectie H nnm ers 2648, 2649, 3239, 323! >70, 2472 en 2475, respecl evelijk tot een grootte an 0.01.28 ha, 0.00.38 k 01.95 ha, 0.01.92 ha, 0.02.36 a, 0.03.07 ha en 0.02.45 ha tsmede van nummer 3866 >n gedeelte groot 0.01.6) a, geheel groot 0.04.13 hS| an nummer 4297 een eelte groot 0.00.40 ha, ge. eel groot 0 00.90 ha en van ummer 3557 een gedeelte root 0.01.68 ha, geheel root 0.02.40 ha. Ireda, 28 november 1969 De Officier Van Justitie. Lange persianet pattes 475,- Lange nertspuotjes f 759,- Nieuwlandstraat 3 Tilburg tel 04250.26617 3ij vonnis van de Arron- dissements-Rechtbank te Breda d.d. 28 novemhei' 1969 is in staat van faillis sement verklaard Johanna Franciska Jacoba van Steen - echtgenote van Jo> hannes Christianus Marie Graus, wonende te Breda, met benoeming van Mr. L van der Plas, rechter voormelde Rechtbank tot rechter-commissaris en ondergetekende tot curator Mr. W. G. A. Kousemaker Catharinastraat 17 bis, Breda. IT hoeft niet meer te lijden I aan die lelijke huidmisère. i DDD heft direkt de jeukop. Zo komt u niet in de ver- leiding om door de narigheid nog te ver- ergeren. DDD - met 5 aw-, septische bestanddelen-J desinfecteert. En bestip de bacteriën diep in™\ huid. DDD snelwerkend® wetenschappelijke prepa- raten maken uw huid weer gaaf en gezond,.. voel maar en kijk maar. g lotion crème -zeep 5 E3J OS E3 ITS I Teteringensfraaf 42 Breda Tel. 38824 Jachtschotel 'n HUIS??? 'n HYPOTHEEK?? 'n VERZEKERING? Overal.*" over mee kunnen praten I met kennis van zakenl dat geeft zelfvertrouwen, dat dwingl respect af. kunnen overal over meepraten doo' de weloverwogen informatie van de uitersi vakkundige redactiestaf "»n ]09e jaargang - no. 26294 Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341. Postgiro 1114111 WEERBERICHT Opklaringen met later op de dag kans op sneeuwbuien. In de och tend lichte vorst, 's middags tem peraturen enkele graden boven 0. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL 6850 OOSTtRHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENS I RAAT 14, TEL. 3751 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Tweede-Kamer leden Maenen en Hutschemaekers (KVP) hebben de ministers Roolvink (Sociale Zaken en Volksgezondheid) en De Block (Economische Zaken) gevraagd maatregelen te nemen te gen de te verwachten sterke kosten stijging bij de particuliere ziekte kostenverzekeringen en tegen de ver schillen in specialistentarieven voor particulieren en ziekenfondsverze kerden. Gevraagd wordt verder of de stij ging van de tarieven in het kader van het prijsbeleid verantwoord is. (Van onze correspondent) ROTTERDAM. Het zeehaven overlegorgaan Zuidwest-Nederland' beeft een aansluitend rapport samen gesteld over de industrialisering in de zuidelijke delta. Naar verluidt wordt ffi het rapport gesuggereerd, dat een nieuwe industriële ontwikkeling het boste in de Hoekse Waard zal kunnen Plaats vinden. Ook de Rijnmondraad denkt in dezelfde richting: in april zal een structuurnota worden uitge bracht, waarin de vraag wordt be antwoord, waar Rijnmond industrie wil hebben en waar niet. Rijnmond heeft het oog laten vallen op de Hoeksche Waard. Dit eerder dan Plaats in te ruimen voor industrie op het eiland Vuorne. Rijnmond zou zich bovendien ver zetten tegen de door Rotterdam ge propageerde Grevelingenstad. Voor het samenwerkingsorgaan verdient een groot. Hellevoetsluis de voorkeur .oven een nieuwe stad in de Greve- hngen. Merkwaardigerwijs stellen na Rot terdam nu ook de Rijnmond en het overlegorgaan zich op tegenover het standpunt van de regering. Dit is im- ®ars dat industrialisatie in de Hoek sche Waard ten koste van alles moet J™® voorkomen Reeds eerder was duidelijk geworden, dat in ieder ge- al Rotterdam het met dit standpunt 'et sens is. Deze gemeente gaat er an uit. dat agglomeratiegeboden in- h ,n,ee,i nergens anders dan in het W j ^eel van de Hoeksche aard kunnen komen. Naar het heet zijn al deze adviezen „te laat binnengekomen om nog ge- effectueerd te kunnen worden, ge steld al dat de minister het er mee eens zou zijn geweest." De optrekking van de ziekenfonds-loongrens vindt plaats pert 1 januari 1970. Zowel de Ziekenfondsraad als een meerderheid van de Sociaal Econo mische Raad hebben de minister on langs geadviseerd de betrokken loon grens op te trekken naar f 16.000. Op dit moment ligt de grens bij f 13.800. Wie minder verdient is verplicht ver zekerd bij een ziekenfonds, wie meer heeft moet een particuliere ziekte kostenverzekering sluiten of zelf op draaien voor zijn eventuele ziekte kosten. De ziekenfondsgrens wordt elk jaar volgens een vastgesteld systeem ver- hoogd. Volgens dit automatisme komt men in 1970 inderdaad uit bij f 14.850. De Ziekenfondsraad zag echter steeds meer werknemers boven de grens komen met als gevolg een af nemend aagital verplicht verzeker den. Zijn inkomsten zouden daardoor gaan dalen met als gevolg de nood zaak van premieverhoging. Daarom wilde de ziekenfondsraad de grens een flinke ruk omhoog geven. Nadat aanvankelijk veel hogere bedragen waren genoemd, kwam men in de raad tot een compromis: 16.000 gul den. In de SER waren de meningen hierover verdceldfieon meerderheid wilde de suggestie Acel steunen, een minderheid vond, dat er nog geen alarmtoestand heerst en dat men geen ingrepen moet doen nu de hele zie kenfondsverzekering onderzocht wordt. Dit te meer, omdat verhoging van de grens wat ook zou inhouden verhoging van de maximumpremie- grens voor tal van mensen premie verhoging zou betekenen. Nu minister Roolvink dus voor 1970 de normale situatie wil handhaven, komt de ziekenfondsgrens op 14.850 gulden. De premiegrens, dat is het bedrag waarover maximaal premie wordt geheven, wordt daardoor 12.480 gulden (ze is nu 11.700 gul den) Als de minister de ziekenfonds grens op 16.000 gulden zou hebben bepaald, zou de premiegrens 13.600 gulden zijn geworden. WILLEMSTAD (ANP) Bij de 'a?aoache Dokmaatschappij is gis- n een 9taking uitgebroken. De geveer 500 arbeiders in dienst van maatschappij hebben het werk stakers eisen optrek- j 8 Van de lonen tot het niveau van arbeiders in overheidsdienst. ®Handsraad van het eilandge- Duragao besloot inmiddels de rebfa rs dienst van het eiland- l Per 1 december een loonsver- 7n?inite Seven van 21 percent der, ?.ekend gingen deze 1500 arbei- mnsdagmorgen in staking, om Mi te zetten aan hun eis tot loonsverhoging. (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN. „Nederland hoeft dit jaar niet bang te zijn voor een griep epidemie Het virus A-2 ofwel de Hongkonggriep die van Madrid over de Pyreneeën naar Italië en Frank rijk trok en op het ogenblik vele Fransen en Italianen een drupneus of erger bezorgt, zal bij ons weinig scha de aan kunnen richten. Nederland heeft door de ernstige epidemie van vorig jaar een barrière van antistof fen gebouwd, die hoog genoeg is om ons onbesmet te laten." Dit zei gisteren dokter Mazurel uit Leiden, hoofd van het influenza- centrum van de Wereldgezondheids raad m Nederland" Griepepidemieën vertonen over het algemeen de regel maat, van een golfbeweging Met een periode van drie jaar pleegt de griep- bolf een land te overstromen, zodat wij pas in 1971 weer aan de beurt zijn. Dit neemt natuurlijk niet weg dat het virus we] in individuele ge vallen toe kan slaan. Daarom is deze week een begin ge maakt met de vaccinering van de meer kwetsbare groepen, zoals be jaarden, baby's en lijders aan hart en vaatziekten" aldus dokter Mazu rel In het zuiden van Frankrijk houdt de griep op het ogenblik meer dan dertig procent van de bevolking aan het bed gekluisterd. De snelheid waarmee de griep zich uitbreidt ver bast de deskundigen omdat in het noorden van Frankrijk reeds enkele dagen nadat het zuiden in de greep van het virus was komen te liggen in Bayonne, Parijs en Normandië ziektegevallen geconstateerd werden. IN EEN grossierden] van rookwaren in Dordrecht ebben inbrekers een grote slag geslagen. Hun buit was 1.352.000 sigaretten, die een waarde verteren „oordigen van büna ander halve ton. BRUSSEL (A.N.P.) Verscheide ne NAVO-landen, waaronder Neder land, hebben gisteren op de minis tersconferentie van de Noordatlanti- sche raad te Brussel verklaard, be reid te zijn met de communistische en neutrale landen in Europa een conferentie te houden die minder ver gaat dan een „Europese Veiiig- heidsconferentie". Ook Nederland heeft bij monde van zjjn minister van buitenlandse zaken, mr. J. M. A. H. Luns, een der gelijk standpunt laten horen. AI die landen menen echter wei dat ook zo'n conferentie vooruitzicht moet bieden op enig resultaat alvorens men eraan begint. Behalve Nederland hebben ook Noorwegen, België, Denemarken, West-Duitsland en Groot-Brittannië denkbeelden in deze zin geopperd. Het meest kritisch ten opzichte van een dergelijke conferentie waren Turkije en Griekenland Griekenland heeft besloten zijn defensiebegroting met 14 pet. te verhogen De Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken, Rogers, heeft er voor gewaarschuwd dat vermeden moet worden dat de Russen het stre ven naar veiligheid in Europa voor eigen propagandadoeleinden mis bruiken. Hij beval aan goed te let ten op wat de Russen gaan doen, DEN HAAG (KNP) Het aktie- Komitee „Interkerkelijke adventsaktie voor Latijns Amerika", heeft mgr. Helder Camara uit Brazilië naar Ne derland uitgenodigd Er bestaat goe de kans dat de bisschop komt, al heeft men nog geen bevestiging van zijn komst. Mgr. Camara zal, als alles goed gaat, maandag om 11.00 uur in het perscentrum Nieuwspoort zijn visie geven op de situatie in Latijns Ame rika. Mgr. Camara zal slechts kort in ons land verblijven, omdat hij ook elders in Europa afspraken heeft lopen. (Van een onzer verslaggevers) OOSTERHOUT De Ooster- houtse Vredesweek-commissie, die tijdens de Vredesweek enke le maanden geleden al aankon digde haar activiteiten ook na die week voort te zetten, heeft voor de naderende feestdagen weer een plan. Men wil plastic zakken gaan verspreiden met het opschrift: „Vreetzak Kerst mis 1969". De zakken, er zijn 4000 stuks besteld, zijn identiek met de zakken die Openbare Werken tijdens de recente proefperiode met huisvuil ophalen gebruikt heeft. De Vredesweek-commissie beoogt met dit schok-effect de mensen in de week voor Kerst mis aan het denken te zetten. „Al reahseren ze zich maar vast dat er elders in de wereld niet eens afval overblijft", aldus do minee S. Oenema, lid van het comité. UTRECHT (ANP) In Utrecht is de acht maanden oude baby Hansle Scheijer, door verstikking om het le ven gekomen. Het kind was 's mid dags om een uur met wat pap ge voed en werd ongeveer twee uur la ter dood in het bedje gevonden. BU PRANG, Zuid-Vietnam: Vietnamese kinderen helpen het Amerikaanse leger in Bu Prang met het opbouwen van zandzak beschermingen. De troepen in Ba Prang hebben veel aanvallen te verduren sinds eind oktober. (Van een onzer verslaggeefsters) DEN HAAG. Na 40 jaar zal het tbc-onderzoek langzaamaan minder intensief worden en met de tijd bijna geheel verdwijnen. Zoals wij vorige week reeds berichtten is de strijd te gen de tuberculose voorgoed op de te rugtocht. De belangrijkste maatregelen, die men voorlopig zal nemen, bestaan uit het beperken van het tbc-onderzoek op de lagere scholen. Het bekende „krasje op de arm", dat elke leerling jaarlijks krijgt, maakt plaats voor een onderhuids spuitje de z.g. Man- toux-methode ééns in de vier jaar. Dit betekent voor de lagere-school jeugd dus in de eerste en vijfde klas. Deze nieuwe methode zal vanaf 1 ja nuari 1970 worden toegepast. Tot nu toe kwam de staf der tbc- bestrijding altijd naar de scholen toe. Ook dat zal veranderen: de consul tatiebureaus zullen zich straks be lasten met de inspuitingen. Het apparaat van de tbc-bestrij- ding is vrij groot; het ontvangt geen overheidssubsidies, zodat het rijk zijn activiteiten moeilijk aan banden kan leggen of verbieden. Een woordvoerder van het minis terie van Sociale Zaken en Volksge zondheid deelde mee, dat het niet uitgesloten is, dat het tbc-apparaat zal worden ingezet voor bijv. onder zoek naar hart- en vaatziekten, of naar kanker. CHICAGO (RTR) Bij een vuur gevecht met de politie zijn donder dag in Chicago twee „Zwarte Pan- ters"-leiders gedood en zes andere leden van de militante negerorga nisatie gewond geraakt. Aan de kant van de politie vielen twee gewonden De doden waren de 20-jarige Fed Hampton, leider van de beweging in Illinois, en de 22-jarige Mark Clark, afdelingsleider in het zuiden van die staat Onder de gewonden bevonden zich drie vrouwen. Het vuurgevecht brak uit toen de politie een huis omsingelde dat be woond werd door Hampton en Bob by Rush, de „minister van defensie" van de Zwarte Panters. De politie zei, bericht te hebben ontvangen dat er in het huis wapens en munitie waren opgeslagen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Sociaal Economische Raad stelt zich wat voor zichtiger op tegenover het idee de AOW op te trekken tot het peil van het minimum loon, dan de Stichting van de Arbeid. Dat blijkt uit het advies dat de SER heeft utigebracht aan minister Roolvink. De SER gaat akkoord met een structurele verhoging van 3 procent en een eerste aanzet voor een vakantietoeslag van eveneens 3 procent, dit alles in 1970. Voor 1971 echter wil de SER de handen vrijhouden, mede met het oog op de premiestijgingen die van deze aanpassingen het gevolg zijn. De Stichting van de Arbeid sugge reerde vorige week de minister, in beginsel te besluiten de genoemde uitkeringen tot het minimumloon op te trekken en hiermee in 1970 al te beginnen door een structurele ver hoging van 3 pet. toe te kennen. Voorts wilde de Stichting naar een vakantiegeld van 6 pet. toe voor be jaarden en weduwen, te realiseren in 1970 en 1971 met telkens 3 pet. Aan gezien voor deze voorzieningen wets wijziging nodig is, was de minister genoodzaakt de mening van de SER te vragen. De SER heeft thans in zijn advies gesteld, dat hij op zichzelf sympa thiek staat ten opzichte van de sug gestie van de Stichting van de Ar beid. Maar hij heeft de premiestij ging, die ervan het gevolg is, ook niet. willen veronachtzamen. Het plan van de Stichting betekent namelijk, dat de premie AOW/AWW (thans 10,6 pet.) in 1970 moet wor den verhoogd tot 10,9 pet. en in 1971 tot 11,5 pet. Tegen deze 0,6 pet. pre mieverhoging in 1971 ziet de SER voorshands wel enige bezwaren, te meer omdat uit ramingen van de ont wikkeling van de premie van de ove rige sociale verzekeringen is geble ken, dat voor 1971 rekening moet worden gehouden met een stijging van tenminste 0,7 pet., waardoor de totale premiestijging in 1971 tenmin ste 1,3 pet. zou worden. Daarom acht de SER het niet ver antwoord, thans reeds een definitieve uitspraak te doen over de in 1971 te treffen maatregelen ten aanzien van AOW en AWW. Een beslissing hier over kan naar zijn mening pas wor den genomen in het najaar van 1970, als voldoende gegevens beschikbaar zijn over de te verwachten economi sche ontwikkeling en over de behoef te aan sociale verzekeringspremies. Derhalve adviseert de SER voor 1970 over te gaan tot structurele ver hoging der uitkeringen met 3 pet. en tot invoering van een vakantie-uit kering van 3 pet, In de wettelijke re- Trouwe poolhond uit Stoppel dijk tippelt dertig kilometer per dag. Pagina 3 Tabberd op puinhopen van Ter- neuzen. Pagina 5 Toekomst voor de dertigdui zend Middelburgers Pagina 7 Mefaal-c.a.0. op werkelijke koopkracht gericht. Pagina 6 Soldaten, vliegtuigen en enve- loppen-met-inhoud voor Tune sië. Pagina 9 K.N.W.U. neemt straf voor Kars tens definitief niet over. Pagina 12 Piet Rentmeester speelde hoog spel, maar komt nu met 'n echte Zeeuwse wielerploeg aan de markt. Pagina 13 Lichtvoetige Weense meisjes in het duister. Pagina 15 geling zou het principe van een va kantiegeld van 6 pet. al wel moeten worden vastgelegd, maar de ingangs datum voor de tweede 3 pet. zou moe ten worden opengelaten. Door dit advies gaat de SER ook ak koord met een verhoging van de AOW/AWW-premie. Deze verhoging bedraagt op jaarbasis 0,3 pet, maar omdat ze pas vanaf 1 april zal wor den geheven, stijgt de premie de eerste drie maanden niet, maar daar na met 0,4 pet. WASHINGTON (Reuter) De Amerikaanse federale handelscom missie heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar de eventuele voor gezondheid schadelijke gevolgen van biologische wasmiddelen. Volgens de commissie zou bij on derzoekingen in Amerika en Enge land zijn gebleken, dat arbeiders in de fabrieken waar deze middelen worden gemaakt, last hebben van kwalen als huidaandoeningen en in- fluenza-achtige verschijnselen. Het is niet bekend of de consument die in veel mindere mate aan de invloed van de wasmiddelen bloot staat, ook slechte gevolgen er van ondervindt. Mocht dit het geval zijn', dan zouden de fabrikanten gedwon gen kunnen worden, hun klanten hiervoor te waarschuwen. Sinds ruim twee jaar geleden de op enzymen gebaseerde waspoe- ders zijn verschenen, hebben deze middelen in Engeland en Amerika ongeveer 70 procent van de markt veroverd. In oktober kondigde de Ameri kaanse regering een verbod af op het gebruik van de kunstmatige zoetstof cyclamaat in voedingsmiddelen en dranken. Vorige maand besloot zij het gebruik van het insektendoden- de middel DDT te beperken. (Van onze correspondent) TILBURG Twee jeugdige Til- burgers, de 17-jarige J. S. en zijn 14- jarig broertje K. S., hebben een half jaar lang als volleerde en geraffi neerde vaklieden een inbrekersbe- stnan geleefd. Daaraan kwam een einde toen de jongste bij hun laatste gezamenlijke kraak op heterdaad be trapt werd terwijl hij op de uitkijk stond. In totaal hebben zy 8 inbraken in zakenpandgn en garages bekend. Een belangrijk succes werd geboekt door de diefstal van een gloednieuwe auto ter waarde van f 7000,- die later bij inbraken waar partijen goederen ter waarde van respectievelijk f 8500,- en f 6000,- moesten worden vervoerd teer we] van pas kwam. In totaal heeft hun buit aan goederen een waarde opgeleverd van f 25.000,-.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1