I WIJZER [WIJZERS wandelen naar Surveyor-7 Geen uitkering Rampenfonds voor Zierikzee DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND ..-BREIERS fog hoop op herstel an televisiecamera A F Bredase rechtbank doet vervroegde uitspraak in moordzaak- Princenhage Onlusten bij Lagos DE STEM Scherts Justitieel ondersoek naar leden Moratorium BLOEDENDE HOND GEÏDENTIFICEERD Bredaas diocesaan pastoraal beraad: OPROEP TOT VOORZICHTIGHEID MET EXPLOSIEVEN andaag in Priesterambt open voor gehuwden en vrouwen Staking in Brussel door Rijkswacht gebroken Sas van Gen! Chicago yGelach WILSON NAAR NIXON Vijf jaar voor schelden op Papadopoelos AR-radicalen gaan mei P.vli praten iers te Hulst en 109e jaargang no. 26281 )ITIE VOOR EELAND llrecteur: Dr. W. A. J. M. Harkx JLfdredacfeur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341. Postgiro 1114111 donderdag 20 nov. 1969 WEERBERICHT Iets kouder In de middag wisselende bewol king met plaatselijk enkele buien. Krachtige westelijke wind. Iets la gere middagtemperaturen. ANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 loals naaisters, inpak I SNS die hiervoor o] Ikomen in aanmerking, I lefoon 01140—2751. Igere school „PRINS FREE; leerkrachten) is de beW' al als A-school verbondaij, Igsleergang van het Algen fum, wordt een positieve lm van onderwijsverniew; Jen kunnen worden verstal I in school, de heer P. a. i 158-1783 (school). Telef® tussen 16.00 en 17.00 uur 10 dagen na het ver burgemeester en i In het controlecentrum van de maanvlucht volgen de b emanningsleden van de Apollo 13 gespannen de vlucht van hun collega's. Het zijn v.l.n.r. Thomas Mattingly Fred Hatse (beiden nog „ruimte-groentjes) en veteraan James Lovell. Dit drietal zal de derde bemande maanvlucht maken in 1970. INGEND OP DE AAN (Van onze redactie buitenland) ZEE DER STORMEN/HOUSTON (VS) - Een uitbun dige stemming gistermiddag in de Zee der Stormen, waar de twee enige levende wezens zingend hun werk deden. Uitbundigheid in Houston. Enthousiasme aan boord van de American Clipper waar de eenzaam achtergebleven Gordon niettemin voor een primeur kon zorgen: het eerste visueel contact tussen moederschip en maanlander. Teleurstelling tenslotte op aarde omdat de tv-camera uitviel. Maar naast de teleurstelling ook bewondering, vooral vanwege het haast ongelooflijke feit dat de maanlander Intrepid op slechts 180 meter van de Surveyor-3 vandaan landde. Toen Pete Conrad (39) als eerste dé Intrepid verliet kon hij de Surveyor met het blote oog zien. 7 Teleurstelling om het wegvallen van de tv-verbindingen heerste na tuurlijk vooral in de gezinnen van de maanw andelaars Conrad en Alan Bean (37) „Ik was erg gelukkig en opgewon den", zei Jane Conrad. Zij kon het echter niet laten eraan toe te voegen: „Ik vond het het ergste toen de tele visiecamera het niet meer deed". Ook Sue Bean vond het jammer dat de camera kapotging. Maar het was niet zp belangrijk, als de rest maar goed ging, verklaarde zij. Bij hun „maanwandeling" die met een vertraging van een halfuur be gon, installeerden Conrad en Bean op korte afstand van de maanlander een wetenschappelijk station met een klei ne kerncentrale als energiebron. Voor de televisiekijkers die op 380.000 km afstand hadden gedacht getuige te kunnen zijn van de verrichtingen van de twee ruimtevaarders, verliep het experiment teleurstellend, doordat een televisiecamera, waarschijnlijk als gevolg van verbranding van een deel van de optiek door de felle zon, defect raakte. Om 12.44 uur had de commandant van de Apollo-12, Conrad, als derde mens na de astronauten Armstroixg en Aldrin van de Apollo-11 be hoedzaam via de trap van de „InVe- pid" de maanbodem betreden, om 13.14 gevolgd door Bean, comman dant van de maanlander. Conrad, die enige centimeters in het maanstof wegzakte, lachte na de eerste schre den ontspannen en riep: „Ik kan heel goed jopen". Schertsend merkte de slechts 1.66 meter metende Apollo- commandant op: „Voor Neil (Arm strong) was de eerste schrede welis waar een kleine stap, maar voor mij een zeer grote". Hij zinspeelde hier mee op de historische woorden, die Armstrong in juli j.l. bij het betre den van de maanbodem sprak: „Dit is voor een mens een kleine stap, maar een grote sprong voor de mens- heid". De wetenschappelijke instrumenten werden ditmaal verder van de maaia- I .JfcwMfcopgesteld dan bij de vlucht van de Apollo-11. Men deed dit om 9 schade bij het vertrek van de maan- jj sloep op donderdagmiddag te voor- Komen. Bij het opzetten van de kleine atoomcentrale ondervonden de astro nauten moeilijkheden, toen zij de staal plutonium uit de speciaal be veiligde koffer wilden halen. WASHINGTON (Reuter) Het Amerikaanse ministerie van justitie gaat na of sommige van de deelne mers aan de grote anti-oorlogsbeto gingen van zaterdag j.l. in Washing ton de federale anti-oproerwet heb ben overtreden. De bewuste wet verbiedt overschrij ding van de grenzen van een der sta ten met uitlokking van geweld als doel, en vormt de basis voor het huidige proces in Chicago tegen ze- ven personen, die beschuldigd wor den van oproerstichting tijdens de Democratische Conventie van 1968, Tot degenen naar wie een onder zoek wordt ingesteld behoren enkele bestuursleden van het „Nieuwe Mo bilisatiecomité tot beëindiging van de oorlog in Vietnam", dat de grote de monstratie organiseerde. Ondermi nister Kleindienst verklaarde op een persconferentie, van mening te zijn dat de hoeveelheid gegevens waar over men beschikt op z'n minst een onderzoek rechtvaardigt. Kleindienst zei dat zijn vertrou wen ln de leiders van het mobilisatie- uomité door de sporadische geweld daden van het afgelopen weekeinde aanzienlijk geslonken was. Ze had den volgens hem tijdens de bijeen komst bij het Washington-monument de microfoon nooit mogen overdra gen aan David Dellinger, Abie Hoff man en Jerry Rubin, verdachten in het proces te Chicago. De daaropvolgende botsing tussen politie en demonstranten voor het ministerie van justitie was groten deels in de hand gewerkt door op roepen vanaf het spreekgestoelte tot een mars naar het departement. Bean, die tevoren de defecte tele- hflre®nera met een hamer had „be- slaagde er onder luid ge- lacn^met behulp van dit instrument 6-actieve staaf los te krijgen. schakelaar om te draaien -Itle „Pete" Conrad daarna het we- -„^ïjPehjk station in bedrijf. Om Houston, dat men daar gegevens van het station T„.-ifV?ngen: •ut net station behoren een seis- neter, een magnetometer, een nosfeer- en een atmosfeermeter en ®n zoimewind-spectrometer. Dit laat. te instrument is bestemd voor het naerzoekeri van de in de zonnewind o„W^rlge ato°mkernen en elektro- ■en. Met de stroom van de kleine ^ncentrale, bestaande uit een iso- ipenbatterij, moeten de genoemde 'e k tftifsfens een jaar kunnen SINDS zondavond wordt in Ambt - Delden een 22-j arige landbouwer ver mist Hij is uit een café in de richting van zijn huis vertrokken, maar daar is hij niet aangekomen. (Van een onzer verslaggevers) BREDA Vanmorgen om tien uur zal de rechtbank in Breda vervroegd uitspraak doen in de zaak van de Bredase carnavalsmoord". Aan vankelijk zou de uitspraak op 1 de cember gebeuren. Verdachte André van B. (21) heeft maandag voor zijn rechters gestaan. De Bredase recherche heeft giste- teren kunnen vaststellen dat een hond met een gewonde poot inder daad een bloedspoor heeft gemaakt in de omgeving van de woning van Van B. Gisteren berichtten wij daar over. Een nader buurtonderzoek heeft uitgewezen dat vier of vijf buurtbe woners dit spoor ook gezien hebben. Naar hoofdinspecteur L. F. Verha gen van de Bredase politie ons mee deelde is dit spoor echter op de middag van dinsdag 18 februari aan getroffen. En niet op de dag van de moord (17 februari). Buurtbewoners en de eigenaar van de hond, de heer Van Poppel, hebben dit pertinent verklaard, zei hij. Blijft het spoor dat twee kinde ren die maandag hebben getuigd in de rechtzaak 's maandagsmor gens tussen 11 en 12 uur in de di recte omgeving van de woning van Van B hebben gezien. De heer Ver bagen meent, dat dit er dan ook ge legen heeft. De politie heeft dit spoor, evenmin als dat van de hond kunnen vinden. De twee kinderen (14 en 15 jaar) zijn ongeveer veertien dagen geleden voor het eerst met hun verklaring gekomen. Dinsdag herinnerde de stiefvader van Van B. zich dat hij een hond met een bloedende poot had zien lopen omstreeks de dag van de moord. Dat bracht hij in verband met de verklaring, die hij maandag tijdens de rechtbank-zitting van de kinderen hoorde. Naar de mening van de Bredase politie betreft het hier dus twee bloedsporen die ongeveer in een tijds bestek van 36 uur naast elkaar zijn terecht gekomen. „Het spoor van de hond is 's middags gezien. Afdruk ken van een hondepoot in de sneeuw met in het midden wat bloed Het spoor dat de kinderen een dag eer der 's morgens hebben gezien, be stond uit druppels", aldus de heer Verhagen. Desgevraagd deelde hij mee, dat naar zijn mening niets is afgedaan aan de reconstructie die de officier van justitie, mr KMA Thijssen Hansje van Poppel met zijn hond. in zijn requisitoir heeft gemaakt. In het bericht in de krant van gis teren is overigens een fout geslopen. Het bloedspoor dat wèl door de po litie is gesignaleerd liep niet tussen de panden genummerd 26 en 34 maar vanaf de steeg, waar het lichaam van het slachtoffer is gevonden, in zuide lijke richting, tot aan het pand num mer 34. Voor het naastgelegen huis was het trottoir al geveegd, toen de politie het spoor naliep. Tussen die plek en het huis van Van B. (nummer 26) heeft de politie geen bloedsporen kunnen ontdekken. Pas weer voor de woning van Van B. is bloed ontdekt. Niet door de politie, maar door de twee kinderen, die daar pas ruim acht maanden later aangifte van de den LONDEN (AFP/RTR) Premier Wilson van Engeland zal op 27 en 28 januari een bezoek aan Washington brengen. Dit is in Londen officieel bekendgemaakt. ATHENE (DPA/Reuter) De Griekse ex-majoor Angelos Pneuma- tikos is gisteren door het hijzondeT militair gerechtshof in Athene ver oordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf wegens belediging van staatsinstel lingen. Hij is ervan beschuldigd pre mier George Papadopoelos in een brief onder meer voor „moordenaar en sadist" te hebben uitgemaakt. De 41-jarige Pneumatikos werd uit de dienst ontslagen wegens zijn aan deel in de mislukte coup van koning Constantijn in december 1967. Hij was al door een rechtbank in Saloni- ki veroordeeld tot tien en een half jaar gevangenis op beschuldiging van samenzwering tegen het bewind. Deze straf zit hij nu uit. Het proces van woensdag werd achter gesloten deuren behandeld omdat een openbare behandeling, volgens het militaire gerechtshof „schadelijk voor het nationale belang en de openbare orde" zou zijn ge weest. (Van een onzer verslaggevers) BREDA Het Diocesaan Pastortnl Beraad van Breda, beleidsadviserend orgaan van het bisdombestuur, h:\ft zich woensdag tijdens zijn vergade ring in Breda in meerderheid uitge sproken voor opheffing van de celi baatsverplichting voor priesters en voor openstelling van het priester ambt ook voor gehuwden en ook voor vrouwen. Bisschop H. Ernst noemde deze uit spraken aan het einde van de verga dering belangrijk voor de vorming van mening en mentaliteit op dit ge bied. Hij zei zelf graag zijn medewer king te zullen geven aan de bevorde ring van dat proces van mentaliteits vorming, maar voegde eraan toe: „U weet waar voor mij de grens ligt". Daarmee doelde hij op een uitspraak, eerder in deze vergadering gedaan, dat hij beleidsbeslissingen over deze zaken alleen maar wil nemen in over leg met de andere bisschoppen. „Als u zoudt willen dat ik mij apart opstel, dan moet ik u zeggen dat ik daartoe niet bereid ben", verklaarde hij. De uitspraken van het Diocesaan Pastoraal Beraad zoals hierboven ge noemd kwamen voor een belangrijk deel voort uit aanbevelingen die wa ren gedaan door theologiestudenten van het bisdom Breda, naar aanlei ding van een stuk over het ambt dat ter vergadering behandeld werd. Het Pastoraal Concilie heeft voor zijn januarizitting een rapport over het ambt klaar liggen waarin dezelf de punten ter sprake komen. BRUSSEL (ANP) Circa 100 man van de Belgische rijkswacht hebben gistermiddag in de Brusselse gemeente Vorst een einde gemaakt aan een wilde staking van buiten landse arbeiders in een montagefa- briek van Citroën. De staking was uitgebroken, nadat een Italiaanse arbeider was ontslagen die overplaatsing naar een ander deel van de fabriek had geweigerd. Nadat onderhandelingen waren mis lukt en geen gevolg was gegeven aan een ultimatum van de directie aan stakers, die werkwilligen de toe gang tot de fabriek beletten, greep de rijkswacht op verzoek van de di rectie in. In totaal zijin bij de politie actie, waarbij zich overigens geen in cidenten voordeden, een 75-tal aam- houdingen verricht. Stakers hebben verklaard, dat de directie de Italiaanse arbeider wilde overplaatsen om hem te scheiden van een makker, die evenals hij als een opruier werd beschouwd. (Van onze pari. redactie) DEN HAAG De A.R.-radikalen gaan praten met de P.v.d.A. over allerlei politieke kwesties behalve over de P.v.d.A. en de K.V.P. Dit laatste heeft de P.v.d.A. al bij voor- baat afgesneden. De ontmoeting blijft voorlopig beperkt tot een in formeel overleg. Het eerste misverstand is er ech- ter al. De A.R.-radikalen hadden het eerste gesprek met de socialistische delegatie op vandaag, donderdag 20 november, genoteerd. De P.v.d.A. Het weten, dat beide groepen op dinsdag 25 november een eerste ge sprek hebben. Ik mijn gas enlicWea n en ik doe et betaalcheques m te me vroeger11 et Ministerie va® Cultuur, Re latie en Maatschappelijk Werk zal d jaar meer geld uittrekken r letterkundigen, om het hun «gelijk te maken meer tijd te be leid.aan scheppende letterkundige (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG/DEN HAAG Gisteravond is bekendgemaakt dat de enkele honderden gedupeerden van de mijnexplosie in Zierikzee (schade ruim 1 miljoen) waarschijn lijk geen uitkering uit het rampen fonds zullen ontvangen Inmiddels heeft de commandant van de Binnenlandse Hulpverle ningsdienst, de heer J. Tammes, iedereen die in zijn tuin of in huis voorwerpen heeft die lichtvaardig als „ongevaarlijke projectielen" wor den beschouwd, aangeraden zich met de politie in zijn woonplaats in ver binding te stellen. De Binnenlandse Hulpverlenings dienst, die zich bezighoudt met het onschadelijk maken van sinistere oorlogsherinneringen, heeft na de fatale ,klap' in Zierikzee een half dozijn verzoeken tot controle van oude zeemijnen gekregen. In één geval bevatte een overjarige zee mijn, in een apart, nooit opgemerkt vak, nog een gevaarlijke springla ding. De heer J. Tammes: „Vooral langs de kust treft men nog tal van oude zeemijnen aan, die als bloembak in de voortuintjes staan te pronken". Er blijken zelfs mensen te zijn die aan een oude zeemijn een moderne bestemming willen geven, door er een barbecue van te maken. Zij bo ren gaten in de bodem, bevestigen een rooster in het grote gat aan de bovenzijde en stoken de mijn vervol gens warm met behulp van houts kool, waarmee zij van de zeemijn feitelijk een kacheltje maken. „Treft men", aldus de heer Tammes, „een zeemijn die in een verborgen vak nog explosieven bevat, dan eindigt de eerste barbeene-maaltijd in een vreselijk drama". „Even gevaarlijk zijn' aldus de commandant van de BHD. „sommige mortiergranaten, die tot schemer lamp zijn omgebouwd, Men kan een projectiel nooit vertrouwen, tenzij door deskundigen is vastgesteld dat het absoluut veilig is". Hij raadt be zitters van dit soort siervoorwerpen dan ook aan. bij de geringste twijfel de politie te raadplegen, die op haar beurt de BHD zal inschakelen. „Ik hoop dat het fatale gebeuren in Zierikzee de ogen van de mensen weer eens heeft geopend", aldus de heer Tammes. (ZIE OOK PAGINA 3) LAGOS (Reuter) Militairen hebben het vuur geopend op een me nigte burgers te Moesjin, een dicht bevolkte voorstad van de Nigeriaanse hoofdstad Lagos. Volgens de eerste ooggetuigeberichten zijn minstens drie mensen gedood en verscheide- nen gewond. Het schieten begon, nadat burgers winkels hadden geplunderd. Zij zou den ook enkele huizen in brand ge stoken hebben. De reden voor de onlusten is nog niet geheel duidelijk. Volgens som mige berichten werden burgers woe dend toen militairen openbare ver voersmiddelen wilden opvorderen. Een in Polen wonend Neder lands gezin wil terug. Maar de Poolse autoriteiten verhinderen dat. Pagina 3 Een van de Zeeuwsch-Vlaamse spoorlijnen is een springleven de industrielijn. Pagina 5 B. en W. van Middelburg lopen voorop bij verzoek om inspraak bij burgemeestersbenoeming. Pagina 7 Consumentenorganisaties ten spijt neemt de macht van de grote ondernemingen steeds toe. Pagina 11 Nederlandse dienstplichtigen kneusjes. Pagina 17 Tachtigiarige houdt spieren van bejaarden soepel. Pagina 19 München nu al in de ban van Olympische Spelen 1972. Pagina 21 Zeeuwse wielersportliefhebbers hoorden van Amsterdammers hoe zij de jeugd moeten opvan gen. Pagina 23 De Steenbergse atlete Adri van Drunen hard op weg naar de top. Pagina 23 Roep om toneelvernieuwing lijkt loze kreet. Pagina 25 IN EEN MONTAGEFABR.IEK van Citroën te Vorst bij Brussel is een wilde staking van circa duizend, meest buitenlandse arbeiders uitge broken. Zij protesteren tegen het ontslag van een Italiaanse kameraad, die geweigerd had een andere plaats aan de lopende band te aanvaarden. AAN ONZE ABONNEES. In verband met de voortgezette kostenstijgingen heeft het mi nisterie van Economische Zaken de Nederlandse dagbladen toe gestaan een bescheiden abon nementsprijsverhoging toe te passen. Ook wij ontkomen niet aan de noodzaak van deze vergunning gebruik te maken. Dientenge volge zijn onze abonnements prijzen ingaande 1 december 1969 als volgt vastgesteld: per week ƒ1,18 incl. 2 ct. incassokosten per maand 5,10 incl. 7 ct. incassokosten per kwartaal binnen verspreidingsgebied 14,75 excl. incassokosten. Overige prijzen op aanvrage. De Directie. (ADVERTENTIE) OLGA PERFOLATEX matras super aktiverende nachtrust

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1