Feijenoord-Milan niét; Roma-PSV wél op televisie leidooi voor snelle ontwikkelingswet elta moet en nationaal project worden OPTIMISME IN BRUSSEL Brabantse Staten ageren tegen besluit Veringa inzake «Achtste" hongaarse goulash Brits koningshuis zit krap DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND STEM Vandaag in „OOK EIGEN SCHULD" VERWARRING BIJ NOS NU TEN TOP GESTEGEN MR. H. VAN RIEI LANCEERT NIEUW IDEE IN MIDDELBURG Straal in Miinchcn genoemd naar Nederlandse joden ZUNDERTSE AGENT-001 BLEEK OPLICHTER Lijk aangespoeld editie voor zeeland weerbericht Solsjenitsin uitgestoten lekker eten tips een goed stuk vlees hoort erbij Krekel 109e jaargang no. 26273 Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker I Hoofd kantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341. Postgiro 1114111 dinsdag 11 nov. 1969 Bewolkt Veel bewolking en af en toe re gen. Matige tot vooral aan de kust krachtige wind. Milde tem peratuur. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 (Van onze radio- en t.v.-redacteur) HILVERSUM De verwarring j rond de vraag: ja of nee voetbal op t.v.? neemt toe. Gistel-middag vloog een NOS-functionaris in allerijl naar Rome om alsnog de wedstrijd AC- i Milan - Feijenoord voor de Neder landse t.v.-kijkers te redden. Het laatste nieuws van gistermid- j dag was zonder meer somber: de Italiaanse t.v.-omroep RAI weigerde een rechtstreekse t.v.-uitzending van de Europacup-wedstrijd naar Neder land te relayeren. Daarentegen wil de RAI wel de wedstrijd Roma - PSV naar de Nederlandse beeld schermen sturen. In Italië zelf wordt geen van beide wedstrijden rechtstreeks uitgezonden en ook de returnwedstrijd Feijen oord - AC-Milan op 26 november zullen de Italiaanse t.v.-kijkers niet rechtstreeks op de t.v. kunnen zien. De RAI deelde gisteren aan de NOS mede, dat haar weigering ge baseerd is op een verbod van de Italiaanse voetbalbond. De NOS was wel voornemens om de wedstrijd Feijenoord - AC-Milan als eventuele contraprestatie aan de RAI aan tel bieden. In kringer van de NOS bestaat I impliceert niet dat de wedstrijd ook op de Italiaanse t.v.-ontvangers is te zien. Ook de thans door de RAI aan- over deze houding van de Italiaanse voetbalbond grote verbazing. Im mers een uitzending naar Nederland geboden uitzending aan de NOS van de wedstrijd Roma - PSV zal immers niet in Italië worden vertoond. Overigens blijft de NOS pogingen in het werk stellen om de wedstrijd Milan - Feijenoord toch rechtstreeks op het scherm te krijgen. Mocht dit onmogelijk blijken, dan zal de wed strijd Roma - PSV, die woensdag middag a.s. om 14.30 uur begint, di rect worden uitgezonden. De NOS verkeert nog in volledige onzekerheid, of, en zoja, hoe ze kan beschikken over beelden van de wedstrijd Milan - Feijenoord. Voorts dreigen tegelijkertijd weer moeilijkheden op het gebied van de zgn. „sluikreclame". De indruk be staat in Hilversum dat Nederlandse firma's zijn benaderd om voor deze gelegenheid speciale reclameborden aan te brengen in de beide Italiaanse voetbalstadions. Of de aanwezigheid van deze re clame de NOS zou beletten de wed strijden op het scherm te brengen, is nog niet bekend maar alleszins mogelijk. De chef van het NOS-sportpro- gramma „Studio Sport", de heer Bob Spaak, verklaarde gisteren desge vraagd, dat men geen enkele moge lijkheid onbenut zal laten, om de kijkers in de gelegenheid te stellen van een, of zo mogelijk van beide wedstrijden een beeldverslag, al dan niet rechtstreeks, te genieten. De NOS-radio brengt woensdag middag in een schakelprogramma rechtstreekse verslagen van de voet balwedstrijden AC-Milan - Feijen oord en Roma - PSV. De radioreportages zijn te beluis teren tussen 14.25 en 16.20 uur via Hilversum 1. (Van een onzer verslaggevers) I MIDDELBURG Nog in 1970 en uiterlijk in het voorjaar van 1971 moet er een wet komen voor de ontwikkeling van de Delta. Binnen deze „raamwet" moeten algemene en bijzon dere voorwaarden worden geschapen om de Delta als één groot nationaal-economisch project ter hand te nemen. Dit zei gisteren mr. H. van Biel, senator voor de VVD en al eer der in het nieuws als „ideeën-schepper" met betrekking tot de Delta. Mr. Van Riel, die omwille van dit idee zijn al eerder gelanceerde „vier- provinciënplan" voor Zuid-West-Ne derland als tekenpapier aan zijn neef jes ter beschikking wil stellen, kwam met zijn voorstel op een gistermiddag in Middelburg gehouden symposi on, getiteld „De economische expan sie van de Nederlands-Belgische del ta". Het symposion was georganiseerd door het departement Zeeland van de Nederlandse Maatschappij van Nij verheid en Handel en de Nederlands- Belgische Vereniging „Zeeland". Mr. Van Riel over zijn raamwet: „Deze moet, in wetsvorm, begrenzin gen en gedachtenlijnen vastleggen over wat de regering met de zeeha venontwikkeling in het kader van de ruimtelijke ordening wil". Het faseren van denkbeelden moet worden overgelaten aan een „rijks dienst voor de planologie van de del ta" en vervolgens zal er een dienst „Delta-ontwikkeling en -exploitatie" moeten komen, waarin Rotterdam niet mag ontbreken, evenmin als rijkswaterstaat, welke dienst het ge bied metterdaad inricht. De gelden moeten komen uit een fonds voor de ontwikkeling van de delta, dat een lange financiële adem heeft. De bestaande gemeentelijke en provinciale organen kunnen op het gebied van de exploitatie, werkend met een eigen budget en met een volstrekt eigen verantwoordelijk heid, hun plaats in het stramien zoe ken en zich daar zover ontplooien, dat zij op den duur alleen via een budgetplafond vanuit de centrale in stantie worden gestuurd. „Zolang de door mij aangegeven raamwet niet tot stand is gekomen moet iedere provincie en iedere ge meente maar rustig zijn gang gaan, mits in voortdurend overleg. Onze voorstudies kunnen, als het rijk de deltaproblematiek serieus aanvat, nog goede diensten bewijzen!", zo besloot mr. Van Riel. De jonge arbeider: kritisch den nee, dat hebben we nooit Smeert!. Pagina 3. Het Goese weeshuis zal worden ingericht voor culturele doelein- den- Pagina 7. Stakingen blijven Italië bedrei- Sen. Pagina 11. pver een paar jaar zal er een Sverschot aan rij-instructeurs zijn, zo verwacht de BOVAG. Pagina 13. Voor geen goud. voor geen goud zou ik president van de Franse republiek willen wor pen, aldus onze Parijse corres- Pndent. Pagina 17. J Minister Schut heeft gemeente besturen en woningbouwver enigingen nieuwe richtlijnen Begeven met betrekking tot krotopruiming en doorstroming. Pagina 17. pet jubileumprogramma van de iNCRV op pagina 18. Jluke Ellington, hèt hoogtepunt van het Newport Jazz Festival. Pagina 19. MüNCHEN (DPA) - In München IS een straat naar de Nederlandse proers en zusters Loeb genoemd, die 1^ in Auschwitz wegens hun joodse afkomst door de nazi's zijn vermoord. Het betreft Theodora, Li- pa», Georg, Ernst, Robert en Hans Loeb. Het initiatief voor dit eerbewijs aan de nazi-slachtoffers ging uit van ne voormalige plaatsvervangende hoofdaanklager in het oorlogsmis- na-digersproces in Neurenberg, Ro bert Kempner. Deze heeft in Mün- ohen als nevenaanklager in het pro.- tegen Harster in 1967 de familie van de broers en zuster Loeb verte genwoordigd. (ZIE OOK PAGINA 3) MOSKOU (DPA) De Russische schrijver Alexander Solsjenitsin is, naar maandag van welingelichte zij de in Moskou vernomen is, geroyeerd ais lid van de schrijversbond van de Russische federatie. Als reden voor de uitstoting wordt nu opgegeven, dat de schrijver het Russische leven te zwart heeft afge schilderd en te weinig heeft gedaan tegen de publikatie van twee van zijn romans in het westen. BIJ HET STATION te Itarsi, 500 km ten noordoosten van Bombay, is een goederentrein achter op een stil staande personentrein gereden. Ze ven mensen zijn om het leven geko men. IN DE VENETIAANSE kerk San- te Lena hebben onbekenden enkele schilderijen uit de eerste helft van de vijftiende eeuw onherstelbaar ver minkt. DORDRECHT De tweeendertig- jarige vertegenwoordiger H. A. G. uit Zundert die zich op James Bond achtige wijze had getooid met de naam agent 001 is ontmaskerd als de man die de afgelopen week in Dordrecht twee bejaarde mensen oplichtte. Hij is op verzoek van de Dordtse politie in zijn woonplaats aangehouden. De man meldde zich vorige week bij een hoogbejaarde vrouw met de mededeling dat hij een ander huis voor haar beschikbaar had. Zij moest dan wel - en ze deed dat grif - een tientje s-leutelgeld en veertig gulden huur vooruit betalen. Bij een negen en tachtigjarige man ging de oplich ter de huur ophalen. En ook dat ge lukte hem omdat de bewoner dacht dat zijn huisje in handen van de ge meente was overgegaan. Het signale ment dat de gedupeerden aan de po litie konden opgeven stemde overeen met dat van een colporteur die een abonnement op boeken en grammo foonplaten had afgesloten bij de be woners van het huis dat hij aan de bejaarde vrouw had beloofd. De aan- meldingskaart voor dit abonnement was ondertekend met agent 001. Met gezwinde spoed toog de politie op onderzoek naar de identiteit van deze geheimzinnige agent. Via ver koopkantoren in Limburg kwam de Dordtse recherche er uiteindelijk ach- ter wie de laaghartige 001 agent wa!s, De bejaarde mensen die hij heeft benadeeld herkenden de man bij confrontatie. De „agent" uit Zundert \s overigens geen onbekende van de justitie. VLISSINGEN Gisteren is op het V üssingse Strand tegenover de Eu- ropaweg een lijk aangespoeld. Vermoed wordt dat dit het stoffelijk overschot is van de op 3 oktober van de Nederlandse coaster Mare Silitum geraakte twintigjarige tweede machi, mst J. C. M. W. uit Den Haag. Optimisme gisteren in Brussel, waar het laatste vooroverleg met het oog op de EEG-top in Den Haag heeft plaatsgehad. V.l.n.r. staatssecretaris De Koster, minister van buitenlandse zaken Schumann (Frankrijk), minister van buitenlandse zaken Luns en de nieuwe collega Scheel van West- Duitsland. Een smalle schaduw over Luns' optimisme: diens bewering dat de be trekkingen tussen Nederland en Engeland verslechteren. Meer over deze ook in Londen verbazingwekkende uitlating op pagina 13. (Van onze correspondent) BRUSSEL Een laatste voorbe reidende vergadering van ministers van buitenlandse zaken en staatsse cretarissen van de zes landen der Europese Gemeenschap voor de Haagse topconferentie van 1 en 2 de cember heeft maandag in Brussel de indruk gewekt, dat de topconferentie tot positieve beslissingen zal leiden. De Nederlandse staatssecretaris De Koster verklaarde dat zoals de stand punten nu uiteengezet zijn, hij ge looft dat positieve conclusies op de avond van de 2e december zullen kunnen vallen t.a.v. het z.g. .drieluik' d.w.z. de voltooiing, verdieping en uitbreiding van de EEG. Langzaam en geleidelijk, dag na dag en stap na stap naderen we het begin van de onderhandelingen met Groot-Brittannië en andere kandi- daatlanden, zo meende de staatsse cretaris. Hij kon echter niet zeggen of men in Den Haag zou besluiten tot een datum voor het begin van on derhandelingen met Engeland, of tot een periode waarbinnen de 'onder handelingen zouden moeten begin nen (b.v. voor de komende lente) of dat men tot een procedure zou beslui ten, waarbij - nadat bepaalde voor waarden vervuld zouden zijn, men aan de Britse onderhandelingen zou toekomen. Ook als deze laatste op lossing uit de bus zou komen, achtte hij het niet uitgesloten dat men wel licht nog voor de komende lente aan het begin van de Britse onderhande lingen toe zou zijn. (Van een onzer verslaggevers) DEN BOSCH Vanuit de Staten van Noord-Brabant is maandag druk uitgeoefend op de Tweede Kamer om geen overijlde stappen te doen met betrekking tot de vestiging van de achtste medische faculteit. Nadat de KVP-fractievoorzitter J. Teijssen in de ochtend had laten we ten, dat zijn Statenfractie een beroep zal doen op de Tweede-Kamerfractie van zijn partij om de begrotingswij ziging die nodig is voor de vestiging van de achtste in Maastricht niet aan te nemen, stuurde de prot.-christelij- ke Statenfractie in de loop van de middag een telegram naar Den Haag om eenzelfde verzoek te doen aan de Tweede-Kamerfracties van A.H. en C.H. Maandagavond nog stuurde fractie voorzitter Teyssen een telegram aan de Tweede-Kamerfractie van de KVP met het verzoek namens de Bra bantse Statenfractie de motie-Wes terterp te steunen. Zoals te verwachten viel hebben de Brabantse Staten van de begrotings- vergadering gebruik gemaakt om al hun ongenoegen over de gang van zaken rond „de achtste" te spuien. Daarbij hebben ze niet geschroomd om waar ze dat nodig achtten ook de hand in eigen boezem te steken. Maar de heer Teyssen wentelde zijn toorn vooral af op de minister, die, zoals hij zei, zijn keuze bepaald heeft op grond van de geografische spreiding van het wetenschappelijk onderwijs. „Wij mogen en moeten het onaanvaardbaar en onverteerbaar noemen", aldus de heer Teyssen, „dat de regering doelbewust en in ijltempo de beslissing ten gunste van Maastricht laat uitvallen, zonder dat de algemene uitgangspunten voor een spreidinigsbedeid zijn vastgesteld. On ze fractie verzet zich met klem en kracht tegen een dergelijke onwaar achtige en ongefundeerde politiek". 250 gram uien in plakjes snijden en Iruiten. Hierop blokjes goulash vlees (klaar bij de slager). Daarop weer 250 gram ontvelde tomaten o( tomatenpuree en enige blaadjes laurier. Bestrooien met paprikapoeder en kruiden naar smaak. 2 a 2'/2 uur smoren. Opdienen met rijst of macaroni. Voorzitter Joh. Willems van de P.v.d.A.-fractie in de Brabantse Sta ten was het t.a.v. het spreddingsbe- leid in grote lijnen met de heer Teys sen eens, maar hij wees vooral ook op de schuld die Brabant zelf aan deze zaak heeft. „Brabant heeft zichzelf schade berokkend door gebrek aan een eensgezind standpunt" Zijn ver wijt gold, zoals hij nadrukkelijk zei, niet alleen de beide kandidaatsteden en de daar gevestigde instituten van hoger onderwijs, maar ook in de Sta ten en G.S., die niet tot eenstemmig heid waren gekomen en geen eigen visie ontwikkeld hebben. Naar zijn mening zou een eensgezind Brabants standpunt al een andere opvatting bij de commissie Van Walsum tot ge volg hebben gehad, hetgeen de heer Van Lieshout (K.V.P.) overigens ont- kende. Hij meende dat belangrijke groepen in het parlement hun standpunt al bepaald hadden nog voor de studie van de commissie Van Walsum op gang kwam. Joh. Willems formuleerde als wens van de Brabantse P.v.d.A. een open baar rijksuniversitair instituut in Brabant, met gebouwen in twee ste den. In het kader van het spreldingsbe- leid pleitte hij tevens voor vestiging van het Rijksmuseum Van Gogh in Brabant, dat meer binding met Van Gogh heeft dan het toch al zo met museums overladen Amsterdam. Ook de WD-er drs. Y. v. d. Werff hekelde het gebrek aan durf en inventiviteit dat Brabant de uni versitaire boot heeft doen missen. Hij zei dat Brabant zich heeft gedra gen als de onbezorgd fiedelende kre kel uit de fabel. (ADVERTENTIES) OLGA de harde matras I met alle comfort van een zachte.. HET NATIONALE KWALITEITSMERK VAN WARME BAKKERS LONDEN (AFP) De Britse ko mnklijke familie zal wellicht het leis van Buckingham moeten veria ten om een meer bescheiden huis vesting te zoeken. Dit heeft E^heth6-0^4®011001 van koningin Hij zei dat het salaris van de ko namem en dat van hem niet zijn ver hoogd sinds 1952. Als gevolg devaluatie van het pond^sVwaar de van de toelage van de vostih tot 312.000 pond per jaar. Bovendien waren de kosten van het levenson derhoud sinds 1952 sterk gestegen. Het gevolg hiervan was, dat de koningin dit jaar uit haar eigen ver mogen 100.000 pond had moeten bij passen om aan haar verplichtingen te voldoen. Prins Philip voegde hieraan toe, dat hij onlangs al zijn jacht „Blood hound" had moeten verkopen. Ook zou hij misschien het beoefenen van de polosport moeten opgeven. Naar aanleiding van een vraag naar zijn mening over de oppositie in het par lement tegen een verhoging van de toelagen voor de koninklijke familie, merkte de prins op, dat niemand het prettig vindt geld te moeten uitge ven, tenzij hot voor eigen gebruik is. Voorstanders van een verhoging stellen, dat de staat van de goederen van de kroon meer voordeel heeft dan de koninklijke familie kost en dat de koningin de uitgaven van haar huis sterk heeft besnoeid. De tegenstanders voornamelijk in socialistische kring wijzen er op dat de vorstin geen belasting betaalt en dat het onderhoud van de meeste paleizen en van het jacht „Brittarmia" en de reiskosten van de koningin al voor rekening van de staat zijn. DE MOLMBATTENS naar goedkoop huisje

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1