Schilder Karei Korfkner zoekt bij orgelspel zijn inspiratie Twee pijplijnen afvalwater naar W ester schelde Gedrang om zetels KVP in Staten fiEWELDIG ROMANTICUS" IjiV DE RUST VAN EEDE papier voor uw '—pen ZEER EXCLUSIEF is in Koper! VAN DEZE TIJD li DIE VOORUITZIEN iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiHni Pietpr Breughel Oosterse muziek Thuis in Eede I a' mijn denkbeelden vereni- [^■NEDERLANDSE BEURS Eenvoudiger In Goes Houders van plu imvee vergaderden Raad Groede over te klein politiekorps Topbiljart competitie begonnen VERGADERING VAN EX-POLITIEKE GEVANGENEN Arrestaties in verband met inbrakenserie in Middelburg Eerste hulp Corn Boys-HVV Kriekepiitte had succes op festival Literaire avoncl van Erasmns- genoolsehap nze diepe droefheid, na een den, geheel onverwachts in ;enhuis te Sluiskil, onze in- er en grootvader, de heer ELIS BUTH t van mevrouw ig Jagdherr jaar. Jagdherr Wassenberg iber 1969. waarbij u wordt uitge- ïen op maandag 27 oktober de algemene begraafplaat! DE STEM VAN ZATERDAG 25 OKTOBER 1969 CENTRALE VERW ARMINGS- MATERIALEN V E K A" POSTBUS 1007 Tel. 04250-71029 Tilhar, Gratis techn. adviezen. (Van onze correspondent) De Officier van Justitie in het Arrondissement Breda brengt ter kennis van be- langhebbenden, dat bij vonnis der Arrondisse. mentsrechtbank te Breda d.d. 13 oktober 1969 ij uitgesproken ten behoeve en ten name van de Staat der Nederlanden te alge. mene nutte in het publiek belang de onteigening vaal het perceel kadastraal be. kend gemeente Roosen. daal en Nispen sectie C nummer 351 groot 0.46.80 ha. De Officier van Justitia voornoemd, Mr. R. H. F. H. M. Grasso, Breda, 22 oktober 1969, lood - Ook reparatie] larijke Meusiraal 15 sl 34538 - 30336 iiiiiiiiimiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiHiiini EEDE De eenzame wandelaar die rond het middernachtelijk uur weg zoekt langs een van de [vele dichtbeboste landweggetjes I die het grensplaatsje Eede omge- I ven, loopt alle kans plotseling te [worden opgeschrikt door een mys- [ierieus klinkend en wat sinister I aandoend orgelspel. Hij zal een [lichte huivering niet kunnen on- I derdrukken. Deze orgelklanken J lijn echter niet afkomstig van een [vampier of ander weerzinwekkend [wezen dat in onze griczellectuur ion voorname plaats inneemt, maar van de in Den Haag geboren kuntschilder Karei Korfkner, bij de inwoners van Eede beter be kend als Karei van de Biezen. In zijn boerderijtje, dat net even Ibuiten de kom van het dorp ligt en [waar hij enige tijd geleden met ■vrouw en kind is ingetrokken, ver- I telt hij dat hij met behulp van dit ■orgelspel de juiste inspiratie hoopt Iop te doen om in zijn werk zijn ei- 1 „ik" tot uiting te kunnen bren- gen. „Mijn werk", zo zegt hij, terwül hij handig een zwaar shagje draait, „heeft onmiskenbaar een religieuze invloed en mijn grote bewondering voor Pieter Breughel zal hier niet vreemd aan zijn. Toch bevredigt de ze stijl van werken mij niet helemaal en dat is ook de voornaamste reden waarom ik slechts sporadisch expo- Ker. Alleen werk, waar ik zelf geheel I achter sta, wil ik aan de mensen I laten zien.' Je moet weten dat ik een J geweldig romanticus ben en dat i wil ik in al mijn schilderijen en et- I zen vastleggen. Ik kruip bij voorkeur I's nachts achter mijn orgeltje, om- I dat ik dan eigenlijk pas goed begin Ito leven en „in the mood" geraak Ewaarin ik zo graag wil verkeren. I Als ik dan eenmaal aan het spelen j ben, kom ik in een soort trance en I dan kan ik er uren mee doorgaan, i Niet om het spel zelf, dat zie ik ■eigenlijk als een bijzaak. Je moet J je de sfeer kunnen voorstellen, hele- I maal alleen op een grote zolder en bulten geen ander geluid dan het eisen van de bomen". „Kom maar eens mee, dan zal ik Ije wat voorspelen", zegt Karei I Korfkner en hij gaat ons voor naar de grote schuur, die achter zijn wo llig ligt. Na een wankel laddertje I te hebben beklommen, landen wij op zolder, waar in de hoek onder de (houten balken een oud traporgeltje [verborgen staat, „Dit is mijn bron Ivan inspiratie", zegt de schilder, die [wat oosterse muziek ten gehore ■brengt. „Ik speel bij voorkeur dit (soort muziek", vervolgt de schilder, ■die enkele jaren op de kunstacade- I mie heeft gezeten, „omdat ik een (tijdje door Marokko heb gezworven len bepaalde indrukken die je dan (opdoet, blijven je altijd hij". „Ik werd in die tijd bijzonder ge- (troffen door de muziek. Ik vind dat Iet iets mystieks achter schuilgaat, (Daar heb ik ook op een mondharp (leren spelen. In elke onvervalste _pi- (ratenfilm komt er wel een scène Ivoor, waarin een zeerover op zo'n speelt". Karei Korfkner haalt Ienkele van deze mondharpjes te voorschijn. „Ik heb heel wat van de lft instrumentjes in voorraad". 0p de vraag hoe hij in het zo rustige Eede verzeild is geraakt, [ftBt hij: „Dat is na tal van omzwer- vingen gebeurd. Ik heb in heel wat (plaatsen in Nederland gewoond en I tok in België heb ik een hele tijd doorgebracht. Op een gegeven ogen- lolik kwamen we in Breskens te- I recht, maar door allerlei moeilijk- IWen met de huiseigenaar waren [We gedwongen naar een ander onder lak uit te kijken. I >Ye kwamen er achter dat dit I boerderijtje te huur was. en voila, I h,ei zitten we dan. Het bevalt mij I Jier opperbest. Ondanks mijn lange I aar waar toch altijd nog wel I vreemd tegenaan wordt gekeken, I we volledig door de bevolking I Kaccepteerd. Ze kunnen zich alleen I Sen". (ADVERTENTIE) miz eindhoven 'n d® philips-jubileum-hallen Mogelijks t.m. zondag 2 nov. von 2—11 uur 1doel voor uw gezinsuitstapje! (Van een onzer verslaggevers) DEN BOSCH Van Bergen op Zoom naar Waarde (aan de Wes- terschelde) komen twee buislei dingen voor afvalwater te liggen. Dit stellen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voor in een nota, die in de vergaderingen van provinciale staten op 10, 13 en 14 november aan de orde komt. G.S. achten dit de beste en meest economische oplossing op grond van de volgende overwegingen: Shell zal aan het industrieterrein Moerdijk niet 100, maar 500 kubieke meter afvalwater produceren. Voor het jaar 2000 verwacht men zelfs een hoeveelheid van 2500 kubieke meter. Het afvalwater van de industrieën van Gilze, Rijen en Dongen (voorna melijk leerlooierijen) is moeilijk zui- verbaar. Daarom is het goedkoper en beter dit in de Westerschelde te lozen. Het voorstel is gebaseerd op een onderzoek van het Adviesbureau Bongaerts en. Kuyper naar een trans- portleidingenstelsel voor westelijk Noord-Brabant. De kosten raamt het bureau voor de twee buisleidingen tegelijk op ongeveer 6,9 miljoen gul den. Die van een twee buisleiding in een later stadium bedragen onge veer 9,3 miljoen. meteen twee leidingen aan te leg gen, aldus G.S. Ook door het wegvallen van de eb- en vloedbeweging na het slui ten van het Haringvliet is het ver vuilingsprobleem van de rivier de Donge zo groot, dat er een snelle oplossing moet komen. Met het oog op het recreatiegebied Biesbosch is het heter het vuile water van het Dongegebied naar de Westerschelde af te voeren. Wat betrett de afvoer van het wa ter van Oosterhout merken G.S. op dat het aantrekkelijk is ook dit naar de Westerschelde te leiden. Over de bouw van de pijpleidingen gaat Ber gen op Zoom de regie voeren. In eerste instantie zal de provincie Noord-Brabant het project financie ren Men hoopt echter op een sub sidie van het rijk. De overblijvende kosten zullen komen ten laste van het waterschap West-Brabant. Het gedeelte van de pijpleiding Bergen op Zoom - Waarde zou bij het inbedrijfstellen al geheel belast zijn. Voor een aansluiting van het Dongegebied op het stelsel zou toch een tweede leiding gelegd moeten worden. Het is eenvoudiger nu maar Karei Korfkner geeft er een voor beeld van: „Zie je die knotwilgen daar?" en hij wijst naar een paar bomen die in zijn tuin staan. „De mensen begrijpen eenvoudig niet, dat ik ze niet snoei. Volgens hen hoort dat nu eenmaal. Maar dat doe ik echt niet. Waarom niet? Omdat ik ze zo veel mooier vindt. Wat is er nu aan een kale stronk te zien. Niets immers. En zoals ze nu zijn, vind ik ze gewoon prachtig. Ik vind dat er veel meer gedaan moet wor den om de mensen meer met de kunst vertrouwd te maken. Het zou grandioos zijn als de gemeente de gelegenheid gaf om kinderen bij el kaar te laten komen en hen dan in de gelegenheid zou stellen wat te schilderen of te tekenen. Ik zou een deel van mijn tijd hiervoor beschik baar stellen om ze wat wegwijs te maken. Op zo'n manier groeien ze erin. De kunst is toch zeker voor iedereen", aldus Karei Korfkner, bij genaamd Van de Biezen. (Van onze correspondent) GOES Voor het eerst in haar bestaan heeft de afdeling Zeeland van de Nederlandse organisatie van pluimveehouders in de zalen van Juliana aan de Beestenmarkt in Goes een vergadering gehouden. Voor deze bijeenkomst was er gele genheid de tentoonstelling van leg en opfokbatterijen te bezoeken. De interesse daarvoor was groot. De bijeenkomst wordt officieel ge opend door de voorzitter van de afdeling Zeeland, de heer Steijn uit Hoedekenskerke. Hij wees op het belang om te komen tot een nog groter aantal leden, waardoor de pluimveehouderij Op hoger peil ge bracht kan worden- Ook wees hij op de belangen van de organisatie in E.E.G.-verband. Via deze organisa tie kunnen bij de Europese onder handelingen pogingen in het werk gesteld worden om de belangen van de Nederlandse pluimveehouders zo goed en efficiënt mogelijk te behar tigen. Ir. E.H. Ketelaars uit Tilburg, consulent voor varkens en pluim veehouderij voor Noord-Brabant en Zeeland, hield een lezing over de toepassing van leg- en opfokbatte rijen. Hij verduidelijkte speciaal de mogelijkheden en de moeilijkheden van deze teelt. De problemen rond de opfok van hennen, werden ver volgens door ir. H.H.M. Zeelen van het consulentschap voor varkens- en pluimveehouderij voor Limburg. Een forum, samengesteld uit ir. J.A.A. Bokx, algemeen secretaris M.O P. ais voorzitter, met als ver dere forumleden de heren ir. Kete laar, ir. Zeelen en M.O.J. de Vos, dierenarts bij de gezondheidsdienst voor dieren in Zeeland, kreeg een groot aantal vragen betreffende de pluimvee en mestkuikenteett te be antwoorden. Het team bleek volko men op haar taak berekend te zijn. De eerste provinciale vergadering met tentoonstelling is ongetwijfeld een succes geweest. (Van een onzer verslaggevers) GROEDE Tijdens de raadsverga dering van Groede zijn nog eens de moeilijkheden besproken omtrent de bezetting van de rijkspolitie. De wachtmeester Clement is sinds enige tijd overgeplaatst. De dienst wordt nu waargenomen door de postcom- mandant van Nieuwvliet. De in Groede wonende postcommandant kan wegens ziekte zijn dienst niet vervullen. Wanneer de postcomman dant van Nieuwvliet met vakantie is, moet door Zuidzande af en toe eens geïnformeerd worden worden of er nog iets is. De heer Saiomé drong aan op maatregelen om in de vacature te voorzien. Burgemeester Everaars deelde deze mening en zei veel te weinig steun te hebben van de politie, waarbij hij echter opmerkte niets dan lof te heb ben voor de wnd. postcommandant die alles doet wat hij kan. Ook vallen af en toe politiemensen van andere groepen in. De burge meester zegde toe zo spoedig moge lijk een brief te zenden aan de dis trictscommandant en er op aan te dringen op spoedige voorziening in de vacature. De kosten voor het ophalen van huisvuil zullen waarschijnlijk per 1 januari 1970 worden verhoogd. Voor de eerste emmer zal het dan f 21,50 worden en voro iedere volgende 17,50. Voor de kampterreinen en zomerhuisjes zal het 11,worden. De heer Van de Broek werd be noemd tot ambtenaar van de burger lijke stand met een vergoeding van 25,per maand. Voorts ging de raad akkoord met twee begrotings wijzigingen. Ten laste van de kapi- taalsdienst komt 3700 voor een vloerbehandeling van het zwembad en 13000 voor het aanbrengen van centrale verwarming in het sportlo- kaal. DE JONGERENAFDELINGEN van de KVP, ARP en CHU in Leiden worden op plaatselijk niveau opge heven en getransformeerd tot een groep, waarin alle jonge confessione len terecht kunnen. Het ligt wel in de bedoeling de contacten met de lan delijke organisaties in stand te hou den. (Van onze correspondent) HULST. Het Zeeuwsch-Vlaamse topbiljartkampioenschap is begon nen. Aan de wedstrijden wordt door bijna alle verenigingen in de streek deelgenomen. Ook de Belgische club Excelsior uit St.-Niklaas doet mee. De uitglagen van de eerste wed strijddag luiden als volgt: 't Anker O.N.A. 317; ExcelsiorLustige Toepers 146; Krijt op Tijd't Cen trum 713 en GrensvriendenSTC 8—12. (Van een onzer verslaggevers) GOES De afdeling Zeeland van de ex-palitieke gevangenen (uit de bezettingstijd) hield een druk be zochte vergadering in De Koning van Engeland te Hulst. Wegens verblijf in het buitenland van de voorzitter stond de vergadering onder leiding van de waarnemend voorzitter de heer N. V. Eekman. De verslagen van de jaarvergade ring en het Congres Ex-Po-Gé te Haarlem waar ruim 400 deelnemers bijeen waren, werden goedgekeurd evenals het verslag van de penning meester. Uit de gesprekken kwam nogmaals duidelijk naar voren dat de afdeling in haar geheel achter het hoofdbestuur staat in het protest te gen de vrijlating van de drie van Breda, daar verschillende leden per soonlijk de wreedheid van deze drie ondervonden hebben, speciaal van Kotalla. Ook het protest tegen de gebeurtenissen op en om het Natio naal Verzetsmonument op de Dam in Amsterdam werd nog eens onder streept. Het congres dat van 10-13 juni 1970 In Delft gehouden zal worden krijgt de naam „Onafhankelijk Congres 1945-1970". Het bestuur van de afdeling kreeg een kleine wijziging. Het bestaat nu uit burgemeester J. P. G. Molthoff te Hulst voorzitter, de heer N. V. Eekman Tholen, waarnemend voor zitter, als nieuwe penningmeester werd gekozen de heer J. R. Tieleman te Goes terwijl het secretariaat in handen blijft van mevrouw Z. Holle- stelle-Staal, Lange Vorststraat 21 te Goes. (Van onze correspondent) MIDDELBURG. De recherche van de gemeentepolitie van Middel burg heeft in het kader van de serie inbraken, die de laatste tijd in Mid delburg zijn verricht, opnieuw drie personen aangehouden. Het zijn de allen uit Middelburg afkomstige C. A. J. C., oud 18 jaar, A. v. I., 19 jaar, en L. H., 19 jaar. De beide eerstgenoemde personen heb ben bekend te hebben ingebroken in de Griffioenschool aan de Olmen laan. Zij zijn vrijdagmorgen voor de officier van justitie te Middelburg geleid. L. H. is op het politiebureau ingesloten en zal nog nader aan de tand worden gevoeld. Laatstgenoem de is vrijdagmiddag gearresteerd. (Van een onzer verslaggevers) HULST - MIDDELBURG Van buitenaf gezien lijkt de kandidaat stelling voor de Statenverkiezingen van maart 1970 in Zeeland weinig mensen in beweging te brengen. Afgaande op de opkomst bij poli tieke vergaderingen zou men zelfs geneigd zijn te concluderen, dat er in Zeeland geen enkele interesse bestaat voor kandidaatstelling en verkiezingen. Achter die facade van rust is er echter met name bij de KVP wel één en ander gaande. Men zou het kunnen karakteriseren als een in terne strijd om de vraag wie van de KVP-statenfractie in 1970, uit verkoren zal worden voor het lid maatschap van het college van GS. De KVP-zetels in het college van GS (momenteel twee) werden in zet van ambities, toen de 64-jarige heer J. van Dongen bekendmaakte dat hij zich (na een eervolle poli tieke loopbaan), in 1970 uit de poli tiek zou terugtrekken. De veel jon gere tweede KVP-er op een GS-ze- tel, de heer A. L. van Geesbergen nit Zierikzee, heeft begrijpelijk wijze een soortgelijke abdicatie niet in het vooruitzicht gesteld. Sommige invloedrijke KVP-ers had den dat echter wel gehoopt, omdat op die manier geruisloos de weg zou worden vrijgemaakt voor een nieu we figuur in de provinciale politiek, die de vorenbedoelde KVP-ers graag in het college zouden zien: drs. W. Lockefeer uit Hulst, Eerste Kamerlid en voorzitter van de Zeeuwse KVP. De spanning nam toe toen men in KVP-kringen mede afgaande op de laatste verkiezingsenquetes, ging inzien dat het niet vast staat dat de KVP opnieuw twee zetels in het college van GS zal kunnen bezetten. Een aantal KVP-ers, geinspireerd door de voorzitter van de KVP-sta tenfractie, drs. W. Dusarduijn is van mening dat drs. Lockefeer in het voetspoor van zijn vader A. L. S. Lockefeer, tredend in'elk geval in het college van GS moet komen zo mogelijk samen met de heer Van Geesbergen, doch (in dien er maar één KVP-zetel be schikbaar zou zijn) desnoods als enige. Tot op dit moment is een aantal andere invloedrijke KVP-ers niet bereid de heer Van Geesbergen te laten vallen. Als de KVP twee GS- zetels krijgt is er, wat hen betreft, nauwelijks een probleem, maar in dien de KVP met één zetel genoe gen zou moeten nemen, zou, zo meent deze groep, aan de heer Van Geesbergen voorrang gegeven moe ten worden boven drs. Lockefeer. Het feit dat drs. Lockefeer voor zitter van de KVP-Zeeland is en de heer Van Geesbergen eerste secre taris van deze zelfde KVP, ver leent aan de situatie een scherper en ook persoonlijker karakter. Dit kon binnen de Zeeuwse KVP niet verborgen blijven en het heeft geleid tot een vrij hard gesprek, dat naar het zich laat aanzien, een status quo heeft opgeleverd. Daar mee zijn ambities uiteraard niet bezworen en men kan dan ook spre ken van een sluimerend conflict. Het kan niet ontkend worden, dat bij een politiek spel, met als inzet één KVP-zetel in GS, de kaarten van de heer Van Geesbergen niet sterk zijn. Hij komt voort uit de kleine afdeling Zierikzee die behoort tot de zich vrij duidelijk aftekenen de greep midden-en noord-Zeeland' in de KVP, die ten opzichte van de veel sterkere Zeeuwsch-Vlaamse vleugel veelal in het nadeel ver keert. Drs. Lockefeer komt uit de grote afdeling Hulst, die hem - hetgeen in dit verband 'n vermelding waard is niet als kandidaat voor de Statenverkiezingen heeft opgevoerd, in tegenstelling tot de heer Van Geesbergen. (Bij de kandidaatstel ling in Hulst kan een echo-effect hebben meegespeeld, aangezien men daar levendige herinneringen bewaart aan de vader van drs. Loc kefeer, oud-burgemeester A. L. S. Lockefeer, wiens persoonlijke in vloed een neerslag vond in een Zeeuwse zegswijze: „Machtiger dan God de Heer is burgemeester Loc kefeer"). De pro-Van Geesbergengroep stelt zich op het standpunt, dat de heer Van Geesbergen in de afgelopen vier jaar als gedeputeerde, als le secretaris van de KVP en iii tal van bestuursfuncties, hard heeft ge werkt. De resultaten van dit werk zijn wellicht niet briljant, een „ruim voldoende" is zeker op zijn plaats. Graag betrekt men daar bovendien bij de samenstelling van het col lege van GS als zodanig. Dat is een team dat naast afzonderlijke kwa liteiten van personen, ook een ge middelde kwaliteit bezit, waarin de heer Van Geesbergen beslist niet ongunstig afsteekt. De pro-Van Geesbergengroep zegt: „Hij dient de kans te hebben in een volgende periode verder uit te groeien, waartoe temeer mogelijk heden kunnen ontstaan als er een grondig gewijzigd college aantreedt" Behalve J. van Dongen (KVP) trekt ook jhr mr T. Schorer (P.v.d.A.) zich uit het college terug. Of M. van Poelje (eveneens P.v.d.A.) zal aanblijven, is niet zeker. De heer Van de Bos (AR) gaat wellicht ook heen. Dan blijft als enige GS-lid wiens politiek toekomst onbedreigd lijkt te zijn, de heer A. Kaland van de CHU over. Rondom zijn persoon doen nu ook gissingen de ronde. Het verluidt dat hij het burgemeesters ambt van Middelburg ambieert. Bij zoveel onzekerheden rond personen in het provinciaal bestuur, zou de heer Van Geesbergen weieens de enige kunnen zijn met tenminste 'n vierjarige bestuurservaring. De pro-Lockefeergroep wijst graag op de intellectuele kwaliteiten die de kandidaat-kroonprins bezit en op zijn duidelijke ambities, die een goed politicus niet behoeven te mis staan. Ook wordt graag de aandacht gevestigd op het moment waarop de nieuwe man zijn intrede in de provinciale politiek doet. Het mo ment namelijk waarop in Zeeland het gesprek tussen CHU, AR en KVP over afstemming van eikaars verkiezingsprogramma's en moge lijk nadere samenwerking in gang is gezet: een gesprek waarin de heer Lockefeer zich terdege laat ho ren. De vertegenwoordigers van het NKV in de Zeeuwse katholieke po litiek. die zich de laatste tijd kri tisch opstellen (bij de komende raadsverkiezingen in Zuid Beveland brengen zij in één der gemeenten zelfs een eigen lijst uit) zijn daar niet van onder de indruk. Eén hun ner de heer Van der Voorde te vens KVP-Statenlid, heeft zelfs zijn kandidatuur voor de nieuwe rit van de Staten „onder voorbehoud" aan vaard, welke beslissing als een waarschuwing is opgevat door de pro-Lockefeergroep. Bij alle schermutselingen wordt bijna vergeten, dat de KVP-Staten- fractie in maart 1970 een geheel ander voorkomen zal hebben. De heren Berbers en J.van Dongen keren er niet in terug. De vertrek kende heer Adriaanseng laat ook een lege zetel achter (hij wordt tij delijk vervangen) en de heer Van der Voorde houdt, zoals gemeld, nog een slag om de arm. De kandidaatstellingen in de di verse KVP-afdelingen hebben een flink aantal nieuwe namen opgele verd, waaronder die van mevr. Dop pegieter (Terneuzen). de heren Roose (Goes), Hamerlinck (Vlis- singen), Colsen (Sas van Gent). Suij (Kruiningen) en nog enkele anderen, waaronder drs. W. Locke feer, die totdusver de hoogste score bij dt afdeling haalde. Bij de kring- kandidaatstelling in november zal duidelijk worden welke vertegen woordigers voor de KVP in de ring komen. Als inwoonster van Prinsenbeek is me vandaag het volgende overko men. Mijn zoontje van 2,5 jaar vieL met zijn gezichtje op de rand van de tuinafbakening welke van hout is en kwam daarbij zo ongelukkig terecht, dat er een sneetje van 2 cm breed en cm diep m zijn wang was. Daar ik mijn arts uit m'n geboortestad aangehouden heb als huisarts en deze met vakantie was, ging ik zo spoedig mogelijk naar de dichtstbijzijnde arts, t.w. de heer X. Deze was thuis en toen ik hem vertelde dat ik eigenlijk bij dokter H. was, keek hij eens heel even terloops naar m'n zoontjes wang, plakte er een minuscuul pleis tertje op zonder het eerst te ont smetten of i-d. en rekende voor deze behandeling van ongeveer een halve minuut f 2,50. Hij liet me uit met de woorden: ja, aan al die kleine akkefietjes van een ander kan ik niet kosteloos beginnen- En dat, ter wijl ik verplicht verzekerd ben. Niet om die rijksdaalder, hoor, maar is dat een man die zijn beroep heeft gekozen voor veel klanten ot om ten dienste te staan van de zieke medemensen? Naar aanleiding van uw artikel van dinsdag j.l., aangaande de voet balwedstrijd Corn. Boys HVV, die voortijdig gestaakt werd, moet mij als neutraal toeschouwer het volgen de van het hart. De zienswijze van scheidsrechter J. Groen is volkomen juist, wat ik niet kan zeggen van dhr. Claessen. Inder daad het spel was hard en fors, maar in het geheel niet gemeen. De beide gevallen waarin een handgemeen voorkwam gebeurden beide in de na bijheid van een 20-tal opgeschoten jongelui, die vanaf de le minuut reeds de wedstrijd door hun manier van „aanmoedigen" probeerden te ontwrichten. De grootst mogelijke scheldwoorden en de smerigste taal werden aan de grensrechters van HVV toegeschreeuwd. De man wilde er dan ook mee stoppen, maar scheidsrechter Groen kon dit gebeu ren nog sussen, met behulp van een Corn. Boys bestuurslid. Het laatste incident deed de emmer overlopen. De heer Claeyssen noemde de staking ongegrond. Wel had hij eerder inge grepen bij het publiek, dan was dit niet voorgevallen. Aan de spelers lag het niet. Laat het een laatste les zijn voor het Corn. Boys bestuur. Laat diegenen die dit allemaal veroor zaakt hebben, en die u wel kent, niet meer op uw terrein toe. U kunt hen missen. Een compliment nog voor dhit Groen, die de wedstrijd correct leid de, en gelukkig de touwtjes in han den heeft kunnen houden. Sas van Gent. E.D. (Van onze correspondent) HULST Het Poppentheater De Kriekeputte uit Hulst, dat deelnam aan het poppenfestival 1969 te St. Ni klaas (B) kan terugzien op een suc cesvolle voorstelling en een zeer be vredigend eindresultaat. Het poppenfestival, dat georga niseerd werd door het Vlaams Ver bond voor het Poppenspel, met als zetel Gentbrugge (B) werd afgeslo ten met een bekendmaking der prij zen en uitreiking van de juryrappor ten. Het laureaat van het Ministerie voor Nationale Opvoeding en Cultuur tn België werd toegekend aan het poppentheater Korneel uit Roesela- re (B). De Kriekeputte ontving de medaille van <3e stad St. Niklaas en een fraai wandbord. Tijdens de uitreiking van de prij zen, waarop vele stedelijke en pro vinciale autoriteiten aanwezig waren werd o.a. het woord gevoerd door de heer P. de wispelaere, voorzitter van het Vlaams Verbond, die nog eens wees op het groot aantal bezoekers, dat dit festival bezocht. Voor bijna iedere voorstelling was de Stads schouwburg, die 525 plaatsen heeft, uitverkocht. Over de voorstelling van De Kriekeputte schreven de Belgi sche kranten: „600 mini-burgers be stormen stadsschouwburg"' en ver met inhoud en bovendien in een bui tengewoon verzorgde taal haar vo ren gebracht" en „zij laten een stre ven naar verfijning naar meer esthe tisch verantwoorde vermoeden. Wi| willen hen gaarne nog terugzien". Ook in het jury-rapport werd gezegd! „De jury moet bekennen en dat belangrijk, dat er achter jullie vorm geving (decors, belichting, poppen) een oprecht streven naar schoonheid schuilt". (Van onze correspondent) CLINGE Het Erasmus Genoot schap, afdeling van het Algemeen Ne derlands Verbond voor het Land van Waas en Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen, organiseert maandag 27 oktober te 20.00 uur een literaire avond in de conferentiezaal van St.-Lodewijkcol« lege, Markt 48. te Lokeren (B). De heer Jan Veulemans, letterkun dige, geeft een inleiding over „po ëzie in de welvaartstaat". Ter illus tratie zullen leerlingen van de klas sen voordrachtkunst van de stedelij ke Muziekacademie, voorbereid dooi de heer A. Drossena, voorgedragen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 5