DE PROESTENDE PIANIST ACHTER TOON HERMANS IS HET LACHEN VERGAAN Govert wacht nog steeds Toon Kinder-televisie is volwassen ÜS 1 >1 kijk naar Wrak luister naar Lucky Luke: in de rechter De Dromen- diefstal ifSl Jaargetijden NEDERLAND I NEDERLAND II BELGIë (Nederl.) BELGIë (Frans): DUITSLAND I: DUITSLAND II: r SUSKE en WISKE 20 DE STEM VAN DINSDAG 18 NOVEMBER 1969 Zo tekende Toon zijn grote vriend Goof. (Van onze showredactie) DEN HAAG Govert van Oest lacht niet meer, althans niet meer elke avond. Twintig jaar lang reisde hij met de one-man- shows mee als de proestende pia nist achter Toon Hermans. Hij schaterde het uit om de moppen van de meester en Toon ging prat op zulk een grage lacher. Wat zou Toon geweest zijn zon der zijn Mediterranée, zijn bal lonnetjes en de stoel van zijn zus ter? Meermalen heeft Toon het onverbloemd tegen Goof gezegd: „Goof, je bent zoveel als een meubelstuk. We kunnen niet bui ten elkaar". Toch is het nu plot seling afgelopen. Toon ging met zijn show naar Gent en Antwer pen en nam twee andere pianis ten mee. Govert zit nog steeds te wachten op een telefoontje van Toon. Officieel is er nooit een punt gezet achter de mede werking. Niet begrijpend zit Goof zijn tijd te doden in zijn Haagse huis aan de Isingstraat, waarvan Toon zei, toen hij er eens kwam: „Mooie naam, I sing- street." Het is net als een tram, die plot seling stilstaat, dan schiet je naar voren. Zo heeft Govert van Oest de ze moedwillige verlating aangevoeld. Hij weet nog precies, wanneer hij voor het laatst is opgetreden met Toon. Dat was op 19 november van het vorige jaar in Eindhoven. Het staat in de plaatselijke krant, die be waard wordt bij de grote hoop pro gramma's van shows, die Goof heeft volgepropt met muzikale monument jes. Op die stapel rusten ook ge schenkboeken van Toon en foto's met opschriften: „Voor Goof, ik weet geen betere" en „Voor Govert, de voortreffelijke vakman" en „Voor mijn eminente vleugeladjudant Go vert, de man waarmee ik niet alleen goed, maar ook bijzonder prettig sa menwerk. In dank, Toon Hermans." Govert van Oest heeft in de loop der jaren al die papieren herinnerin gen in een kartonnen doos gestopt en verder geen tijd gehad om er zich vaak in te vermeien. Hij moest weg, door het hele land heen. achter de grote meester aan, gieren om diens grappen. Dat heeft hij altijd oprecht gemeend. Als tweede man in een show moet je natuurlijk niet achter de piano gaan zitten alsof het je niet interesseert. Je moet de eerste man achtergrond geven. Je lacht, dat hoort erbij. Maar Goof vindt Toon zo'n grandioze vent, dat hij er niet om uitgelachen kwam. Een keer is Goof zelfs proestend achter de piano vandaan gelopen. Snikkend van ple zier verdween hij in de gordijnen met een zakdoek voor zijn mond. Dat heeft Toon niet leuk gevonden en dat heeft Govert dan ook nooit meer ge daan. Dat vindt Govert een duide lijke zaak. Je moet niet belangrijker willen zijn dan de eerste man. Op hem dient alle aandacht te vallen. Dit incident is natuurlijk al lang vergeten en vergeven. En speelt he lemaal geen rol in wat er nu is ge beurd Ja, Goof geeft toe. dat hij kortgeleden tegen Toon heeft ge zegd, dat hij het wel eens wat rus tiger aan wilde doen. Hij werd uit eindelijk ook al 62 Maar daar heeft hij niet mee bedoeld, dat hij ermee op zou houden. Natuurlijk niet. Daar was trouwens geen enkel misverstand over, want Toon zei toen, dat ook hij na toe was aan een stukje rust. Dat zijn ongeveer de laatste woorden ge weest. Govert is na die laatste avond gewoon naar huis gegaan. Normaal kreeg hij na verloop van tijd een te lefoontje van Toon om weer eens te komen praten over het nieuwe pro gramma. Govert werd wel ongerust, toen de rinkel van de telefoon steeds langer uitbleef, maar wie denkt er nu aan, dat trouwe Toon Je na 20 jaar samenwerking gewoon vergeet. Govert wil er geen drama van ma ken, maar het was natuurlijk niet niks, toen hij op een goede dag las, dat Toon wel eens een andere sound in zijn show wilde en dat hij daarom twee andere pianisten had genomen, Cor Cools en Rinus van Galen, beste collega's, hoor, maar een andere sound? Zodoende dwalen de gedachten van Govert nu terug. Naar het grijze ver leden zijn bioscoopwerk in de crisis jaren na zijn opleiding aan het Kon. Conservatorium, zijn begeleiding van Josephine Baker, Mistinguet, Johan Heesters, Nap de la Mar, Richard Tauber en Lucienne Boyer, Later naar Sleeswijk en het Thea ter Plezier van Floris Meslier. Daar stond toen een conferencier, een jon geman, die met een praatje het pu bliek tussen de bedrijven door bezig hield. Govert had nooit van hem ge hoord, maar stond ook met zijn oren te klapperen, toen deze jongeling eens vijf kwartier aan een stuk het pu bliek bezighield, dat niet bijkwam van het lachen. Toon Hermans. Annie van Oest, de vrouw van Go vert zegt: „We hebben hem nog ge kend als een knulletje, een gezellig jong" en zij laat een foto van een heel jonge Toon zien. Dit knulletje is later Goofs grote meester gewor den. Dat begon in 1955 met de eerste one man-show „Voor u. Eva". Goof begeleidde Toon niet alleen op de piano, maar ving hem ook helemaal op voor het componeerwerk en het arrangeren van de muziek. In Toon zelf welden de melodietjes op, die Goof op schrift vastlegde, vervol maakte, er leuke loopjes in weefde en vooral harmoniseerde, waarvoor hij een speciale opleiding heeft ge had. Dat deed hij ook voor Toons mislukte film „Moutarde van Son- aansee". Tot lang na Tien-Toon droeg Govert door heel Nederland de mu zikale sleep van Toon, maar ook ver daarbuiten, in Hamburg, München, Wenen en zelfs Canada. Waarom hebben Toon en Goof het zo lang met elkaar uitgehouden? Enkel en alleen omdat Govert geheel overeenkomstig zijn persoonlijke op vattingen buiten het werk om nooit contact heeft gezocht met Toon. Hij is nooit in diens kleedkamer ge weest. Ook niet bij hem thuis. En el ke avond na afloop van de show, waar ook in het land. zei Goof niet meer dan: Dag Toon. Al dat per soonlijk nagepraat op de vlotte toer van jongens onder elkaar is allemaal niks gedaan, vindt Goof. Het gaat om de artistieke samenwerking, waarover Cor v. d. Lugt Melsert schreef in een recensie: „Pianist Go vert van Oest verstaat de kunst van het actieve meedoen met de artiest. Dat stempelt hem zelf tot een ar tiest." En toch bestaat Goof nu ineens niet meer voor Toon. Rond de jaar wisseling was er nog een brief met de allerhartelijkste wensen voor het nieuwe jaar en in april kwam er nog een brief van Toon, dat hij er iets voor voelde om samen met Goof een jubileumvoorstelling te geven, maar deze mocht niet het karakter hebben van een afscheid. Onlangs liet Toon weer van zich horen. Goof moest maar eens naar het Hilton- hotel in Amsterdam komen om wat uit te praten. Maar daags tevoren kreeg Govert een telefoontje van Toons manager: De afspraak kon niet doorgaan. Er zou wel een finan ciële regeling getroffen kunnen wor den Govert van Oest heeft het ge voel aan het lijntje gehouden te zijn. Hij heeft twintig jaar allerlei aanbie dingen afgeslagen om voor Toon te kunnen blijven werken. Dat doet hij nu nog. „Ik blijf wachten op Toon", zegt hij. „Als hij wil, ga ik onmid dellijk weer aan het werk". Govert moet natuurlijk wel zijn el lende kwijt. Hij liet een caravan op de Veluwe zetten. Hij en zijn vrouw kochten fietsen. Ze hadden het in geen twintig jaar gedaan, maar het ging goed en in de vrije natuur kwam hij weer helemaal tot rust. De vra- Govert van Oest: nu lachen om de herinneringen. gen bleven. Heeft Rietje Hermans, de vrouw van Toon, die ook de regie van de huidige show voor haar reke ning heeft genomen Toon ertoe over gehaald om met andere pianisten in zee te gaan? Wie zal het zeggen, zo lang Govert het juiste antwoord niet weet? Govert van Oest heeft Toon mee geholpen om het publiek aan het la chen te krijgen en te houden. Dit te weten schenkt hem diepe bevredi ging. Maar hij wil weer het creatieve werk doen zoals hü altijd voor Toon gedaan heeft. „En ik ben een theater, man, een drentelman. Ik kan niet elke avond thuis zitten". Govert van Oest zet uit zijn verzameling een operaplaat op, waarvan de parelende zang en muziek stereo opruist uit geluidszuilen in de verschillende hoe ken van de huiskamer. Op de Veluwe is het te koud geworden om er ver getelheid te zoeken van zijn pijn om het gemis Daarom schept hij de theatersfeer driedimensionaal in zijn eigen huiskamer. Maurice Chevalier hield het 25 jaar uit met zijn eigen pianist. En daarom zou nu voor Goof het mooiste geluid zijn, opwekkender dan welke muziek ook, de lelijke rinkel van de telefoon; telefoon van Toon. (Van onze showredactie) HILVERSUM Zo slecht als het vaak gaat met de televisiese ries, die de vaderlandse omroe pen voor hun volwassen kijkers op de buis zetten, zo florissant gaat het met de kinderseries. „Ja zuster, nee zuster" is daar een voorbeeld van en vergeet ook de Fabeltjeskrant niet. Allebei top pers en dat niet alleen voor het jeugdige publiek. Bij dit alles is nu ook Oebele gekomen, een KRO-produktie, waarvoor deze omroep vorig jaar Bram van Er- kel benaderde.' Een amusant kin derprogramma was de opdracht en Van Erkel schiep het kleine dorpje Oebele en samen met pro ducer René Sleven en componist Joop Stokkermans toog hij aan het werk. „Oebele" is nu aan zijn tweede seizoen bezig. Iets waarvan bovenge noemde Oebele-mensen niet hadden durven dromen. „Oebele" bleek een voltreffer met twee grammofoonpla ten vol Oebele-liedjes en een Edison- toekenning. Dat succes is voor een niet onbe langrijk deel te danken aan de twee hoofdpersonen uit Oebele, Koen de Graaf en Aagje Ritsema, respectie- en Wieteke van Dort. Willem Nijholt, nu acteur bij de 'Nederlandse Comedie, vindt Oebele daarom zo interessant, omdat het hem als acteur de gelegenheid geeft weer eens ander werk te doen. Door dat je zo vaak moet switchen van het grote toneel naar zo'n serie en daarna weer ander werk, vermijd je het gevaar dat je op routine gaat werken. Willem Nijholt (Koen) en Wieteke van Dort (Aagje) die „Oebele" presenteren. Naast het werk in Oebele heeft Nijholt nu ook nog een rol gekregen in een Duitse televisiefilm waarin hij een popidool gaat spelen, zodat hij zijn mening over het vele afwisse lende werk, dat een acteur zo nodig heeft, in praktijk kan brengen. Naast Willem Nijholt als Koen slaat Wieteke van Dort als Aagje. Nijholt en Wieteke hebben al meer naast elkaar gestaan en wel in „Ro meo en Julia", dat het Nieuw Rot terdams Toneel een vorig seizoen heeft uitgebracht, maar dit werk in Oebele is heel wat anders. „Vaak vragen collega's van mijWaarom doe je dat nou? Ik snap niet wat je in zo'n kinderserie ziet. Maar dan ben ik het niet met ze eens. Ik ge loof dat het spelen in een kinder stuk net zo belangrijk is als het spe len voor volwassenen. Misschien komt dat door mijn tijd, die ik bij Arena/Nieuwe Komedie heb door gebracht, maar ik heb altijd ge merkt dat kinderen reuze kritisch zijn. Je moet tegen kinderen niet proberen om een gemaakt toontje aan te slaan, want dat hebben ze zo door. Daarom is iedereen in Oebele velijk gespeeld door Willem Nijholt zo gewoon en dat is het fijne, daar van." Wieteken van Dort zou graag meer televisiewerk willen doen, „als dat maar niet zou inhouden, dat ik mijn werk voor het theater er voor zou moeten opgeven, want dat zou ik niet willen. Maar televisie is zo heel an ders en ik geloof, dat als Oebele eens zou stoppen, dat ik dat werk zou missen. De hele sfeer is zo ge weldig en de teamgeest is zo anders dan bij een groep." Dan verklapt ze ook nog, dat ze oorspronkelijk opgeleid is voor kleu terleidster. „Vandaar misschien m'n liefde voor de kinderen en de serie waar ik in zit. Ik begrijp echt niet, dat sommige mensen op de kinder series neerzien. Ik zou het dolgraag willen blijven doen." De auteur Peter Bischel heeft In Duitsland een nogal enthousiaste pers gehad. In 1965 kreeg hij zelfs de toenmaals nogal waardevol ge achte Preis der Gruppe 47. „Zonder zijn proza experimenteel te doen zijn benadert Bischel de grenzen der taal" werd er geschreven. Het komt ons enkele jaren later bij deze in het Ne derlands vertaalde roman „De jaar getijden" wel wat overtrokken voor. De methodiek van beschrijven, waar in een wel zeer verholen analyse, leunt aan tegen de NR-technieken; hetgeen voor ons betekent een nog al vermoeiende eentonigheid. Kienin- ger, de fictieve hoofdfiguur woont op een huurkamer. Hij is een van de vele saaie, lekke, gescheurde, afge schilderde dingen van het huis. De bijna onwrikbare dingen. Er leven mensen rondom hem; er leven men sen in de wereld. Of beter, ze zijn er, doen automatisch wat er te doen is en gaan dood. Jaar(getijde) in. jaar(getijde) uit. Alleen een vakantie in Spanje en zijn verliefheid op een Engelse doorkruisen het leefschema, dat met een uiterste precisie wordt vastgelegd. De korte staccato's van deze duidelijke onduidelijkheid han gen als los zand aan elkaar en zijn te weinig interessant voor de lezer om zelf creatief met zijn geest de hi aten in te vullen. Ontegenzeggelijk bereikt Bichsel daarmee wel de dui ding van een morbide sfeer; een waas waarin men zich als lezer on zeker voelt blijven hangen. Wie zich daarmee tevreden wil stellen en ken nis wil nemen van deze schrijver zal zich mogelijk toch thuis voelen in het eentonige ritme van deze jaargetij den. Peter Bichsel: De Jaargetij den (Meulenhoff editie f. 8.90). HENK EGBERS NOS/NOT 10.45 VERKENNEN EN ONTDEK KEN 11.10 ACTIVITEITEN VAN DE NEDERLANDSE KERKEN „Het zout in de pap". 11.35 NOTRE VILLE 12.00 SLUITING NOS 18.50 DE FABELTJESKRANT (kleur) 19.00 JOURNAAL KRO 19.07 DE DWAZE WERELD VAN TOMMY COOPER Tommy in het Engelse leger. 19.32 VERSLAG OP DINSDAG 20.00 JOURNAAL NOS 20.20 GUSTAV HEINEMANN EN ZIJN MOEILIJKE VADER LAND Het licht op de Duitse presi dent Gustav Heinemann in een programma van Henk Neuman en Joost Tholens 21.10 DE WREKERS (kleur) Met Patrick Macnee als John Steed en Diana Rigg als Em ma Peel 22.00 MUSIC, MUSIC, MUSIC Show onder muzikale leiding van George Mitchell. 22.45 JOURNAAL 22.50 APOLLO 12. (kleur) De laatste gebeurtenissen rond de maanvlucht van de Apollo 12. TELEAC 23.00 SCHAKEN VOOR BEGIN NERS NOS 18.50 DE FABELTJESKRANT 19.00 JOURNAAL 19.03 SCALA AVRO 19.30 PEYTON PLACE 20.00 JOURNAAL NOS 20.20 STRANGE REPORT (kleur) Strange steekt zich in een broeinest op een universiteit. 21.10 THIS IS TOM JONES (kleur) Zang van de vroegere bouw vakker Tom Jones, nu een van de rijkste mannen in Engeland 22.00 AVRO'S TELEVIZIER 22.50 JOURNAAL NOS 14.05-15.50 en 17.55-18.55 SCHOOL TELEVISIE 18.55 ZANDMANNETJE 19.00 TIENERKLANKEN 19.30 ALLEDAG 19.50 KEURIG FRANS 19.52 ZOEKLICHT 19.57 MEDEDELINGEN 20.00 NIEUWS 20.20 CLIFF IN SCHOTLAND 20.50 HET HART 21.35 EUROVISIE Opera van Pergoiesi 22.15 VERGEET NIET TE Ltl 22.45 NIEUWS 14.00, 14.30, 15.00 en 17.50 SCBft TELEVISIE 18.15 ETINCELLES 18.30 SCHOOLTELEVISIE 18.55 LA PENSéE ET LES B MES. 19.25 VOOR DE KLEUTERS 19.30 UNE FEMME a AIMER 20.00 JOURNAAL 20.30 LIEFDADIGHEIDSOPROfi 20.40 LE POINT DE LA MéDEn 21.40 SEPTIèME ART: CEL: SAC 23.40 JOURNAAL 20.00 JOURNAAL EN WEER. BERICHT 20.30 EEN PLAATS VOOR Dm 21.15 REPORTAGE VAN DE CDU-PARTIJDAG 21.35 ALTERSGENOSSEN Tv-spel 23.05 JOURNAAL EN WEER. BERICHT 15.50 MIDDEN TUSSEN DE LEEUWEN (kleur) In de Afrikaanse wilde 16.45 APOLLO 12 (kleur) 17.30 JOURNAAL EN WEER BERICHT 17.35 WAGEN 54 BITTE MILJ Tv-serie. „Die Höhere rechtigkeit" 18.05 DIE DREHSCHEIBE 18.40 ALGaUER BOEREN. BRUILOFT (kleur) 19.10 YAO (kleur) Tv-serie. „Zakaros' piafl 19.45 HEUTE Nieuws, gevolgd door b weerbericht 20.15 DER SPORT-SPIEGEl 21.00 IHR AUFTRITT, AL f 22.05 HANDELSWAAR: ZEE HEID 22.50 JOURNAAL EN WEER BERICHT Het ma verkeer rijdt, meer a; noten. 21.10 uur KRO - De nieuwe „wreekster" Linda Thorson en haar vM® Dinsdag 18 november HILVERSUM 1 402 M Overheidsvoorlichting: 12.30 Uit zending voor de landbouw. AVRO: 12-40 Toppers van toen (gr.) 13.00 Nws. 13.11 Radiojournaal N.O.S.: 13.30 Spiegel van België: muziek en nieuws van onze zuiderburen 14.00 Stereo: Klein Chanson 14.30 Jazz uit het historisch archief. AVRO: 15.00 N ederlandse Componistenportretten Stem Dresden (1881-1957) 16.00 Nws. 16.02 Inleiding tot muziekbegrip, muzikale lez. 16.25 Belgisch klari- nettenkwartet: moderne muz. 16.45 Land der muzen: kunstkroniek 17.15 Stereo: Jazz Spectrum 17.55 Med. 18.00 Nws. 18.11 Radiojournaal 18.25 Lichte orkestmuz. met zangsolist 18.50 Paris vous parle 18.55 Voor de kinderen 19.00 Trefpunt: discussieru briek voor actuele zaken 19.30 Nws. 19.35 Vanavond: vrolijkheid, muz., act. en wetenswaardigheden 22.00 Gonk: satirisch programma. 22.30 Nws. 22.38 Med. 22.40 Radiojournaal N.O.S. 22.55 Zin - Tuig: kunstkroniek (afl. 4) 23-55-24.00 Nws. HILVERSUM 2 298 M KRO: 12.00 Van twaalf tot twee: gev. progr. (12.22 Wij van het land; 12.26 Med. t.b.v. land- en tuinbouw; 12.30 Nws. 12.41 Act.; 13.00 Raden maar14.00 Conciliepostbus 14.05 Schoolradi0 14.30 Pizzicato: muzi kaal middag-magazine (16.00 Nws 17.00 Overheidsvoorlichting: Johan nes van den Bosch, commissaris- generaal voor de Nederlandse West- indische bezittingen in de 19e eeuw. Spr. F. J. van Wel 17.10 Voor de jeugd 18.00 Stereo: Metropole Or kest: amusementsmuz. 18.19 Uitzen ding van de Katholieke Volkspartij 18.30 Nws. 18.41 Act. 19.00 Stereo' Licht ensemble met solisten 19.40 Conciliepostbus (herhaling) 19.45 Wie is in Godsnaam Jezus Christus?, lez 20.00 Klassieke en moderne kamer- muz. (opn.) 20.45 Uitgeschakeld?: een reeks beschouwingen over ou der worden en ouderdom 21.00 Ste reo Radiofilharmonisch orkest: moderne muziek. 21.30 Babel: anti kunst (sub)cultuur 22.25 Overweging 22.30 Nws. 22.38 Parlement 22.45 De zingende kerk: muzikale lez. 23.00 Kontekst: magazine waarin op de dingen wordt doorgepraat 23.30 Stereo: Jazzkwartet 23.55 Nws. N-O.- S.: 24.00-08.30 Apollo 12: i?] van de landing op de maai HILVERSUM 3 240 M Bfl VARA: 13.00 Nws. 13.03 KJ cker Show (14.00 Nws.) Wj 15.03 Drie-Draai 16.00 Nfl] Mix: 120 minuten rijp f.J (17.00 - 17.02 Nws-) 18.00 BRUSSEL NEDERLANDS» 12.00 Nws. 12.03 Gev Weerber. en SOS-berichten schippers) 12.55 Buitenla®] overzicht 13.00 Nws., dagklapper en SOS-berichtej» schippers 13.20 Tafelmuz- H.y 14.03 Schoolradio (15-00-W'ï 16.00 Nws. 16.03 BeursbenctfJ: Muziek voor orkest 1 <-™T weerber., mededelingen fflfe 18.03 Popmuziek 18.28 Paa™,. uitsl. 18.30 Franse les- J muziek 18.35 Wegwijs Lichte muz. 18.45 Sportte" >1 Taalwenken 18-55 Lichte J Nws., weerber. en act. 10 1 muz. 19.45 BeroepsbeM®. de Middenstand 19.55 Gra muziek. 20.000 Grammof"1 kroniek. 22.00 Nws., benei™» «1 tureel nws. 22.15 Gev. 0 Nws.) 23.40 Nws. 23.45-23»' van de zeeschepen. Woensdag 19 noveij HILVERSUM 1 402 VARA: 7.00 Nws. en nastiek 7.20 Socialistisct 7.23 Stereo: Lichte gramm® (7.30-7.35 Van de voorpaE O: 7.54 Deze dag- VARA- 8 11 Act. 8.20 Stereo: mofoonmuz (8.30-8.35 ten thuis, praatje voor de n 9.00 Stereo: Klassieke ff" muz. (gr.) 9.35 Waterstand» Schoolradio 10.00 Licnte. foonmuz. 10.30 Voor de r?,j Nws. R.V.U.: 11-02 Bronnen nealogisch onderzoek, o,. Kruimel. VARA: 11-32 S>» derne muz. (gr.). HILVERSUM 2 298 N.O.S. 00.00 Apollo L' 'f van de landing rp de1® 8.36 Luister uit en thuis, w tenprogramma voor de (8-30-8.32 Nws.) (9.00-9; tiek voor de huisvrouw de kleuters 9-45 Van l®85 tot I ALS u een wat „ernstiger" aan duiding zoekt voor „slecht in de slappe was zitten", verwijzen we u naar het negentiende eeuwse equi valent in dit genre: „Ik zit ijzig „Je kunt geen goede ideeën in ands hoofd doen plaatsvinden, je dat hoofd er eerst afschiet Mahatma Gandhi hei Pek dan met kos' blai een L nen wor zacl rooc

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 20