„Ze hebben de maan naar de aarde gehaald" WEEDE REIS NAAR DE MAAN BEËINDIGD recisie tot de laatste minuut DB STEM GIF IN KLEURPOTLODEN VEENSTRA SPEELT NIET, WIM VAN HANEGEM WEL 0LGA St. Nicolaas- geschenken op Shell-/ Stations kalfsfricandeau met ananas DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND EEUWEN STUURDEN [INISTER PROTESTEN HESS NAAR HOSPITAAL Kinderen verongelukt Pessimisme bij Italianen Gastarbeiders in EEG: zonder werk, toch geld BIJ JOODS MONUMENT andaag in DON weerbericht t)e fruitcrisis nt-Nicolaas- n'l en in OKKEN emisch reinig^ RUSLAND EN AMERIKA TEKENEN OVEREEN- KOMST Time: Amerika gaat militaire hulp hervatten Fabriek neemt voorraden groen en geel) terug Mary Quant heeft een miskraam lekker eten tips een goed stuk vlees hoort erbij |09e jaargang no. 26285 ditie voor lELAND Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341. Postgiro 1114111 dinsdag 25 nov. 1969 -f Kouder Plaatselijk regen, hagel en natte sneeuw; opklaringen. Matige tot krachtige wind en in de nacht kans op lichte vorst. Kouder. .NTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 HOUSTON (D.P.A.) Zij zijn op de maan over kabels gestrui keld en gevallen, zongen en lach ten uitgelaten, „repareerden" een ■ïlevisiecamera met een hamer en looiden per ongeluk een al belich te film weg, en toch vormen Char les Conrad, Alan Bean en Richard .ordon de meest geprezen Apollo- jemanning. De vluchtleiders van de SA vinden de onderneming de zuiverste vluchten tot nu je", de geleerden zeggen dat de iannen een „onvergelijkbare pres te" hebben geleverd en ook de ienbare mening toont zich tevre- „Ze hebben de maan naar de rde gehaald", aldus een van de nerikaunse krantekoppen. ,'De vlucht is van minuut tot mi nuut goed verlopen. Met slechts enige minuten vertraging landden Conrad en Bean met hun Intrepid in de Oceaan der Stormen. Slechts 200 meter van hun doel, de „Sur- veyor-3", werd de maanlander neergezet en wel zo precies vol gens plan dat de ruimtevaarders niet alleen de Surveyor konden be reiken, maar ook de van tevoren op aarde vastgestelde weg konden gebruiken. De terugweg verliep niet minder perfect: een start op de minuut af, aankoppelen zonder haperen, en daarna een terugweg die zo precies was, dat de koers en het tijdstip van berging slechts eenmaal een klein beetje moest worden veranderd. Y'luchtleider Jerry Griffin zei dat met de vlucht precies bereikt is wat men wilde. De geleerden hebben zelfs nog meer bereikt dan zij verwacht had den. De instrumenten die de ruim tevaarders op de maan hebben ge plaatst werken feilloos. Alle vijf in strumenten leveren gegevens, het centrale schakelstation verwerkt de bevelen van de aarde en de mini- atoomcentrale levert zelfs nog meer energie dan verwacht werd. Bovendien hebben de ruimte vaarders zorgvuldiger en meer ste- nen verzameld dan de geleerden volgens de NASA-chef Tony Calio „ooit gehoopt hadden" Prof. Con way Snyder, een van de onderzoe kers die werkt met de wetenschap pelijke apparaten, schat dat de vlucht van de Apollo-12 minstens duizend maal meer gegevens over de maan heeft opgeleverd dan de landing van de Apollo-ll. Een gezichtspunt dat de NASA met het oog op de toekomstige am bitieuze ruimtevaartplannen nooit heeft veronachtzaamd, is de stem ming van het Amerikaanse pu bliek. Ook in dit opzicht heeft de Apollo-12 aan de verwachtingen voldaan. De vrolijkheid waarmee Conrad en Bean in het ongastvrije maanlandschap optraden, deed de meeste Amerikanen vergeten dat bepaalde geliefde televisieprogram ma's waren uitgevallen. Conrad en Bean gedroegen zich zoals de mees ten in hun land zichzelf graag zien: vriendelijk, gevat, in hoge graad doelmatig en altijd de toestand meester. Armstrond en Aldrin wa ren medicijn voor de gekrenkte trots, Conrad en Bean waren bal sem voor de Amerikaanse harten. :oureurs uit 7 Europe» u vertellen over rijft e Ferrari-stal over irover kunt u lezen* Gratis bij elke i bevat vele waait* als daar meeri» erwerkt is. toch bij een Chev® i. Dat is Chevron üi# rkken bemerken naam heeft. V.3' v.a 'm ETSEN LCEFIETSEN v.a TSEN V en voor St.-Nicolaas iuisbezorgd traat/Houtstraat Breda TeM^ "VtAAVDAGf ^,1 zorgen u> Breda 3» (Van onze redactie Binnenland) GOES DEN HAAG SCHOON- PUKf Naar wij vernemen heeft minister van Landbouw, ir. J- irdinois, thans ongeveer achttien honderd briefkaarten van in nood kerkerende Zeeuwse fruittelers ont vangen. Zoals wij hebben bericht, heeft een ^ctiecomité van Zeeuwse fruittelers iige weken geleden deze briefkaar- jenactie op touw gezet om de minis- duidelijk te maken dat het door boni samengestelde pakket sane- ngsmaatregelen de bedrijfstak niet In plaats van allerlei maatregelen Irelke gericht zijn op het verdwijnen |an een aantal fruitbedrijven willen de fruittelers een toeslag per hecta- welke hen in staat stelt de ge wen verliezen te compenseren. De unister daarentegen en met pm het Landbouwschap stelt .ch op het standpunt dat de EEG- jpgelingen een dergelijke subsidie Set toelaten. Wel kunnen er schade 'opstellingen worden gegeven voor -eindiging van het bedrijf of rooi- [remies voor de vermindering van let aantal fruitbomen. de zaak rordt deze week weer actueel om- at woensdag de behandeling van de "tndbouwbegroting begint. De week aarop zal de minister antwoorden, be dan juist de EEG-ministerscon- entie achter de rug heeft en de atste internationale afspraken in [tjït antwoord kan verwerken. Door de fruittelers in westelijk ■eeuwsch-Vlaanderen wordt inmid dels overwogen uit de Nederlandse TUittelersorgaoisatie te treden, om- at het hoofdbestuur de belangen 'an de leden niet of nauwelijks be- artigt Hierdoor zal ook de hoge 'ntributie aan de NFO niet worden itaald. Schooladviesdienst helpt lagere scholieren bij het kiezen van een voortgezette opleiding. Pagina 3 Oostburgers klagen over mod der in hun straat. Pagina 5 Engeland wèl of niet in de E.E.G.? De Europese topconfe rentie van 1 december moet het definitieve antwoord geven. Pagina 19 Toenadering tot oud-katholie ken door Rome op dood spoor. Pagina 13 Een vader reed op een scooter door een mijnenveld om zijn zoon op het Vietnamese slag veld te bezoeken. Pagina 15 Esther Ofarim is overal bang voor aanslagen, behalve in Amerika en Nederland. RTV-pagina Paul McCartney na de dood van Paul McCartney. Tussen haak jes. Pagina 11 De Westduitse bondspresident Hei- nemann, wiens officieel bezoek aan Nederland maandag is begonnen, bracht gistermiddag een bezoek aan de voormalige -Hollandse Schouwburg, nu een Joodse gedenkplaats. Op de binnenplaats legde de heer Heine- mann bloemen aan de voet van het Joodse gedenkteken. WEST-BERLIJN (RTR) Rudolf Hess, de 75-jarige vroegere plaatsver vanger van Hitler, is maandag van de gevangenis in Spandau naar het Britse militaire hospitaal in West- Berlijn gebracht. Hij klaagt over maagpijn. Hess is de enige bewoner van de grote gevangenis, die om beurten door de vier bezettende mogendheden wordt bewaakt. De eerste 20 jaar van zijn gevangenschap had hij gezel schap van Baldur von Schirach en Albert Speer, maar die zijn in sep tember 1966 vrijgelaten omdat hun tijd er op zat. Hess is tot levenslang veroordeeld. Hij heeft steeds gewei gerd zijn vrouw en zoon te ontvan gen, aanvoerend dat het beneden zijn waardigheid was door zijn familie als gevangene te worden beschouwd. (Van onze redactie buitenland) HOUSTON/HORNET De Apollo-12 maanverkenners hebben gisteren hun 10-daagse ontdekkingsreis naar de maan met de precisie van het uurwerk afgesloten. De Apollo-12 kwam gisteravond in het zuidelijk deel van de Grote Oceaan terecht. Voordat de cabine met Charles Conrad, Alan Bean en Charles Gordon in het water plofte, was de „Yankee Clipper" als een komeet door de aardse atmosfeer gevlogen. Door de hoge snelheid 39.590 kilometer per uur en de wrijving van de lucht was de temperatuur van het beschermende hitteschild opgelopen tot 2.741 graden celcius. De steeds dichter wordende lucht had echter ook een remmend effect en mede met behulp van parachutes viel de cabine zachtjes in de warme Polynesische wateren. In de tweede bemande reis naar de maan, met als doel de Oceaan der Stormen, heeft de mens bewezen, dat het mogelijk is een precisielanding op de maan uit te voeren, daarmee is de weg geopend tot toekomstige landingen op bergen en in kraters, op de maan, waarbij precisie van es sentieel belang is. De astronauten hebben twee kis ten en een zak vol stenen en stof van de maan meegenomen en de on derdelen van de Surveyor-3. De door Conrad en Beau verzamel de monsters zijn beter gedocumen teerd en nauwkeuriger geselecteerd dan die, welke door de eerste maan- reizigers van de Apollo-ll in juli naar de aarde werden gebracht. Conrad, Bean en Gordon hebben dezelfde „koele" ontvangst gehad als indertijd Neil Armstrong, Edwin Al drin en Michael Collins. Toen zij een maal door een helikopter aan dek van de „Hornet" waren gebracht, moesten zij plaats nemen in een her metisch afgesloten quarantainetank, waar zij door een arts en een tech nicus opgewacht werden. Het vliegdekschip zet vandaag koers naar Hawaii, vanwaar de tank per vliegtuig naar het ruimtevaarteen- trum in Houston wordt overgebracht. In Houston, waar de astronauten za terdag verwacht worden, kunnen zij overstappen in de speciale quaran- tainevertrekken van het maanlabo- ratorium, waar zij zeker tot 10 decem ber zullen blijven. (Van onze redactie binnenland) ALTEVEER Twee kin-deren, een jongen van acht en een meisje van vijf jaar, zijn maandagavond in Al- teveer (gemeente Stadskanaal) door een auto frontaal geschept en op slag gedood. De kinderen reden op een fiets zonder verlichting linies van de weg en werden door de automobilist te laat opgemerkt. DE BRITSE militaire autoriteiten te Belfast hebben maandag in een com muniqué bevestigd dat eenheden van de Britse marine deelnemen aan de bewaking van de Noordierse kust om eventuele wapensmokkel naar Ulster tegen te gaan. (Van onze redactie buitenland) MOSKOU - WASHINGTON Zo wel president Nixon van Amerika als de Opperste Sovjet in Rusland heb ben gisteren het verdrag tegen ver spreiding van kernwapens met hun handtekening bekrachtigd. Ook de Zwitserse regering heeft be. sloten het non-proliferatieverdrag te ondertekenen. Dit in juli 1968 door Rusland, Amerika en Engeland gete kende verdrag is sindsdien door on geveer 90 staten onderschreven, waar onder Nederland. Ruim twintig lan den hebben het verdrag inmiddels geratificeerd. Nederland heeft dat tot nu toe nog niet gedaan. NEW YORK (Reuter) De Ame rikaanse regering heeft volgens het weekblad Time in beginsel besloten de militaire hulp aan Griekenland te hervatten. Deze was na de militaire staatsgreep in 1967 opgeschort. „Wegens de aanhoudende Russische vlootversterking in de Middellandse Zee zijn de Ver. Staten van oordeel dat ze geen andere keus hebben dan goede betrekkingen na te streven met het bewind, dat een belangrijke basis in het gebied onder zijn gezag heeft", aldus Time. De Amerikaanse stap zal volgens het blad een slag zijn voor die Grieken die geloven dat aEeen de V.S. hen van de onderdrukking kunnen verlossen, en anderzijds een flinke ruggesteun voor de kolonels, die steeds het Griekse volk de indruk hebben willen geven dat Amerika hun regime goedkeurt. LONDEN (AP) Mary Quant, die de mini-rokken heeft uitgedacht en gelanceerd, heeft gisteren een miskraam gehad. Zij verwachtte haar kind, haar eer ste, in maart. Mary Quant trad 14 jaar geleden in het huwelijk met Alexander Plunkct-Greene. OP WEST-JAVA zijn dit jaar onge veer 2000 mensen overleden als ge volg van een pokkenepidemie die daar heerst. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN - BERGEN OP ZOOM Naar aanlei ding van een onderzoek, verricht door de Neder landse Consumenten Bond naar de aanwezigheid van giftig lood in gewone en kleurpotloden, heeft de n.v. Ryam in Den Haag, de im porteur van het merk Ca. ran d'Ache, besloten de eventueel nog bij de de tailhandel aanwezige voor raden kleurpotloden van de kleuren groen en geel, die voor 1 augustus 1969 afge leverd zijn, terug te ne men. De detaillisten krij gen hierover zo spoedig mogelijk bericht. In de groene en gele potloden van Caran d'Ache, die voor genoemde datum iD de de tailhandel zijn gekomen zit namelijk lood in de buiten- laag van het potlood. „Alle door ons na I au gustus geleverde potloden zijn absoluut loodvrij", zei een woordvoerder van Ry am. „We bezinnen ons op het ogenblik over tegen maatregelen. We vinden de publikatie van de consu mentenhond een beetje tendentieus. Het lijkt nu net of het kauwen op een kleurpotlood gevaarlijk kan zijn voor de gezond heid. Nou ja, dat kan na tuurlijk als je een paar honderd kleurpotloden op eet. In ieder geva] zijn we met man en macht bezig °m uit te zoeken aan wie we voor 1 augustus de ge wraakte groene en gele potloden geleverd hebben". Naast Caran d'Ache is lood aangetroffen in de stift van gewone en aqua relpotloden van het merk Baignol en Farjon alsmede in kleurpotloden van het merk Swan en Unicum. In het decembernummer van de Consumentengids zal een vergelijkend onder- zoek worden gepubliceerd over 25 verschillende do zen kleurpotloden. Met het oog op de komende feest dagen heeft de Consumen- tenbond gemeend nu al winkeliers en ouders te waarschuwen tegen de mo de gelijke aanwezigheid van giftig lood in bepaalde kleurpotloden. Kinderen plegen nogal eens potloden in de mond te steken. Naar aanleiding van waarschuwing van de Con. sumentenbond heeft Bruynzeel Potlodenfa- briek n.v. te Bergen op Zoom per circulaire bericht dat de door haar vervaar digde kleurpotloden lood vrij en dus gifvrij zijn. Loodvrij zijn ook kleur potloden van de merken Buffalo, Faber-Castell, He- ma, Lyra en Vendex. De verwerking van lood in kleurpotloden is in de wa renwet verboden. (Vervolg op pag. 3) (Van onze sportredactie) ROTTERDAM - EINDHOVEN Rivera, de architect in de AC Mi- Ian-ploeg zal definitief niet mee spelen tegen Feijenoord in de 2e wedstrijd voor de tweede ronde van de Europa Cup voor lands kampioenen. De slanke Italiaan, direct na aankomst van de Milane- zen op de luchthaven Zestienho ven omstuwd door journalisten, is nog niet voldoende hersteld van de blessure die hij opliep in het eer ste duel tegen Feijenoord in Mi laan. Rivera: „De doktoren die mij hebben onderzocht, vonden het be ter dat ik niet speelde". AC Milaan was dan ook bijzonder somber ge stemd bij aankomst in Nederland. Norse gezichten verraadden het pessimisme bij de Italianen. Trai ner Rocco, stuurs kijkend, wees alle vragen van journalisten af. Rocco had andere zorgen. Hij be gaf zich meteen met zijn spelers naar helit Skyway - motel, op en kele honderden meters afstand van vliegveld Zestienhoven, waar AC Milan de komende dagen is ondergebracht. Bij Feijenoord, dat zich voorbe reidt in het sportcentrum in Zeist, is het zeker dat Wim van Hane- gem zal meespelen. De blessure blijkt enorm mee te vallen. Van Hanegem trainde niet gisteren, maar de clubarts vertelde dat de Feijeuoorder woensdagavond van de partij zal zijn. Gisteravond za gen de Feijenoorders nogmaals de film van de eerste wedstrijd tegen AC Milan. Ernst Happel, trainer van de Rotterdamse topploeg: „IIc ga het liefst naar het KNVB-sport- centrum. Daar is het heerlijk rus tig. Ver van alle supporters en an dere mensen, die het allemaal goed menen, maar die niet be grijpen dat je spelers rust nodig hebben". VAN HANEGEM In het FSV-kamp heerste gema tigd optimisme. Oefenmeester Kurt Linder ziet de wedstrijd te gen AS Roma in de tweede ronde van het Europa Cup Il-toernooi niet zonder zorg tegemoet. Wietze Veenstra zal niet mee spelen. Dit besluit is maandag avond op advies van de behande lende specialisten genomen. PSV- secretaris Van Gelder verklaarde: „Wietze Veenstra speelt woens dagavond definitief niet. Zijn pols blessure is van dien aard dat hij ook de eerstkomende competitie wedstrijden waarschijnlijk zal moeten missen. Het gips wordt voorlopig nog niet weggenomen", In Heeze, twaalf kilometer van Eindhoven is de formatie van He- lenio Herrera neergestreken. Her- rera, die gekweld wordt door bles sures van Landini II en Capello rekent op een kleine overwinning van zijn team, ook al is hij er van overtuigd dat het bijzonder moei lijk zal worden in Eindhoven. (Zie ook sportpagina) BRUSSEL (ANP) De ministers van Sociale Zaken van de EEG heb ben maandag in Brussel, onder voor zitterschap van minister B. Roolvink, een principe-akkoord bereikt ten be hoeve van migrerende arbeiders in de gemeenschap, die in hun gastland werkloos worden. Zij zijn overeengekomen dat een gastarbeider, die werkloos wordt, ge durende de eerste vier weken bij een arbeidsbureau in het zogenaamde werkland ingeschreven moet staan. Daarna kan hij, met behoud van de werkloosheidsuitkering van dat land, elders in de gemeenschap werk gaan zoeken. Hij zal zich in dat andere land, dat ook zijn land van herkomst kan zijn, bij een arbeidsbureau als werkzoekende moeten laten inschrij ven om nog gedurende drie maanden de uitkering van zijn vroegere werk land te behouden. JORGE SEMPRUN, (46) die na de Spaanse burgeroorlog naar Frankrijk verhuisde, heeft vandaag een van Frahkrijks belangrijkste literaire prij zen, de Femina Prijs, gewonnen. EEN OOSTDUITSE grensbewaker in Berlijn is vermoedelijk door een van zijn collega's doodgeschoten. (ADVERTENTIES) DE ZOMER IN UW SLAAPKAMER z)9 pagina. ZIE ELDERS IN DIT BLAD HET NATIONALE KWALITEITSMERK VAN WARME BAKKERS Kalfsfricandeau op normale manier aanbraden. Plakjes ananas 1 minuut In de jus verwarmen. Fricandeau opdienen met ananas. Jus hleroverheen gieten. Aardappelen en groente naar keuze.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1