DEI STEM Klaagzang over financiën van gemeenten DAMES Paola Rossi 1 DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND )IT JAAR NADRUK OP SFEERREIZEN Meeste trips uitverkocht Ontvoerd meisje gezond terug 'cherf van handgranaat treft kapitein andaag in HAARWERK- SH0W [eestnaast iiwM Vrij Nederland Oppositie keurt beleid Beeraink en Witteveen al In de Kalverstraat 42 in Amsterdam Zuiver wollen kleutercoatje met warme wintervoering. 92-110. 22,75 100% Dralon |rui. (acryl) wintertr 75 10,75-14,75 [iTer- Meisjes- Iter) skipantalon va lem. helanca/woi. [t09e jaargang no. 26262 EDITIE voor zeeland woensdag 29 oktober 1969 weerbericht Buien ]BS: Misdrijven ïgen openbare orcle en gezag lopen sterk op ïvskens: Geen juurfiere frank lan moet arm missen rfong op rijdende trein STABIEL GUNSTIGER Franse boer betaalt losgeld van miljoen frank Schepen zinken na aanvaringen 1NSTIG ONGELUK OP SCHIETBAAN TE BREDA WEER HOTEL DICHT Nog maar zestig bedden in centrum Tilburg Middel tegen leukemie UITSTELLEN VERDER PELATTI- BREDA Valdispert kalmeert maakt niet loom of slaperig ™n mg L i tl n-Ht Jjj »1 116-164. 116-167. 75 14,75-19,75 directeurs Dr. W. A. j. M. Harkx {Hoofdredacteur: L. Leijendekker hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341. Postgiro 1114111 Plaatselijk buien, veel bewolking, maar later opklaringen. Matige tot krachtige wind van zuidwest tot west. ANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 mm ITTOCHT MET KERSTMIS (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Wie van plan is per trein, boot of vlieg- iiig een kerstreis te gaan maken naar een vakantieadres, ial er vlug bij moeten zijn. Organisatoren en verkopers van kerstreizen weten te ver- lellen dat de boekingen al volop bezig zijn, dat verschillende beizen al volledig uitverkocht zijn en dat de liefhebbers van een Jbrstreis dit jaar al weken eerder boeken dan in voorgaan- de jaren. Dit als gevolg van de nogal gunstige kerstdatum. Eerste kerstdag jralt op donderdag. Woensdagavond kan men dus al aan een very tori weekeind beginnen. Martin Air Charter's vertelt dat men spe- I voor de kerst extra vluchten heeft ingezet, maar dat ook die nu al zo goed als vol gehoekt zijn. Dit ondanks een steeds beter sla gende poging om de toch al gebrui kelijke kerstpiek te plaatsen tussen de zomer- en winterreserveringen. Die poging wordt ondernomen om te voorkomen dat de vliegtuigen leeg heen of terug mosten vliegen. En blijkbaar gaan steeds meer reizigers er toe over om óf een hele lange zoo- merreis te maken óf een hele late. Vorig jaar waren er omstreeks de ze tijd nog mogelijkheden voor boe king, aldus Hotelplan. Vier weken eerder echter dan anders zijn er voor Hotelplan-reizen naar het zuiden op het ogenblik al geen mogelijkheden meer, tenzü een enkele in de privé- sfeer. In noordelijker streken kunnen de liefhebbers nog wel terecht, maar ook in die sector zijn de mogelijkhe den nu al zeer beperkt. Ook bij Ho telplan kan men horen, dat de reizi gers van overal uit het land komen en niet tot bepaalde categorieën be perkt blijven. BES HAAG (A.N.P.) Volgens kgevens van het Centraal Bureau l»r ie Statistiek (C.B.S.) kwamen fit eerste helft van dit jaar 115.332 Mrijven ter kennis van de politie, pis 13 pet. meer dan in de overeen- mstige periode van het afgelopen ir. Met name de misdrijven tegen jenbare orde en gezag liepen op: 193 of +15 pet. (Amsterdamse gagdenhuis affaire). (Echter ook de vermogensmisdrij- |n namen sterk in aantal toe 15 lt.). De misdrijven tegen leven en 'isocrn en de verkeersnvisdrijven :pen resp. 5 en 6 pet. op. De zeden- Édrijven vertoonden een toene- ng van 2 procent. Het aantal opgehelderde misdrij- Jn liep terug van 47 pet. in de eer- e helft van 1968 tot 43 pet. in de (ereenkomstige periode van 1969. Van de 51 700 bekend geworden tdachten waren ruim 34.000 man ia en 4600 vrouwen van 18 jaar en Ider; voorts rond 12.000 jongens lei 1060 meisjes jonger dan 18 jaar. BRUSSEL, (Reuter) Premier (ston Eyskens van België heeft steravond meegedeeld dat zijn re- ping heeft besloten de Belgische ink NIET te revalueren. De premier zei na afloop van een pinetszitting dat de Belgische re ling de strijd tegen een overver- gting van de economie zal voort itel. Er is een werkgroep inge- Pd die zorgvuldig moet nagaan lat de gevolgen van de D-markre- luatie voor de Belgische handel TRECHT (ANP) De 63-jarige J* Bouma uit Leeuwarden, die l^wolle probeerde op de al rijden- J'rein naar Leeuwarden te sprin- tussen het perron en de trein 1 en, De man werd overgebracht P een ziekenhuis, waar bleek dat ann moest worden geamputeerd. Bij Railtour zegt men dat het beeld vrij stabiel is in vergelijking met vo rige jaren. Maar dit geldt dan speci aal de wintersportreizen en die val len nu eenmaal ver na de kerst. De tijd voor wintersportvakantie spitst zich toe van de tweede helft van ja nuari tot de tweede helft van febru ari. Wie naar de wintersport gaat, viert gewoonlijk kerst en nieuwjaar thuis. Voor speciale kerstreizen al dus de indruk van Railtour vielen de data vorig jaar juist veel gunsti ger. Toen viel eerste kerstdag op woensdag en hoefde men minder vrije dagen op te nemen om toch een lan ge kerstreis te kunnen maken. Maar hier zegt men dan ook dat „een echte kerstreis duurt van Kerstmis tot Drie koningen". „Er is nog geen kwestie van vol- boeken", zegt men ook bij Cehuto als het gaat om wintersportreizen of lan ge kerstreizen. Maar voor de sfeer- reizen, die maar enkele dagen om vatten, hefet men nu al het drievou dige van het aantal boekingen van andere jaren binnen. En dit acht men nog maar een derde van het te ver wachten totaal. Men verwacht bij Ce- buto dus drie maal zoveel „kerstsfeer reizigers" als andere jaren. Oorzaak: juist een bijzonder gunstige kerstda tum, net als twee jaar geleden toen eerste kerstdag op maandag viel. Ook de Nederlandse Spoorwegen zeggen dat de boekingen gunstiger verlopen dan andere jaren. Men kan zelfs nu al nauwelijks meer aan de aanvragen voldoen. „En dat", zegt men, „terwijl het toch nog steeds ge woonte is van een grote groep lief hebbers om pas 'n week voor Kerst mis te willen reserveren". Die groep zal in elk geval achter het net vissen. „We zouden", zeggen de Spoorwegen, „nog gemakkelijk een paar extra rei zen volgeboekt, krijgen, maar we heb ben niet genoeg materieel. Dat kun je nu eenmaal niet speciaal voor kerstreizen in voorraad hebben". De grote belangstelling zoekt men ook (Vervolg op pagina 3) (Van onze Parijse correspondent) PARIJS Het driejarig meisje Sophie Duguet (foto: met ouders) heeft gisteren weer de gehele dag in de woonkamer van haar ouders gespeeld, nadat de ontvoerders het losgeld van een miljoen frank had den geïnd en Sophie gezond en wel hadden afgeleverd op een plek vlak bij het commissariaat van politie in Soissons. „Mijn dochtertje is nog een beetje nerveus", zei de vader, „maar met een dag of wat zal zij zich van het avontuur wei niets meer herinneren". Het woord is thans aan de politie, want nauwelijks was de losprijs weggehaald bij een 40 meter hoge radiomast, 2 km van Soissons ver wijderd, of alle wegen in Noord- Frankrijk werden afgezet in de hoop de ontvoerders te kunnen grijpen. Al zondagavond was het signalement bekend van een man die ervan verdacht werd iets met de ontvoering uitstaande te hebben en die in het bezit was van een rode I.D., dezelfde wagen als die van de ontvoerders. Deze man van 42 jaar, een Noord-Afrikaan, Bou- ziane Sahi was zondagavond Iaat een café binnengekomen in Com- piègne, dat voor nachtbrakers tot 's nachts een uur open is. Hij be stelde een glas cognac en vroeg het telefoonnummer van de familie Duguet. Dat laatste wekte de ver denking op van de caféhouder, die naar buiten liep en het nummer van de wagen opnam. De auto was inderdaad een rode I.D. De klant was nog niet weg of de caféhouder waarschuwde telefonisch de politie. Nog vroeg dinsdagmorgen werd de Noord-Afrikaan van zijn bed ge licht, Eerst overgebracht naar het ommissariaat van politie in Com- piègne, en daarna naar het com missariaat in Soissons, waar hij de gehele dag werd verhoord. Maar in de late middaguren bleek dat Bouziane met de ontvoering niets uitstaande had. De kapitein van de gendarmerie kwam naar buiten en zei tot de wachtende journalisten dat de Noord-Afrikaan een goed alibi had en zou worden vrijgela ten. Aangenomen wordt, dat de slimme ontvoerders die zelf een rode I.D. hadden, waarschijnlijk gestolen, het nummerbord hebben verwijderd en er een inderdaad be staand nummerbord voor in de plaats hebben gezet. Op die manier werd Bouziane verdacht en gesig naleerd, maar ten onrechte ver dacht. Het tweede hoofdstuk van de ontvoering gaat thans veel lij ken op een politieroman. Tot dins dagavond liepen de ontvoerders met hun miljoen franken nog vrij rond. Als zij verstandig zijn zullen zij de biljetten van 500 frank voor lopig wel niet uitgeven, want alle biljetten zijn nieuw en de nummers staan genoteerd. (Van onze correspondent) HANSWEERT De 380 ton me tende Duitse tanker „Bundesheim I" is gistermorgen bij dichte mist op de Westerschelde op een wrak gevaren. De tanker was geladen met fosfor- zuur. Het vaartuig begon onmiddellijk na de aanvaring te zinken, 'n Drijvende bok heeft het schip tenslotte met as sistentie van verschillende sleepboten de Sloehaven kunnen binnenvaren. In de Krammer heeft de Belgische tanker „Victor H", geladen met olie gistermorgen in dichte mist het voor anker liggende Nederlandse motor schip „Vuurbaak" aangevaren. De „Vuurbaak" is na het ongeluk gezonken. (Van een onzer IRTIVn!ilaSgeVerS> |BREDA Bij oefenin- hL,?1' te garnizoens- wetbanen te Breda is «ochtend een scherpe iaI7ana:" ontploft, Kléin d» 4n"iariSe ka" Rji. A. Fokker uit te°r een scherf in I <n ITI werd getroffen Ui» werd gewond. Bier! van Bet ar- VRr i °PIeid'igscentrum teria heeft de hand granaat nadat hij deze al op scherp had gesteld waarschijnlijk laten val len of in de verkeerde richting geworpen. De Koninklijke mare chaussee stelt naar de oorzaak van het ongeval nog een onderzoek in. In het kader van de re- krutenopleiding werd gis terochtend door deze groep voor het eerst geoefend met scherpe handgranaten. De commandant van de groep, kapitein Fokker, bevond zich op het mo ment van het ongeval, zo als voorgeschreven, achter de dienstplichtige die de handgranaat in handen had. De jongeman heeft de granaat waarschijnlijk uit zijn handen laten vallen of hij heeft hem in plaats van voorwaarts achter waarts geworpen. Kapi tein Fokker kreeg in ieder geval geen gelegenheid meer om tijdig dekking te zoeken en werd door een scherf in de borst getrof fen. Hij werd met een ambulancewagen naar het St.-Laurensziekenhuis ver voerd en daar opgenomen, zyn toestand was wel ern stig doch voor zijn leven wordt niet gevreesd. De rekruut was zo overstuur door dit ongeval dat hij gisteren geen redelijke verklaring kon afleggen over de feitelijke oorzaak van dit ongeluk. Langere wachttijden bij veren verslinden tijd en geld. Pag. 3. New York moet een nieuwe burgemeester kiezen. Pagina 7. In een overvolle zaal in Den Haag staat de Haarlemse rech ter voor zijn rechters. Pagina 9. De Kleine Stem op pagina 15. Tingeltangel: de koning niet kwaad op de hofnar. RTV-pagina. De vakbonden zijn somber ge stemd over de toekomst van Nyma. pagjna 19_ Bondscoach George Kessler heeft vier moeilijke jaren ach ter de rug. Sportpagina. DE HANDELSBEURS in Utrecht zal waarschijnlijk per 31 december aanstaande worden opgeheven. Voor deze beurs, waar granen en zaden worden verhandeld, was de belang stelling de laatste jaren tamelijk ge ring. Het gebouw aan de Mariaplaats ontruimd. °P kWt* termijn worden (Van een onzer verslaggevers) TILBURG Weer gaat een Til- burgs hotel sluiten. Op 1 december gaat Riche aan de Heuvel dicht. De exploitatie van het bedrijf is in zijn huidige opzet niet rendabel. Er zal binnenkort bij het Gewestelijk Ar beidsbureau ontslag worden gevraagd voor het personeel. Riche, een voor Tilburg eerste klas hotel, is eigendom van de Bredase bierbrouwerij „De Drie Hoefijzers". Twee jaar geleden is ook sprake ge weest van sluiting van het hotel. De pachter en de, directie van de Bredase hotelmaatschappij hebben toen zeer lang onderhandeld over restauratie van het weinig moderne hotel. De hotelaccommodatie in Tilburg, door de vrij recente sluitingen van hotel Piet Mulders en hotel Modern, ernstig aangetast, krijgt door de aan staande sluiting van Riche opnieuw een klap. Het hotel heeft ruimte voor 28 gasten. Na 1 december is in de Tü- burgse binnenstad nog hotelruimte over voor een goede 60 gasten. LEVERKUSEN (AP) Bayer heeft bekendgemaakt, dat zij spoedig een nieuw geneesmiddel (crasnitin) tegen leukemie in de lymphevaten in de handel zal brengen. Het heeft bij uitvoerige proeven in zeker de helft van de gevallen baat gebracht. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG In de Tweede Kamer is gisteren de traditionele jaarlijkse klaagzang over de financiële positie van de gemeenten ge houden. De kamer was het er unaniem over eens dat die positie steeds nijpender wordt. Oppositie-woordvoerder Franssen (PvdA) kwam met twee moties. Een ervan was een motie van afkeuring van het beleid van de ministers Beeraink (Binnenlandse Zaken) en Witteveen (Financiën). Door dit be leid zullen aldus de motie veel ge meentebesturen tekort moeten schie ten in wezenlijke taken als de zorg voor onderwijs, woningbouw, riole ring, stadssanering, openbaar ver voer, verkeersvoorzieningen en maat schappelijk welzijn. Deze motie is mede-ondertekend door PSP en PPR. In een andera mafcie-Framssen wordt dJe regering gevraagd aille maatrege len te treffen om voor de gemeenten een investeringsniveau van 6110 mil joen guldlen voor 1969 en 6460 mil joen gulden voor 1970 veilig te stel len. Die motie steunt ook D'66. De KVP-woordvoeinder Kolfscho ten zei te overwegen voor te stellen om de stemming over die begroting gemeentefonds uit te stellen. Dit totdat meer inzicht is verkregen in de verhoogde uitkering aan de grote drie gemeenten (Amsterdam, Rot terdam, Den Haag) en de norm bedragen doeluitkering basisonder wijs over de jaren 1963-1968 zijn uit gekeerd. Hiervoor is in het gemeen tefonds circa 316 miljoen gereser veerd. De heer Kolfschoten verzocht om voor 1970 een vloer te leggen in de injvesteringsbehoeften van de ge meenten. Dat wil zeggen een bepaald deel van de nationale besparingen aan de gemeenten te garanderen. De WD'er Koning had de indruk dat tal van gemeenten verder willen springen dan hun polsstok lang is. Hij vroeg de regering daarom of het financieel toezicht op de gemeente besturen wel voldoende doeltreffend is. Voorkomen moet worden dat door het handelen van de gemeenten de economie en de werkgelegenheid op nieuw worden verstoord, aldus de WD'er. Hij critiseerde de houding van de PvdA, gemeente- en provin ciebestuurders die iin de stemming zouden zijn om het bijltje er maar GIOVANNI AGNELLI, president-di recteur van het Fiat-concern, heeft gisteren gezegd, dat door de stakin gen van dit jaar in het bedrijf 172.000 voertuigen minder zijn geproduceerd, ten koste van 150 miljard lire (865 miljoen gulden). Ook maakte hij be kend, diat Fiat gaat samenwerken met twee Japanse autobedrijven. bij meer te gooien en zich aan ver- diere bestluursverantwoordelülklxeiid te onttrekken. De AR-wooxdvoerdier Schakel gaf toe voor 1970 geen ruimere moge lijkheden voor de gemeenten te zien. Wel verzocht hij de regering om voor 1971 een hogere prioriteit aan^ de financiering van de lagere publiek rechtelijke lichamen te geven. Vandaag komen de beide minister* aan het woord. (ADVERTENTIES) Wij nodigen u uit voor een GROOTSE VANAVOND 8 UUR Toegang gratis Ginnekenweg 43 - Tel. 32288 L/nHzemtt LOSSE NUMMERS 80 CENT NU AL VERKRIJGBAAR DEZE WEEK EEN SPECIALE VRIJ NEDER LAND OP UW TAFEL BIBEB sprak met Albert Heijn: „Van elke gul den die we ontvangen hebben we 1,8 cent winst". Joop van Tijn sprak met Wina Born: „Pappie ruikt liever wat anders in de gang dan ammo niak". Gewone Nederlanders over him voedsel„Als we op zondag snert willen eten, doen we dat"j „met eten ben ik gewoon een stofzuiger". Ethel Portnoy over voedseltaboes in de moderne Westerse samenleving. Hugh Jans doet een voorstel: Een borrel in Je bordMaar ookHerman Wigbold over de ont maskering van recht, en Joris van den Berg uit Paramaribo over Het verlies van Pengel VRIJ NEDERLAND IS UIT I Goed voor U. vindt u Paola Rossi waar het zo goed kiezen is uit de grootste juwelierscollectie van Amsterdam Amsterdam Kalverstraat 42 vlak bij de Dam

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1