Schut Vj HUISVESTING VERDEELD houdt vast aan huurbelasting KOU OP KOMST breda Woningbouwverenigingen en vakbeweging tegen ADVIES RAA VOLKS- WARE EISEN IN A THENE' PROTEST TEGEN KETENING NEGER SER nog niet eens over loongrens ziekenfonds andaag in DE STEM VIER MINISTERS MOGEN TELEFOON LATEN AFTAPPEN Run op kolendampverklikkers Ik jLj DENUWTBSPECIAUST DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND 'olak (Justitie) stelt voor: Vrouw bij raraenlappen doodgevallen HAARWERK RÏÏS YkN ENZINE ,3 CENT DMLAAG RISICO ÏEDERLANDER IN KRATER AFWIJZEND si Overwegwachter in noodsituatie Boeten Zwolsman zingt bij huwelijk Als speciale aanbieding Mantelkostuums en japonnen 20 pet. korting. kersenbonbons ?e jaargang no. 26265 DITIE VOOR ICELAND (Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Tjioofdredadeur: L. Leijendekker hoofdkanroor: Breda, Reigerstr. 16 lelefoon 22341. Postgiro 1114111 zaterdag 1 november 1969 WEERBERICHT Vrijwel droog Vrij veel bewolking, weinig kans op regen. Matige tot krachtige wind tussen west en noordwest. Geen temperatuurverandering. 13 I<ANfOREN ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 I xemuk, (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Schut (Volkshuisvesting) houdt tart aan zijn plan om mensen die op grond van hun inkomen |te goedkoop wonen een extra heffing te laten hetalen. lij hoopt deze extra heffing te laten ingaan op 1 juli van vol- jerd jaar, gelijk met de invoering van individuele huursubsidies loer mensen die op grond van hun inkomen te duur wonen. I „Ik kan over die extraheffing nog geen mededelingen doen, want ik ben fof aan het zoeken naar een goede formule voor zo'n heffing. Het gaat om jet heel gecompliceerd vraagstuk", verklaarde minister Schut ons gisteren. Ir Schut kon nog niet meedelen, pameer hij zijn voorstellen bij de «ede Kamer zal indienen. Zoals tóend is, heeft de Eerste Kamer tei eerder wetsvoorstel van minister leiut verworpen om huurders van Wngwetwoningen met een te hoog (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG De grote oliemaat- •happijen Esso, Shell en Chevron de in mee dat met ingang van maandag. november Se prijzen voor super 25 iivone mi;;e r - 1.3 cent per liter gorden veilaatfd.fc{.' prijsverlaging Ig mogelijk ge- |orSeu door marktomstandigheden 'als seizoensinvloeden en concur- intie-overwegingen. Bij deze olie- aatschappijen is men van mening it de kleinere maatschappijen spoe- ig met een soortgelijke prijsverla- g, zullen volgen. Algemeen wordt aangenomen dat k de zogenaamde „witte pompen" :n prijsdaling zullen afkondigen, 'erwaeht wordt dat de prijsverlaging „witte" benzine over het alge- een iets lager zal zijn dan die van merkbenzine. De „witte" benzine, die, al meer dan procent van de markt heeft ver- erd, is door de bank genomen 4 tot tent goedkoper dan merkbenzine. inkomen een extraheffing op te leg gen. Gemeend werd dat hier discri minerend werk werd gedaan, omdat de wet alleen op woningwetwonin gen betrekking zou hebben. De minister wil alsnog proberen om te komen tot een extraheffing boven de huur voor mensen die in verhouding tot hun inkomen te goed koop wonen. Tegelijk wil hij dat wo ningbouwverenigingen en gemeen ten op bewoners van goedkope wo ningwetwoningen, die best duurder kunnen wonen, dwang uitoefenen I ISii.bet huis te ontruimen en vrij te maken voor mensen met lage ihko- méiis' /apjde gemeenten vraagt hij voortsom 'goedkope woningwetwo ningen alïeer aan mensen met lage inkomins te v^huren. ian IrOME (DPA) De 49-jarige Am- .«dammer J. G. is tijdens een uit- |apje op de vulkaan „de Etna" op Icilië verdwenen. Hij had zich reeds loensdag van een groep toeristen af scheiden teneinde da noordoostelij- S krater, die thans werkt, te bezich- feen. Vermoed wordt, dat hij in een Ivaspleet gestort en om het leven fkomen is. Mini-ter Schut heeft van de Raad voor de Volkshuisvesting een advies gekregen, waarin voorstellen voor rstn extraheffing boven op de huur w<wdqnfj*ficlaan. De raad heeft een vktdéem èdvies uitgebracht. Een re den te meer voor de minister om zich langdurig te bedenken vooral eer hij het risico gaat lopen met .nieuwe wetsvoorstellen andermaal een politieke nederlaag te lijden. Een meerderheid van de Raad voor de Volkshuisvesting, adviseert om mensen die meer verdienen dan 15.000 gulden per jaar, maar minder verwonen dan 1500 gulden, een extraheffing op te leggen. Hierdoor zouden huur en heffing te zamen kunnen komen op een peil dat onge. veer even hoog ligt als de huur van nieuwe woningwetwoningen. Deze extraheffing zou alleen moe ten gelden voor woningen van ge meenten of woningbouwverenigin gen. De opbrengst ervan zou in de kas van de betrokken gemeente of woningbouwvereniging moeten vloeien. In het door de Eerste Kamer verworpen wetsvoorstel vloeide de opbrengst toe naar de rijks kas. De vertegenwoordigers van de centrales van woningbouwverenigin gen en van de vakbeweging in de Raad voor de Volkshuisvesting ne men een afwijkend en afwijzend standpunt in. Zij zijn van mening dat ook in dit voorstel discriminerend wordt gewerkt, omdat het ook in dit voorstel alleen gaat om bewoners van woningwetwoningen. Minister Schut zal zich wel tweemaal beden ken om het meerderheidsadvies van de Raad voor de Volkshuisvesting zonder meer over te nemen. mm gil";: Sc,- SlSilf CHICAGO Uit protest tegen de wijze waarop de rechtszaak tegen Black-Panter-leider Bobby Seale werd behandeld, protesteerden giste ren een aantal demonstranten, wier monden voor deze gelegenheid ook gesnoerd waren. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Sociaal Econo mische Raad (SER) is gisteren, in tegenstelling tot de bedoeling, nog niet toegekomen tot het uitbrengen van een advies aan de minister van Sociale Zaken over de loongrens voor de verplichte ziekenfondsverzekering zoals die op 1 januari as. zou moeten zijn. De zaak is verwezen naar de com missie sociale verzekeringen van de SER, die zelfstandig mag adviseren als zij overeenstemming weet te be reiken of anders de materie in de plenaire SER-vergadering van 28 no vember, zal brengen. De loongrens, bij het overschrijden waarvan men niet langer verplicht verzekerd kan zijn voor het zieken fonds, wordt elk jaar op grond van bepaalde indexeringen verhoogd. Zij bedraagt thans 13.800 gulden. Op grond van het automatisme zou ze op 1 januari a.s. 14.850 gulden moeten worden. De ziekenfondsraad had de minister van Sociale Zaken echter ge vraagd, die loongrens een extra ver hoging te laten ondergaan en wel tot 16.000 gulden, opdat de kring van verzekerden wat groter zou worden en de ziekenfondsen beter zouden kunnen uitkomen. Over deze extra verhoging van de loongrens is nogal wat te doen geweest. Protesten kwa men er uit medische kringen en uit de hoek van de particuliere ziekte kostenverzekeraars. Ook in de SER dacht men er tot dusver niet een stemmig over. Er waren er, die wel bereid waren de ziekenfondsen wat „lucht" te geven, waardoor de kans zou ontstaan voor nader beraad. Het zat er dik in dat we aange houden zouden worden, aldus Rome-reiziger kapelaan Broe ders. Pagina 5. Erbarmelijke woontoestanden in Nieuw- en St.-Joosland, maar bewoners toch niet ontevreden. Pagina 3. Nederlandse vrouw leeft ge middeld vijf jaar langer dan Nederlandse man. Waar verdie nen de vrouwen dat aan? Eer ste bijdrage van onze nieuwe medewerkster Greet Buchner. Pagina 7. Haarlemse rechter hoort drie maanden tegen zich eisen. Pagina 9. Rob de Nijs valt niet tegen als musical-ster in „Sajjuns fiksjun". RTV-pagina. Orde en recht: code-woorden in de Amerikaanse stedelijke politiek. Peilingen. Pagina 15. De Kleine Stem op pagina 11. Slag om de Schelde in sobere foto-tentoonstelling. Pagina 21. Hoeveel schilderijen zijn er van Rembrandt overgebleven? Pagina 17. Na elf jaar zullen de Flintstones van hef Nederlandse televisie scherm verdwijnen. Pagina 13. Wim van Haneghem-schorsing voorlopig opgeschort. Sportpagina. (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT Op het moment dat wij aan de novembermaand beginnen met zachte lucht is het in Noord-Eu ropa winter geworden. Finland ligt grotendeels onder de sneeuw, waarbij het ook overdag licht blijft vriezen. Daaruit valt af te leiden, dat de win ter vaste voet in Europa heeft gekre gen. Ons land blijft het weekeinde in een luchtstroom van de oceaan met in Brabant en Zeeland tempera' turen van 11 tot 13 graden. Zwakke frontjes kunnen wat lichte neerslag brengen, maar er zijn ook perioden met af en toe een zonnetje. Door deze ontwikkeling kan gesteld worden, dat ook de laatste van de drie herfstmaanden een. gunstige start krijgt. DORDRECHT (A.N.P.) De trein van Geidermalsen naar Dordrecht moest donderdagavond laat stoppen omdat een overwegwachter op het toilet zat. De bestuurder, die van verre al zag dat er over de overweg bij het sport park te Dordrecht nog verkeer ging, bracht zijn trein juist ervoor tot stil stand. Hij stapte uit en kwam tot de ontdekking dat de natuur zich bij de 23-jarige overwegwachter niet had laten dwingen. Nadat de treinbe stuurder op zijn beurt zijn hart had gelucht vervolgde de trein zijn weg. De Nederlandse Spoorwegen stel len een onderzoek in naar het ge beurde. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het afluisteren van gewone gesprekken ten be hoeve van de staatsveiligheid kan alleen geschieden in opdracht van de minister-president, de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie. Voor het afluisteren van telefoongesprekken komt daar nog de minister van Verkeer en Waterstaat bij. Voor ieder afzonderlijk geval is een „bijzon dere last" (opdracht) van de genoemde ministers gezamenlijk nodig. Een algemene last kan dus niet gegeven worden en de ministers moeten hun taak ook persoonlijk uitoefenen. In deze zin wil minister Polak (Justitie), een drietal wetsontwerpen wijzigen, die eerder bij de Tweede Kamer werden ingediend en die ge richt zijn op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Tegelijker tijd wil minister Polak deze drie ont werpen tot een geheel van bepalin gen samenbundelen. Het gaat om de wetsontwerpen inzake: Bescherming van het telefoonge heim. Bescherming tegen het afluisteren van andere dan telefoongesprek ken. Bescherming tegen het maken van afbeeldingen van personen. Volgens de oorspronkelijk wets voorstellen kon de rechter-commis- saris ten behoeve van de strafvorde ring toestemming geven voor het af luisteren van telefoongesprekken (niet voor gewone gesprekken). Minister Polak stelt nu voor dat de rechter-comimissaris het aldus verkregen materiaal terstond moet laten vernietigen voor zover het om mededelingen gaat van mensen, die zich voor de rechter kunnen beroe pen op him ambts- of beroepsgeheim. De maximum geldboete voor ver boden afluisteren van telefoonge sprekken was aanvankelijk gesteld op 600 gulden. Vooropgesteld wordt nu deze gelijk te trekken met het maximum van 20.000 gulden voor het afluisteren van gewone gesprekken. Als vereiste voor de strafbaarheid van het maken van afbeeldingen van personen was gesteld dat de afbeel ding een „redelijk belang" kon scha den. Het gewijzigde voorstel spreekt nu echter van „rechtmatig belang". Daarmee wil men aangeven dat het gaat over een belang dat in het ka der van de rechtsorde bescherming verdient. Het belang van een inbreker om bij inbraak niet gefotografeerd te worden, wordt genoemd als duide lijk voorbeeld van een niet-rechtma- tig belang. RIJSSEN (ANP) Gistermiddag is de 64-jarige mevrouw Poortman- Uifman uit Rijssen, toen zij bezig was met het schoonmaken van de ramen, uit het raam van haar boven verdieping gevallen. De vrouw stort te neer voor de ogen van haar man en was op slag dood. mmm to het proces voor de krijgsraad ln Athene tegen personen die verdacht orden van het plegen van bomaanslagen heeft de aanklager geeist tegen 'w verdachten gevangenistraffen van 25 jaar. Tegen de enige vrouw die terecht staat, de 23-jarige Aikaterini Houliara, ste hij zeven jaar gevangenisstraf en tegen twee andere verdachten zes jaar. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Er is momenteel sprake van een hausse in de verkoop van de kolendampverklikker, een apparaatje dat zicht baar reageert als er kool- monoxyde in een ruimte voorkomt. „De verkoop is vele ma len hoger dan die ooit ge weest is", aldus een woord voerder van de firma H. G. Hoogenboom te Utrecht, de importeur van de in Zweden vervaardigde ver klikker. „Uit het hele land stro men de laatste week or ders binnen. De voorraad is thans op. Het wachten is op een nieuwe zending", aldus de woordvoerder, die voorts zegt dat er duizend verklikkers in vier dagen werden verkocht. De haus se in de verkoop wordt veroorzaakt door de veie gevallen van koolmo- noxydevergiftiging die de laatste tijd voorkomen als gevolg van het onvoorzich tig stoken bij tamelijk rus tige weersomstandigheden. De werking van de ko lendampverklikker berust op de verkleuring van een bepaalde stof. Bij kolen- deze komt dampvrije lucht is stof bruin gekleurd, ze in aanraking met kool- monoxyde, dan wordt de stof via grijze tinten zwart. De verklikker reageert bij een kolendamppercentage van een honderdste procent Bij langdurig verblijf in een ruimte met dat per centage doen zich de eerste lichte vergiftigingsver schijnselen voor. POLAK (Van een onzer verslaggevers) HULST Vrijdagmiddag is in de Hulster St.-Willibrordusbasyliek Bri gitte Seydbitz uit Hulst in het huwe lijk getreden met Reinard Drees- mann. Bij het huwelijk was o.a. aan wezig de bekende Hagenaar, en voor naamste aandeelhouder van de E.M.S., Reinier Zwolsman. De heer Zwolsman was in de basyliek in Huist actief als zanger. Hij zong, aldus luisteraars, op professionele wijze het lied van Cesar Franck Panis An- gelicus. (ADVERTENTIE) waarvan U slechts 2 weken kunt profiteren, geven wij op verschillende modellen TILBURG' BREDA Heuvelstraat 44 Eindstraat 1 4 Tel. 04250-31620 Tel. 01600-31086 DEN BOSCH SCHAPENmarkt 17 Tel. 04100-39125 De grootste kollektie dames- en herenliaarwerkvindt TJïnde showrooms van PEXtATTI Otnnekenweg 43, telefoon 01600-32288 Verkoop ook via Uw kapper, vraag hem een inlroduktie. vandaag 150 gram van 159 voor 139 niet te geloven voor die prijst ïeb- rée. mus lon- ïdei laai >vei ieb- :on- dt I dt i d< :eds gel: aar pen 1 ol is zc leb- ver- wë ver- rge- erd kei tc ten de mo- ibei etie raf. iml aai om rei de eer ge- dan uit ind 41 24 Zie het unieke AaBe dekenkollektieboek: 600 keuze mogelijkheden het „centrale punt" waar uit alle windstreken honderden mooie MANTELS, REGENMANTELS, BONTMANTELS EN PAKJES zijn samengebracht

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1