De minirok in het land van de Sjah li STEM Een Nederlander leest gemiddeld drie kwartier po*dag in zijn krant, net als u. GEWELj IN DE RL\ Schild* bij orj 55N1S t t HULST NOORD-ZUID NIET BEWUST THUIS UID-BEVELAND Herdenking Glas in Koper! EEN KRANT VAN DEZE TIJD VOOR MENSEN DIE VOORUITZIEN iiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMMn Pieter Breug Oosterse muzie Thuis in EedI ZUID-NEDERLANDSE BEURS DE STEM VAN ZATERDAG 25 OKTOBER 1969 (Door Sue McHaig) TEHERAN Men zegt, dat het verleden jaar met Kerstmis ge beurde. Twee meisjes gingen naar de markt van Tabriz, een grote stad ten westen van Teheran, met minirokjes aan. Ze werden nog gewaarschuwd om iets minder opvallends aan te trekken. Ze weigerden en een beledigde, razende en hysterische massa greep de beide meisjes met hun rokjes en zij werden in het open baar verbrand tot de dood volg de. Natuurlijk stond het niet in de krant. De pers in Iran staat onder strenge censuur. Misschien heeft men het verhaal verdraaid of mooier ge maakt. Het kan zijn, dat er maar een meisje was en dat zij spiernaakt was en alleen maar een pakslaag heeft ge kregen, maar ik woon nu al vrij lang in Teheran en ik garandeer, dat er in ieder geval een gedeelte van waar is. Als vrouw wordt je in het buiten land altijd wel voor problemen ge plaatst. In Italië proberen ze je voortdurend te verleiden, zelfs in de bus zitten ze aan je. Maar dit stelt allemaal niets voor vergeleken met wat een vrouw in Teheran heeft te verduren. In Italië is de aandacht van de mannen meestal onschuldige vlei erij, het hoort erbij en het is grappig. In Iran is het niet grappig meer. Niet alleen de mannen maar ook de vroe- wen kijken je vol vijandigheid aan. Zij vinden, dat de Europese vrouw door haar kleding een belediging is voor hun zedigheid en hun vrouwen en wat erger is, zij zondigt tegen het oude geloof van Mekka zelf. Sjah Reza is de naam van de voor naamste straat in Teheran, die van het oosten naar het westen loopt. Zij vormt de scheiding tussen de welva rende wijken in het noorden van de stad en de armoedige strat-n in het zuiden. Ten noorden van de Sjah Re za zijn de vrouwen, die je uit de au to's ziet stappen en de schoonheids salon binnen ziet gaan, feitelijk Eu ropees. Zij zijn in het Westen opge voed, zij kopen hun kleren in Parijs en zij komen nooit aan de andere kant van de Sjah Reza. In Shemiran, de duurste voorstad van Teheran, zou je in bikini over straat kuns.en lopen en toch betrekkelijk veilig zijn. Ten zuiden van de scheidingslijn liggen de zaken anders. De meeste vrouwen dragen lange zwarte kleding stukken, die het gehele lichaam en de helft va. het gezicht bedekken. Men vertelde mij, dat het zeer be langrijk was om je haar bedekt te houden. In Iran is het tonen van je haar een teken van wellustigheid. Omdat mijn kantoor zich ten zuiden van de Sjah Reza be-.-ond, bracht ik het grootste gedeelte van mijn tijd door temidden van de vrouwen met hun lange Iraanse gewaden. Natuur lijk was ik voorzichtig droeg ik nette kleren en vermijdde ik een over maat aan bloot. Maar ondanks dat had ik toch moeilijkheden. De grootste moeilijkheid bestond uit 't uitstappen van de taxi en 't lopen naar mijn kan toor. Op dat kleine stukje kon men mij uitschelden, achternazitten, bespuwen en zelfs met stenen bekogelen. En Perzen knijpen je niet alleen, ze grij pen je gewoonweg onder je rok. Ver zet is zinloos, ie zou waarschijnlijk een onschuldige toekijker een klap verkopen. De vlucht is het enige red middel. Mijn situatie, dat moet ik toegeven, was natuurlijk een uitzondering. De meeste buitenlandse meisjes in Tehe ran wonen en werken in het noorden en zijn zich daarom van deze geva ren niet bewust. Daar bevinden zich ook alle nachtclubs en bioscopen. Twee vrienden van mij, een vrijwil liger in het Amerikaanse vredeskorps en zijn vrouw, huurden 'n heel goed koop appartement met 'n binnen plaats en een ezeltje erbij in het zuidelijk gedeelte van de stad. Het sprookje duurde maar kort. De vrouw werd op de markt voortdurend gesla gen, op straat getreiterd en 's nachts als ze naar huis terugkeerde belaagd. Zij werden gedwongen om weer naar het noorden te verhuizen. De redenen voor deze vijandigheid zijn zeer ingewikkeld. De mannen zijn natuurlijk geërgerd door de vrij heden, die een Europese vrouw zich kan veroorloven, als men die verge lijkt met de onderworpenheid van hun vrouwen. Als Perzische mannen een vrouw zien, die geen lang gewaad aanheeft, maar een kort rokje, dan beschouwen ze dat als een uitdaging, ja, zelfs als een openlijke uitnodiging. De onafhankelijkheid zowel als de kleren van de Westerse vrouwen ver tegenwoordigen een vreemd en ver dacht element in hun maatschappij, misschien zelfs een bedreiging. De Islam zegt, dat de plaats van de goede vrouw thuis in het gezin is. Wi.; hebben dit aan den lijve ondervonden toen we ergens in de buurt van Isfa han aan het picknicken waren. Een aantal Perzen in de buurt begon ons lastig te vallen zodat we tenslotte het veld moesten ruimen. Men vertelde ons later, dat dit kwam doordat zich vrouwen bij ons gezelschap bevonden en vrouwen behoren niet te gaan picknicken, zij blijven thuis. (Copyright The Guardian-De Stem) Vuurwapenwet. Bij huiszoekin gen bij de 19-jarige J. M. V. te Goes is een vuurwapen aangetroffen. In verband hiermee heeft de politie pro ces-verbaal opgemaakt en het vuur wapen in beslaggenomen. Kruiningen Bevrijdingsherdenking Kruinin gen gaat op sobere wijze haar 25-ja- rige bevrijding vieren. De bevolking wordt verzocht op maandag 27 okto ber te vlaggen, 's Avonds om kwart over zeven krijgt de jeugd van Krui ningen lampions en kaarsjes. Om half acht is er dan de lampion optocht, waaraan de muziekgezel schappen E.M.M. van Kruiningen en Scheldegalm van Hansweert mede werking verlenen. Na een défilé voor B. en W. zal er op de Markt door de gezamenlijke korpsen E.M.M. en Scheldegalm uit Hansweert een tap toe worden gegeven die ongeveer een half uur zal duren. s-Gravenpo!der Herdenking Op 29 oktober zal het 25 jaar geleden zijn. dat het Ca nadese leger 's-Gravenpolder heeft bevrijd. Het gemeentebestuur acht het zinvol aan dit feit op eenvoudige wijze aandacht te schenken en is daarom voornemens aan de voor avond van die dag, om 19.00 uur op het gemeenschappelijke graf van de oorlogsslachtoffers uit die gemeente een krans te leggen. Het gemeente bestuur nodigt alle inwoners uit, de ze gebeurtenis bij te wonen en daar door van hun belangstelling en mede leven blijk te geven. 's-Heerenhoek Gouden huwelijk. De heer en mevrouw P. Raasvan Zunderen herdachten de dag dat zij vijftig jaar geleden in het huwelijk traden, 's Middags om twee uur droeg pas toor J. Witteman een mis op. Daarna volgde een receptie, die zeer druk be zocht werd. De heer Raas is eerste wethouder en tevens loco-burgemees ter van 's-Heerenhoek. t Burgemeester Dregmans en het voltallige secretarie- en gemeenteper- soneel kwamen hun gelukwensen aanbieden. Het echtpaar mocht vele geschenken en bloemen in ontvangst nemen, terwijl stapels schriftelijke gelukwensen hen werden toegezon den. 's Avonds bracht de fanfare St.- Caecilia een serenade, waarna het feest in intieme kring werd voortge zet. Yerseke In verband met het feit, dat het maandag a.s. 25 jaar geleden is, dat in de nacht van 27 op 28 oktober 1944 schoolkinderen om half elf naar het monument in de Lange Ville gaan, waar door het gemeentebestuur een krans zal worden gelegd. Daarna zal op het Kerkplein enkele liederen worden gezongen. Omdat de gehele vissersvloot maandag op de Wadden zee is, moest van verdere plannen worden afgezien. De burgerij wordt verzocht vanaf 11 uur de vlag uit te steken. Harmonie. De Kon. Stedelijke Harmonie neemt zondag a.s. deel aan het muziekconcours dat gehouden wordt te Clinge. De harmonie, die speelt in de tweede afdeling, hoopt op een goed resultaat. Alle muziek liefhebbers uit Hulst worden ver wacht wanneer de harmonie om tien over vier een uitvoering moet geven. Philippine Accordeonconcours De 13-jarige Conchita de Krijger uit Philippine heeft op het in Zeist gehouden Ne derlands kampioenschap accordeon- spelen de zesde plaats behaald in de afdeling elementair. Ongeval De 54-jarige N. F. uit Antwerpen raakte op de Provinciale weg bij Philippine met zijn auto in een slip, tengevolge van het gladde wegdek. De wagen botste tegen een boom. Met een elleboogfractuur en inwendige kneuzingen is F. in het ziekenhuis in Sluiskil opgenomen. Zijn auto werd volkomen vernield. Sinf-Jansteen Enquête carnaval De Stichting Steense Carnaval heeft via enquête formulieren aan de bevolking ge vraagd of er in het momenteel be staande programma, wijziging moet komen. Het programma bestond uit: 1. Optocht voor kinderen en volwas senen. 2. Bezoek aan ziekenhuis en bejaardencentrum te Hulst. 3. Bezoek aan oudste man en vrouw in de ge meente. 4. Kinderbal. 5. Bejaarden middag en 6. Bezoek met prins en gevolg aan diverse horecabedrijven. Verder wordt om suggesties om trent financiering, optocht en derge lijke gevraagd. Rectificatie. 4- In onze uitgave van gisteren publiceerden wij een overlijdensad vertentie van ADRIANUS THOMAS DAMEN Hierin staat vermeld dat de plechtige Eucha ristieviering zal plaats hebben op 27 oktober a.s. om 14.30 uur. Dit moet zijn 27 oktober a.s. om 10.30 uur in de pa rochiekerk van St.-Jan de Doper, Groot-IJpe- ïaardreef, Breda. Bij deze vervullen wij de droeve plicht u kennis te geven van het overlijden van onze oud- en erevoorzitter MARTINUS STEIJN Bestuurkring Zuid-Beveland van de N.C.B. Bestuur afdeling Kwadendamme van de N.C.B. Heden overleed tot onze diepe droefheid na voorzien te zijn van de H. Sacramenten der Zieken, mijn innig geliefde man en onze zorg zame vader, schoonvader en grootvader, de Heer MARTINUS STEIJN echtgenoot van Mevrouw .Tobina Goense in de ouderdom van 74 jaar. In leven Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en drager van het erekruis Pro Ecclesia et Pontifice. Kwadendamme: Mevr. J. Steijn-Goense Lewedorp: M. Steijn A. C. B. Steijn-Raas Blijham (Gr.): J. Goense-Steijn A. Goense Schore: Joz. Smits-Steijn C. Smits 's-Gravenpolder: J. Steijn J. M. Steijn-Boonman Heinkenszand: A, Huizen-Steijn W. Huizen Kattendijke- E. Steijn M. Steijn-Nijsten Hoedekenskerke J. Steijn M. P. Steijn-Remijn Dronten (O.F1.): J. Steijn J. Steijn-Boonman Poppel (België): C. Goense-Steijn C. Goense En kleinkinderen. Kwadendamme, 23 oktober 1969. Lange Weegje 53. De plechtige uitvaartdienst, waarbij u beleefd wordt uitgenodigd, zal plaatshebben maandag 27 oktober a.s. om 2 uur in de Parochiekerk van de H. Bonifatius te Kwadendamme, waarna die begrafenis op het R.-K. Kerkhof, aldaar. Rozenkransgebed zondagmiddag om 2 uur in de Kerk. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in Hotel De Kroon. Zij, die bij vergetelheid geen rouwbrief ontvin gen, gelieve deze advertentie als zodanig te be schouwen. De talrijke blijken van medeleven betoond na het plotseling overlijden van onze lieve dochter, zuster en schoonzuster MARLEEN DE JONGH op de leeftijd van 24 jaar, hebben wij zeer gewaar deerd. Wij betuigen hiervoor onze hartelijke dank. C. 3. de Jongh C. M. J. de Jongh-Janse Dik en Nel Hans en Elisabeth. Goes, oktober 1969. Patijnweg 12. Wij danken u van harte voor uw medeleven bij het sterven van onze mceder. Uw belangstelling en uw troost hebben voor ons het verlies minder zwaar gemaakt. Namens alle kinderen Geert van Aalst. 's-Hertogenbosch, oktober 1969. Frederik Hendriklaan 6 Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een geduldig gedragen lijden, geheel onverwachts in het St.-Elisabeth-ziekenhuis te Sluiskil, onze in- niggeliefde man. vader en grootvader, de heer CORNELIS BUTH echtgenoot van mevrouw Hedwig Jagdherr in de leeftijd van 69 jaar. Sas van Gent: H. Buth-Jagdherr Tilburg: K. Buth M. Buth-Wassenberg Keesje Magda Sas an Gent, 23 'oktober 1969. Julianastraat 25. De teraardebestelling, waarbij u wordt uitge- nodigd, zal plaatsvinden op maandag 27 oktober a.s. om 14.00 uur op de algemene begraafplaat) I te Sas van Gent. DANKBETUIGING Daar het ons niet mogelijk is om eenieder persoonlijk te danken voor de blijken van deelneming, die wij mochten ondervinden bij het overlijden van onze lie ve vrouw en moeder MARIA VAN GASSEN betuigen wij langs deze weg onze welgemeende en hartelijke dank. H. van Ecken kinderen en klein kinderen. Nieuw-Namen, Hulsterloo- straat 37. Kosteloos. Het faillissement van H. de Wijs, Schoolstraat 15, Made is op 17 oktober 1969 opge heven wegens gebrek aan baten. De curator Mr. P. L. J. Rassers, Sophiastraat 28, Breda CENTRALE VERWARMINGS. MATERIALEN „V E K A" POSTBUS 1007 Tel. 04250-71029 Tilbdl Gratis techn. adviezen r E.B.S.0. BREDA Vrij blijvend offerte en inlichtingen ZEER EXCLUSIEF: Glas in lood - Ook reparaties Marijke Meustraat 15 Tel 34538 - 30336 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiimiiMMjl gen publikatia van het Centraal Bureau voor Courantenpubliciteit \99 De Officier van Justitie hl het Arrondissement Bred brengt ter kennis van langhebbenden, dat hl vonnis der ArronrM mentsrechtbank te Breèl d.d. 13 oktober 19f" uitgesproken ten be en ten name van de Steel der Nederlanden te ikl mene nutte in het pubfijl belang de onteigening vial het perceel kadastraal bJ kend gemeente Rocje.l daal en Nispen sectie 'I nummer 351 groot O.M ha. De Officier van JusffiJ voornoemd, Mr. R. H. F. H. M. Graal Breda, 22 oktober 19 |gen. (Van onze corresponde BEDE De eenzame wal die rond het middernachtel zijn weg zoekt langs een vele dichtbeboste landwej die het grensplaatsje Eede ven, loopt alle kans plotsel j worden opgeschrikt door ee» terieus klinkend en wat si aandoend orgelspel. Hij zs lichte huivering niet kunne I derdrukken. Deze orgelkl; zijn echter niet afkomstig va vampier of ander weerzinwei E wezen dat in onze griezelle zo'n voorname plaats inn maar van de in Den Haag ge kuntschilder Karei Korfknt de inwoners van Eede hete I kend als Karei van de Biezei I In zijn boerderijtje, dat net I buiten de kom van het dorp li waar hij enige tijd geleden vrouw en kind is ingetrokken; ielt hij dat hij met behulp va orgelspel de juiste inspiratie op te doen om in zijn werk zij| gen „ik" tot uiting te kunnen „Mijn werk", zo zegt hij, te hij handig een zwaar shagje di „heeft onmiskenbaar een religi invloed en mijn grote bewonde voor Pieter Breughel zal hier vreemd aan zijn. Toch bevredigt ze stijl van werken mij niet helei en dat is ook de voornaamste rt aarom ik slechts sporadisch e: seer. Alleen werk, waar ik zelf gel achter sta, wil ik aan de mei iten zien. Je moet weten dat ik ïweldig romanticus ben en il ik in al mijn schilderijen en ;n vastleggen. Ik kruip bij voorM 's nachts achter mijn orgeltje, dat ik dan eigenlijk pas goed bi te leven en „in the mood" gen waarin ik zo graag wil verkel Als ik dan eenmaal aan het spa ben, kom ik in een soort trance dan kan ik er uren mee doorg; Niet om het spel zelf, dat zie eigenlijk als een bijzaak. Je rr je de sfeer kunnen voorstellen, h< maal alleen op een grote zolder buiten geen ander geluid dan 1| ruisen van de bomen". „Kom maar eens mee, dan zal je wat voorspelen", zegt Kan Korfkner en hij gaat ons voor na de grote schuur, die achter zijn w ning ligt. Na een wankel laddert j te hebben beklommen, landen wij i de zolder, waar in de boek onder houten balken een oud traporgelt verborgen staat. „Dit is mijn brj van inspiratie", zegt de schilder, dl wat oosterse muziek ten gehol brengt. „Ik speel bij voorkeur cj soort muziek", vervolgt de schildt die enkele jaren op de lcunstacad mie heeft gezeten, „omdat ik e tijdje door Marokko heb gezworvj en bepaalde indrukken die je d; opdoet, blijven je altijd bij". „Ik werd in die tijd bijzonder troffen door de muziek. Ik vind er iets mystieks achter schuilga^ Daar heb ik ook op een mondha leren spelen. In elke onvervalste ratenfilm komt er wel een scèrl voor, waarin een zeerover op zo I ding speelt". Karei Korfkner haa, enkele van deze mondharpjes ti voorschijn. „Ik heb heel wat van d<| ze instrumentjes in voorraad". Op de vraag hoe hij in het zl rustige Eede verzeild is geraak! zegt hij; „Dat is na tal van omzweil vingen gebeurd. Ik heb in heel wel plaatsen in Nederland gewoond e': ook in België heb ik een hele tijl doorgebracht. Op een gegeven oger. blik kwamen we in Breskens ta recht, maar door allerlei moeilijlt heden met de huiseigenaar warel we gedwongen naar een ander ondeif dak uit te kijken. e kwamen er achter dat d boerderijtje te huur was, en voili mer zitten we dan. Het bevalt m mer opperbest. Ondanks mijn lang haar waar toch altijd nog we vreemd tegenaan wordt gekekei Z'jn we volledig door de bevolkin geaccepteerd. Ze kunnen zich allee met met al mijn denkbeelden vereni gen". eindhoven 'n d® philips-jubileum-hallen dagelijks t.m. zondag 2 nov. van 2—11 uur doel voor uw 9®zinsuitstapje!

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 4