polio maakt vandaag rechtsomkeert Vrijspraak in Princenhaagse moordzaak WEER POOLS VLIEGTUIG GEKAAPT morgen lekkere saucijzen f DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND CONRAD EN BEAN MAAKTEN ER SNOEPREIS VAN GEBREK AAN BEWIJS Cobot Lodge afgetreden Vliegtuig stort neer: 85 doden Winnaar no. 126.252 in het Chevron kleurenspel DRQSTE T Nieuw! bonbons in moderne zeskantige dozen izette kopje voller van luinig in het uikte kof f ie- ïieters doen ditih voor zBand weerbericht Climax Scholieren Straft voor deelnemen aan betoging Gevangen IT Timmerman dooc na val door dak pEEDS BIJNA ZESDUIZEND MILJONAIRS IN ONS LAND Afstoffen Regering wil iets doen aan kolendamp problemen Navigator valt uit vliegtuig Bejaardenhuis 10 pet. duurder Kapers vragen asiel in Wenen f 100,- een goed stuk vlees hoort erbij bloemkool, savooiekool of witte kool met Opdienen met aardappelpuree. Smakelijk eten. ►je it! 09e jaargang - no. 26282 Directer !oofc- Dr. W. A. J. M. Harkx tjgatdreu icteur: L. Leijendekker )00fdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 ,'elefoon 22341. Postgiro 1114111 vrijdag 21 nov. 1969 Bewolking Wisselende bewolking met enige buien. In de middag dezelfde tem peraturen als gisteren. Matige wind tussen west en zuidwest. <ANTCRfN ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAA7 14, TEL 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 AANFEEST" TEN EINDE Een bar- en restauranthouder uit Hulst stelt voor kunstenaars jSjjrmarifn! expositieruimte be schikbar. Pagina 2 Goese scholieren demonstreer- j den massaal voor Biafra. Pagina 3 Biet, bieter, bietst: Wie heeft de «potsie biet? Pagina 5 Her-ingedeeld Zeeuwsch-Vlaan- deren in kaart. Pagina 5 Jeugd van Kapelle discussieerde met kandaaf-raadsleden voor de n$uwe gemeente Reimerswaal. Pagina 7 Frankrijk lijkt om, maar Enge land moet wel bloeden voor het EEG-lidmaatschap. Pagina 25 Assaf Cayan wil niet teren op de naam van zijn beroemde va- i dat. Pagina 9 In de Londense lente-look volop broekpakken. Pagina 11 Pele scoorde llpU':> zi|n duizendste Pagina 21 (Van onze redactie buitenland) HOUSTON Een van de meest opgewekte astronau tenteams uit de geschiedenis van de ruimtevaart is her enigd. Na een feilloze lancering vanaf de maan en een spannende achtervolging, bereikte de maanlander Intre pid, met aan boord de bestofte maanwandelaars Conrad en Bean, de Yankee Clipper. Ook de koppeling van beide capsules leverde geen moeilijkheden op. De tweede maanexpeditie was hiermee feitelijk afgelopen. Het is overigens een van de op merkelijkste ruimte-expedities ge weest tot nu toe. Conrad en Bean wekten met hun gezang, hun grap pen en opgewekte commentaren voortdurend de indruk dat ze het hele maanavontuur als een heerlijk snoepreisje beschouwden. Al was de televisieverbinding tot teleurstelling van vele aardbewoners uitgevallen, men kon zich kostelijk amuseren met de commentaren van het duo. Een reeks menselijke misgrepen en vergissingen zoals het bederven van de aardse televisiepret, het uit de maanlander werpen van een ver keerde filmrol en een valpartij van Conrad doorbraken de strakke technologische regie en maakten van de hele gebeurtenis een menselijke onderneming. Dat Conrad gevallen was, hoorde Houston pas toen het grondcontrole- centrum de astronauten waarschuw de vooral voorzichtig te lopen, omdat opstaan een heel karwei zou blijken te zijn door de dikte van hun pakken. Conrad zei toen dat hij al gevallen was en geen enkele moeite had gehad met opstaan. Het net als de vorige keer weei spannende opstijgen van de maan, leverde geen problemen op. (Van een onzer verslaggevers) GOES Elf leerlingen van de openbar, uloschool in Goes mogen deiejweek niet meer op school ko men, omdat ze gisteren hebben mee gelopen in een dcmonstratietocht voor Biafra (hierover elders in dit blad). Het hoofd van de school, de neer P. A. van der Weele, had zijn «Hingen verboden om mee te doen, omdat hij de zin van een dergelijke "tie niet inzag. „Biafra is niet gediend met scho lieren, die onder schooltijd achter Boeken lopen", was zijn com- gMtoi „Ik wist, dat die tocht zou worden georganiseerd en ook de ouders voor gesteld in plaats van mee te doen een [geldinzamelingsactie te houden, ueat heeft Biafra meer aan. gel'oof ik. Ifedereen bleek het daarmee eens (e 7ijniBesloten werd daarom niet nan de demonstratie mee te doen." rVjui toch een aantal leerlingen koert meegelopen tegen de afspraak in. voelde ik me genoodzaakt maat regelen te treffen. Ik dacht, dat dit ^■heel begrijpelijk was „Onder schooltijd kan alles", aldus SBpeer Van der Weele, „maar je [•°et eens na schooltijd met iets romen Dan zijn de meesten niet buis. Of ie moet de leerlingen eens 'regen voor een week hun zakgeld u.tf staan Ik denk, dat ze daar resnig voor voelen. Wij beginnen vorgen met het inzamelen van geld P school. Ih moet nog zien. wat er sinner, komt" „Als estor Met een krachtige stoot van de eni ge raketmotor van de „Intrepid" wer den de astronauten van het onderstel van hun maanlander afgetild en de ruimte ingeslingerd. Zeven minuten later was de bovenste helft van de maanlander in een baan om de maan. De opstijging vormde de climax van een drukke dag voor de astro nauten. Eerder hadden zij een wan deling van 1,6 kilometer door het kale maanlandschap gemaakt en daar bij een zorgvuldige selectie van we tenschappelijke schatten verzameld, Na een spannende „achtervolging", die op de televisie uitstekend te vol gen was maakte de „Intrepid" om streeks zeven uur donderdagavond, drie en een half uur na het opstijgen vanaf de maan, vast aan de „Yankee Clipper". Via de kleuren-tv-camera, in het meoderschip bediend door Ri chard Gordon, zag men de maansloep meter voor meter naderen tot ze het gehele beeld vulde. Vlak voor de koppelingsmanoeuvre deelde de vluchtleiding in Houston het moeedrschip in marinetaai mee „Go", voor koppeling, draai bij en ontvang de kapiteinsboot. „Aye, Aye, sir", was Gordons antwoord. c „Gevangen", schreeuwde een der astronauten enthousiast toen de maansloep vergrendeld werd. Con komt ei geld binnenkomt, zal dat worden op gironummer 400 Biafruhulp in Utrecht. (Van onze correspondent) GOES Bij werkzaamheden aan het dak van een der bedrijfsloodsen van Houthandel Van Riesen n.v. te Goes, is gisteren de zestienjarige tim merman M J. Oele uit Oudelande, om het leven gekomen." Hij werkte aan het dak toen hij door een asbest- plaat zakte en circa zes en een halve meter omlaag viel. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis. j(Van onze correspondent) DEN HAAG ln een jaar tijds «het aantal miljonairs in ons land mei zo'n 300 toegenomen. Dit blijkt uit de jongste statis tisch gegevens van het CBS, die betrekking hebben op het jaar 1961. Waren er begin 1964 nog 5.500 miljonairs in ons land, aan het eind van het jaar was dit aantal gestegen tot 5.800. Ook in bet jaar daarvoor haden zich •Oige honderden Nederlanders in de rijen der miljonairs kun nen voegen. Het gezamenlijke vermogen der Nederlandse miljonairs steeg in 1964 met ongeveer 1,1 miljard gulden, te weten van 12.042 miljoen tot 13.155 mil joen. Het aantal bezitters van een vermogen van een ton of meer nam in hetzelfde jaar toe met 17.600, namelijk van 155.200 tot 173.600. rad wuifde door een venster naar Gordon, die sinds woensdagochtend alleen in de Apollocabine om de maan heeft gecirkeld, en zei: „Hallo daar". Hij noemde de koppeling een „pracht- karwei". De „Intrepid" was het moe derschip met behulp van zijn stuur- raketten genaderd. De feitelijke kop peling werd door Gordon in de Apol locabine verricht. Nadat Conrad en Bean in de „Yan kee Clipper" waren teruggekeerd, werd de maansloep afgestoten. Zij moest op de maan te pletter slaan. Geleerden hoopten dat de klap zou worden waargenomen door de op de maan achtergelaten seismo- en mag netometers. Na enkele navigatiepeilingen be gon in de maansloep de grote oprui ming. Eerst moesten de zakken met maanstof en -stenen naar het moe derschip worden overgebracht. Daar na volgden de filmcassettes, hand schoenen, helmen en delen van de Surveyor-3, waarna Conrad en Bean zelf overstapten na zich met een spe ciale „stofzuigejj' zo zorgvuldig mo gelijk van maanstof te hebben ont daan. Om tien voor half twaalf donder dagavond brak voor de astronauten een welverdiende rustperiode van minstens zeven en een half uur aan. De Apollocabine blijft vandaag om cte maan cirkelen, waarbij foto's zul len worden gemaakt van eventuele toekomstige landingsplaatsen. Om 21.43 uur vanavond wordt dan de hoofdmotor ontstoken voor de terug reis naar de aarde. WASHINGTON (AFP) Het hoofd van de Amerikaanse delegatie bij de Parijse vredesbesprekingen over .Vietnam, Henry Cabot Lodge en zijn plaatsvervanger Walsh, heb ben hun ontslag ingediend. President Nixon van de V.S. heeft het ontslag met leedwezen aanvaard, aldus een bekendmaking van het Witte Huis. In hun ontslagbrieven aan presi dent Nixon hebben beiden er hun teleurstelling over uitgesproken, dat „zinvolle" besprekingen door de hou ding van de tegenpartij niet ontstaan zijn. Daarom had hun aanwezigheid in Parijs niet veel zin meer. DEN HAAG (ANP) Staatsse cretaris dr. Kruisinga (Volksgezond heid) zal bevorderen dat in toene mende mate door pers, radio en te levisie en anderszins voorlichting zal worden gegeven ter voorkoming van kolendampvergiftiging. Voorts zal op degenen die bij zieken en bejaarden aan huis komen een beroep worden gedaan om, waar zulks nodig en mogelijk effect zal kunnen sorteren, te waarschuwen te gen de gevaren verbonden aan ver keerd stoken, slechte verwarmings apparatuur, ondeugdelijke of niet- geveegde schoorstenen e.d. Ook wordt onderzocht of in sa menwerking met het KNMI en de Stichting Vaste Brandstoffen een ef fectief waarschuwingssysteem zou kunnen worden voorbereid voor ge vallen dat klimatologische omstan digheden het gevaar voor kolendamp vergiftiging doen toenemen. De bewindsman heeft dit geant woord op de schriftelijke vragen van mej. Kessel, lid van de Tweede Ka mer voor de PPR. (Van een onzer verslaggevers) BREDA André van Breugel (21) uit Breda, die verdacht werd van de moord op de typograaf J. Mallens uit Etten-Leur, is vrijgesproken. De rechtbank in Breda heeft de schuld van Van Breugel niet bewezen ge oordeeld. Gistermorgen omstreeks elf uur is hij in vrijheid gesteld. De officier van justitie, mr. K. M. A. Thijssen, zei ons gisteren dat hij nog niet heeft gedacht over de mo gelijkheid in hoger beroep te gaan bij het gerechtshof in Den Bosch. „Het ligt misschien wel in de lijn, maar ik moet eerst eens rustig na denken. Van Breugel is voor mij al tijd nog de dader. Het is alleen moei lijk te bewijzen, omdat we de natuur tegen hebben gehad", aldus de of ficier van justitie. Gistermorgen om kwart voor tien hoorde de verdachte dat een kwar tier later uitspraak zou worden ge daan in zijn zaak. Maandag heeft de rechtbank de „Bredase carnavals- moord" behandeld. Officier mr. Thijs sen had acht jaar geëist wegens dood slag, die hij bewezen achtte op ba sis van drie elementen: in de sneeuw gevonden bloedsporen, „buitenge rechtelijke bekentenissen" in het Huis van Bewaring te Breda tegen over medegedetineerden, en sorteer- proeven met een speurhond. PARIJS (DPA) De navigator van een Franse Mirage-4-straalja- ger is tijdens een vlucht uit het toe stel geslingerd, vermoedelijk omdat hij bij vergissing de schietstoel in werking had gesteld. Ongeveer 200 Franse soldaten, po litieagenten en leden van de civiele verdediging zij-n in de buurt van Or leans op zoek naar de ongelukkige navigator De Mirage-4 is een straM- bommenwerper die tweemaal de snelheid van het geluid kan halen Zoals bekend is Van Breugel op maandag vijf augustus voor de moord in de Princenhaagse Heilaarstraat, waar hij zelf woont, in arrest gesteld. Op 19 september achtte de raadka mer van de Bredase rechtbank on voldoende bewijs aanwezig om hem nog lainger in voorarrest te houden De officier van justitie ging tegen deze beslissing in appel waarop het hof in Den Bosch zeventien dagen later zijn gevangenneming wederom gelastte. Een zichtbaar opgeluchte André van Breugel vertelde gisteren thuis „dolbly" te zijn met de (vervroeg de) uitspraak. „Ik kan ook weer ach ter elkaar terug naar mijn oude baas. Vanmorgen kreeg ik nog gauw mijn maandsalaris in het Huis van Bewa ring: twintig gulden en zes centen". (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Bejaardentehuizen mogen voortaan niet meer naar eigen voorkeur hun prijzen verhogen. Ze zullen daarvoor toestemming moe ten hebben van het provinciaal be stuur van hun provincie. Alle pro vincies en Den Haag zijn het erover eens dat er preventief toezicht moet komen op de tarieven van bejaar denoorden. Niettemin mag men erop rekenen, dat in 1970 de prijzen van bejaar dentehuizen met 6 tot 10 procent om hoog zullen gaan. In dit cijfer zjjn nog niet meegerekend de afzonder lijke gevallen dat bijvoorbeeld het aantal verpleegsters wordt opgetrok ken tot gebruikelijke normen, of dat een noodzakelijke nieuwbouw of sa nering plaatsvindt. De prijsverhoging van 10 procent is berekend door de Katholieke Ver eniging van Bejaardentehuizen. WENEN (DPA/AFP) Met een alarmpistool hebben twee jonge Po len gisteren de gezagvoerder van een tweemotorig „Antonov-24"-pas- sagiersvliegtuig van de Poolse lucht vaartmaatschappij LOT gedwongen naar Wenen te vliegen. Het toestel was op weg van Wroclaw (Breslau) naar Warschau. Het had zestien pas sagiers en vier bemanningsleden aan boord. De beide vliegtuigkapers zijn door de Oostenrijkse politie op het vlieg veld Wenen-Schwechat in hechtenis genomen. Hun leeftijd wordt opgegeven als twintig jaar en hun namen als Sosta- kowicz en Zierankievicz. Met het pis tool en met het dreigement dat er twee bommen in het toestel lagen LAGOS (RTR) Een VC-10- straalverkeersvliegtuig van de Nige- riaanse nationale luchtvaartmaat schappij met vermoedelijk 85 men sen aan boord is woensdagavond op een vlucht van Londen naar Lagos in de buurt van de Nigeriaanse hoofdstad neergestort. Alle inzitten den zjjn omgekomen. Het toestel stortte drie minuten voor de landing neer bij het dorp Ijoe. Het was de enige VC-10 van de Nigeriaanse luchtvaartmij. en was dit jaar gekocht van de Britse Maat schappij BOAC. Een woordvoerder van de Britse vliegtuigenfabrieken British Aircraft Corporation, die de VC-10 bouwen, zei dat het het eer ste ongeluk met een VC-10 is. BIJ HEVIGE gevechten in een vluchtelingenkamp in het zuiden van Libanon zijn zes Libanese militairen en negen Palestijnse commando's ge wond geraakt. Een woordvoerder van het Libanese leger schreef het incident toe aan de actie van infil tranten die de overeenkomst van Cairo wilden saboteren. wisten zij de gezagvoerder te dwin gen naar Wenen te vliegen. De ontvoering speelde zich af op dezelfde dag, dat in West-Berlijn twee jonge Oostduitsers voor de rechtbank staan om zich te verant woorden voor het feit, dat zij op 19 oktober een Pools passagiersvlieg tuig dwongen naar West-Berlijn te vliegen. Het toestel, dat donderdag in We nen landde, was om 11.50 in Bres lau opgestegen en had om 12.50 in Warschau moeten arriveren. De Oos tenrijkse autoriteiten kregen een te- tefonische waarschuwing dat het in aantocht was. Vlak na het ver trek uit Breslau verschenen de bei de jongelui in de cockpit. Een van hen droeg een pistool, dat later een alarmpistool bleek te zijn en de an der een rol kabel, die met twee in het vliegtuig verborgen bommen verbonden zou zijn. De Oostenrijkse politie heeft het vliegtuig geïnspec teerd, maar er zijn geen bommen ge vonden. (ADVERTENTIES) de Heer C. K. Uittien van Geusaustraat 40 Voorburg. Totaal 187.278 prijzen CheVfOfl van tl,- t/m f1000,-. j Tank bij Chevron en win zo'n prijs. een fleurige verpakking voor koninklijke Droste kwaliteit I Mayfair en Primrose 5,45 het „centrale punt" waar uit alle windstreken honderden mooie MANTELS, REGENMANTELS, BONTMANTELS EN PAKJES zijn samengebracht

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1