IERS tra grote slanke niserende rosol Betoging verboden; troepen in Washington ter voor et haar Stoomauto moest van snelweg DE STEM Geen sportpaleis in Oudenbosch breda DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND even is ginds '68 7 pet. duurder FRAUDE IN BREDA VIER TON LBEE airspn EEG-top uitgesteld andaag in BLOED BLEEK WIJN TE ZIJN f5.-terug voor uw oude wekker als u nu kiest voor Junghans HAARWERK Liefdadig Nederland offert 128 miljoen de MUL Gas- verwarming JAMIN zaterdag 8 nov. 1969 Minder koud Nog meer Snel droog en elastisch Geen schilferen Prachtige glans ituurlijk, levendig ;n aantrekkelijk e gemicroniseerde lakdeeltjes zijn kkelijk uitborstelbaaf miers Verbod Advertentie DEPREST/ES 'HENGEN 7AT REGEN saucijzebroodjes BANKETBAKKERIJ. Als speciale aanbieding Hantelkostuums en japonnen 20 pet. korting. RADIO DE KOCK melkhazelnootjes Sinterklaas koopt minder zoetwaren maar meer duurdere geschenken JUNGHANS KEUKENS BREDA W GINNEKENSTRAAT 7 TEL. 01600 43052 ROOSENDAAL MARKT 11 TEL. 01650 35601 109a jaargang no. 26271 editie voor ZEEIAND «ecteur: Dr. W. A. J. M. Harkx dèofdredac'eur: L. Leijendekker Hdofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341. Postgiro 111411 I WEERBERICHT Veel bewolking. Aanvankelijk eni ge regen. Later op de dag plaatse lijk buien. Harde westelijke wind. Minder koud. KANIOREN: ROOSFNDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14. TEL. 3751 WEER0,5% ERBIJ ^jVan onze parlementaire redactie) [DEN HAAG In de periode half itemher tot half oktober zijn de jten van levensonderhoud met een bilt procent gestegen. Prijsstijgingen van kleding, voeding en woningln- rihting zijn hieraan schuldig zo jfeldt het centraal bureau voor de istiek. !et prijsindexcijfer, met de vast- ling waarvan in 1964 werd be nen en dat dus in dat jaar 100 be- 'g was medio september 127,5 en :io oktober 128,1. Dit betekent een stijging met 0,6 punt of met Of procent. rofan dat halve procent komt 0,2 pet voor rekening van de kleding, wat 4rband houdt met de overgang naar Mnterkleding. Van de stijging neemt groep voeding 0,1 pet voor haar ;ening, de groep woning eveneens pet en de overige groepen tesa- in nog eens 0,1 pet. Jeizoensinvloeden deden zich be- ive bij kleding ook voor bij de ar- ilgroèp dranken en maaltijden. patates, frites) en bij schoeisel, 'oorts vertoont de index stijgingen r groenten, vlees, vis en vaste Badstoffen. Voor fruit en eieren werd een daling geregistreerd. r? GEWELD DREIGT IN Y.S. Ho inhoud 450gr3rr1 i mij te zenden één exernplf3^,, pocketboek „Haarverzorgmê jtats: irief kaart plakken en zenden LBÉPAN-D1EMEN (75 nkeren voor administrate osten). kosten van levensonderhoud i dit jaar tot dusver met bijna ze- procent gestegen. Medio decem- 1968 was het indexcijfer immers 120 en in het midden van de pge maand was men op 128,1 be- Jiteraard valt nu nog niet te voor alen, hoe de prijzen zich zullen dragen in de nog resterende pe- jle van 1969, maar enige verdere jjging is waarschijnlijk. Tiet lijkt niet onredelijk te veron- tstellen, dat tegen het einde van !b9 de kosten van levensonderhoud ciaca 7,5 pet hoger liggen dan aan het van dit jaar ■jbver het gehele jaar gerekend zou dit' neerkomen op een kostenstijging van 6 a 6,5 pet, omdat de stijging zich van maand tot maand heeft voltrok ken, waarbij zich, na een aanvanke lijk stormachtige stijging, ook nog jfekele dalingen hebben voorgedaan. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De EEG-topconferen- tie die op 17 en 18 november in Den Haag zou worden gehouden, is uit gesteld Naar officieel wordt opge geven omdat de Italiaanse minister van buitenlandse zaken Aldo Moro ziek is. [)e conferentie zal nu 1 en 2 de- pber, eveneens in Den Haag, fetshebben. Sier en daar twijfelt men of de fete van Moro de werkelijke reden en niet een dankbaar aangegrepen ■egenheid om sommige EEG-lan- wat meer voorbereidingstijd te Bnen. De Haagse hotels, die omstreeks 17 r 18 november praktisch volgeboekt ten, kunnen een groot aantal an- Beringen tegemoet zien. Niet al- |n hadden delegatieleden een deel de hotelruimte voor zich gere- veerd, ook hebben zich tot op dit ^Jfenblik reeds vijfhonderd mensen van pers, radio, televisie en jour- ^^fels laten registreren. IDndcr die vijfhonderd zijn onge- leor tweehonderd journalisten en ■fcimentatoren. De anderen zijn on der meer de cameramensen, geluids- ^Khniri, telexisten en laboranten. (Van onze red. buitenland) WASHINGTON Het Ame rikaanse ministerie van justi tie houdt er rekening mee dat volgende week ernstige onlus. ten zullen uitbreken rond de massale anti-Vietnamdemon- straties. In en rond Washington worden troepen geconcentreerd om in te grij pen als de demonstraties uit de hand lopen of als demonstranten pro en contra met elkaar in gevecht raken. De spanning rond de aangekondigde demonstraties neemt snel toe door verbodsbepalingen en de activiteiten van ultra-rechtse groeperingen. De rede over Vietnam van president Nixon, in het begin van de week heeft de opinietegenstellingen verscherpt. Voor de anti-oorlogbetogers was de rede min of meer een oproep om op nieuw op straat te gaan om „te be togen tegen de dood". Aan de andere kant betekende het beroep van Nixon op de „stille, zwijgende meerderheid" voor conservatieve, patriottische groe peringen een sein om zich ook te gaan roeren. Het bontst maakte het gouverneur Lester Maddox van de zuidelijke staat Georgia die het Moratorium-comité verboden heeft te demonstreren, ten zij men voor de Vietnam-politiek van Nixon betoogt Het comité heeft er nu de federale rechter bijgehaald. Het Amerikaanse ministerie van defensie heeft meegedeeld, dat onge veer 10.000 man speciaal opgeleide troepen in het gebied van Washington zijn en nog eens 18.000 man soldaten en mariniers in kampen in de buurt, die opgeroepen kunnen worden om ongeregeldheden de kop in te druk ken. De troepen zullen paraat zijn tij dens de voorgenomen massale mars van het Kapitool naar het Witte Huis en de „Mars tegen de dood", die veer tig uur moet duren. Deze dodenmars zou op 13 november op de nationale begraafplaats Arlington moeten be ginnen. Ongeveer 40.000 betogers wil len langs het Witte Huis en het Ka pitool. de zetel van het congres, trek ken. De organisatoren van de massale mars wilden aanvankelijk al hun aan hangers, naar schatting 200.000 man, optrommelen voor de mars langs het Witte Huis, maar het Amerikaanse ministerie van justitie heeft gewei gerd een vergunning voor de mars te verstrekken. De organisatoren hebben toen gezegd het aantal demonstran ten te zullen beperken tot 60 a 70.000. De onderhandelingen met het minis terie van justitie over een vergunning zijn toen voortgezet. Het Amerikaanse ministerie van justitie deelde later mee, dat de mars langs Pennsylvania Avenue van het Kapitool naar het Witte Huis des noods met geweld zal worden verhin derd. Het ministerie wilde alleen toe stemming geven voor een „symboli sche mars". De andere manifestatie, aangekon digd als „Mars tegen de dood", mag doorgaan maar de betogers moeten dan twee-aan-twee langs het Witte Huis lopen. De Nationale Garde zal paraat zijn. Eonze weerkundige medewerker) pE BILT Al is de droogte niet f sterk meer dan in oktober, toch I de regenhoeveelheden nog steeds i gering, vooral hier in het zuid sten. De depressie die gisteren zui- Pijk van ons langs trok gaf wel Jlgdurige lichte neerslag, maar tot feel meer dan een drie millimeter Tam liet niet. JDe stormdepressie trekt nu in de phting van Zuid-Noorwegen, waar- w* tijdens het weekeinde de wind j)t krachtig of hard gaat toenemen. TPn ïerfstachtig weertype waarbij en dan ook wat regen is te ver- lehten. Aanvankelijk wordt lucht aange- |rd van acht tot tien graden, maar eens het weekeinde zal geleidelijk a Schotland weer wat koudere ent naar ons land doordringen, ver- ■zeid van buien. In een groot deel T1 Rusland is het volop winter parhij het in Moskou gisteren ook »ei>lag zes graden vroor. Naar de plaatsvervangend ondermi nister van justitie, John Dean, don derdag meedeelde is de mogelijkheid groot, dat het volgende week tijdens de vredesbetogingen tot ernstige on lusten komt. Het ministerie zegt aanwijzingen te hebben dat militante linkse stu denten de orde willen verstoren. An derzijds worden verschillende tegen betogingen verwacht van het „Comité voor een week van nationale eenheid" en ultra-conservatieve organisaties. De multimiljonair Ross Perrot uit Texas heeft pagina-grote advertenties in de honderd grootste kranten van de VS geplaatst waarin hij zijn goed keuring uitspreekt voor Nixons jong ste yietnam-toespraak.Volgens voor zichtige ramingen kost hem deze ad vertentiecampagne tussen de 500.000 en 800.000 dollar. to- AMSTERDAM (ANP) De taaiopbrengst van de landelijke openbare inzamelingen door middel van straat- en huiscollecten, tele visie, radio, pers, contributiewerving, erfstellingen en loterijen kan voor 1968 geschat worden op ruim 128 mil joen gulden. De opbrengst van de loterijen is exclusief die van de toto en enkele andere landelijke loterijen en wed denschappen. Dit wordt vermeld in het verslag over 1968 van het cen traal archief en inlichtingenbureau inzake het inzamelingswzen. Het sociaal-cultureel centrum te Hulst gaat in Oost-Zeeuwsch- Vlaanderen een belangrijke rol spelen. Pagina 2. De ontwikkelingsschets voor Zeeland is door Provinciale Sta ten met gematigd enthousiasme ontvangen. Pagina 3. Oostburg en Terneuzen sprin gen er met hun werkloosheids cijfers ongunstig uit. Pagina 5. Het liberale kandidaat-raadslid Dekker vindt dat Nieuw-Borsele flink van zich af moet bijten. Pagina 7. Heeft de bevrijding ons werke lijk bevrijd? Laatste aflevering van de serie „Van puinhoop tot welvaart". Pagina 9. De levenswijsheid van Samuel Beckett, Nobelprijswinnaar voor literatuur, is somber, vol twijfel en zelfs dierlijk. Pagina 11. Het stuntteam van „Hammie en zijn gabbers" moet nogal eens vechten voor zijn bestaan. Pagina 14. Socialistische vrouwen vinden zichzelf te lief voor Den Uyl. Pagina 17. Met een tank kon je in Neder land toen niets beginnen, meen de de Nederlandse legerleiding voor 1940. Pagina 19. Voor ontwikkelingshulp behoef je echt niet zo ver van huis te gaan. Een deel kan aan de gast arbeiders worden besteed. Pagina 21, „Ik wil langzamerhand van een heleboel beslommeringen af", zegt voorzitter Sal Simonse van de voetbalvereniging Middel burg. Pagina 25. (Van onze sportredactie) OUDENBOSCH De plannen om in Oudenbosch een sportpaleis te bouwen, zijn van de baan. Ofschoon een officiële mededeling van „het comité Brabants Sportpaleis" de term „voorlopig niet" bevat, staat wel vast dat het gebouw er nooit zal komen. De oorzaak van deze mislukking, ligt in het feit dat het in aanbouw zijnde Rotterdamse sportpaleis on- (Van een onzer verslaggevers) BREDA De justitie vermoedt dat de omvang van de fraude bjj Sprangers bouw- en betonbedrijf te Breda ongeveer vier ton zal belopen. De dezer dagen in verband met deze verduistering gearresteerde A. H. L. is vrijdag voor de Officier van Justi tie en de rechter-commissaris bij de Bredase rechtbank geleid. De verdachte blijft voorlopig zes dagen in bewaring wegens het tijd rovende onderzoek dat in de boek houding van het bedrijf verricht zal moeten worden. Daarmee wordt maandag begonnen. Volgens de politie toont L. zich bereidwillig bij het tot klaarheid brengen van de verduisteringen. Voor zover tot nu toe bekend zou L. voor ongeveer twee ton uit de kas hebben genomen, terwijl hij zich een zelfde bedrag op een andere manier zou hebben toegeëigend. HET ACTIECOMITé „stop moord op Indianen in Brazilië" zal op 12 no vember een petitie met 40.000 hand tekeningen aan de voorzitter van de Tweede Kamer aanbieden. VIJF kunstenaarsorganisaties willen per 1 februari 1970 samengaan en toetreden tot het NVV. DE KORTGELEDEN door Engeland vrijgelaten spionnen Helen en Peter Kroger zijn in Polen in een zieken huis opgenomen. (Van onze correspondent) EINDHOVEN In de nacht van donderdag op vrijdag troffen voorbii- gangers langs de weg bij Oerle een bewusteloze man aan, die ernstig uit de mond bloedde. De mannen legden hem in hun auto en reden hem zo snel mogelijk naar het politiebureau. De dienstdoende agenten brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis. Daar constateerde men dat de man niets mankeerde het „bloed", dat uit zijn mond stroomde, was wijn, en ziin be wusteloosheid was te wijten aan de drank. verwacht een vaste baan krijgt en niet een demontabele zoals de opzet was. Daarmee zou voor het project in Oudenbosch de NSF-subsidie ver vallen. „En verder" zegt comité-se cretaris J. van Hoek, „wordt op die manier de concurentie voor ons al te groot. Wij kunnen wat het geven van faciliteiten aan de wielersport be treft, nooit op tegen een gigantisch complex als Rotterdam krijgt. Toen we van de veranderde omstandighe den in Rotterdam hoorden, zijn we op onderzoek uitgegaan en het bleek dat we beter konden stoppen." Van daag worden de bij het Oudenbosche plan betrokkenen, schriftelijk inge licht over het staken van de activi teiten. En daarmee is er dan geen sprake meer van dat Oudenbosch een sportpaleis krijgt. Een kleine troost voor de bevolking: er bestaan nu plannen om in de gemeente een sporthal te bouwen. (ADVERTENTIES) EEN BEGRIP VOOR Erkend gasfitter Vlooswijkstraat 7-9 TERNEUZEN Warme Noor Air. 80 TERNEUZEN (Van een onzer verslaggevers) OOSTERHOUT De gemo toriseerde politieagent die vrij dagmorgen op de autoweg van Breda naar Utrecht reed, keek zijn ogen uit toen hij ter hoogte van Oosterhout dit vreemde dampende vehikel tegenkwam. Het bleek een door stoomkracht voortgedreven voertuig te zijn dat eigendom is van de Brit Mi chael List Brain, die de wagen helemaal heeft opgekalefaterd, nadat hij hem ergens in Schot land, onder een dikke laag stof, had gevonden. De eigenaar maakt met nog drie mensen een wereldreis met liet uit 1926 stammende voer tuig, dat een vracht vette steen kool en water voor de stoomke tel meevoert. Het gezelschap heeft de nacht van donderdag op vrijdag in Breda doorgebracht. Toen zij over de autoweg naar Utrecht wilden rijden werden zij aangehouden door de rijks politie. De stoomwagen reed te langzaam om van de snelweg gebruik te mogen maken. Gezamenlijk stippelde men toen een andere route uit, die het vreemde gevaarte langs minder drukke wegen voerde. waarvan U slechts 2 weken kunt profiteren, geven wij op verschillende modellen TILBURG Heuvelstraat 44 Tel. 04250-31620 RG BREDA at 44 Elndstraat 14 31620 Tel. 01600-31086 DEN BOSCH SCHAPENmarkt 17 Tel. 04100-39125 Noordstraat 107 - Tel. 01150-4255 j TERNEUZEN vandaag 150 gram van 124 voor 114 niet te geloven voor die prijs! (Van een onzer verslaggevers) BREDA Het ziet er naar uit dat de banketbakkerijen dit jaar aanmerkelijk minder sinter- klaaszoetigheidjes zullen verko pen dan in voorgaande jaren. Hoewel de verkoop van choco ladeletters, banketstaven enz. eigenlijk nog maar een paar da gen bezig is, kunnen de meeste banketbakkers nu al een aan merkelijk lagere omzet consta teren in vergelijking met vorig jaar. Het is vooral het sinterklaas banket dat dit jaar niet meer zo goed in de markt ligt. De prij zen van deze artikelen zijn niet gestegen, maar volgens een aan tal Brabantse en Zeeuwse ban ketbakkers gaat sinterklaas steeds meer zijn allure als snoepfeest verliezen. Was het vroeger gewoonte een aantal kleine cadeaus (waaronder veel snoepgoed) te geven, het wordt de laatste jaren steeds meer ge woonte om op sinterklaasavond één groot geschenk te presente ren aan vrienden en magen. Deze gang van zaken wordt bevestigd door een aantal wi' renhuizen in Zuid west-Neder land. Deze kunnen nu al een stijging van de verkoop van duurder speelgoed en geschen ken constateren van ongeveer acht proeent. De directie van V. D. in Breda noemt de sinter- kiaasverkopen zelfs boven alle verwachting. Overigens kunnen ook de warenhuizen constateren dat het snoepgoed minder in trek is dan in voorgaande jaren. Opvallend is wel dat de Bra bantse banketbakkers meer last hebben van het zich wijzigende kooppatroon dan hun Zeeuwse collega's. Terwijl er in Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom gesproken wordt over een aan merkelijke daling in de omzet, noteren Goes, Middelburg en Vlissingen slechts een lichte da ling en is er in Zeeuwsch-Vlaan- deeren nog weinig te bespeuren van een teruggang. (ADVERTENTIES) ELECTRONIC ATO-PHON Niet opwinden. Snoerloos. Loopt een jaar op één batterij. Seconden-secuur. Tweetonige wekker. Diverse uitvoeringen vanaf f 52.50 de mooiste tijd De grootste kolléktie dames- en herenhatirwerk vindt ih de showrooms van EÏ.ATTI tHnnekenweg 43, telefoon 01600-32288 Verkoop ook via Uw kapper, vraag hem een introduktie. Zie het unieke AaBe dekenkolleklieboek; 600 keuze mogelijkheden

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1