IEKEN BREDA Vier doden bij demonstraties in Tripoli Israëlische regering waarschuwt Syrië STEEDS MEER BEZORGDHEID OVER WATER VERVUILING SKOOA Bernhard naar Zuid-Slavië Steeds meer kiesfouten telefoonabonnees BOXEN LND IGALOWS Bisschoppen maandag klaar? Rijn in 2000 kokend ons land binnen 1 )e^elHd Waarnemend burgemeester in Gorkum ImINAPARK 74 TILBURG \md HERENHUIS ska nf oor EEREN EGGIMG jsief B.T.W. /AAL" »ur »SALON intaris Commentaar Met rust laten Hevige strijd STRIJDPLAN VAN P.v.d.A. Aanval Gekleurde pinken in Surinam wacht nog even- ae nieuwe komt! UITNODIGING TITO J Kokend Fusie tussen grote rederijen Uitbreiding van toekenning duurtetoeslag Ridder van Rappard naar ziekenhuis Staat van beleg in Cliili opgeheven DE STEM VAN ZATERDAG 25 OCTOBER 1969 11 42.500,— 69.000,— 39.500,— ;rs 35.000,— 75.000,— 85.000,— ONK grond 50.000, Vestigingen te Breda, Dordrecht, Eindhoven, Den Bosch, Nijmegen, Maastricht, Vlissingen, Tilburg en Utrecht. Iel te huur ^-vlakte 85 m2, ruime heel is voorzien van Willemstraat 13 Tel.: 01600-22121 onk, Ginnekenweg feda. Tel. 01600-43019 Dstal, B. Stulemeyer- 6, Bergen op Zoom. 1640-7456 zijnd h |c.v.-gas. Uitstekend ge- g Jand van een villapark. g (traditionele bouw. l;e opzij van de woning, g I. fonteintje, Royale L- g fc-eetkamer met open g Ptgebouwde keuken - 3 g het compleet ingerichte g Ie le verdieping - Vaste g Ir waarop 4e grote slaap- g ckapel. Binnen 3 maan- g lsgereed. 75.000,vrij op naam g g Ben U gaarne vrijblij- fl lburg. nt.uren: 04250- 72562- I Breda te bouwen klok van 6. Rendement [met ca. 6 pet. van de fakelaar - taxateur o.g. 0-795959. itufc voorwaarden LAAN 49 Tel. [(BIEDING: net de boüw van ke gemeenten in de prijzen vanaf n zijn wij in staat deze t>r een fantastisch lage f een werkelijk 100 «se materialen en luxe SDVUUR ENTRALE tMING lig, keuken, douche of lons mogelijk, zelfs tot likomen. lons rayon bouwen op luw wensen. Inuit hotel Terminus te lp vrijdag 24 en zater- I andere tijden een af- Ite-onderneming GOES -8891. te Roosendaal, ■woning te betrekken len zich schriftelijk 10.69 van De Stem te iRABISCHE DRUK OP LIBANON (Van onze redactie buitenland) BEIROET/TEL AV1V De Israëlische vice-premier Jigal Allon heeft vrijdag de Arabische verzetsorganisatie en de Arabische landen in het bijzonder Syrië gewaarschuwd in verband met een even tueel binnentrekken van buitenlandse troepen in Libanon, want Is raël, aldus Allon, kan „geen verslechtering van de status quo in dit huurland accepteren". 1 De Verenigde Staten hebben gis- teren al stappen ondernomen om Is raël ervan te weerhouden in de Li banese crisis tussen beide te komen. De Amerikaanse regering heeft een beroep op Israël gedaan zelfbeper king in acht te nemen om aldus een verslechtering van de toestand in het Midden-Oosten te vermijden. DE „Drie van Breda" worden niet vrijgelaten. Na alles wat er over deze oorlogsmisdadigers is ge zegd en geschreven heeft het wei nig zin nog eens de argumenten vóór en tegen hun vrijlating tegen over elkaar te zetten. Wij kunnen slechts vaststellen, dat vijf jaar be zetting en concentratiekampen won den hebben gemaakt, die nog steeds niet geheeld zijn. Alleen wraak blijkt de pijn er van te kun nen verzachten. Laten we de ,,Drie" nu verder met rust laten. Dat geldt eveneens voor degenen, die vanuit hun rechtsgevoel geen vrede kunnen hebben met de voortgezette gevan genhouding van deze misdadigers. Ook het steeds weer (vaise) hoop wekken bij levenslang gestraften kan onmenselijk zijn. VATICAANSTAD (KNP) Kar dinaal Gracias uit India, die gisteren de bisschoppensynode presideerde, heeft als zijn verwachting uitgespro ken, dat het werk maandag waar schijnlijk klaar zal zijn. Die dag zul len de bisschoppen namelijk hun stem uitbrengen over een reeks voorstellen voor de verbetering der relaties tus sen paus en bisschoppenconferenties en van de bisschoppenconferenties onderling. De' door de paus uitgesproken waar dering voor de informatiewerkzaam heden rond de synode was voor kar dinaal Heena-n uit Engeland aanlei ding om van de Romeinse curie te eisen, dat zij nu eindelijk eens moes ten ophouden met haar geheimdoe- nerij. Op elk stuk van de curie staat „geheim" te lezen, ook voor de syno de. En de volgende dag kunnen we het allemaal in de krant lezen, al dus kardinaal Heenan. Niet minder belangrijk dan Hee- nans kritiek was het initiatief van kardinaal Marty van Parijs. Hij eiste 1. dat de bisschoppen zelf de agenda der synodes mede kunnen opstellen; 2. dat op de eerstvolgende synode het priestervraagstuk in heel zijn om vang aan de orde zal worden gesteld, inclusief het priestercelibaat. Verder eiste hij bespreking van de sacramen tele pastoraal, vooral van het huwe lijk, alsmede van de internationale rechtvaardigheid. Kardinaal Marty, die zijn eis indiende namens de franse bisschoppenconferentie, ver klaarde, dat de komende synode dan grondig zou moeten worden voorbe reid in voorbesprekingen met pries ters en leken. In de Libanese havenstad Tripoli zijn vrijdag vier mensen om het le ven gekomen en werden vijf gewond toen veiligheidstroepen tot tweemaal toe het vuur openden op demonstran ten die voor de Palestijnse comman do's betoogden. Volgens onbevestigde berichten zou den er echter in de stad vijf of zes doden zijn gevallen. Ook werden vier leden van de veiligheidstroepen tij dens de demonstraties gewond. In verband met een oproep van de linkse politieke partijen en orga nisaties tot een algemene staking is in Beiroet en andere Libanese ste den een avondklok ingesteld. In Beiroet hebben veiligheidstroe pen zich geïnstalleerd op strategi sche punten, terwijl gewapende een heden door de belangrijkste straten patrouilleren om nieuwe demonstra ties te voorkomen. Volgens een woordvoerder van El Fatah hebben de Libanese autoriteiten geweigerd Palestijnse artsen van het Rode Kruis het land binnen te laten om hulp te verlenen aan gewonde Arabische guerrillastrijders. In Beiroet hebben vrijdag guerril la's een door Palestijnse vluchtelin gen bewoonde wijk bezet. Sterke Syrische pantserformaties hebben zich samengetrokken bij de grens met Libanon. In de bergen heb ben gewapende eenheden stellingen betrokken. Syrië heeft in scherpe be woordingen onderhandelingen met Libanon afgewezen. Een regerings woordvoerder in Damascus heeft let terlijk verklaard: „Wij zijn tot ge nerlei gesprekken met de agenten in Libanon bereid en zullen onze maat regelen uitbreiden totdat Libanon zijn ware Arabische gezicht heeft te ruggekregen en gezuiverd is van de agenten- en verraderskliek? De Libanese president Heloe heeft inmiddels in een telefoongesprek met de Syrische president Attassi ge protesteerd tegen de overvallen op Libanese grensposten en de troepen concentraties. Langs diplomatieke weg hebben Egypte, Libië, Koeweit, Soedan, Algerije en Zuid-Jemen bij Beivoet gepleit voor een onbeperkte activiteit van de Arabische guerril la's den HAAG (ANP) Bijna ge lijktijdig met het verschijnen van de EVP „hlauwdruk voor de zeventiger Jaren" (zie elders in dit blad) heeft nat partijbestuur van de Partij van 'la Arbeid, in samenwerking met het fractiebestuur, een aantal klemmen de punten naar voren gebracht. Het neeft een strijdplan voor de komen de tijd ontvouwd als „herkennings tekens van de politieke gezindheid" vaJ? de Partij van de Arbeid. Het strijdplan richt zich op vrede w de wereld, democratisering van maatschappij, nieuwe vormen van onderwijs, meer rechtvaardige ver deling van inkomens en vermogens an op beter wonen. In het strijdplan nn j1 vÜf hoofdstrijdpunten ge- ïi» .^e weterl ontwikkelingssa- ng., inspraak in de onder ran®' kleinere klassen, welvaarts ast pensioen en krotopruiming, nn, strijdplan wordt er o.m. op gewezen, dat de direkte invloed van ri kiezers bij de regeringsvorming Amende tijd door de fractie ge luii 7a' w°rden midden in de po- fitieke strijd. Volgens het radiostation van El Fatah in Cairo hebben de hevige ge vechten tussen de Palestijnse com mando's en het Libanese leger zich gisteren voor de achtste achtereenvol gende dag voortgezet. De guerrilla's hebben, aldus het radiostation, een dubbele strijd te leveren: Tegen de Libanezen en tegen de Israëliërs, die nog steeds het grensdorp Kfar Kal- la bezet houden. De radio van El Fa tah beschuldigde de Libanese troe pen ervan, dat zij geen enkele actie hadden ondernomen tegen de Israëli sche bezettingstroepen die al drie da gen in dit dorp verblijven. Ook in het noorden van Libanon wordt volgens dit radiostation gevochten. De Liba nese troepen zijn daar in een gevecht verwikkeld met de bewoners van het Palestijnse vluchtelingenkamp in Nahr el Bared, in de buurt van Tri poli. iwREDDINGB00T Javazee u't ..„kens is uitgevaren op zoek naar stlflp dat vermoedelijk in nood keert. Tot nu toe heeft de Java- e niets kunnen ontdekken wat op n in nood verkerend schip lijkt. Egyptische vlietuigen hebben Israë lische strijdkrachten in het noorden van Sinai, ongeveer 20 km ten oos ten van het Suezkanaal, aangeval len. Elf Israëlische soldaten zijn ge wond De overval duurde slechts e- nige minuten. De Israëlërs hebben de Egyptische vliegtuigen met luchtaf weergeschut beschoten. (Van onze radectie buitenland) PARAMARIBO Een nieu- wigheidje bij de verkiezingen in Suriname waarvan de defini tieve uitslag pas op zijn vroegst vanmorgen wordt verwacht is het kleuren van een van de vin gers om du)»bel stemmen te voor komen. Zo moet de pink van de linkerhand in een potje inkt worden gedoopt. Een probleem deed zich al voor kort nadat gistermorgen om zes uur de stembureaus open waren gegaan. Toen meldde zich na melijk een kiezer met een ver band om de linkerhand. De verkiezingsdag verliep volgens de berichten betrek kelijk rustig, hoewel veel winke liers hun ramen hebben dichtge spijkerd. In Beiroet en andere steden van Libanon is een uitgaansverbod van kracht. De Libanese politie in Beiroet bereidt zich hier voor op eventuele betogingen en schermutselingen. (Van onze redactie binnenland) AMSTERDAM/DELFT Deskundigen uit binnen- en buitenland spreken met steeds meer bezorgdheid over de watervervuiling in ri vieren, sloten en kanalen door lozing van fabrieken. Daarnaast wordt ook de stroom afvalwater, door de bevolkingstoename steeds groter. Een en ander zo wordt gezegd heeft zeker ook betrekking op de drinkwatervoorziening. (ADVERTENTIE) rf -[- zet maar plus achter stoda (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Prins Bernhard zal van 27 tot en met 31 oktober a.s. een bezoek van particuliere aard aan Zuid-Slavië brengen. Het betekent het eerste bezoek van een lid van het Nederlands koninklijk huis aan een communistisch Oosteuropees land. Dit bezoek betekent de vervulling van een door prins Bernhard lang gekoesterde wens om nu ook eens een Oosteuropees land te bezoeken. De Nederlandse regering is volledig van de reisplannen op de hoogte en heeft er volledige goedkeuring aan gehecht. Het bezoek geschiedt op uit nodiging van president Tito. Hebt u dat nou ook in deze tijd van het jaar? Ik voel mij op myn regelmatige boswandeling met de dag meer dakloos worden. Dat gevoel moeten ook de vele hippies en andere bij-voorkeur-in-de- open-iucht-vakantie-vierende j onge- ren hebben gekregen bij het verne men van het Amsterdamse b. en w.- voorstel om het monument op de Dam als verboden slaapplaats te ver klaren. Het wordt zo wel steeds stiller en doodser rond het monument waar mee wij onze bevrijding gedenken, van vieren kun je moeilijk meer spre ken. Eerst een vrijplaats, toen een slaap plaats en straks meer een begraaf plaats dan wat anders. Vriendende witmakers in onze samenleving zijn gevaarlijker dan u denkt! De zwartkijkers trouwens ook. Daar weten ze in het nieuwe Oos terhout van mee te praten, waar een fikse wasvrouwenruzie over het al of niet storende gezicht van op een balkon drogende was, uitgevochten wordt. Ik vind een luierwasje links en rechts gezellig en bovendien een te ken dat ons volk jong en aan de toe komst bouwende is. In Nederland is de hoeveelheid af valwater die door industrie en be volking wordt geproduceerd even groot als de hoeveelheid die door 37.5 miljoen mensen zou worden gepro duceerd. Slechts de hoeveelheid ge lijk aan die door 4,5 miljoen mensen zou worden geproduceerd, wordt ge zuiverd door bestaande installaties. Een ongeveer gelijke hoeveelheid kan in de oppervlaktewateren worden af gebroken en de helft daarvan wordt in zee geloosd. Er blijft dus ongeveer driekwart van het vuile water over. Dit betekent uiteraard een ern stige overbelasting van het opper vlaktewater. Vooral de lozing van synthetische stoffen vormt een ernstige bedreiging voor mens, dier en plantenwereld. En maakt bovendien het water steeds minder geschikt of moeilijker ver werkbaar voor de drinkwatervoor ziening. De Nederlandse bevolking en industrie gebruiken momenteel sa men ruim 1,3 miljoen m3 per jaar. Rond de eeuwwisseling verwachten de deskundigen een toename tot 4 a 5 miljoen. De waterwinning uit de grond zal dan maximaal 1,5 miljoen bedragen. Aanvulling is dus nodig uit oppervlaktewater van 2,5 tot 3 miljoen kubieke meter. De ramp zou niet te overzien zijn als tegen die tijd het water in Nederland zo vervuild is waar het nu naar uitziet dat het moeilijk of nauwelijks gezuiverd kan worden. AMSTERDAM De Kon. Java- Chlna Paketvaartlijnen N.V., de N.V. Koninklijke Rotterdamsche Lloyd- Wm. Ruys en de N.V. Stoomvaart Mij Nederland hebben besloten een volledige fusie aan te gaan binnen de N.V. Nederlandse Scheepvaart Unie. De besturen van de bedrijven ver wachten, dat de fusie de werkgele genheid op zee niet zal beïnvloeden. In de toekomst wordt naar de ver wachting is, de werkgelegenheid zelfs ruimer. Voorzover in bepaalde secto ren aan de wal duplicates van func ties bestaan, zullen bij het opheffen daarvan passende regelingen worden getroffen. DE 90-JARIGE mevrouw C. Eiber- gen-Waller uit Weesp is overleden na een verkeersongeluk. De vrouw reed als passagier mee met een door de 80-jarige mevrouw J. W de s. uit Weesp bestuurde auto. Op de provin ciale weg Weesp-Diemen-Amsterdam raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt en botste daarna te gen een boom. Een vrij nieuw aspect is de lozing van warm koelwater door o.a. elek trische centrales. Vooral kerncentra les gebruiken zeer veel koelwater, dat opgewarmd weer wordt geloosd in rivieren of meren. Wanneer de be hoefte aan elektrische energie in West-Duitsland in het jaar 2000 on geveer 400.000 megawatt zal bedra gen, zal het Rijnwater met een tem peratuur dicht bij liet kookpunt Ne derland binnenstromen. Warm water verstoort het biolo gisch en chemisch evenwicht en werkt nevelvorming en stankontwik keling in de hand. Voor een optimaal gebruik van het beschikbare water is het noodzakelijk dat alle betrokkenen contact houden. Het zou zelfs aanbeveling verdienen om drinkwatervoorziening, zuivering en lozing van afvalwater, afvoer van vaste afvalstoffen en kwalitatieve en kwantitatieve bescherming van water voor het gehele land onder één auto riteit te brengen. Kritiek hebben deskundigen ook op de openbare drinkwatervoorzie ning. De ongelijkheid in grootte van bedrijven is omvangrijk. De organi satie is nog te zeer afgestemd op de vroegere lokale bestemming. Zo heeft Noord-Brabant naast twee streekbe- drijven nog zestien andere vestigin gen waarvan er veertien slechts 27 procent in de totale omzet voorzien DEN HAAG (ANP) Personen die krachtens de rijksgroepsregelin gen, oorlogsslachtoffers 1940-1945, gerepatrieerden, Ambonnezen, min der validen en werkloze werknemers een uitkering ontvangen, zullen ook de duurtetoeslag van ongeveer 1 pet. uitbetaald krijgen. De staatssecretaris van Cultuur, Re creatie en Maatschappelijk Werk, mr. H. J. van de Poel heeft de gemeente besturen schriftelijk verzocht in afwachting van de totstandkoming van de daarvoor benodigde wettelijke maatregelen reeds tot uitbetaling van deze uitkering ineens over te gaan. De uitkering ineens zal gelden voor diegenen die tussen 1 september 1969 en 1 november 1969 een perio dieke uitkering ontvangen, personen die reeds uit andere hoofde een duur tetoeslag over 1969 ontvingen komen niet in aanmerking voor deze uitke ring en zij zal ook niet worden uit gekeerd aan diegenen, die bijstand krijgen tot betaling van kosten of verzorging of verpleging in een in richting. De staatssecretaris heeft de gemeen tebesturen in overweging gegsven met betrekking tot degenen die bij stand rechtstreeks op grond van de algemene bijstandswet ontvangen, eenzelfde gedragslijn te volgen. IN AMERIKA is weer een harttrans plantatiepatiënt overleden: de 52- jarige Dwain Shannon Marlow. In juni had hij zijn nieuwe hart ont vangen. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG/GORKUM. Burge meester mr. L. R. J. ridder van Rap pard van Gorkum wordt maandag voor een operatie opgenomen in het Stads- en Academisch Ziekenhuis in Utrecht. Met ingang van dinsdag zal zijn functie worden waargenomen door burgemeester H. Scheffer van Arkel en Kedichem. die inmiddels door de commissaris van de koningin in de provincie Zuid-Holland, mr. Klaasesz, is beëdigd. Deze benoeming is geschied in overleg en met goedvinden van wet houder (loco-burgemeester) A. C. Tuinenbrg (P.v.d.A.) Volgens de ge meentewet komt de heer Tuinen- burg hij is de enig overgebleven wethouder in Gorkum als eerste in aanmerking voor vervanging van de burgemeester. Wethouder Tuinen- burg heeft in verband met de gespan nen situatie in Gorkum van dit voor recht afgezien. Commissaris Claasesz zal binnen enkele dagen gereed zijn met zijn on derzoek naar de politieke verwikke lingen en het daaruit voortvloeiende probleem van de, bestuurbaarheid van Gorkum. Vermoedelijk zal de thans zieke minister Beernink van Binnenlandse Zaken, danwel zijn waarnemer mi nister Polak van Justitie, nadat com missaris mr. Klaasesz zijn rapport uitgebracht heeft, spoedig beslissen of ridder van Rappard als burgemees ter van Gorkum gehandhaafd kan blijven. Het P.v.d.A. Tweede-Kamer lid drs. Lems heeft hierop vragen ge steld aan de minister van Binnen landse Zaken. Er is rekening mee gehouden, dat de herstelperiode van burgemeester ridder van Rappard na de operatie zeker vijf weken zal duren. Vandaar dat waarnemend burgemeester Schef fer voor dinsdag al een raadsverga dering heeft afgekondigd om de lo pende zaken zo goed mogelijk af te werken. Of deze vergadering door kan gaan zal afhangen van de op komst van de raadsleden. Indien er geen quorum is in dit geval mini maal tien raadsleden kan de ver gadering niet doorgaan. Van de ne gentien raadsleden hebben er twaalf hun raadslidmaatschap opgezegd. (ADVERTENTIE) Terwijl Eindhoven steeds woeden der en de studenten aldaar hardhan diger worden, is in Gorkum voorlo pig orde en recht hersteld. En wel op een wijze die mij bevreemdt, want de orde wordt nu hersteld doordat de ridder, die een profeet voor orde en recht mag heten, van het toneel verdwijnt. Op een manier overigens die ik hem weer niet gun. Als ambtenaren het PAK gaan aan trekken, ben ik bang dat het een con fectiepak wordt. Eind-ho!-ventje! (een curator). Wat een land eigenlijk, mensen, Zoveel mensen die zich kwaad ma ken! Oud-verzetsstrijders op De Drie, studenten op curatoren, Eindhovena- ren op Schut, raadsleden op Van Rap pard en (vast en zeker) geschrokken tv-kijkers op Van het Reve. Eén zin, die Gerard Cornells don derdagavond slaakte, lijkt mij met name behartigswaardig: „Goddank verkondig ik niets nieuws." Oosterhout witmakers. heeft minstens twee De grootste doordraver van de week is naar mijn mening, nee, niet Van het Reve, noch Rappard, noch Beernink, maar de heer E. Pruim, redactiesecretaris van het gerefor meerd blad „Voorlopig", die heeft ge schreven: „We kunnen zondagsmor gens zonder schuldgevoelens thuis blijven. Een kerkdienst is maar een van de vele vormen van godsdienst oefening. Vele vormen? Maar het lof is tbch verdwenen? Ondanks de vele witmakers, ver vuilt ons land en nog meer ons wa ter. Prettig weekeinde! MERIJN SANTIAGO (Rtr) De Chileense regering heeft de staat van beleg op geheven, die zij de dag tevoren had afgekondigd in verband met de mui terij van een tankregiment, dat zo wilde protesteren tegen de salariëring bij de strijdkrachten. Intussen is ook het proces begonnen tegen generaal Roberto Viaux Ma- rambio, die de opstandige actie van het tankregiment heeft geleid. (Van onze redactie binnenland) UTRECHT Eén op elke drie in terlokale gesprekken die de Neder landse telefoonabonnees tot stand proberen te brengen, slaagt niet bij de eerste poging. Een van de oorza ken daarvan is, dat er steeds meer kiesfouten worden gemaakt. De PTT heeft becijferd, dat het percentage oproepen dat verloren ging door ver keerd kiezen, tussen 1964 en 1968 is opgelopen van 6.7 tot 8.7 procent van het gehele interlokale telefoonver keer. Doordat het aantal mislukkingen door andere oorzaken daalde, nam het percentage geslaagde oproepen in die periode met maar 0.4 procent af tot 67.6 procent. Het percentage mis lukkingen door stagnatie in de spitsuren bijvoorbeeld daalde van 7 tot 4.7 en dat door technische oorzaken van 1 tot 0.8 procent. Door dat de abonnee bezet was mislukte vorig jaar 13.2 procent van de op roepen (in 1967 was dat 12.9 procent), terwijl het percentage voor „geen ge hoor" en informatietoon opliep van 4.4 tot 4.9. Veel mensen draaien bi) het kie zen een verkeerd nummer, omdat ze ten onrechte denken dat ze een „nummervast" geheugen hebben. Het komt ook vaak voor, dat de kies- schijf niet op de juiste manier wordt gebruikt. De klesschijf zegt de PTT is gemaakt voor de mense lijke vinger. Een glad voorwerp, zoals bijvoorbeeld een balpen, glijdt er ge makkelijk op uit. Het is ook fout, om de vinger mee terug te laten lopen met de klesschijf, omdat die daardoor wordt afgeremd, hetgeen een ver keerde verbinding tot gevolg kan hebben. Snel draalen is ook belang rijk, want de verbinding wordt in het algemeen automatisch verbroken als er meer dan vijf seconden verstrijken tussen het draaien van twee cijfers. Verder i.dviseert de PTT wat meer geduld: „Telefoonabonnees zitten niet voortdurend aan hun toestel en men moet de hoorn dan ook niet te gauw neerleggen." Hoe meer touten er gemaakt wor den, hoe groter de kans wordt op stagnatie. Zodra men de hoorn van de haak neemt, legt men namelijk al beslag op telefoonwegen en elk mis lukt gesprek maakt de kans groter dat anderen evenmin hun doel berei ken.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 9