J.VAN ADER* HEIJDEN 14.95 13.95 5.95 150 Igvpte versterkt strijdkrachten Omroep in Milaan bezet s,§§ 13.95 8.75 !4ef5 14.95 Beslissing over „Achtste" pas de volgende week haos op wasmiddelenmarkt groeit morgen doorregen runderlappen vat 69 DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND pernor Winnaar no.93.520 in het Chevron kleurenspel Tögmac BISQU1T.. CITROEN WIGEHALTE KANAAL [ERNEUZEN-GENT fER „RODE STREEP" „Lenden" JONGE jenever napoleon V.S.O.P. TANKER KEO GEBROKEN Fabriek in Baarle sluit: 187 man met ontslag HOEWEL NEUZEN IN TWEEDE KAMER WEL ZIJN GETELD ONTVOERDE JONGEN AL DOOD VOOR LOSGELD WAS GEËIST CONSUMENTENBOND BEPLEIT AANPASSING WARENWET JAMIN WIJNIMPORT brandewijn JMosel- Blümchen 'h, w w. DRY GIN Verlies Verzet Vlieger drijft drie dagen op de oceaan Redding krokantjes een goed stuk vlees hoort erbij een berichie vooralle rbezitters VAN'nvöertuig..1 f1na heeft nieuwe kleuren-] foto's vandefabeltjes- {KRantdieren, r \he,w1llem? zeker broer? grote gratis kleuren foto's waar ze alle- f maal opstaan. wedden dat iedereen met een voertuig nu naar dej ^fina-pompgaatj. Bil 'N FINA-POMP KRIJGT U OOK EEN FABELACHTIGE SERVICE! 109e jaargang - no. 26270 301 EDITIE voor \ND HAAGDIJK 9, BREDA, TEL. 34897 BRUGSTRAAT 15, ROOSENDAAL TEL. 37209 Filialen door geheel Nederland Scotch Whisky (43% alc.) literfles Eissisng Graves superieures Appellation controlée Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker 'f*ofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 föefoon 22341. Postgiro 1114111 vrijdag 7 november 1969 WEERBERICHT Nachtvorst Zwakke tot matige zuidwestelijke wind met kans op nachtvorst. Van middag toenemende bewolking met kans op enige regen. STOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37)50 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 ASSER PREEKT GEWELD (Van onze redactie buitenland) KAIRO/TEL AVTV - De Egyptische president Nasser keeft gisteren de Arabieren opgeroepen tot een geweldda dige oplossing van het Israëlische probleem, „door een pe van bloed en te midden van branden". Nasser deed Ejn oproep in een rede voor het Egyptische parlement, ■jn woorden werden door de radio uitgezonden (Van een onzer verslaggevers) 'ERNEDZEN Het zoutgehalte het kanaal Terneuzen - Gent ;mt steeds meer toe. De heer M. Remery van de n.v. Zuid-Chemie van Gent sprak in de verga- •ing van de Kamer van Koophan en Fabrieken voor Zeeuwsch- ideren van een onrustbarende lilting van het kanaalwater. 1962 bedroeg het zoutgehalte 1,5 gram per liter, maar nu is al tot 3,9 gram per liter gestegen ..der dat een stabilisatie in zicht is. jt oorrosierisico in de fabrieken die jn het kanaalwater gebruik maken zeer toegenomen, ie heer Remery verzocht de ka mer deze aangelegenheid met Rijks waterstaat op te nemen. HDe voorzitter, de heer F. de Vos, merkte nog op dat het zoutgehalte ip het kanaal inmiddels ruimschoots de „rode streep" als gesteld in het VeïUrtaat met België is gepasseerd. Als maximum zoutgehalte wordt in het traktaat namelijk 3,5 gram per liter aangehouden. Reclameprijs! Franse Likeuren GRAND MARNIER VIE'LLE CURE CORDIAL MEDOC Echte Schiedams» I literfles Scotch Whisky JOHNNY WALKER BLACK WHITE BALIANTINE'S Franse Ceg"3' van 24,50 vo°> 45% alc. literfles internationale spoorlijn van i Aechelen naar Terneuzen ligt er Jrerlaten bij. Pagina 2 Rijkswaterstaat gaat bombarde ren; het Rak van Scheelhoek, glaatste gat in het Haringvliet, is het doelwit. Pagina 3 Volgens kandidaat-raadslid drs. 1J. Dijkgraaf dient het nieuwe Koes een belangrijke recrea- Bieve functie te krijgen. Paninga 7 BAannemers willen best met Bhun bouwvakkers overleggen, als ze maar zelfstandig blijven. Pagina 9 I De burgemeester van Maar- heeze bewondert de Gorkumse ridder. De gemeenteraad wil hem dan ook zo gauw mogelijk vijt. Pagina 13 Nederlands opperbevelhebber in 1940 was een vreemde voor bet kabinet, niet voor de ko- IDingin. Pagina 15 In zijn eerste toespraak sinds een zware griep hem ruim twee maanden geleden trof, betoogde de 51-jaxige president dat de crisis in het Midden- Oosten alleen kan worden opgelost op een wijze, die leidt tot „de bevrij ding van alle bezette gebieden en in de eerste plaats van het Arabische deel van Jeruzalem, de westelijke oever van de Jordaan en de heuvels van Golan". Hij verklaarde dat Egypte dit jaar een half miljoen man onder de wape nen brengt en 500 miljoen Egyptische ponden uittrekt voor de strijd, die hij onvermijdelijk noemde. In dit ver band gaf hij een overzicht van de pogingen van secretaris-generaal Thant, van de Grote Vier (Amerika, Rusland, Engeland en Frankrijk) en van Amerika en Rusland samen om een regeling voor het Israëlasch-Ara- bische conflict te vinden. Onde*. applaus van de 350 parle mentsleden deed hij een rechtstreek se aanval op de V.S., omdat zij Israël zouden helpen zijn „agressie" tegen de Arabische wereld voort te zétten. Het Egyptische staatshoofd hield opnieuw een pleidooi voor een Ara bische topconferentie. Daar zouden alle middelen van de Arabische we reld moeten worden gemobiliseerd voor de strijd. Nasser gaf toe, dat „een groot deel van de energie van de Arabische landen tot dusver tot zuiver verlies heeft geleld". Volgens hem zou de Arabische de fensieraad, die morgen in Kairo in tegenwoordigheid van de ministers van buitenlandse zaken en defensie en de opperbevelhebbers der aange sloten landen bijeenkomt, zich over het bijeenroepen van een topconfe rentie moeten beramen. Over het Palestijnse verzet zei hij dat dit zal blijven bestaan tot dat Pa lestina zal zijn bevrijd. „Vandaag kan niemand het Palestijnse verzet onder drukken, laat staan liquideren. Dat moet iedereen duidelijk zijn, zowel in de Arabische wereld als op het in ternationale vlak", aldus de president. „Het Palestijnse probleem is niet het vraagstuk van de vluchtelingen, maar dat van een volk dat zijn vaderland wil terughebben, en van een land dat op zijn volk wacht". Met instemming sprak hij over de regeling van het conflict tussen de Libanese autoriteiten en de Palestijn se commandotroepen. Het gevaar van een ramp was echter nog aanwezig, als de kwaadwilligen weer op het to neel verschijnen". Y..r BOSTON (Rtr/Afp) Vele sche pen hebben op de ruwe Atlantische Oceaan gespeurd naar het achterstuk van de 15.000 ton metende Libe riaanse tanker Keo, waarop zich 36 man zouden bevinden. Maar meer dan 12 uur nadat de ka pitein van de 20 jaar oude tanker had gemeld, dat zijn schip in twee stuk ken was gebroken, was nog niets van het achterstuk gevonden. De voor steven van het schip is wel aange troffen. Schepen en vliegtuigen van de Amerikaanse kustwacht hebben eveneens een Amerikaans jacht ont dekt, dat in moeilijkheden verkeerde. De zeven opvarenden van dit jacht, de „Whisper", zijn nog aan boord. (Van een onzer verslaggevers) BAARLE-NASSAU Directeur C. W. Snoeker heeft bij het geweste lijk arbeidsbureau te Tilburg een aanvraag ingediend voor ontslag van de 187 personeelsleden van de schoenfabriek Snoeker te Baarle- Nassau. De juiste sluitingsdatum van het bedrijf is nog niet bekend. De di rectie deelde ons mee dat die zou vallen nadat de najaarsorders zijn af gewerkt, ongeveer over een maand. Van de 187 personeelsleden ko men er ongeveer 110 uit België en ruim 70 uit Nederland. Volgende week zullen de Nederlanders door het arbeidsbureau worden gehoord; de Belgen worden verwezen naar de arbeidsmarkt in België. In de directe omgeving is het moeilijk om aan werk te komen. De heer Snoeker deelde mee dat hem vanuit Breda en Waalwijk al aanvra gen hadden bereikt voor personeel in de schoen- en lederbranche. De oorzaak van de sluiting moet gezocht worden in de verscherpte buitenlandse concurrentie, vooral uit Italië. In gesprekken met de werknemers Volgens de heer Geurts leed eeri poging om tot een afvloeiingsregeling te komen schipbreuk op de verkla ring van de directie, dat men blij zou zijn als aan de wettelijke ver plichtingen kan worden voldaan. Hetgeen betekent dat men de opzeg gingstermijn in acht kan nemen. MILAAN In Milaan zijn gis teren de gebouwen van de Italiaanse radio en televisie en van de Fiat- fabriek bezet. Op de foto: politie ach tervolgt de demonstranten die stenen wierpen door de ruiten van de ge bouwen en van politiewagens. LISSABON (Reuter) Een in Nederland geboren en in En geland (Windsor) wonende vlie ger is gisteren na drie dagen op de Atlantische Oceaan in een rubberbootje te hebben rondge dreven, in Lissabon aangeko men. Het vliegtuigje van de piloot, wiens naam als Pieter Matheus de Zeeuw wordt opgegeven, was op 28 oktober in zee gestort. De Zeeuw wist met moeite in zijn rubberboot te komen. Drie da gen roeide en dobberde hij op en neer tussen Madeira en de Kaap Verdische Eilanden. Eindelijk werd hij opgemerkt door een vliegtuig van de Portugese luchtmacht, dat een schip in de nabijheid waarschuwde. De verongelukte piloot werd overgebracht naar het kleine Portugese eiland Sal, waar hij nog enkele dagen op een Portu gees lijntoestel moest wachten. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De Tweede Kamer zal op zijn vroegst volgende week woensdag of donderdag beslissen waar de achtste medische faculteit wordt gevestigd. Het Hjkt inmiddels aan geen twijfel onder hevig dat een flinke meerderheid met minister Vermga Maastricht zal kiezen. SAO PAULO De politie te Sao Paulo heeft meegedeeld, dat een ont voerde Amerikaanse scholier, die woensdag in de buurt van Sao Paulo dood werd aangetroffen, een nekschot heeft gekregen terwijl hij geblind doekt aan de rand van een graf stond. De politie zegt, dat een Portugees uit Mozambique en zijn zoon hebben bekend, de moord gepleegd te heb ben. Zij hadden de politie het graf getoond waarin de 18-jarige Patrick Dolan was begraven. Dit graf be vindt zich op de kleine boerderij van de Portugezen aan de rand van Sao Paulo. Patrick, de zoon van Richard John Dolan, vice-president van een vlees- canservenonderneming, werd op 30 oktober ontvoerd toen de twee Por tugezen, van wie de jongste een vriend van hein was, hem voorstel den in hun auto naar school te rij den, i.p.v. er met de bus heen te gaan .ldus de lezing van de politie. Op de boerderij van de Portuge zen moest Patrick drie verschillend gedateerde brieven schrijven aan zijn vader. Diezelfde dag werd hij dood geschoten door de oudste Portugees. De ontvoerders hadden eerst een tossom van 50.000 nieuwe cruzeiro's (ongeveer 45.000 gulden) van Richard Dolan geëist en na ontvangst van dit bedrag opnieuw eenzelfde som ge vraagd. Het eerste bedrag was, op instruc tie van de Portugezen, in een vuil nisemmer gedeponeerd. En terwijl Richard Dolan wachtte op instructie over de wijze van „overmaikimg" van het tweede bedrag, werden de twee Portugezen gearresteerd. 701ANG DE VOORRaA STREKT I Deze aanbiedin0etl gelden t/m 12 november a s (Van een onzer verslaggeefsters) BREDA Het wasmiddelenbe- luit van de Warenwet is hoog nodig an vernieuwing toe. Dat is de con- lusie van de Nederlandse Consu lentenbond na een uitvoerig onder >ek van de in ons land verkrijgbare Wasmiddelen voor de witwas, de to taaiwasmiddelen en de aparte biolo jpische inweek- en voorwasmiddelen H Met de Warenwet in de hand heefi de consumentenbond wat duidelijk- Jleid willen scheppen in de chaos op de wasmiddelenmarkt, die heel wat «huisvrouwen in verwarring brengt. Wfant niet alleen het aantal soorten «herken en verpakkingen, waaruit ze •en keuze kunnen maken, is bijna «"et meer te overzien, maar ze krij- E' °°k nog eens te maken met de tasierijke geest van de fabrikan ten, die bepaalde samenstellingen en toevoegingen op de verpakkingen vermelden, als b.v. blauwe korrels, groene korrels, groene kristallen, ac tiekernen, actief blauw, met helio- foor, tintactief, instant waskracht, vitblitsers, lichtkracht, twee witma kers, exclusieve witverfrissers, bioio- (ische reuzenwaskracht. biologisch otaalwasmiddel, kleurenenzymen, rommelgarant etc. Bloemrijk proza, lat wel En mogelijk, omdat de ver- uiderde warenwet hierover niets '.egt. De consumentenbond wil dat suggesties van bepaalde, in feite niet aanwezige eigenschappen, worden rerboden. De Warenwet moet ook op andere punten gewijzigd worden; de inde ling en benaming moeten aan de mo derne produkten worden aangepast; de diverse ingrediënten moeten dui delijk worden omschreven en waar nodig moeten hieraan minimum, en maximumgrenzen worden gesteld (deze bepaling slaat met name op het steeds hogere percentage bleekmid del In de wasmiddelen. In de Waren- vet is alleen een minimumeis ge steld, de maximumels is enkele ja ren geleden geschrapt); de inhouds- rermelding moet verplicht worden gesteld, eventueel in combinatie met standaardisatie van verpakking en gewicht (in West-Duitsland, de V.S. Oostenrijk en Engeland zijn zelfs wetsvoorstellen ingediend tot ver plichte standaardisatie van de pak ken); vermelding van de productie datum moet eveneens verplicht ge steld worden (het duurt soms een jaar of langer voor wasmiddelen de consument bereiken). De consumentenbond meldt ook nog een aardig staaltje van klanten misleiding. Op een van de pakken stond een prijs van 7,25 (D.C. Ma- tic). Een bedrag dat echter volgens de fabrikant „nooit berekend wordt" De ƒ7,25 was alleen als uit gangspunt bedoeld voor goedkope aanbiedingen, zoals „van ƒ7,25 voor f 4,90". Dank zij een caissière die van deze voordeel-stunt niet op de hoogte was, moest de bond 7,25 neertellen. De prijzen van wasmiddelen voor de witwas ontlopen elkaar sterk. Over een jaar kan dat voor een ge zin van vier personen zelfs een ver schil uitmaken van 77,—. Met de goedkoopste totaalwasmiddelen is men duurder uit dan met de goed koopste voorwas- en hoofdwasimid- delen samen. De wasmiddelen waar voor veel reclame wordt gemaakt zijn over het algemeen ook de dure. De consumentenbond onderzocht ook 22 wasautomaten met prijzen be neden de duizend gulden. De conclu sies hiervan: De machines waarmee colporteurs langs de deur komen zijn zelfs na aftrek van de „korting" nog ettelijke honderden guldens duur der dan drie vrijwel eendere die ge woon in de winkel verkocht worden. Van extramogelijkheden is meestal geen sprake. Bij de helft van de on derzochte machines liet de elektri sche veiligheid duidelijk te wensen over. De meeste gebruiksaanwijzin gen waren onvolledig en onduidelijk. Na afloop van de wasproeven ver toonden alle machines van binnen al roest. Ook staat wel vast dat met name de KVP-fractie voor een bijzonder moeilijke keuze staat. De felle reac ties die de laatste dagen door voor aanstaande Brabantse partijfiguren zijn geuit, hebben de keuze voor die fractie uitermate moeilijk gemaakt Het staat wel vast dat de scheidslijn Maastricht of Brabant dwars door die fractie loopt. Een meerder heid van de KVP Tweede-Kamerfrac tie volgt minister Veringa. Een min derheid, de KVP-leden uit het Bra bantse, kiezen voor vestiging in hun provincie. Vermoedelijk zullen beide groepen hun eigen woordvoerders naar het spreekgestoelte in de Ka mer sturen. De Brabanders, zo neemt men aan, zullen hun standpunt laten spuien door drs. Th. Westerterp. De KVP'ers die de minister volgen in zijn keuze voor Maastricht gaan dr. G. J. ter Woorst uit Eist het woord laten voe ren. De besprekingen over de „Nota Medisch Wetenschappelijk Onder, wijs" zijn donderdagavond laat in de Tweede Kamer begonnen. Opvallend is daarbij dat ook de VVli twee woordvoerders voor het debat liet in schrijven. Een bewijs dat ook in die fractie geen eenstemmigheid bestaat Niet minder dan twaalf Kamerleden hadden voorzitter mr. F. J. F. M. van Thiel, uit Helmond en dus een Brabant KVP-Kamerlid, om acht uur donderdagavond meegedeeld dat zij over de nota van minister Veringa wilde praten. Dr. J. G. H. Tans van de PvdA, vertelde eigenlijk niets nieuws. Reeds enige maanden geleden immers deelde zijn fractie mee in overgrote meerderheid voor Maas tricht te zijn. Voor Twente en Brabant eiste hij binnen tien jaar de uitgroei van de hogescholen tot volledige universi teiten. Uiteraard een universiteit voor Brabant. Voor hem staat het vast dat in 1980 het Nederlandse univer sitaire onderwijs, globaal gezien, ver dubbeld moet zijn. Een tienjarenplan vroeg hij van minister Veringa, op dat de kwestie van eigen universi teit een voor Brabant en Overijsel niet in de lucht blijft hangen, over Maastricht? Men neemt aan dat die eisen van dr. Tans wel eens de reddingsplank voor de KVP kunnen worden. De acht Brabantse KVP-Kamerleden zouden wellicht wat rustiger voor hun kiezers kunnen gaan verschijnen als de minister bereid zou zijn zich te laten binden aan een duidelijke toe zegging dat binnen tien jaar Brabant (en Twente) eigen universiteiten zul len moeten hebben. Twee van de Brabantse KVP-Kamerleden, ir. P. A. M. Cornelissen uit Best en de heer C. A. A. van Beek, burgemeester van Reusel, zijn op het ogenblik in India's hoofdstad New Dehli. Zij maken deel uit van een parlementaire delegatie. Met belangstelling wordt uitgezien naar de these van de twee KVP-Ka merleden die via de Brabanste KVP- kiezers kwaliteitszetels kregen, drs, M. W. J. M. Pijnenburg uit Den Haag en prof. mr. J. Th. M. de Vreeze uit Utrecht. Verrassingen zijn echter niet te verwachten. (ADVERTENTIE) f1000,- de Heer J. Helmink Groenestraat 15 's Heerenberg. (Gld.) Totaal 187.278 prijzen ChGVTOn van 1,- t/m f1000,-. Tank bij Chevron en win zo'n prijs. m vandaag melk en puur 200 gram van 114 voor 99 niet te geloven voor die prijs! spruitjes, rode kooi of bietjes met smullen maar! C.M M Chanowski Productions 1969 gratis foto (14x19 cm) in kleur/bij elk rina-benzmestation herkenbaar aan het raambiljet.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1