Depressie bederft pret op de kaap eheim Protestmars in Washington nog zonder incident haarwerk breda DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Vader en zoon ver dronken Priester-guerrilla dood na gevecht fINZAKE EEG: VIJFLING IN LONDEN Ijslaag Op Hollands-Diep Mr. R. mag jaar niet rijden Vandaag in DIAMANT-ROOF Buit van tientallen miljoenen VANDAAG KRITIEKE UREN; POLITIE EN LEGER PARAAT Soldaten Gebed JUNGHANS f5: terug voor uw oude wekker als unü kiest voor Junghans editie voor zeeland weerbericht zonder /ste stoffen. ns. :e grote kollektie Shetland mantels Camel mantels- Nerts murmel cravates^ 109e jaargang no. 26277 Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 j Telefoon 22341. Postgiro 1114111 KANIOREN: ROOSfcNDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAA1 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 zaterdag 15 nov, 1969 Kans op regen Veranderlijke bewolking met kans op een bui. Matige tot krachtige wind. Temperatuur dezelfde als gisteren of iets lager. HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 (Van onze speciale verslaggevers) CAPE KENNEDY Zo machtig was de schokgolf, waarmee de Apollo 12 gisteren om klokslag 11.22 plaat selijke tijd maanwaarts stormde, dat camera's op statieven werden om geblazen en zo krachtig het geluid, dat men op 10 km afstand nog werd opgeschrikt. Maar daarmede was de sensatie hier op Cape Kennedy over en het duurde luttele seconden. Voor de rest was de sfeer onder de 3000 hoge gasten en 400 journa listen, die aangevoerd door presi dent Nixon de tribunes vulden, eer der die van een vriendschappelijke reünie, beter weergevend dan wat ook, hoezeer de ruimtevaart een al ledaagse realiteit is geworden. Over de ongeloofwaardige techniek die de maanschoten mogelijk maakt, wordt nog slechts terloops gesproken. Om er toch een vage indruk van te geven: hangar 39, waar de Apollo 12 in drie maanden tijd werd geassem bleerd en waar men nu werkt aan de in maart te lanceren Apollo 13, is zo enorm dat het hoogste gebouw ter wereld, het Empire State Building, er gemakkelijk dertien maal in zou passen. Een taal met nieuwe super latieven zal moeten worden uitge vonden om te beschrijven, waaraan 40.000 paar mensenhanden hier op Cape Kennedy dagelijks bouwen. 82 minuten voor de lancering ging ongemerkt het meest kritieke mo ment van de operatie voorbij. Ge zagvoerder „Pete" Conrad had toen na uitgebreide proeven het systeem in orde bevonden, dat ontsnapping voor de drie astronauten mogelijk maakt, mocht er iets mis gaan, en leunde ontspannen achterover. Wat hem betrof kon de reis begin nen. Vanaf dat moment ging het er nog slechts om, de ongelooflijk ranke raket los te maken van de omringen de wirwar van steigers en installa ties. Kopzorgen ondertussen bij de me teorologische dienst vanwege een zware stormdepressie, die snel van uit het noord-westen naderde en die zoal niet de lancering, dan toch de pret van de zeer belangrijke perso nen en de mogelijkheid van goede tv-reportages kwam bedreigen. Hij vormde een teleurstelling te meer voor de duizenden, die met speciaal geadverteerde „count down"-feestjes een nacht van wachten hadden ge dood en die nu met drastische katers de toegangswegen naar de lanceer basis afzoomden. 24 minuten voordat in de hun1'-- 300 meter van de Apollo de - knop „go" werd ingedrukt, ■-'*« de bui op bijbelse wijze los. „!k wou dat het in Washington zo regende", schijnt president Nixon opgemerkt te hebben, doelend op de dodenmars, die van Amerika's hoofdstad voor veer tig uur een explosief centrum heeft gemaakt. Terwijl langzaam maar onherroe pelijk een grijs gordijn voor de raket werd geschoven, ging het aftellen echter rustig door. Vanaf de plaats waar Nixon en zijn drieduizend genodigden toekeken, was de raket op dat moment met het blote oog soms niet meer en met een verrekijker nauwelijks nog te zien en zo bleef het, tot dat precies op het geplande tijdstip een vuurzuil het re gengordijn voor éven sissend deed opensplijten. Precies negen seconden mocht men van dit dramatische schouwspel genieten. Een minuut en "8 seconden konden we luisteren naar de zich verwijderende donder van de motoren van de eerste trap, l'oen was het voorbij. Even scheurt de vuurgloed het regen gordijn open. APOLLO „BLIKSEMT" NAAR DE MAAN «1 msm (Van onze redactie buitenland) CAPE KENNEDY De Apollo-12 is op weg naar de maan. Maar deze keer gaf de boven Cape Kennedy boos wordende aarde het maanschip een forse dreun ten af scheid mee. Een bliksemflits tevoorschijn schietend uit een turbulente depressiewolk bleek sneller dan de Maan- trein, trof de Apollo en deed er even maar alle elek triciteit wegvallen. Dat betekende hartkloppingen in het vluchtcontrolecentrum en beneden op de Kaap. „Ons hart stond even stil" seinde Kaap Kennedy naar Pete Conrad in de Apollo-12. „Daar hebben wij hier geen tijd voor" antwoordde de goedgemutste commandant. Enkele seconden na de start meldde Conrad zich om allerlei tech nische gegevens op te lepeis«n. Na twaalf minuten kwam de Apoilo in de parkeerbaan om de aarde. Toen hadden Conrad, Gordon en Bean al hun eerste avontuur achter de rug. Conrad meldde, dat de elek triciteit was weggevallen. Kaap Kennedy adviseerde hem het hulp systeem in te schakelen, maar vol gens Conrad brandden er zoveel alarmlampjes, dat de zaak niet meer te overzien was. Enkele seconden, die een eeuwig heid leken te duren, heerste verwar ring in het grondstation en iedereen slaakte een diepe zucht van ver lichting toen Conrad liet weten dat de stroomvoorziening was hersteld. „Ik ben er niet zeker van of we door de bliksem zijn getroffen", zei hij. Volgens Conrad had men een lich te trilling in de ruimtecabine waar genomen. „Ze trekt zich echter ner gens wat van aan en puft rustig verder", zei de ruimtevaarder on verstoorbaar. Opgewekt gaan (van voor naar achter) Conrad, Gordon en Bean naar de wagen die hen naar de Saturnus-V zal brengen. Een laatste groet voor de op aarde achterbiijvenden. 69.- 65.* 25.- (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Frankrijk zou, bui ten zijn EEG-partners om, met En geland hebben onderhandeld over de toetreding van dit land tot de EEG. I Beide landen zouden in principe tot een akkoord zijn gekomen over deze kwestie, die uitgerekend Frankrijk jarenlang slepende heeft gehouden. Een en ander kan worden afgeleid uit een artikel in de NRC van de Geneefse correspondent van dit blad. Pompidou zou tijdens de EEG-top- conferentie van begin december in Den Haag met het oude Franse voor stel komen om vóór 1 ianuari 1970 tot een definitieve gemeenschappe lijke financiële regeling van de EEG- landbouwmarkt te komen. Wanneer de partners in de EEG dit voorstel zouden aanvaarden zou Frankrijk bereid zijn mee te werken aan het vinden van oplossingen voor de vraagstukken van de structurele landbouwoverschotten en een billijke j verdeling van de landbouwlasten in j de EEG Frankrijk zou bovendien be. reid zijn om tot spoedige onderban- I delingen te komen over toetreding j van Engeland. Denemarken, Noor- j wegen en Ierland tot de EEG Engeland en Frankrijk zouden vol- I gens de NRC onderbands reeds over- I eenstemming hebben bereikt over de globale inhoud van een gemeenschap- I pebjke financiële regeling. I De Britten zouden reeds hebben toe Igezegd voor eenzelfde bedrag aan de I regeling deel te nemen als de Duit- sers T Volgens onze Parijse correspondent I was in de Franse hoofdstad gister- I avond nog niets bekend over een mogelijk geheim verdrag tusen En geland en Frankrijk. LONDEN (DPA/AFP) In een Londens ziekenhuis is een 35-jarige vrouw donderdag bevallen van vijf dochters. Zij werden met dr keizer t snede ter wereld gebracht. Or toe stand van moeder en kinderen wordt bevredigend genoemd De meisjes wegen 13 tot 15 ons en zijn in couveuses geplaatst De moe der. Irene Hanson, is sinds zes jaar getrouwd met een ingenieur Het paar had nog geen kinderen. De hartslag van de astronauten liep tijdens de lancering van 80 tot 90 op tot tussen 130 en 140 slagen per minuut. In het ruimtevaartcentrum ge loofde men ook, dat de Apollo-12 door bliksem was getroffen toen zij zich door het wolkendek boorde. Conrad lichtte later toe, dat hij een lichtflits had waargenomen voordat de stroom wegviel. Om 20.09 Ned. tijd, precies volgens het tijdschema, kwam de derde trap van de Saturnusraket tot ontbran ding en werd de Apollo-12 uit de baan om de aarde gestuwd om zijn tocht van drie dagen naar de maan te beginnen. Tijdens de anderhalve omwente ling om de aarde zijn alle systemen nog eens beproefd, waarbij bleek dat zij goed functioneerden en niets een voortzetting van de vlucht meer in de weg stond. Het Russische persbureau Tass stuurde enkele uren voor de start een bericht, waarin het de „moedige bemanning" van Apollo-12 een ge slaagde maanvluclit en een behou den terugkeer toewenste. Vijf minu ten na de lancering meldde Tass dat deze goed was verlopen. Het Russische blad Izwestia pu bliceerde een door de redactie on dertekende wens voor het welslagen van de maanvlucht. Voordat de laatste rakettrap werd afgestoten ging de Apollo-beman- ning over tot de „Docking Manoeu vre", waarbij de maanlander aan het moederschip werd gekoppeld. Deze manoeuvre verliep zonder moeilijk heden. Conrad liet nog weten dat de rui ten van de cabine waren beslagen en dat er hier en dara een dikke laag ijs op zat. Hij hoopte dat dit niet de hele reis zo zou blijven „Mis schien ga ik wel naar buiten om ze schoon te maken", zei hij. Terwijl de koppingsmanoeuvre werd uitgevoerd zond een televisie camera aan boord beelden in kleur van uitstekende kwaliteit naar de aarde. (Van onze correspondent) WILLEMSTAD Vrijdagmorgen om half elf is op het Hollandsch Diep, tussen Klundert en Willemstad bij boei H.D. 7 de veertienjarige jongen A. A. C. van Looy overboord gesla gen en verdronken. Zijn 44-jarige vader, A. M. A. van Looy, die hem nasprong verdronk eveneens. De bei de slachtoffers waren aan boord van het motorschip Ardega uit Gent, dat, geladen met ijzer op weg was van Gent naar Dortmund Het ongeluk gebeurde toen de jon gen, die op de voorplecht stond, een touw wilde opvangen dat werd over gegooid vanaf de Patria, een schip dat naast de Ardega voer. Hierbij vie] hij overboord en verdween in het water Zijn vader gooide een red dingsboei uit maar het slachtoffer kreeg deze niet te pakken. Daarop sprong hij zelf overboord om de jon gen te helpen. De schipper van de Patria zag dat hij zijn zoon vast kon grijpen, maar daarna verdwenen bei den onder water. Nog even kwamen zij boven, maar verdwenen daarna voorgoed. De rijkspolitie te water begon on middellijk te dreggen. Toen zij 's- avonds om kwart voor zes nog niets had gevonden staakte zij het zoeken. Vandaag wordt het dreggen voortge zet. Beide slachtoffers konden goed zwemmen. DEN HAAG (ANP) Het initia tief-voorste] van het Tweede-Kamer lid mr. R. van den Bergh (PvdA) tot wijziging van de onteigeningswet heeft gisteren in de openbare hoor zitting van de bijzondere commissie voor dit wetsvoorstel geen gunstig onthaal gekregen. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De Haagse recht bank heeft gisteren de Haarlemse rechter mr. H. G. R., veroordeeld tot een boete van f 1.000,of 30 dagen hechtenis en ontzegging uit de rijbe voegdheid voor de tijd van een jaar. De rechtbank achtte de rechter, die op 21 februari van het vorig jaar be trokken was bij een dodelijk ver keersongeval in Haarlem, schuldig aan art. 25 van de weg- en verkeers wet: het in gevaar brengen van het verkeer. De rechtbank sprak hem vrij op het punt van de tenlastelegging: het gebruik van rijvaardigheid vermin derende stoffen (alcohol en het ge neesmiddel luminal). De officier van justitie had drie maanden gevange nisstraf en twee jaar ontzegging uit de rijbevoegdheid geëist. De verde diging concludeerde tot vrijspraak. Wanneer mr. R, en de officier van justitie niet in beroep gaan tegen dit vonnis, kan mr. R. terugkeren op zijn post in de Haarlemse rechtbank. MONTEVIDEO (Rtr.) Een pries ter, die zich drie maanden geleden aansloot bij in Uruguay opererende guerrillastrijders, is donderdag over leden aan de schotwonden die hij een dag tevoren bij een vuurgevecht met een politieman had opgelopen. De 33-jarige priester was door de politieagent aangehouden voor on dervraging. Hü trok zijn revolver en schoot de agent neer. Voordat deze stierf schoot hij zijn pistool op ziin arrestant leeg. Voortaan bevat DE STEM elke zaterdag een pagina welke lou ter ontspanning biedt. Dammen, schaken een rubriek voor de filatelisten en een levensgrote puzzel met bovendien een prijs je voor de beste inzenders. Pagina 27. Het Hulster carnaval belooft spectaculair te worden. Pagina 2. Dijkwachters is geen gaatje te gering. Pagina 3. DE KLEINE STEM. Pagina 9. Terwijl we al bedolven worden onder de boterberg, stapelen ook de eieren zich op. Pagina 11. Opmerkelijke schilderijenvondst in een vergeten kathedraal. Pagina 15. Cor van de Velde is al ander half jaar luitenant Jozef in El Fatah en trekt het pistool rap per dan zijn baas Arafat Pagina 17. Twintigduizend leden minder, maar toch feesten, zestig jaar N.K.V. Pagina 19. Het Suezkanaal degradeerde in een eeuw van verbindingsweg tot scheidslijn. Pagina 20. Jeugdige Zeeuwse voetballer schrijft open brief over scheids- rechterstekort. Pagina 25. Het gaat rustig toe in „Tot de dood ons scheidt" Pagina 29. Tussen haakjes met de stripver- halen. Pagina 31. FREETOWN, Sierra Leone (AFP) Bij een overval op een diamant en geldtransport op het vliegveld Hastings in de omgeving van de hoofdstad Freetown van de Westafri- kaanse staat Sierra Leone hebben 15 maimen donderdag voor ongeveer 17,5 min. gulden buitgemaakt. Het vliegtuig van de diamantfir ma Sierra Leone Selection Trust, dat met diamanten en het geld van de mijnen in Yengema kwam, werd di rect na de landing omsingeld. Enkele overvallers haalden de buit eruit terwijl anderen de politie in be dwang hielden,, die het transport naar Freetown zou escorteren. De overvallers verdwenen in een po- litie-auto die later tien km van het vliegveld is gevonden. Een politie man is door een kogel gewond. WASHINGTON (Reuler-DPA) Zonder incidenten is gisteren de „Mars tegen de dood" in Washington zijn tweede dag ingegaan. De duizenden jongeren trokken in een enkele rij van de nationale begraafplaats Arlington langs het Witte Huis naar het Capitool. Ze droegen protestborden mee met de namen van ongeveer 40.000 Ame rikanen die in de Vietnam-oorlog gesneuveld zijn. In de Amerikaanse hoofdstad ging het leven overigens zijn normale gang. De politie en de ordedienst van de demonstranten werkten nauw sa men om moeilijkheden te voorkomen. Het verkeer ondervond geen hinder van de stoet omdat de demonstran ten slechts bij groen licht de straten overstaken. Van de 40.000 opgeroe pen gardisten en soldaten was in de stad geen spoor te bekennen. Zeven tamboers met zwart omfloer ste trommen, gevolgd door een 23- jarige oorlogsweduwe, openden don derdagavond tegen zonsondergang in Washington de mars die pas vandaag omstreeks 15.00 uur Nederlandse tijd zal eindigen. De betogers tegen het voortduren van de oorlog in Vietnam liepen in een enkele rij over de trottoirs. Be halve het bord met de naam van een in Vietnam gesneuvelde Amerikaan hadden velen ook brandende kaarsen in de hand. Tot de deelnemers aan de betoging behoren dr. Benjamin Spoek, de be kende kinderarts, en de geestelijke William Sloan Coffin van de Yale- universiteit. Het Witte Huis heeft zeer krachti ge veiligheidsmaatregelen genomen, vooral voor vandaag als de mars zal zijn geëindigd en er andere demon straties worden gehouden. Er zijn 2800 politiemannen op de been, de militairen in en om dr stad zijn in staat van paraatheid gebracht en er zijn door de lucht nog eens 9.000 soldaten van buiten het gebied rond Washington aangevoerd. De drie dagen van demonstraties tegen het Vietnam-beleid begonnen eerder op de dag met een incident in een druk winkelgedeelte van het „Pentagon", het Amerikaanse minist- rie van defensie. Employés van het ministerie applaudisseerden daar toen de politie 186 gelovigen arresteerde, onder wie twee episcopaalse bis schoppen, die een gebedsbijeenkomst hielden voor de gesneuvelden. Onder het zingen van „We shall overcome" gingen zij zonder verzet te bieden de politiewagens in. Later werden zij op borgtocht vrijgelaten. (ADVERTENTIES) ELECTRONIC ATO-PHON Niet opwinden. Snoerloos. Loopt een jaar op één batterij. Seconden-secuur. Tweetonige wekker. Diverse uitvoeringen vanaf f 52.50 de mooiste tijd De grootste kollektie da/mes- en herenhaarwerk vindt U in de showrooms van EI.ATTI Sinnekenweg 43, telefoon 01600-32288 Verkoop ook via Uw kapper- vraaa hem een introduktie. 3 Zie het unieke AaBe üekenkelleküebeek; 600 keu» mogelijkheden' w

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1