akbonden en YMF vinden elkaar IN UTRECHT DREIGT NU WILDE STAKING takers verwerpen akkoord ..Ruiltaille bleek zeer handige winkeldievegge DAALT SNELST IN ZUIDELIJKE DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND iï insl bij vhilips pritse weerdienst verwacht kou Karstens gebruikte doping IfDLIPS NEEMT RES OVER WARENHUIS VOOR 10 MILLE LICHTER Katholieken telden koppen: Weer goedkope koelhuisboter Winnaar no. 109.886 in het Chevron kleurenspel Inspaak Paskamer Dubbel Tinbergen besteedt geld Nobelprijs aan ontwikkelingswerk PRO INDIRA GANDHI CONTRA-EXPERTISE 00K POSITIEF Roermond Reactie f 500,- Wie zei er ook weer dat alle verpakte tarwebrood hetzelfde was? VAN OVERBEEKE Éi ]09e aargang no. 26276 EDIT!- VOOR ZEELAND Acteur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: I. Leijendekker Hoojdkan,oc,r: Breda' Rei9erstr- 16 Telefoo 22341. Postgiro 1114111 vrijdag 14 nov., 1969 WEERBERICHT Buien Wisselend bewolkt met nu en dan een bui, mogelijk met onweer of Hagel. Matige wind. Iets kouder. ROOStNDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAA1 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSIRAAT 14, TEL. 3751 (Van onze verslaggevers) DEN HAAG/UTRECHT De werknemers van Werk spoor in Utrecht hebben gisteren tijdens een emotionele vergadering in de bedrijfskantine ),nee" gezegd tegen dl resultaten van het overleg dat de vakbonden met de Raad van Bestuur der VMF in Den Haag hebben ge voerd. Dit betekent dat het allerminst zeker is dat het werk vanmorgen wordt hervat. Blijven de Werkspoorders staken, dan is het een wilde staking want de vakbonden hebben zich wél akkoord verklaard met dé resultaten van het overleg. De vakbonden zullen twee stakings dagen uitbetalen aan hun leden. Wat de niet-leden krijgen staat niet vast. „Voor hen sta ik hier niet" zei stakingsleider en NW-functio- naris J. Meijnikman. De stakingsleider die twee dagen lang de directie van het bezette be drijf waarnam en van de hele actie een uiterst gedisciplineerde demon stratie wist te maken, werd bijna weggehoond. Toen hij, gevolgd door een aantal beledigde ondernemingsraadsleden (zij waren ervan beschuldigd „met koffie gevulde magen" te hebben) wegging, werd vanuit de zaal geroe pen „dit alles is een truc van de di rectie". De belangrijkste grief van de Werk spoor-stakers is dat de bonden bij het overleg in Den Haag niet voldoende te weten zijn gekomen (of garanties hebben gekregen) met betrekking tot de continuïteit van het bedrijf op lan. gere termijn. EINDHOVEN Het Philipsconcern heeft in het derde kwartaal van dit jaar een netto-winst geboekt van 114 miljoen lulden, bij een omzet van 2.965 miljoen. De cijfers van de dSreenkomstige periode van 1968 waren: 2.619 miljoen; winst 97 mil joen. ffimiidek werd gisteren ook be kend dat Philips alle activiteiten die R. S. Stokvis en Zonen N.V. onder de naam Erres voert, zal overnemen. Hiertoe wordt een nieuwe N.V. ge sticht, de N.V. Erres-Nederlatid, De bijijErres-Stokvis werkzame werk nemers (60 man) zullen deels over gaan naar de nieuwe N.V. en voor een deel bij Stokvis kunnen blijven. I Civiele verdediging Zeeland houdt papieren oefening. Pagina 3. Zoetv/aterfabriek Terneuzen buiten gebruik gesteld. Pagina 5. I De grootwinkelbedrijven willen een nieuw systeem voor loon- Drming. Pagina 13. Rfekort aan verplegend perso- I neet -ampzalig voor de volksge- I zondheid Pagina 17. I De beroepskorporaals zijn een probleem voor Kun bond. Pagina 19. Italiaanse pers vol lof over spel I van Feijenoord en PSV. Pag. 21. Alleen commerciële muziek le vert geld en gouden platen op. zegt James Last. En Nederland blijkt eer commercieel inge steld te zijn. RTV-pagina De blanke slavin: een van de duurste films, ooit in Nederland gemaakt Tussen haakjes. Pagina 27 Samenvattend komt de overeen stemming die de vakbonden en het VMF-bestuur in Den Haag bereikten er op neer dat VMF grotere openheid zal betrachten bij het bedrijfsbeleid en dan in het bijzonder bij de reor ganisatie en herstructurering ervan. De vakbonden zullen inzage krijgen in alle belangrijke cijfers en inspraak bij de uitvoering van reorganisaties, vooral als het gaat om afvloeiing of ontslag van personeel. De vakbonden hebben niet zover willen gaan te eisen dat de reorgani satie zijn beslag krijgt zonder een en kel ontslag. Daartegenover heeft VMF be loofd de 300 ontslagen, waarover mi nister de Block het woensdag in de Tweede Kamer ook al heeft gehad, zoveel mogelijk te beperken. Voor Utrecht zit er echter nog wel ontslag voor minstens honderd man voor eind 1970 in. De vakbonden zullen ook inzage krijgen van het rapport dat een dui delijk beeld geeft van de sociale en economische situatie van het concern Vertegenwoordigers van de vakbe weging zal ook inzicht verschaft wor den in de situatie van de gieterijen binnen het concern. Ten aanzien van de afvloeiingsre geling werd overeengekomen dat de „gecorrigeerde,. Kromhoutregeling van kracht zal zijn. Ook is de Raad van Bestuur bereid de vakbonden de brief te tonen die VMF aan minister De Block stuurde en waarin om regeringsgaranties werd gevraagd. Personeelsaanpassingen zullen in principe in de eerste plaats moeten worden opgevangen door het natuur lijke verloop. De vakbondsvertegenwoordigers toonden zich tevreden met het be reikte resultaat. „Het is een basis waarop we weer aan de slag kunnen gaan", aldus NW-bestuurder Wars- steker. Sint-Eloy-bestuurder Boode lichtte nog eens toe dat de actie van de vak beweging zich voornamelijk richtte tegen een dreigende sluiting van de afdeling rollend materieel. Dat was en blijft voor de vakbeweging on aanvaardbaar, zo zei de heer Boode. Mg! va Een deel van de buit, uitgestald in het Bredase politiebureau. (Van een onzer verslaggevers) BREDA „Daar heb je de ruiltante weer. De hoeveelste keer is dat al", was de laatste maanden een veelgehoorde zin in de Klantenservice van C en A te Breda. Die ruiltante was de keurige, 42-jaar oude mevrouw C. H. K. uit Tilburg, die een uiterst geslepen winkeldievegge blijkt te zijn. Bij huiszoeking werden 105 kledingstukken gevonden, de meeste met de prijskaartjes er nog op. Die buit hangt nu als in een kledingmagazijn aan rekken in een kamer van het Bredase politiebureau. Een voorzichtige schatting komt op een totaal bedrag van 10.000 gulden. zij iets van gelijke prijs heeft gevon den. Daarmee stapt ze naar de Klan tenservice en vertelt, dat zij bij na der inzien het kledingstuk toch maar liever wil ruilen. Methode twee: op de drukste uren gaat zij naar binnen en zoekt drie kledingstukken uit. Feitelijk mag zij er maar twee mee de paskamer in nemen, maar wie ziet dat ze er een meer meeneemt? In de paskamer verstopt zij b.v. een jurk onder haar jas en loopt met de twee andere kledingstukken in de hand er weer uit. Ze gaat naar buiten, trekt de jurk weer uit en gaat met kaartje en jurk naar een De politie heeft de indruk, dat er nog wel meer boven water zal ko men. Een aanwijzing in die rich ting geeft al de aanwezigheid in haar huis van 44 flessen sterke drank, die in enkele kasten ston den opgeslagen. Deze zijn ook in beslag genomen. De vrouw had drie methoden om kleding te stelen. Ze deed dat meest al hij C en A in Den Bosch en Bre da. De politie gaat uitzoeken of de vrouw nog in andere kledingmaga zijnen een bekende blijkt te zijn. De eerste methode was: de vtouw gaat de zaak binnen, zoekt op de grond naar prijskaartjes van ver kochte kledingstukken. Met zo'n kaartje loopt zij de rekken langs tot zaak van dezelfde firma in een an dere stad, waar zij de jurk inruilt. Methode drie: ze gaat binnen en koopt een jas. Ze betaalt die en gaat naar huis. Enkele dagen later komt zij terug met de bon van de jas. Ze steelt precies dezelfde jas en gaat naar de Klantenservice met de jas en de bon. Ze ruilt de jas in en gaat met het eerder betaalde geld naar huis, waar de eerste jas ligt. Daarom bevreemdt het ook niet dat in het kledingrek in het politiebureau enkele keren tweemaal dezelfde kledingstukken haingt. De vrouw wordt vandaag voorge leid aan de officier van justitie te Breda. De zaak kwam aan het rollen, toen de vrouw woensdagmiddag bij C en A in Breda weer aan het rondsnuffelen was. Op zeker mo ment kwam zij met een kassabon en een damesjas naar de Klanten service. Omdat men daar toch wel wilde weten of de vrouw de zaak niet oplichtte werd de bon eens goed bekeken. Uit de code bleek, dat het de bon van een herenjas was. Dat was voldoende om de po litie te waarschuwen. IN HAAR WONING in Den Haag is de 75-jarige mevrouw N. C. de Reus dood aangetroffen. Zij bleek overle den aan kolendampvergiftiging. IN CHICAGO zijn bij een schietpar tij tussen de politie en gangsters 2 doden een politieagent en een gangster gevallen en 7 gewonden. DE N.V, „VEREENIGDE Industrieën Rotterdam" v/h Ph. Verhagen en Zoon heeft over het boekjaar 1968 een verlies geleden van f 1,4 min. (v.j. f 1,5 min). (Van onze correspondent) DEN HAAG Prof. J. Tinbergen winnaar van cte Nobelprijs voor eco nomie, heeft besloten het bedrag van deze prijs te besteden aan een on derzoek in het belang van de ontwik kelingslanden. Het onderzoek zal gaan over de bijdrage die een belas ting op grondgrondbezit zou kunnen leveren tot 1. versterking van de belastingont vangsten; 2. het bereiken van minder ongelijk heid en 3. het verhogen van de produktie van de landbouw. Prof. Tinbergen zal het Nederlands Economisch Instituut verzoeken dit onderzoek ter hand te nemen. (Van onze weerkundige medewerker) Na de vliegende storm van zon dagavond mei in het noorden wind stoten boven 120 km per uur, kwa men wij tijdelijk weer in zachte lucht terecht van 13 a 14 graden. Toch verwacht Engeland in deze iEh?R"uder weer als gevolg van lucht Uit de poolstreken, die de tem peratuur aan de lage kant zou hou den met kans op sneeuwbuien en nachten met wat lichte vorst. In het midden van de week zagen wij deze koude poollucht al met ha gel- en sneeuwbuien in de richting van Schotland stromen. Het is waar schijnlijk dat tegen het einde van de week de temperatuur een daling te zien zal geven. De kans op wat lich- j te vorst in de nacht gaat toenemen, vooral in het binnenland en de mo-1 gelijkheid voor een paar natte sneeuwbuien is rond midden novem ber vrij groot. Verleden jaar kregen wij na een warm begin midden november ook kouder weer met zelfs al spiegel gladde wegen. In 1965 werd in het noorden na een lichte sneeuwbui 's nachts al 13 graden vorst geme ten. Wat dat betreft kan november soms al winters uit de slof schieten. todirr>GaK,Pdm^ntWdirt7ristaii,feeru" T' het be,eid van Premier New Delhi tegen haar uitslotina uitH^r Parlementsgebouwen te 5 uaar uitstoting uit de Congrespartij. (Zie ook pagina 17). (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Het kerkbezoek van katholieken in de bisdommen Breda en Den Bosch is in de af gelopen drie jaar met vijftien procent teruggelopen. Deze twee zuidelijke bisdommen noteren de scherpste daling in kerkbezoek. In het bisdom Breda gaat iets minder dan de helft (49 pet) nog naar de kerk. In Den Bosch nog 56 procent. De cijfers zijn afkomstig van het katholiek sociaal kerkelijk instituut (k.a. s.k.i.) in Rotterdam dat van 12 tot 19 oktober in alle kerken en ka pellen in Nederland een telling hield. In heel Nederland zet de dalende tendens van de laatste jaren zich voort. Het gemiddelde dalingscijfer ten opzichte van de telling van 1966 is 13 procent, ofwel 420.000 kerk gangers minder. (Van onze correspondent) DEN HAAG Goedkope koel huisboter, die bij een redelijke dek king van de kosten van de betrok ken distributieschakels voor de de tailhandel tegen 1,20 per pakje van 250 gram kan worden verkocht, zal binnen enkele dagen verkrijgbaar zijn. Aldus een mededeling van het ministerie van landbouw. Zoals bekend kreeg de minister van landbouw en visserij, ir. P. J. Lardinois, in de zitting van de EEG- raad van landbouwministers op 27 oktober de vereiste toestemming om 7500 ton koelhuisboter uit de opslag van het voedselvoorziemings in- en verkoopbureau (V1B) op de binnen landse markt te brengen. MILAAN (ANP) De straf com missie van de Italiaanse wielerbond heeft Gerben Karstens gisteren voor een maand geschorst wegens het ge bruik van verboden stimulerende middelen in de laatste klassieker van het seizoen, de ronde van Lombar - dije, die door de Prinsenbeker werd gewonnen. De strafcommissie besloot tot deze maatregel, nadat de contra- expertise evenals de eerste controle uitwees, dat Karstens doping had gebruikt. Karstens werd tevens geschrapt uit de uitslag. De eerste plaats werd nu toegekend aan de Belgische neo- prof Jean Pierre Monseré. Bij de KNWU had men gisteren nog niets over het resultaat van de contra-expertise vernomen. ABBA ELAN, de Israëlische minis ter van buitenlandse zaken, zal be gin volgend jaar officiële bezoeken aan Nederland en België brengen. Ook het zuidelijke bisdom Roer mond zakte onder het landelijke da lingscijfer uit: 14 procent. De ge ringste teruggang vertoonde Gro- nkLgen waar ook de kerkganig met 66 procent nog altijd het hoogst is. Een absoluut diepterecord boekt Rotterdam, hoewel de daling (12 procent) onder 's lands gemiddelde bleef: slechts 39 procent. De perschef van het bisdom Breda, de heer Frans Oudejans, gaf desge vraagd het volgende commentaar: Het bisdom Breda heeft altijd grote kerksheid gekend, oko al door het bestaan van ettelijke kleine dorpen (parochies), waar de kerk de rol van sociaal en samenbindend element heeft vertolkt. Nu alom van ver stedelijking sprake is, spreekt het vanzelf, dat dit ook kenbaar wordt in het kerkbezoek. Verder is de opvat ting inzake zondagsplicht duidelijk minder krachtig aan het worden. Hoewel niemand de teruggang toe juicht, behoeft dat niet onmiddellijk aanleiding te geven tot paniek. De kerk kan er ook een uitdaging in zien: hoe slaagt ze niet alleen in het vasthouden van trouwe bezoekers, maar ook en vooral in het aantrek kelijk zijn voor de jonge gerentie? De jongerendiensten die op vele plaat sen worden gehouden, behoren nu al tot de best bezochte missen. Meer dan op zwaarwichtige discussies over ondergeschikte zaken in de traditio nele liturgie dient hier de aandacht aan te worden gegeven. (ADVERTENTIES) Mevrouw P. A. Slabbers Kelperweg 1 Keipen. (Limburg) Totaal 187.278 prijzen Chpi/ron van 11,-t/m/1000,-. Tank bij Chevron en win zo'n prijs. Een aardige mevrouw in Axel zei dat. Maar die kon het niet weten, want ze had nog nooit King Com Stout gegeten. De meeste mensen weten wél dat King Corn Stout tarwebrood zichtbaar lekkerder en gezonder is King Com, overal in Nederland elke nacht'vers gebakken dagelijks vers op tafel en dagenlanger vers. King Corn...'t enige dat u weggooit, is de verpakking. GEDISTILLEERD WIJN BIER FRISDRANKEN Ook voor geschenkverpakkingen WESTKOLKESTR./DIJKSTR. TEL. 2251

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1