Gevaar voor kabinet- e Jong verdwenen Bloedspoor kan van hond zijn BESTEM Mi-loclc Paola Rossi Veel hangt nog af van socialisten V anmiddag wandeling op de maan Koon achtervolgt vader tot op het bureau Tandaag in KONINGIN ZIJN LIJKT ME ZO INGEWIKKELD J.Kennedy overleden LUITENANT SCHULDIG AAN MASSAMOORD NIEUW GEGEVEN IN CARNAVALSMOORD ANTWOORD Mr.Couwcnberg bedankt voor KVP-commissie GEEN STAP TERUG in ZEELUI ZOEK Winnaar no. 121.809 in het Chevron kleurenspel Middengroep katholieken verenigen zich In de Kalverstraat 42 in Amsterdam Feijenoord- AC. Milan en PSY-Roma heide op t.v. Felicitaties van 40.000 kinderen 99 f 1000,- len. krijgen ook privé-reke- ren. Je laat nd een vast ng over- 109e jaargang no 26280 iDiïlE VOOR ZEELAND Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341. Postgiro 1114111 woensdag 19 nov. 1969 WEERBERICHT Minder koud Zware bewolking met tijdelijk re gen. Later wisselende bewolking met buie». Krachtige tot harde wind. Minder koud. „rnr-cM r^o 7i n\/Fi ctp a at 96 tel 6850 oosterhout, arendstraat 14, tel. 4957 goes, klokstraat 1, tel. 8030 hulst, steens! raat 14, tel. ,NTOREN: roosendaal, molenstraat 45, tel. 37150 bergen op zoom, zuivelstraat 26, iel, obou BIESHEUVEL .R.-FRACTIE VERDEELD 100% nylon, aring en echte ipuchon. <eymode! in poolvaste en Schuttersveld-) rtodem an velours jumpsuits van tricot. ppe tiener- irig „bont". ■tieve heup- ele vistram 9ar' ;r) jackets. n en stoffen. M 3 en warme p"e i originele Bof9 >7. loderne modellen aal voor tieners- (Van onze radio- en t.v.- redacteur) HILVERSUM De N.O.S.-te- evisie zal op woensdag 26 no vember zowel de wedstrijd 'eijenoord - AC Milan, die in .Rotterdam wordt gespeeld, als de in Eindhoven te spelen wed- itrijd PSV - AS Roma recht reeks via de televisie uitzen- jen. Omdat de wedstrijden elkaar gedeeltelijk overlappen (de wed strijd in Eindhoven begint om halt' acht en die in Rotterdam kwart over acht), zal een inte grale uitzending van beide duels niet mogelijk zijn. Daar om zal in het half uur tussen half negen en negen uur, waar in zowel in Eindhoven als in i Rotterdam gevoetbald wordt, tussen beide stadions geschakeld i worden. In overleg met de betreffende clubs heeft de NOS-televisie voor de uitzending tussen 19.25 en 22.00 uur via Nederland 1 het volgende schema vastgesteld: 19.25-20.15 uur: eerste helft PSV - AS Roma. .15-20.30 uur: eerste kwartier Feijei.oord - AC Milan. 20.30-21.00 uur: afwisselende heelden nit. Rotterdam en Eindhoven, waarbij het inte ressante spelverloop de keuze der beelden zal bepalen. 21.00-21.15 uur: laatste kwartier van PSV - AS Roma. 21.15-22.00 uur: tweede helft van Feijenoord - AC Milan. (Van een onzer verslaggevers) BREDA Een dag na de behandeling van de „Bredase carnavalsmoord' voor de rechtbank te Breda is plotseling nog een nieuw element aan de zaak toegevoegd. Gisteren hebben overburen van verdachte André van B. (21) tegenover de politie verklaard dat op de dag van de ontdekking van de moord (17 februari) hun hond met een bloedende poot de straat is overgestoken en wel vanaf het trottoir voor de woning van Van B., die op nummer 26 woont. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De correctie op de loon- en inkomstenbe lasting, die mr. B. Biesheuvel in oktober reeds bij de alge mene beschouwingen in de Tweede Kamer had aangevoch ten, heeft nu tot een verdeelde opvatting in de AR-Tweede- Kamerfractie geleid. De voorstellen van minister Witleveen van Financiën, om deze correctie (in feite verlaging) van 900 miljoen gulden totaal te ver delen in 600 miljoen gulden voor volgend jaar en 300 miljoen gulden voor 1971, liad de AR-fractie vorige maand al afgewezen. Volgens fractievoorzitter Biesheuvel is, zoals gisteren gemeld, een fifty-fifty- verdeling over twee jaar veel beter, mede met het oog op een solide dekking van de rijksbegroting 1970 en voor de bestrijding van de inflatie. Gisteren werd in de Tweede Ka mer bekend, dat zijn fractie niet1 meer achter hem staat. Volgens de algemene opvattingen zouden name lijk vier A.R.-Tweede Kamerleden stemmen tegen een amendement van hun fractiegenoot-Kieft om de cor rectie twee keer voor de helft toe te passen. Dit amendement zal vandaag ingediend worden, nadat de Tweede Kamer gisteren met de behandeling van het pakket belastingvoorstellen begonnen was. Met de verdeelde houding van de A.R. is, naar politiek Den Haag gis teravond aannam, ieder gevaar voor het kabinet-De Jong verdwenen. Hoewel vanmorgen enkele ministers, die direkt met het pakket belasting maatregelen van minister Witteveen te maken hebben, toch nog overleg zouden plegen voordat de minister van financiën vanmiddag de Tweede Kamer zal antwoorden. Na het antwoord van prof. Witte veen zal echter pas duidelijk worden, hoe de politieke kaarten in de Tweede Kamer over het pakket be lastingvoorstellen precies liggen. De kans is namelijk bijzonder groot dat Hoofdinspecteur L. F. Verhagen van de Bredase politie deelde ons gisteravond desgevraagd mee dat de politie deze nieuwe gegevens nader op waarheid onderzoekt ,Het is nog- 1|L vreemd dat dit nu pas te berde komt.^ Maar het is niet te verwaar- rflozen", aldus de heer Verhagen. Het bloedspoor in de sneeuw over de straat tegenover het huis van Van BB' k baandag voor het eerst door dp officier van justitie, mr. K. M. A. .den HAAG (ANP) De voor zitter van het Democratisch Centrum Nederland, mr. dr. S. W. Couwen- berg en de heer A. J. Copray, lid van de KVP-fractie in de Eerste Ka mer, hebben bedankt voor het lid maatschap van de commissie-duide lijkheid van de KVP waarvan zij na mens het DCN een stroming in de KVP deel uitmaakten. Zij de den dit vanwege de ontoelaatbare wjjze waarop de partijleiding van de •VP zich bij herhaling heeft ge lengd in het werk van de commissie. I'hijssen, ter sprake gebracht. Dit spoor was ontdekt door twee kinde ren uit de Heilaarstraat. Op die plek nad de politie eerder niets gezien. Tijdens de rechtbankzitting is rui me aandacht besteed aan de aanwe zige bloedsporen in de sneeuw. In ie lezing van de officier van justitie <.üu verdachte Van B. het spoor ge maakt hebben toen hij de straat overstak om te kijken of zijn vader al wakker was. Deze nieuwe ontwikkeling laat een heel nieuw licht schijnen over de bloedsporen, die in deze zaak een belangrijke rol spelen. Er zijn twee sporen, één, dat loopt van het pand nr. 26 naar pand nr. 34. Verder was het met terug te vinden, omdat de stoep voor pand nr. 36 reeds was ge veegd, toen de politie arriveerde. Daarnaast is er een spoor, dat van nr. 2b naar de overkant loopt. Wanneer het spoor inderdaad door ie gewonde hond zou zijn gemaakt, zou dat betekenen, dat de hond door de Heilaarstraat is gelopen van nr. 34 (of 36) naar nr. 26 en daar de straat is overgestoken. Overigens is indertijd niet vastge steld kunnen worden wie of wat het "■fkomstig was. omdat het bloedspoor in de sneeuw lag, waardoor exacte analyse onmogelijk was geworden. (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON De Amerikaan se legerleiding zal naar verwachting deze week beslissen, of een proces zal worden aangespannen tegen eer ste luitenant William Calley uit Mi ami (zie foto) die een honderdtal Zuidvietnamese burgers vermoord zou hebben, zo is uit welingelichte bron vernomen. De moorden, waarbij ook een ser geant was betrokken, zou verleden jaar in de stad Kwang Ngai zijn ge pleegd. Sinds maart is een onderzoek gaande tegen luitenant Calley. In september werd hij beschuldigd van moord op een niet nader genoemd aantal Vietnamese burgers. Sergeant David Mitchell, die dien de in de eenheid van luitenant Calley tijdens de beweerde massamoord, is verleden week in staat van beschul diging gesteld. Hij bevindt zich nu in Fort Hood te Texas. De legerleiding heeft geen details over het incident willen geven, en een woordvoerder van het ministerie van defensie weigerde commentaar op de beschuldigingen tegen de twee. UTRECHT (KNP) Een aan zienlijke groep van katholieken, die zich noch thuis voelt in conserva tieve bewegingen als „Confrontatie" en het „Michaellegioen", noch bij ex treem progressieven, wil komen tot de oprichting van nationale en plaat selijke raden. Deze raden zouden dan het platform moeten worden voor die katholieken, die de vernieuwing es sentiële noodzaak vinden, maar die de band met het verleden niet wil len verbreken of tot extremiteiten vervallen. Het is de bedoeling, dat deze groep zich binnenkort aan de katholieken van Nederland presenteert. (Van onze redactie buitenland) HOUSTON De bemanning van de Apollo-12 heeft gisteren haar laat ste grote rustpauze voor de landing op de maan gehouden. Om 23.00 uur gisteravond begonnen de voorberei' dingen voor de maanlanding. Voor vandaag staat het volgende op het programma vam de astronau ten van de Apollo-12, nadat Conrad en Bean om 01.21 uur in de maan- sloep Intrepid waren overgestapt: 05.16 u. de maansloep maakt zich los van de Yankee Clipper, 06.45 u. de maansloep gaat in een andere baan om de maan, 07.42 u. de maansloep begint aan de afdaling, 07.53 u. maanlanding in de Zee der Stormen, 11.55 u. astronauten openen luik, 12.09 u. Conrad zet voet op de maan 12.36 u. Bean voegt zich bij Conrad op de maanbodem, 12.47 u. het planten van de Ameri kaanse vlag, uitpakken van de tech. nische apparatuur, 14.55 u. Bean gaat terug in de maan sloep, 15.15 u. Conrad volt Bean (einde eer ste maanwandeling, morgen volgt een tweede). Nederland 1 geeft vandaag op de t.v. van 7.00 tot 8.15 een rechtstreek se reportage van de maanlanding, om 11.15 tot 15.45 rechtstreekse repor tage van de maanwandeling. DE ROOIAKTIE van de regering, waardoor fruittelers een premie per hectare en per boom kunnen krijgen als ze hun fruitbomen rooien, zal bin nen twee jaar een vermindering van de oppervlakte fruit van 30 tot 35 procent hebben teweeggebracht. (Van onze correspondent: GRONINGEN In he bureau van de Groninge gemeentepolitie hebben ziel v gisternacht enkele wilde to neten afgespeeld waarbij di 20-jarige E. P. uit Gronin gen zijn 55-jarige vader mei een mes wilde doodsteken - maar daar op het laatste nippertje door een aantal politieagenten vanaf kon worden gehouden. De jon geman kon onmiddellijk ii het bureau blijven, ver lacht van poging tot dood •lag. De vader werd later ii >et Academisch ziekenhui ehandeld. De zaak had een al maan len slepende voorgeschie- lenis. Vader P. bleek se dert mei in een echtschei- tingsprocedure gewikkeld, naar desalniettemin zocht hij regelmatig zijn vrouw >p, waarvan hij gescheidei eefde. Dit tot ongenoeger ran de vrouw en de bij haai nwonende zoon. Gisternacht was het weet iovei- Nadat de vrouw en de zoon op langdurig bonsen en bellen van de vader geen gehoor gaven, sloeg de man ten lange leste een ruitje in en verwondde hier bij zijn hand. Met een slag aderlijke bloeding snelde hij naar het politiebureau om zich daar te laten verbin den; dat geschiedde in de hal van het bureau. Op het moment dat de agenten de man behandel den, stormde echter de zoon de hal binnen. Hij greep een mes uit zijn zak en wilde daarmee zijn va der, die nog door een aantal agenten omringd was, ste ken. De agenten konden nog net voorkomen dat de jongen de vader in de rug raakte. Het bleef bij een lichte steek. De politie overmeesterde de jongen en sloot hem De vader werd naar Academisch ziekenhuis van Groningen gebracht. Na af loop van de behandeling werd hij op het bureau na der verhoord. de socialisten die overigens tegen iedere belastingcorrectie zijn, zoals de socialist Berg gistermiddag ver klaarde, toch met het amendement- Kieft zullen meegaan, alleen al om het kabinet-De Jong in moeilijkheden te brengen. Volgens de socialisten is het in ieder geval beter 450 miljoen belas tingcorrectie in 1970 te moeten aan vaarden, dan 600 miljoen gulden, ook al omdat een groot deel van een re geringsfractie als de A.R, dan uit de regeringsboot zou kunnen vallen. Het pakket belastingvoorstellen van minister Witteveen heeft tot doel een behoorlijke dekking vooor 1970 te verkrijgen. Bovendien moet de correctie van de loon- en inkomsten belasting ertoe leiden, dat het reëel besteedbaar innkomen in 1970 met 2,5 procent kan stijgen. Daarom ook heeft de regering totnutoe hartstoch telijk vastgehouden asm de verdeling 600 miljoen300 miljoen gulden. De socialisten bestreden de nood zaak gistermiddag hiervan, D'66 nam het voorstel van de A.R. om vol gend jaar 450 miljoen gulden uit te trekken voor deze correctie over. De K.V.P. en de C.H.U. verklaarden zich met de 600 miljoen gulden van minister Witteveen akkoord, terwijl de liberale fractie nogmaals nadruk kelijk verklaarde de 600300 miljoen gulden van minister Witteveen als een uiterste grens te beschouwen. De liberalen doen geen stap meer terug, aldus de heer Portheine aan het adres van de A.R.-woordvoerder Kieft. Wethouder van Hontenisse niet eens met streekplan voor oos telijk Zeeuwsch-Vlaanderen. Pagina 2 Studiegroep schrijft Kamerleden opnieuw krachtige argumenten tegen afsluiting Oosterschelde. Pagina 3 Bevelandse liberalen uiten krasse kritiek op industrialisatie plannen. Pagina 7 Belangrijkste Franse litteraire prijs voor een gewezen collabo rateur. Pagina 9 Het bankloket van de toekomst: schakel tussen cliënt en com puter. Pagina 11 Hogere ambtenaren willen nog dit jaar meer loon, maar Bre dase ARKA-afdeling pleit vooral voor laagst betaalden. Pagina 13 Eerst blazen, dan zitlen: Ita liaanse vormgeving van ons meubilair. Pagina 15 Nieuwe tennis-direeteur vindt dat we Okker nu maar eens moeten vergeten. Pagina 17 Op 16 december gaat in Hulst de sporthal open, wat voor de handbalvereniging Hontenisse een zegen is. Pagina 19 Fantasio: Knip je haren en gooi die rommel van je nek. Pagina 23 Koningin Juliana temidden van haar jeugdige gasten. UTRECHT (ANP) „Beste koningin ik ben erg trots op u want die andere zijn veel ver waander (andere koninginnen en koningen)". Dit huldeblijk is af komstig van de elfjarige Crétien uit Meerssen, een van de 40.000 kinderen die de koningin bij haar zestigste verjaardag een kaart schreven. Dat gebeurde in het ka der van de felicitatiekaartenactie van het Nationaal Jeugdzorg fonds. De voorzitter van het fonds mr. S. A. C. Begeer, bood koningin Juliana gistermiddag op paleis Soestdijk met een delegatie van 22 kinderen (een jongen en een meisje uit elke provincie) de al bums met de kaarten aan. De waarde van de bijgeplakte postzegels, bijna 60.000, komt ten goede aan het N.J.F. Een land regeren lijkt heel veel kinderen een moeilijke zaak, zo als wel blijkt uit de opmerkin gen op hun kaarten: „Ik wil niet graag koningin zijn, want dat lijkt me zo ingewikkeld". „Ik vind het helemaal niet leuk om koningin te zijn. Dan ben je zo voornaam". „Hoe vind u regeren en hoe laat staat u op?". „Ik vind het een hele prestatie voor een koningin om met haar 60ste verjaardag nog door te gaan te regeren, ik geloof niet dat vele dat presteren". En „Is het nou niet naar om konin gin te zijn?". „Ik hoop dat u nog veel jaar tjes mee kan als koningin", schreef Jaap (10) uit Rilland Bath. Arnold (9) uit Rotterdam dacht ook in die richting: „Ma jesteit, u hebt de 60 bereikt, maar houdt uw moed aan want dan be reikt u de 70". Nog verder vooruit keek Michel (8) uit Den Haag: „U ,bent nu 60 jaar geworden. Nog 40 jaar en dan bent u 100 jaar. En dan komt de burgemeester". „Straks kan u rustig aan gaan doen", belooofdc Anita (10) uit Den Haag en Judith (8) Uit Nij megen vroeg: „Gaat n nouw over 2 jaar met pensioen?". Een wijs gerige opmerking van Jan-Kees (9) uit Oost-Kapèlle: „Ik ben blij dat ik nog geen zestig ben, maar misschien bent u wei blij dat u geen 9 bent". Willem uit Rotter dam bekeek het van de praktische kant: „Ik ben een zesde deel van u, 10 jaar dus. Het is jammer dat u op een woensdag jarig is, want nu hebben we maar een halve dag vrij". (Van onze redactie buitenland) HYANNISPORT Joseph P. Ken nedy, de vader van wijlen president John F. Kennedy en wijlen senator Robert Kennedy, is gisteren in Hyan- nisport, Massachusetts, overleden. Hij is 81 jaar geworden. (Zie voor levensbeschrijving pag. 13 (ADVERTENTIE) ROTTERDAM (ANP) Tijdens een kort bezoek van het Oostduitse passagiersschip „Fritz Heckert" zijn maandagavond vier bemanningsle den van dit schip van boord gegaan en niet tijdig teruggekeerd voor het vertrek. Bij het Westduitse consulaat in Rotterdam neemt men aan dat de vier de korte stop in de Maasstad hebben gebruikt om naar West- Duitsland te vluchten. De Heer J. W. Th. van Leuteren Hertenlaan 27 Arnhem. Totaal 187.278 prijzen ChCVrOll van f 1,- t/m f1000,-. f Tank bij Chevron en win zo'n prijs. vindt u Paola Rossi waar het zo goed kiezen is uit de grootste juwelierscollectie van Amsterdam Amsterdam Kalverstraat 42 vlak bij de Dam

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1