Kamer twijfelt aan bouwprogram FELLE KRITIEK OP SCHUT m wsvanoui DEMKA zoekt fusie- partner HONDERDEN MENSEN TEVEEL Igt Geen massaal ontslag bij VMF, maar wel geleidelijk afvloeien9 Milaan-Feijenoord vanmiddag toch op televisie Steeds minder katten in ons land Miloclc Paola Rossi DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND PvdA IN VERZET TEGEN 7 <*]o HUURRONDEN £uidaag Privé-postbode bestem Herindeling Z.-Vlaanderen een feit CUSHION Winnaar no.105.210 in het Chevron kleurenspel ONTEURS iRAAIERS TOMADÖ OOK REPORTAGE ROMA-PSV In de Kalverstraat 42 in Amsterdam editie voor weerbericht ïptene (polyester) tuniekblouse, i. 36-44.24.75 pantalon in zwart, bruin en :6.75 3% bonded acryl, gebreid. :ru. 34-42.49.75 italon. Uitlopende pijpen ering. 36-42.29.75 HUWELIJK IN TEKEN VAN CIJFER 11 IN BREDASE STADHUIS In Hoensbroek Brand chemische fabriek: schade rond 2 miljoen i met ingebreide badstofzooi Dè ideale sok! In eerste half jaar minder verkeersdoden ƒ1000,- 109e jaargang no. 26274 ÊELAND Irecteur: Dr. W. A. J. M. Harkx -jjiofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341. Postgiro 1114111 woensdag 12 nov. 1969 Zacht weer Zacht weer met veel bewolking en af en toe regen. Matige tot krach tige, aan de kust stormachtige wind (zuid-zuidwest). KAN'IOREN ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAA1 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Minister Schut van Volkshuisvesting heef! het gisteren in de Tweede Kamer zwaar te verdu ren gehad. Scherpe kritiek - zowel van de oppositie als vanuit de regeringspartijen, trof hem vanwege zijn wo ningbouwbeleid. De kamer sprak grote twijfel uit over de haalbaarheid van het 125.000 huizen tellende bouwprogramma van dit jaar, om nog maar niet te spreken over het inhalen van de 2200 huizen grote achter stand \an vorig jaar. 'Minister Schuts eigen partijgenoot, de CHU-afgevaardigde Tolman zei het zo: „Uw begroting kan de toets der kritiek niet doorstaan". IptECHT (ANP) De Konink lijke Demka Staalfabrieken n.v. in Utrecht, een dochter van het hoog- ovenconci rn, oriënteert zich momen teel over de mogelijkheden een sa menwerking aan te gaan met een andere Europese producent van staal- gietwerk, zo blijkt uit een medede ling van de directie. De directie noemt als aanleiding voor deze stap de volgende overwe gingen. De afdeling staalgietwerk van Demka is van ouds georiënteerd op de Nederlandse markt. Dit maakt over het algemeen grote produktie- series onmogelijk. Zulks leidt ten gevolge van het arbeidsintensieve ka rakter van de produktie tot hoge kost prijzen en teleurstellende financiële resultaten. De laatste drie jaar zijn investe ringen gedaan om te komen tot een rationalisatie en mechanisatie van de produktie, waardoor hogere produk- tieseries mogelijk worden. Om deze grotere produktieseries ook markttechnisch te verwezenlij ken is specialisatie noodzakelijk. Dit is alleen mogelijk in een groter markt dan Nederland kan bieden. De marktsituatie van staalgiet werk is van dien aard, dat een pe netratie op de exportmarkt in wezen slechts kans van slagen heeft, indien samenwerking plaatsvindt met een reeds op die markt ingevoerde onder neming. De vakbonden en de ondernemings raad zijn geïnformeerd over de on derhandelingen. Drie jaar geleden kondigde Demka ingrijpende saneringsmaatregelen aan, waaruit uiteindelijk ontslag voor 1150 sulteerd™™ Personeelsleden re- i gereedschapdraaien strekt tot a bewerken en geheel zelfstand ijkheid van de funkties. ks fes, Dankbare patiënlen in het zie kenhuis te Sluiskil vertellen over geslaagde transplantaties van het hoornvlies. Pagina 5. Burgemeester van Groede heeft opnieuw de vertoning van een him in zijn gemeente verboden. Pagina 3. Utrechtse rechter nam het niet ,anSer- Pagina 13. Maanreizigers gaan op zoek naar de Surveyor-3. Pagina 15. Conny Stuart, Jules de Corte en Harry do Groot kregen een gou- en, Lenny Kuhr kreeg een klein zilveren harpje. Pagina 19 Binnen afzienbare tijd wordt de eerste West-Zeeuwsch-Vlaamse ruitervereniging opgericht. Pagina 17. Hij vond de toelichting op het be leid op essentiële punten onduide lijk. Met hem vonden enige anderen met name de liberaal Wiegel dat de minister wel bijzonder laat ge komen was met zijn plannen voor een nieuwe aanpak van de doorstro ming. Tot mijn stomme verbazing heb ik gezien dat de minister pas nu de suggesties aan de gemeentebestu ren heeft doorgegeven, die op maart in de kamer zijn gedaan Waarom moet het toch zo lang du ren, vroeg Wiegel zich af. Ook de KVP'er Andriessen gewaag de van de zorgen van zijn fractie over de haalbaarheid van 125.000 wonin gen. Al wilde hij met Wiegel ver trouwen in het beleid tonen en niet tot de „onheilsprofeten" worden ge rekend. Dit aantal is voor ons een absolu te voorwaarde voor medewerking aan het woningbouwbeleid, zei mr. Andriessen. Ook Tolman nam dit standpunt in. De socialist Van den Doel had voor het beleid geen goed woord over. Volgens een oud A.R.-beginsel wil minister Schut „verantwoordelijk heid in eigen kring", hij legt de ver antwoordelijkheden op de schouders van de gemeenten. Die „verantwoor delijkheid in eigen kring" is niets an ders dan een voorwendsel voor een grootscheepse bezuiniging, zei Van den Doel. Van de krotopruiming komt vol gens hem nauwelijks iets terecht. Hij vroeg van minister Schut het bouw program volgend jaar met 5000 wo ningen te verhogen en te brengen op 130.000. Het extra-contingent woningen zou moeten worden toebedeeld aan de woningbouwverenigingen in steden met veel krotten. Zonodig zal hier over een uitspraak van de kamer wor den gevraagd. De knelpunten van de krotoprui ming zei Van den Doel, liggen in een gebrekkige doorstroming, maar aan het aanpakken daarvan komt de mi nister amper toe. De vermindering van de financiële inspanning van het rijk heeft voor de volkshuisvesting rampzalige ge volgen, aldus Van den Doel. En dat, nu het een dwingende noodzaak is dat het woningbouwprogramma in de komende jaren wordt opgevoerd. De noodzaak om meer woningen te bouwen bleek geen punt van discus sie. Andriessen en Tolman zagen met graagte uit naar het economisch on derzoek over de mogelijkheid om na 1970 de bouw tot 135.000 a 140.000 per jaar op te voeren. En Wiegel zei, die vergroting van de woningbouw met enkele duizenden woningen per jaar na 1970 spreekt mij wel aan. Maar de radikaal Janssen vond dat er wat dit betreft bij de KVP sprake is van „po litieke bellenblazerij" Dc socialist Van den Doel liet al onomwonden weten dat zijn fractie er ernstig bezwaar tegen heeft, als in de jaren 1971. 1972 en 1973 de jaar lijkse huurverhoging niet op zes maar op zeven proeent zou wordep gesteld. En Tolman zei: ..We hebben voorals nog grote aarzeling de minister hierin te volgen. De plannen van minister Schut om tot individuele huursubsidies te ko men en tot liberalisatie van de huren in grote gebieden van ons land kre gen vooral de steun van de regerings partijen. De pacifist Gortzak deed de sugges tie om de oprichting van een natio naal woningbouwfonds te bestude ren, waaruit gelden tegen dragelijke rente kunnen worden verstrekt om de financiering van de woningbouw veilig te stellen. AMSTERDAM: De Raad van Bestuur van de Verenigde Machinefabrieken. V.I.n.r. Ir. J. M. G. D. baron van Slinge- landt, jhr. mr. F. O. J. Sickinghe en ir. A. Meijer. (Van onze correspondent) HILVERSUM De NOS-televisie heeft gisteren toch nog toestem ming gekregen om de voetbalwedstrijd AC Milan-Feijenoord, die vanmiddag om half drie in Milaan voor de Europacup 1 voor landskampioenen wordt gespeeld, rechtstreeks via de televisie (Ne derland 1) uit te zenden. (Van een onzer verslaggevers) BREDA Voor Jos Fijnaut en Marjan Brooymans uit Breda was het gisteren de mooiste, maar zeker ook de gekste dag nit hun nog prille leven. Jos, tweemaal elf jaar, trouwde op de elfde-van-de-elfde om elf nur elf In het Bredase stadhuis. Mar jan, bevallige bruid, deed enthou siast mee met de feestviering in de Auberge d'Arent, waar prins Driekus I, Thuur Piek, Rinns de Deugd en nog enkele carnavals prominenten op de receptie ver schenen. De prins gaf de bruid elf zoenen en tien bloemen. Eén was er onderweg geknakt. Om het verhaal nog ongeloof waardiger te maken: Jos Fijnaut is het elfde kind uit een gezin van elf kinderen en werd op de elfde-van-de-elfde in 1948 aan gegeven bij de burgerlijke stand. De geboorteaankondiging in de ze krant kostte toen elf gulden, evenals de fles oude klare, die op de gezondheid van de baby werd genuttigd. Op elfjarige leeftijd werd Jos lid der jeugd raad van elf in Breda. Nu, en dat valt wel wat uit de toon, is hij sales manager bij Unilever. Bruid en bruidegom werden gis teren op diverse gekke manieren hartelijk gelukgewenst. (Van onze verslaggevers) DEN HAAG-AMSTERDAM De crisis bij het VMF-concern is vandaag onderwerp van discussie in de Tweede Kamer. De kamer leden Nelissen (KVP) en Nypels (D '66) hebben de minister van Economische Zaken vragen gesteld. PvdA-kamerlid Nederhorst zal minister De Block „indien nodig" een nota over de VMF-affaire vragen. Inmiddels is op een persconferentie gistermiddag in Amsterdam met klem tegengesproken dat er massale ontslagen in de lucht zouden hangen. Wel - zo bevestigde de VMF-directie - zullen binnen enkele jaren, onge acht eventuele re-geringsgaranties, enkele honderden werknemers in Utrecht, Amsterdam en Hengelo moeten afvloeien. Het 27.000 werknemers tellende concern verwacht over 1969 een ver lies van vijftien miljoen. Hierbij zijn dan wel inbegrepen eenmalige ver liezen als gevolg van het beëindigen van verliesgevende activiteiten. Voor het volgend jaar zijn de vooruitzich ten gunstig. De Werkspoorbedrijven in Utrecht en Amsterdam en Stork-Henigelo zijn de belangrijkste verliesgevende VMF- loten. Voor de redding van Werkspoor in Utrecht (rollend moterieel) voert de VMF-directie aanhoudend overleg met de regering. Gisteren nog was er overleg tussen VMF en staatssecre taris Keyzer die de Nederlandse Spoorwegen onder zijn hoede heeft over de regeringsgarantie die VMF heeft gevraagd om het voortbestaan van Werkspoor te verzekeren. De garantie komt eigenlijk neer op een verplichting van de NS haar rollend materieel bij Werkspoor te bestellen. LEEUWARDEN (ANP) Op don derdag 27 november a.s. zal „privé- postbode" J. W. Schalekamp, direc teur van N.V. Schalekamp aldaar, zich voor de kantonrechter in zijn' woonplaats moeten verantwoorden voor overtreding van het postbesluit 1955. De heer Schalekamp haalt bij ver schillende bedrijven stadspost af en bezorgt die bij de geadresseerden. Minister De Block heeft de affaire in het kabinetsberaad gebracht en er reeds besprekingen over gevoerd met de ministers Bakker en Roolvink en met staatssecretaris Keyzer. VMF verwacht binnen veertien dagen een beslissing van de regering. Afgezien van de eventuele garantie gaat een aantal eerder voorgenomen reorganisaties gewoon door. De gie terijen Hengelo en Utrecht worden samengevoegd in de laatste stad. In Hngelo zal dan ook rekening moeten worden gehouden met het afvloeien van „énkele honderden" werknemers. Werkspoor-Amsterdam moet rekenen op de afvloeiing van 600 man per soneel als gevolg van de sluiting van Kromhout, enige tijd geleden. De overige 400 man die moesten af vloeien zijn met bevredigend resul taat. geplaatst in andere afdelingen van hqt concern. De NS hebben gisteren laten ver klaren dat Werkspoor onlangs een aanvraag voor de bouw van nieuw goederenmaterieel heeft geweigerd wegens gebrek aan capaciteit. Er werd aan toegevoegd dat de NS Werkspoor van werk hebben voor zien tot eind 1971. De NS heeft ver dere bouwplannen voor materieel in 1972. Als de NS verplicht zou worden dit materieel bij Werkspoor te be stellen, dan zou het rijk bij moeten passen wat de NS meer moet betalen wegens het niet kunnen plaatsen van haar orders in „vrije concurrentie". Bij de vakbonden is de affaire niet als een verrassing gekomen. Men heeft de bui al lang aan zien komen. De metaalbonden, die in het VMF- concern al lang een „sociaal kruit vat" zien, denken er sterk over het Utrechtse bedrijf van Werkspoor te bezetten als de regering geen garan ties geeft en als gevolg daarvan het bedrijf (2200 man, 25 pet. van de Utrechtse arbeidsplaatsen in de me taalsector) moet sluiten. Dit is te danken aan besprekingen, die NOS-sportvertegenwoordiger Jean Smits in Rome en Herman Kuiphof en secretaris H. A. Burg wal van de KNVB dinsdagmorgen in Milaan met de Italiaanse voet balbond hebben gevoerd. De voetbalbond in Italië had aanvan kelijk alleen toestemming gegeven voor rechtstreekse uitzending van de wedstrijd Roma-PSV, die even eens vanmiddag wordt gespeeld. Vanmiddag om 14.25 uur wordt Mi- lan-Feijenoord uitgezonden. Daar na komt van 18.00 uur tot 19.30 uur een op beeldband opgenomen ver slag van de wedstrijd ROMA-PSV. Tenslotte zal de NOS om 22.50 uur ten gerieve van de kijkers die van middag op hun werk zijn een her haling gegeven worden van de beelden van de wedstrijd Milan- Feijenoord. Alle uitzendingen zul len via Nederland-l worden uitge zonden. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Eerste Kamer heeft zich akkoord verklaard met het wetsontwerp tot gemeentelijke her indeling van Zeeuwsch-VIaanderen, zoals dit door de Tweede Kamer vastgesteld. De dertig Zeeuwsch- Vlaamse gemeenten zullen thans worden teruggebracht tot acht, te weten Hulst, Hontenisse, Terneuzen, Axel, Sas van Gent, Oostbnrg, Aar denburg en Sluis. De herindeling gaat in op 1 april 1970 (dus na de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 18 maart). Kort daarna zullen gemeenteraads verkiezingen worden gehouden, waar voor de kandidaatstelling op 21 april zal geschieden. Namens zeven fracties heeft de voorzitter van de vaste commissie voor binnenlandze zaken uit de se' naat als wenselijke aanvulling op hetgeen in het wetsontwerp wordt geregeld, aanbevolen dat de burge meestersposten in Zeeuwsch-Vlaan' deren (op de weinig veranderende gemeenten Sluis en Aardenburg na) door de minister „vacant" worden ge plaatst. Dat betekent dat kandidaten uit het gehele land naar deze posten zullen kunnen solliciteren. De senaat stelde overigens de inte ressante vraag, of in een geval dat de Tweede Kamer ingrijpende am- mendementen indient op een wets ontwerp tot grenswijzigingen, er niet de noodzaak ontstaat om de bij de herindeling betrokken gemeenten op nieuw te consulteren. (ZIE VERDER PAGINA 5) (Van een onzer verslaggevers) HOENSBROEK Een helse vuur zee heeft gistermorgen op het indus trieterrein te Hoensbroek in goed an derhalf uur tijds de produktiehal van de Chemische Industrie Limburg in de as gelegd. De brand is vermoedelijk ontstaan door een kortsluiting in een der vul- maehines. Toen enkele minuten la ter de Heerlense brandweer arriveer de, brandde het fabriekje als een fak kel. Ruim anderhalf uur later was men het vuur meester. De schade wordt door een woordvoerder van de chemische industrie geschat op rond twee miljoen gulden. (ADVERTENTIES) in prafcica' Orlorf (Van een onzer verslaggevers) BREDA Gedurende het eerste halfjaar van 1969 zijn in Nederland 974 mensen als gevolg van een ver keersongeluk om het leven gekomen. Volgens het Verbond voor Veilig Ver keer is dat 30 minder dan in dezelfde periode van 1968. Het aantal gewonden bij verkeers ongelukken is echter sterk toegeno men. Tijdens de eerste zes maanden van 1968 waren het er 22.357, ter wijl er in de eerste helft van dit jaar 23.845 gewonden vielen. (Van een onzer verslaggevers) ETTEN-LEUR Voor het Neder landse kattendom begint het er steeds slechter uit te zien. Volgens een on langs ingestelde enquête blijkt dat 11 procent van de bevolking in de grote steden een kat in huis houdt, terwijl dat percentage landelijk bezien iets hoger ligt en wel op 12 procent. „De ze oninteresse in de kr' vind ik een verarming van het leefklimaat. Een poes of een kater brengt gezelligheid in huis. Trouwens als u de cijfers van voor de oorlog vergelijkt met de hui dige bemerkt u een tanende belang stelling", aldus de heer H. P. Verse- veldt, president-directeur van de Felix-Bonzo (honden- en kattenvoer) fabrieken te Etten-Leur. Voor de tweede wereldoorlog hield, volgens de heer Verseveldt, 30 pro cent van de Nederlandse bevolking er een kat op na Het lage percentage kattenhouders in Nederland wordt enkel maar door Duitsland overtrof fen, waar 8 procent een kat of kater als huisdier houdt. „Het argument om een kat in huis te halen om de muizen weg te hou den is vandaag de dag niet meer be langrijk. De van jaar tot jaar dalen de kattenstand is volgens de heer Verseveldt een bewijs dat de mens de natuur steeds verder naar achte ren dringt". De fabriek van honden- en katten brood plaatst jaarlijks duizenden ad vertenties voor mensen die een goed onderkomen voor jonge hondjes en katten zoeken. „Het loopt uitstekend. In deze maanden wordt er geweldig om nieu we poesjes gevochten. Ach, het is Sinterklaastijd en de mensen zijn op vakantie geweest, dus een katje kan er altijd bij". De heer Verseveldt heeft zelf twee katten en een hond DE EERSTE Kamer heeft zonder hoofdelijke stemming het wetsont werp aanvaard, dat de verantwoor dingsplicht van de burgemeesters re gelt, met name wat betreft zaken de politie betreffende. De Heer H. H. Vial Polslandstraat 124a Rotterdam. Totaal 187.278 prijzen ChEVTOll van f 1,- t/m f1000,-. Tank bij Chevron I en win zo'n prijs, j vindt u Paola Rossi waar het zo goed kiezen is uit de grootste juwelierscollectie van Amsterdam Amsterdam Kalverstraat 42 vlak bij de Dam

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1