Initiatief sportwethouders Betaald voetbal uniforme ubsidie krijgen" NEDER LAND VER LIEST: 0-1 Den Toom wijst moties van K.Y.P. en C.H.U. af HUURSUBSIDIE VAN f 120 TOT f 900 PER JAAR DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND 'IER brabantse gemeenten: IAUDE IN [DRIJF IE BREDA Twee Italianen mishandeld op Amsterdams hoofdbureau van politie? DE STEM Meisje van 21 in Engeland ontvoerd SCHILDERIJEN UIT VATICAAN GESTOLEN I/ISSER VISSER VISSER VISSER VISSER VISSER vakbekwame MHiwmonteur COMMIES Raad voor Volkshuisvesting adviseert minister Schut: randaag in Wie z ei er ook weer dat alle verpakte tarwebrood hetzelfde was? O platenspelers ereo Philips - Supraphon editie voor zeeland WEERBERICHT ATTENTIE! plaatsgebrek SPOTPRIJZEN Waarde f 6 miljoen v. d. Poel N.V. TENMINSTE TON \L >IRE ?RARD ODMANS JNDIG TIONAL KO UPS INHEISER JRE EFUNKEN 42 Briefport in België omhoog Rijksrecherche stelt onderzoek in Beneden ƒ15.500- - geboortig uit Kloosterzande- krokantjes J King Corn 't enige dat u weggooit, is de verpakking. - no.26269 ■09e |aargang jjSrecfeui': Dr. W. A. J. M. Harkx Hoo dredac'eur: L. Leijendekker fdkantoon Breda, Reigerstr. 16 Hoo Tele lefoon 22341. Postgiro 1114111 donderdag 6 nov. 1969 Nachtvorst Koude nacht; kans op nachtvorst. Van het westen uit toenemende bewolking met regen. Zwakke wind, zelfde temperaturen. 6 - HULST (iHINES EN KOELKASTEN boo van 1.699.voor 999.—. Ti-MATIC van 749.— voor 599.- X S van 870.— voor698— WASCOMBINATIE van 1298 voor 898.— en 5 jaar garantie pDMARKT 6 HULST! VRIES-KOELKAST COMBINA. voor569— OELKAST van 249.— voor 199- ODMARKT 6 HULST: PS DRAAITOP STOFZUIGER van 179.voor 119— ^STOFZUIGER van 139.— voor IMARKT 6 HULST voor: jERS, met versterker vanaf 95- ,DERS, naf -•••■ 249- ^ODMARKT 6 HULST: HONOBAR: van een TELEFUNKEN STEREO 6 watt plus 2 boxen van 567—; jEFUNKEN PLATENSPELER mei lor zoon of dochter van 154.—. ide aanbiedingen, met gratis verre. Des tellen, dia-projectoren enz. [KT 6 - HULST - TEL. 01140-3761 ■NTLREN ROOSFNDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 (Van onze sportredacteur) VATICAANSTAD (KNP) In Rome gaan sterke geruchten, dat drie schilderijen ter waarde van in totaal 6 miljoen gulden gestolen zou den zijn uit de pauselijke apparte menten in het Vaticaans paleis. De diefstal zou reeds deze zomer gepleegd zijn, toen de paus in Cas- telgandolfo was, maar pas enkele weken geleden ontdekt. Mgr. Vallainc, perschef van het Vaticaan, heeft ontkend, dat er een diefstal zou zijn gepleegd. Maar waarnemers zien in dit dementi juist een bewijs voor de juistheid van hun vermoedens. Men weet zelfs te mel den, dat er een vijfkoppige commis sie belast zou zijn met de nasporin- gen. DIGE INDIENSTTREDING ennis op elektrisch gebied ■ereist. TRAMSTRAAT 40, TERNEUZE5 Tel.: 01150 3954 2331. s avonds: 01150 2754. Ie vier Brabantse wethouders (J. van Bijnen, Breda; H. de Grood, Til- bilg; G. Verkuijlen, Den Bosch en J.fcan der Harten, Eindhoven) vin den de manier waarop momenteel jnciële steun gegeven wordt aan tiende voetbalclubs, strk te bekri- |ren. |un bezwaar richt zich tegen het I dat de huidige ongeorgamiseer- namier van subsidiëren tot een lezonde situatie kan leiden. iEMEENTE VL1SS1NG01 ïiddelbare schoolopleiding (minimal .O of 3 jaar HBS) is het bezit v>»l Archief verzorging I, alsmede pr3* I ing in dossiervorming en andere »l irkzaamheden vereist, imum 569,— per maand tot 019,per maand. Boven het sal vakantietoelage van 6% genoten. I V/AWW komt voor rekening der f n geschiktheid, o.m. blijkende uit h11 tten van het diploma Archiefvel* n na een drietal jaren benoeff e funktie van REGISTRATOR. ;e Vlissingen is aangesloten bo d. Voor gehuwden is het Verhu it van toepassing. binnen 10 dagen na het verschijn®! 3 te richten aan burgemeester en w I a afdeling onderwijs en personeel» lisplein 2. ■BREDA De wethouders voor sportzaken van de ge- éeenten Breda, Tilburg, Den Bosch en Eindhoven, hebben een initiatief genomen om over het hele land uniforme sub- ■ieregelingen van gemeentebesturen aan het betaalde voet bal te krijgen. JZo besloten daartoe in een periodieke vergadering van de vier -jpotsie Brabantse gemeenten. In voorbreiding is een uitnodiging aan alle Nederlandse wethouders voor sportzaken die in hun ge- jjente te maken hebben met betaald voetbal. Het gaat hier om a dertig plaatsen. „Want", zegt de Bredase wethou der J. van Bijnen, „op welke wijz er ook door de gemeentebesturen ge halpen wordt, vast staat dat de ver enigingen er financiële mogelijkhe den door krijgen om spelers te kc pen. Daar gaat het gewoon om. E wat is dan het gevolg? Het gevel is dat de clubs fel tegen elkaar op bieden, de transferprijzen gaan o een verschrikkelijke manier de hooi; te in en daarmee ook de salarisse:. En het kan kan niet anders of dt moet gebeuren via de rug van de ge meentes die zich dus op die manie steeds zelf in de moeilijke hoek bren gen. "Wij vinden dat daar verande ring in moet komen. Een landelijk aanpak via de Vereniging van Ne derlandse Gemeenten". Tijdens de eerstvolgende vergade ring van de vier grote Brabantse ge meenten (op 19 november in Til burg) zullen de wethouders een con cept-brief behandelen. Na overleg met hun colleges („ten slotte moeten we die achter ons we ten", zegt de heer Van Bijnen) gaat dan de invitatie naar hun bijna der tig collega's in den lande en wordt de Vereniging van Nederlandse Ge meenten geïnformeerd over het ini tiatief. De vergadering van deze groep wethouders wordt beschouwd als een voorbereidende bespreking. Een oriënterend gesprek om de stem ming te peilen. Mocht de behoefte aan een natio naal subsidiebeleid groot blijken te zijn, dan willen de vier Brabantse wethouders zeker ook de KNVB, FBO en eventueel VVCS bij de besprekin gen betrekken. Waar het echter in eerste instantie om gaat, is de be langstelling onder de wethouders. „Aan de serie blauwe boekjes van de Vereniging van Nederlandse Ge meenten, zou er in elk geval een over betaald voetbal moeten worden toegevoegd", aldus de heer Van Bij nen. Wanneer de vergadering wordt ge houden en in welke plaats, is mo menteel nog niet bekend. Waar schijnlijk wordt het januari 1970 in dat staat wel vast een van de vier grote Brabantse plaatsen. |(Van een onzer verslaggevers) tEDA Bij de Bredase politie It zich gemeld de 48-jarige A. H. ^procuratiehouder van Sprangers pv- en betonbedrijf n.v. De onge- |de L. heeft bekend, dat hij de af men tien jaar grote bedragen uit Aas heeft weggenomen. De politie nr.{. «j^ekt van ruim een ton, maar houdt nistratie van de dienst ë^ee^|^Bpogelijkheid open dat het wel bij de onder-afdeling registratuur hJkMMO gulden kan zijn. aatst een: jjpe fraude werd geruime tijd ge it II |^T ontdekt tijdens een routine- I controle door een accountantsbureau. procuratiehouder is al 36 jaar flenst van het bedrijf. Hij ge- I m het familiebedrijf, waarin hij Ingegroeid, alle vertrouwen. De pie zag hem als „een van de pen het zich laat aanzien heeft de turatiehouder van het geld kost- t stukken antiek gekocht en geld rs*°Pt aan allerlei mensen, die Behoeftigeomstandigheden ver- ■Toga Lw'ens bezit aan antiek op P ouu.ooo gulden wordt getaxeerd, |j. zich tegenover zijn werkgever P'ient het geld terug te betalen. 9 De woning van verdachte getuigt van zijn voorliefde voor antiek. ',,4 mm^ M .VX (Van onze sportredactie) AMSTERDAM Zes minuten voor het einde, ontnam Collin Bell gisteravond de Nederlandse hoop op een gelijk spel tegen het Engelse elf tal. Dat immers, was het minste waar de oranje-spelers recht op hadden. Ze speelden, vooral in de tweede helft, een uitstekende partij waarbij zich tal van kansen voordeden. Met Johan Cruyff voor rust en na de pauze invaller Diek van Dijk als grote uitblinkers, had Nederland alle kan sen op succes. Het kwam er echter niet van. En toen, totaal onver wacht en eigenlijk ook onverdiend, viel het tegendoelpunt. Een geluks treffer van Bell die daarmee Enge land aan de magere 0-1 hielp. Duel tussen een Engelse speler en (links) Mulder en (rechte) Krol. (Van onze correspondent) BRUSSEL Van 15 november af zal de briefport in België een halve frank (ongeveer 3,5 cent) duurder worden. Ook de tarieven voor druk werken worden duurder. Deze laatste verhoging kan tot gevolg hebben, dat het voor Nederlandse firma's minder interessant wordt om druk werk via de Belgische post te ver sturen. DEN HAAG (A.N.P.) Minister Den Toom van Defensie, heeft gis termiddag in de Tweede Kamer ver klaard dat hij een eventueel door de kamer aangenomen katholiek-chris- telijk-historische motie, waarin een structurele verhoging van de soldij van dienstplichtigen wordt gevraagd, naast zich neer zal leggen. Hij stelt zich hiermee lijnrecht op tegen twee regeringspartijen. De K.V.P.-afgevaardigde Maenen, de eerste ondertekenaar van de mo tie, verklaarde dat deze in de eerste plaats een uitspraak beoogt dat de wedde van dienstplichtigen per 1 ja nuari a.s. wordt verhoogd. K.V.P. noch C.H.U denken aan een bepaald percentage: dit is een zaak die aan de regering wordt overgelaten. Minister Den Toom herhaalde dat de commissie dienstplichtbeleid de kwestie van de wedde van dienst plichtigen onderzoekt. Het rapport van de commissie, dat voor het ein de van het jaar wordt verwacht, zal zo spoedig mogelijk worden behan deld. De kamer zal vanmiddag tevens stemmen over een motie van de P.v. d.A.-afgevaardigde Wieldraaijer, waarin wordt gevraagd de wedde van dienstplichtigen in twee termij nen van een jaar, vanaf 1 januari a.s., te verhogen tot de bezoldiging van vrijwilligers. Minister Den Toom heeft de aan neming van beide moties ontraden. A.R.P. en V.V.D. (de twee andere re geringspartijen), zijn eveneens tegen beide moties gekant. Het standpunt van de P.v.d.A. t.o.v. de motie van K.V.P. en C.H.U. zal worden bepaald door de uitslag van de stemming over de motie Wieldraaiier, die vóór de motie-Maenen in stemming komt. (Van onze correspondent) AMSTERDAM De rijksrecher che stelt, in opdracht van de pro cureur-generaal, mr. M. H. Gelinck, een onderzoek in naar klachten over grove mishandeling van ar restanten op het Amsterdamse hoofdbureau van politie. P.S.P.- fractievoorzitter Wiebenga in de Tweede Kamer is voornemens de regering over deze kwestie schrifte lijke vragen te stellen. Omdat nu de rijksrecherche aan een onderzoek begonnen is, heeft de hoofdcommissaris van politie in Amsterdam, de heer P. A. Jong, af gezien van het indienen van een klacht over een uitlating gisteroch tend in de actualiteitenrubriek van de VARA-radio, waarin n.a.v. de beweerde mishandeling is gezegd dat op het bewuste politiebureau „Griekse toestanden" heersen. Ook deze uitzending zal de rijksrecher che in haar onderzoek betrekken. De zaak is aan het rollen ge bracht door de 24-jarige Tsjech Axel Bezdek, die beweert er getui ge van te zijn geweest, toen hij door de politie wegens travestie was aangehouden, hoe op het Am sterdamse hoofdbureau van politie twee Italianen zijn mishandeld. Hij heeft een rapport van het gebeur de gemaakt, dat hij naar de minis ter van Justitie zal sturen. Op woensdag 23 oktober, aldus het rapport, stond een van de twee Italianen in het dagverblijf voor vreemdelingen met zijn handen door het traliehek geleund. Er kwa men drie agenten binnen, die schreeuwden: „Jij wilt uitbreken" Zij zouden hem hebben overgele verd aan vier andere agenten op de gang, waarna ze hem met zijn zevenen zouden hebben gestompt geschopt en geslagen waar ze hem' maar konden raken. Het kermen van de Itaiiaan was verschrikkelijk om aan te horen, aldus het rapport Vervolgens zou de Italiaan de trap af naar de kelder zijn gesleept Er volgde gillen en schreeuwen' dat 20 minuten duurde en dat er geen twijfel aan deed bestaan wat er beneden gebeurde. De tweede Italiaan zou later op dezelfde ma nier mishandeld zijn. De politie ontkent de mishande ling. Volgens een woordvoerder is de toedracht als volgt geweest. Een agent is het dagverblijf bin nengegaan om iets met de bagage van een der Italianen te regelen. De man was erg agressief. Toen hij met een stoel begon te slaan, riep de agent assistentie in van zijn col lega's. Daarbij is, aldus de politie, niet geslagen of gestompt. Alex Bezdek, die beweert in Ne derland te zijn uit vrees voor maat regelen van de Oostenrijkse poli tie, omdat hij de initiatiefnemer is van een vereniging voor jeugdige ex-delinquenten, zegt dat de lezing van de politie niet juist kan zijn. „Er staan in het dagverblijf voor vreemdelingen niet eens stoelen", aldus Zijn verklaring. „Alleen een paar bansen en een tafel". (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Raad voor de Volkshuisvesting heeft minister Schut (Woningbouw) geadviseerd de huursubsidie te stellen op minimaal 120, en maximaal 900,— per jaai. De huursubsidies zouden moeten gelden voor woningen die na 1960 met rijkssteun zijn gebouwd. De gemeenten zouden met de uitvoering van de subsidieregeling worden belast en de subsidie per kwar taal moeten uitkeren. Minister Schut heeft dit advies, ge lijk met een advies over het stimule ren van de doorstroming, ter kennis van de Tweede Kamer gebracht. Vol gende week zou hierover in de Twee de Kamer worden gepraat, als de be groting voor Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening wordt behan deld. Dit advies van de raad voor de volkshuisvesting over enerzijds de in dividuele huursubsidies en anderzijds ter bevordering van de doorstroming dient als basis voor de wetsvoorstel len die minister Schut hierover bij de Tweede Kamer zal indienen. Het is de bedoeling van de minis ter om de individuele huursubsidies volgend jaar juli te laten ingaan, ge lijk met een huurheffing voor men sen die te goedkoop wonen. Beide zaken wil de minister In een wets ontwerp verwerken. De individuele huursubsidies zullen vorden gegeven aan mensen die in /erhouding tot hun bruto inkomen te tuur wonen en niet gemakkelijk een (oedkoper huis kunnen betrekken. Uitgangspunt is, dat een huur ter nootte van eenzesde tot eenzevende ieel van het inkomen redelijk wordt ;eacht. Wie een bruto inkomen heeft leneden 15.500 per jaar zal af- iankelijk van de huur voor incLi- 'iduele subsidie in aanmerking kun- len komen. Voor de berekening van het bruto nkomen wordt bij loon of salaris de vakantietoeslag bijgerekend, maar geen rekening wordt gehouden met de kinderbijslag. Alleen het inkomen van het gezinshoofd is bepalend, maar voor meeverdienende kinderen zou een korting worden toegepast. (VERVOLG OP PAGINA 13) De Hulster sporthal is bijna klaar. Pagina 2. Fruitteelt in nood: zelfs enige beste Zeeuwse bedrijven ten dode opgeschreven. Pagina 3. Wantoestanden in woonwagen kamp van Sas van Gent, maar b. en w. weten van niets. Pagina 5. Een kandidaats-raadslid van Rei- merswaal: „Voor alles eenheid in de gemeente brengen". Pagina 7. De Maasvlakte heeft straks dui zenden arbeiders nodig. Het N.V.V. maakt zich zorgen over het sociale aspect van deze mas sale opvang. Pagina 9. Vlaamse uitgevers nog steeds in het defensief. Pagina 15. Ook een gevolg van het mooie weer: paling bijt nog terwijl de schar er al is. Pagina 17. Tarite Leen liep tot diep in het décolleté van haar brocaatjurk purper aan bij het zien van de Amerikaanse versie van de mu sical „Hair". Pagina 21. Tussen haakjes laat het witte overhemd ondergaan. Pagina 23. (Van een onzer verslaggevers) KLOOSTERZANDE Al bijna drie weken is in Engeland een meisje van Nederlandse afkomst zoek. Het is de twintigjarige Diana Kent, die ge boren is in het Zeeuwsch-Vlaamse dorp Kloosterzande. Haar grootou ders, de heer en mevrouw Wullaert, die nog altijd in Kloosterzande wo nen, zijn bijzonder ongerust. De heer A. Wullaert: „Mijn dochter woont nabij Bornemouth, een Engelse badplaats. Zij is getrouwd met een Engelsman. Hun dochter Diana, die binnenkort 21 zal worden, ging drie weken geleden op een avond om streeks half zeven naar haar vriend. Zij is daar nooit aangekomen. Om half tien belden jongens bij mijn dochter aan. Ze hadden Diana's pas met daarin geld (iets meer dan zes tien pond) en haar papieren gevon den in de bebouwde kom. Mijn dochter belde de vriend van Diana op om mijn kleindochter te vertellen dat ze niet ongerust -be hoefde te zijn, omdat haar pas gevon den was. Diana was er echter niet. Ze was niet gekomen. De Engelse politie, die onmiddel lijk werd ingeschakeld, denkt aan een ontvoering. Met speurhonden, zijn de grote bossen in de omgeving afgezocht. Tot nu toe zonder succes. Mijn vrouw en ik hebben een Lim burgse helderziende ingeschakeld. De man, die nog nooit in Bornemouth is geweest, vertelde onmiddellijk over de grote bossen die er liggen, ongeveer 200 tot 300 hectare. Hij had het ook over een uitkijk toren in de bossen. Die toren staat er inderdaad. Er heeft vroeger, tij dens de Tweede Wereldoorlog, een vliegveld gelegen. Maar daar raakte de man het spoor kwijt. Mijn doch ter, die ten einde raad is, heeft er nog over gedacht, een beloning uit te loven. Maar de Engelse politie heeft haar dat verboden." ZOWEL AEROFLOT als Japan Air Lines mogen met ingang van 28 maart 1970 de thans nog gezamen lijk gevlogen Transsiberische lucht lijn tussen Tokio en Moskou door trekken naar Parijs en Londen. (ADVERTENTIES vandaag melk en puur 200 gram van 114voor 99 niet te gelóven voor die prijs! - I OLGA Foam de Luxe gezónd, vèrkwikkend slapen Een aardige mevrouw in Axel zei dat. Maar die kon het niet weten, want ze had nog nooit King Corn Stout gegeten. De meeste mensen weten wél dat King Corn Stout tarwebrood zichtbaar lekkerder en gezonder is. King Corn, overal in Nederland elke nacht vers gebakken, dagelijks vers op tafel en dagenlanger vers

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1