Getemperd enthousiasme voor „vergeten hoofdstuk Provinciale VVV wijst toeristenbelasting af Bij BESCHRIJVING VAN ZEELAND' BIJ VOORBAAT 'N BESTSELLER SOCIAAL-CULTURELE ONTWIKKELINGSSCHETS V Y.Y.V. Sluis ontevreden over recreatie nota G.S. Oriëntatiegids op komst Goedkoop deöwinter In gesprek met V h.. BESCHRIJVING VAN ZEELAND eranderlijk „Niel op grole schaal moord op indianen" Eenheid in NKA -Goes hersteld Bromfietser verongelukt MAANDAG eer nieuws uit id en streek pag. 3-4-5 Gereglementeerde roulettes genieten voorkeu r ijna in modder verdronken Baclmotel n.v. Westkapelle Industriescliap gaat begroting behandelen Studiedag bij jubileum van artsenvereni&inp Brand op binnenschip oplage Re-print iti zeer beperkte Levend verleden VOOR WEST-ZEEUWSCH-VLAANDEREN Toon Baart DE STEM VAN ZATERDAG 25 OKTOBER 1969 i\ JEUZEN tor 14.30 uur Sca'lphunters 14 jaar en 20 uur De duivedsbriigaci, jaar WERPEN scopen: Als onder vandaag ti. Vlaamse Opera 14.30 uur fdelied uur Bruegelkermiis r >scoi>en: Als onder vandaag n. Ned. Schouwburg 15 en 20 u polyester polka" van Dimiy I tnkel Frank NIKLAAS iscopen: Als onder vandaag tentoonstellingen singen meentehuis 921 uur Tentoon, lling van werken uit het stede. museum te Amsterdam o.a. v® ïcent van Gogh, Picasso en E 1 (t.m. 26 oktober) I diversen [ge Gouden Kroon 19 uur ijskaarting wacht de Vliegher 10 uur riekaarting osterzande n Leuven 1022 uur lishoudshow et witte huis" 19.30 uur ppeldijk ipelzaal Hoeve 15 uur a Saiefite" - Volksdatnsfeest uur „La Salette" Bal indijke fé de Lozanne 20 uur nigerensociëteit Menue 16 uur Ball 1NDIJKE-MOLLEKOT irmis ST >s „St. Gapon" 14.30 uur SCHIETINGEN ;ant Zaman 15 uut de Block 15 uur 'ANSTEEN Sport 13 uur ST Lijbaart 14 uur (DORPE e Centraal 15 uur SVACHT de Guchteneire 1. de Schepper 13.30 uur de Kind 14 uur SWAARDE Claessens 14.30 uur EEL, FILM, CONCERTEN ENZ, ST iscoopgebouw 20 uur i een huwelijk eu verknoei je en 14 jaar «EUZEN xor 20 uur Scalphuntens 14 jaar WERPEN iscopen: Als onder vandaag r tscopen: Als onder vandaag NIKLAAS (scopen: Als onder vandaag DIVERSEN SKENS meentehuis 19.30 uur adsvergaderfeg 1GE de Vos 19 uur jskaarting ndijke Menue 19 uur riekaarting NDIJKE-MOLLEKOT rmis SCHIETINGEN CANT Zaman 15 uur de Block 15 uur voor deze rubriek tel. 0118® of Postbus 116 in Middelburg Irgen, zondag 26 oktober, [•gen op Zoom: 4.11 en 16.24, weert: 3.23 en 15.27; Made- I melen: 6.57 en 18.55; TerM 2.47 en 14.47; Vlisstagem: w' Li. 18; Wemeldinge: 4.01 en l»'1*' «indag, 27 oktober. !gen op Zoom: 4.49 en veSrt: 3.57 en 16.04; Mad nelen: 7.30 en 19.28; Ten*« £.19 en 15.24; Vlissingen: Ï53; Wemeldinge: 4-39 en l A N^S K (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Gistermor gen vonden de leden van G.S. van Zeeland een lange brief naast hun ontbijtbordje, waarin het bestuur van de provinciale Zeeuwse VVV hun omstandig meedeelt, niets te voelen voor invoering van een toeristenbelasting. „Een onjuiste keuze", zegt de provinciale VVV, die meer heil ziet in de exploita tie van gereglementeerde roulet tes in de Zeeuwse recreatiecentra. Misschien, zo zegt de VVV, kan het provinciaal bestuur iets on dernemen om de wet op de kans spelen (welke bet roulettespel verbiedt) gewijzigd te krijgen. De brief van de provinciale VVV is bedoeld als een bijdrage aan de dis cussie welke de Staten van Zeeland maandag a.s. over de recreatienota gaan voeren. Het bestuur van de Zeeuwse VVV is niet ondersteboven van de nota, maar het kijkt verlan gend uit naar de in het vooruitzicht gestelde rapporten, die (zoals GS ook in hun nota hebben gezegd) een uit gewerkte toekomstvisie te vinden zal zijn, waarop een provinciaal beleid voor de toekomst kan worden gefun deerd. De prognoses over de groei van het aantal overnachtingen in Zeeland vindt de provinciale VVV te optimis tisch. De nota verwacht een stijging tot 15 a 18 miljoen toeristische over nachtingen in het jaar 1985. De VVV wijst erop, dat de concurrentie van tot buitenland in de toeristenindus trie toeneemt. Jammer vindt het VW-bestuur iet dat de nota van GS niet spreekt orer de noodzaak van toeristische propaganda. „Besteed een deel van iedere overheidsinvestering 'm de re creatieve sector ten behoeve van de „Zeeland-promotion", suggereert het WV-bestuur. „Wij moeten ons toe ristisch produkt verkopen, zoals ook de industrie moet doen. De tijd dat (Van onze correspondent) TERNEUZEN De gemeentepoli- tie in Terneuzen kreeg vrijdagmorgen bericht dat in het opgespoten ge deelte van de Serlippenspolder, ter hoogte van Jeroen Boschstraat, de 54-jarige R. de K. uit Zaamslag bijna geheel in de modder was wegge zakt. Toen de politie aankwam had men hem al uitgegraven. Dokter Bauwens liet de man, die anderhalf uur in de modder had gezeten, naar het Julianaziekenhuis brengen. Het slachtoffer was over het opgespoten gedeelte gelopen om zijn weg te be korten. Vanmorgen zal de politie per auto door Terneuzenrijden om de bewo ners, en vooral de kinderen tegen het gevaar in de Serlippenspolder te waarschuwen. (ADVERTENTIE) Vooruitzichten V()or zomlag e" maandag, opgesteld door I,cl K N.M.I. op v"jdag om 18.00 uur: Onbestendig 'net enkele «genperioden. m,y.ee.r?V001,uitzichten in cijfers ge middeld over Nederland tm ?01 zondag: aantal uren zon: 0 hm. uur' Min. temp. 2 tot 6 graden 4 ®n,normaal: max. temp.: 0 tot een a bt,ven normaal; kans op Uur- tin0®6 Bp,riode van minstens 12 dm™ Procent; kans op een geheel g etmaal' 30 procent. 0 tot°s maandag: aantal uren zon: bovm' i mm' temP-: 1 tot 7 graden geve™ maXl van °n- Pormaain°irmaal tot 4 §raderi boven Van A s °P een droge periode minstens 12 kan. uur: 60 procent; Procent6Sn gelleel droog etmaal: men Zeeland als een natuurverschijn sel kwam bekijken is voorbij". Ten overvloede wijst VVV dan nogeens op de betekenis van de toeristische industrie voor de Zeeuwse economie. „Wij maken aanspraak op gelijk waardige behandeling, ook in finan cieel opzicht, teil opzichte van de in dustrie," zegt de VVV-brief. Met Zwolsmun (V.fan een onzer verslaggevers) MIDDELBURG. Officieel is thans opgericht een maatschappij tot exploitatie van het badmotei West kapelle n.v. De heer R. Zwolsman, wiens exploitatiemaatschappij voor onroerend goed een groot belang in de nieuwe n.v. heeft, is voorzitter van de raad van commissarissen. Direc teur is de heer W. van den Tol. Het maatschappelijk kapitaal van de n.v. bedraagt 200.000,waarvan ge plaatst en gestort 49.000, De N.V. is gevestigd aan de Pro- vincialeweg E 28 te Westkapelle. In West-Zeenwsch- Vlaanderen (Van onze correspondent) BRESKENS. Het Industrieschap Breskens Groede Schoondijke Hoofdplaat zal op donderdag 30 ok tober in het gemeentehuis van Bres kens een openbare vergadering be leggen. Tijdens deze ve"gadering zal een verzoek van de N.V. Gebi'. Verduyn uit Breskens worden behandeld om op 15.000 m2 industrieterrein de ge plande gebouwen van de N.V. te mogen zetten. Het reeds in hun bezit zijnde industrieterrein is te klein ge bleken. Het bestuur heeft daarom contact opgenomen met de eigenaar van de gronden ten oosten van de toegangsweg. Deze onderhandelingen hebben ge leid tot de mogelijkheid van aankoop van 4 ha grond tegen een prijs van 4.07 per m2. Het dagelijks bestuur stelt voor tot deze aankoop over te gaan. Om deze aankoop te kunnen finan cieren zal een langlopende geld lening van f 200.000,moeten wor den aangegaan, die in 30 jaar zal worden afgelost- Van de aangekochte gronden zal dan nog ongeveer 5000 m2, nadat dit bouwrijp is gemaakt, aan de N.V. Verduyn worden verkocht of in erf pacht worden gegeven. Voorts komt de begroting 1970 aan de orde. De gewone dienst geeft aan Inkomsten en Uitgaven f 58.363,93 met een saldo van 1952,10. De Ka- pitaalsdienst heeft aan inkomsten 766.800 en uilgaven 627.995,17. O o (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT Op 1 november viert de Katholieke Artsen vereniging zijn vijftigjarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum wordt een studie dag belegd over liet onderwerp: „Preventie van ergelijk lijden". De vraagstukken met betrekking tot de genetische advisering zijn ac tueel en vele artsen worden met de ze problematiek geconfronteerd. Op de jubileum-studiebijeenkomst zullen spreken: Prof. dr. j. H. P Jonxis, hoogleraar in de kindergeneeskunde te Groningen, over: „Erfelijke ziek ten en de speciale problemen, die rond de groep van lijders aan deze aandoeningen bestaan". Prof. dr. W. Fuhrmann, Institut für ITumagenetik van de Universi teit van Giessen (W. Duitsland), over „Het opstellen van genetische advie zen". Drs. Th. C. J. Beemer, lector in de moraaltheologie te Nijmegen, over „Ethische aspecten van genetische adviezen". De bijeenkomst wordt belegd in het nieuwe comgrescentrum Hel Turf schip te Breda. De bije-nkomst is opengesteld voor alle artsen. (Van een onzer verslagevers) MIDDELBURG De sociaal-culturele ontwikkelingsschets voor Zeeland, het zogenaamde „vergeten hoofdstuk" in de ontwikkelingsschets-1967, heeft in de afdelingen der Staten van Zeeland weinig geestdrift ontmoet. Men is blij, dat het vergeten hoofdstuk nu eindelijk geschreven is, aldus blijkt' uit het afdelingsverslag, maar de grote beleidsvisie mist men erin. „Wij zijn getemperd enthousiast", zeggen de Statenleden, 35 in getal, na de schets met bijbehorende nota's te hebben bestudeerd en besproken. Op deze algemene opmerking gaan G.S. van Zeeland in hun antwoord niet in. Dat is ook praktisch onmoge lijk, omdat voor het ontwerpen van een weidse en algemene conceptie ei genlijk eerder de filosoof-futuroloog geroepen is, dan een provinciaal be stuur. De schriftelijke dialoog tussen Staten en GS beperkt zich dan ook tot een breed uitgesponnen informa- tiespel over deelproblemen. Iets van een algemene visie (maar wellicht kan men dt hierop betrekking heb bende passage beter een waarneming noemen) blijkt uit de opmerking van GS, dat de ontsluiting van het platte land en de verbeterde verkeers- en communicatiemiddelen, de dorpsbe volking steeds meer doen deelnemen aan het algemeen maatschappelijk le ven, met zijnhogere ,,stadsachtige" eisen. Bepaalde traditionele samenlevings verbanden vertonen bij de huidige ontwikkeling de tendens om af te IN RONDE VAN LOMBARDIJE Dit zijn slechts enige gedachten, die de NSF heeft neergelegd. Van de leden wordt verwacht dat zij ook aan het denken, ontwerpen, advise ren zullen gaan, zodat op dezelfde wijze waarop het gezamenlijk stand punt ten aanzien van de discussieno ta tot stand kwaih, volgend jaar af geronde nota nationaal sportbeleid 1971-1975 een vijfjarenplan, kan wor den aangeboden aan de regering die daaraan in geen geval voorbij kan gaan. Het ig de stem van twee en een half miljoen georganiseerde sportbeoef ena ars. thans DEN HAAG (ANP) Er zijn thans geen aanwijzingen dat op grote schaal indianen worden ver- moord in het Amazonegebied van Brazilië. Dit ligt anders in Columbia, Peru en Venezuela. Dit verklaarde dr. Lars Persson, Zweeds antropo loog. Dr. Larsson zei dat over de gehele werelend wereld ethnische minder heden in hun bestaan worden be dreigd omdat zij worden geïntegreerd in de cultuur van het land waarin zij wonen. In de praktijk praktijk be tekent dit de totale vernietiging van hun eigen samenlevingsverband. Dit heeft betrekking op ca. 200 miljoen mensen o.m. wonend in Noord-Aus- tralië. Noord-Siberië, Nieuw Guinea en Micra Melanesië nemen van betekenis. Het is beslist niet zo, dat aan de dorpsbevolking als het ware hogere eisen aangaande hun milieu worden opgedrongen. O- verigens wijzen GS erop. dal Zeeland ook bij toekomstige expansie, nooit „grootsteden" in de belenis van dat woord zal kennen. oih1< TH In het hoofdstuk „onderwijs" stel len GS de spoedige instelling van een provinciale studiecommissie in het vooruitzicht, welke zal pogen de sti mulerende en coördinerende taak van de provinciale overheid op onder wijsgebied te definiëren. Het Cultuurplan, dat in Zeeland de meningen nogal verdeeld houdt, zal worden gevolgd door een aantal deeladviezen met betrekking tot de in het plan aan de orde gestelde za ken, zo belooft het college. Over de culturele raad wordt ge zegd, dat deze zich voortdurend op zijn samenstelling beraadt en nieu we leden hetzij als vertegenwoor digers van bepaalde groepen, hetzij op persoonlijke titel bij haar werk betrekt. (De raad is wel „ondemocra tisch" genoemd Red.). Voor een soort centraal „Zeeuws concertge bouw" blijkt het college niet veel te voelen. In elk geval wordt de voor keur gegeven aan reconstructie van de Concert en Gehoorzaal te Mid delburg en andere op de eigen regio gerichte accommodaties, boven het ene grote Zeeuwse concertgebouw. Wat bet toneel betreft, zegt het college dat het regio-indeling voor de toneelspreiding, zoals die in het nieu we toneelbeslel is opgenomen, niet voor zijn rekening wenst te nemen. Voor Zeeland ziet men een duidelijke culturele aanvoerweg naar het wes ten lopen. Vandaar dat GS huiverig zijn voor een definitieve „indeling" van Zeeland binnen de speidingsop- zet voor toneel en muziek Een school voor kunstonderwijs, zo zeggen GS verder óp de vragen hier over, zal er wel ooit komen. Middel burg heeft een initiatief in deze rich ting genomen. Hel is mogelijk dat deze school zal gaan opleiden voor hogere akten. In het hoofdstuk „Volksgezondheid" delen GS mee. dat er onlangs twee studiecommissies zijn ingesteld, resp. in^ Zeeuwsch-Vlaandeen en één in midden- en noord-Zeeland, die zich bezighouden met de oprichting van medische hulpcentra in de provin cie, waarin de bestaande ambulance diensten zoveel mogelijk moeten sa menwerken. De hulpcentra worden via centrale alarmering' onder een telefoon, dat men in de gehele regio of de provincie kan draaien, bereik baar. (Van onze correspondent) SLUIS In verband met de be handeling van de nota recreatie Zee land, door Provinciale Staten van Zeeland op maandag 27 oktober, heeft de VVV van Sluis aan dit college, als mede aan de fractievoorzitters van de politieke partijen enige op- en aanmerkingen omtrent deze nota ge zonden. Het bestuur van deze VVV uit zijn verontrusting over de mening van G.S. dat deze nota de grondslag moet zijn voor het toekomstige provinciaal beleid op het gebied van de open luchtrecreatie. In haar schrijven aan het college zegt de VVV verheugd te zijn dat een krediet van f 150.000 beschikbaar is gesteld l.b.v, de re creatie in Zeeland, maar betwijfelt of dit bedrag genoeg zal zijn. Voorts merkt het bestuur op dat de samenstellers van de nota slechts gebruik kunnen maken van bestaan de gegevens, rapporten en statistie ken, die beslist onvoldoende zijn om een duidelijk inzicht te krijgen om trent alle aspecten van de recreatie in geheel Zeeland. Vervolgens wordt er in het schrijven op gewezen dat In Wolphaurtpdijk In dustri eirond voor f 13,- per ni2 (Van een onzer verslaggevers) WOLPHAARTSDIJK De tech nische dienst van de nu nog zelfstan dige gemeente Wolphaarlsdijk heeft een grondprijsberekening gemaakt in verband met de uitgifte van het nieu we industrieterrein in deze gemeen te. De calculaties zijn uitgekomen op een grondprijs van f 13 per vierkan te meter. Bij het areaal dat tegen deze prijs „de deur uitgaat", is ook de circa 1000 vierkante meter van het oude industrieterrein gerekend, In de vergadering van de raad, maandag a.s. zal de definitieve vaststelling van de grondprijs plaatsvinden. in de te behandelen nota te vee] wordt ingegaan op de kustrecreatde. Het bestuur geeft toe dat deze een bijzonder belangrijke rol speelt, maar het college moet niet over het hoofd zien dat de toerist in Zeeuwsch- Vlaanderen net als in geheel Zee land niet alleen in de eerste plaats naar deze streek komt om het strand te bezoeken, maar ook veel uitstapjes maakt. Niet alleen naar die plaatsen in Zeeuwsch-Vlaanderen, maar ook naar België, Frankrijk en zelfs En geland, Plaatsen als Axel, Sluis en Oostburg trekken toch jaarlijks hon derdduizenden toeristen, aldus deze brief Een van de gravures uit de „Re-print" van „Beschrijving van Zeeland en Slaatsvlaanderen", die gisteren aan de commissaris van de koningin mr. ■T. van Aartsen is aangeboden. GOES De eenheid in de NKV- ceutrale te Goes, die sedert het uit treden van twee belangrijke vak bondsafdelingen ernstig had geleden, is hersteld. Zoals wij op 19 september meldden, besloten de besturen van de vak- bondsafdelingen van Sint WiMitaror- dus en Sint Eloy uit de plaatselijke NKV-centrale te treden. Uitvoerige besprekingen tussen de besturen der uitgetreden afdelingen en het bestuur van de centrale, hebben tot een ak koord geleid waarbij samenwerking en eenheid zijn gewaarborgd. Hel communiqué waarin dit wondt bekendgemaakt, is ondertekend door voorzitters en secretarissen vain de NKV-centnale en de beide vakbands- af delingen. (Van onze correspondent,) TERNEUZEN Gistermorgen om half elf brak brand uit in de machi nekamer van het Belgische binnen schip „Noroit", van de n.v. Sonar te Gent. Het schip voer ter hoogte van de Terneuzenae Scheepsbouw Mij. De Terneuzense brandweer rukte uit en bluste het vuur. KLUNDERT (ANP) In Klun- derl is de zestienjarige Hendrik de Bakker uit die plaats op zijn brom fiets tegen een hem tegemoetkamen- den personenauto gereden. Ernstig gewond werd hij naar het Diacones- senhuis in Breda overgebracht, waar hij korte tijd later is overleden. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Een raamad vertentie ter grootte van een brief kaart op een drnkbeklante boek handel in Zeeland zou al voldoen- de zijn 0111 de totale oplage van „De beschrijving van Zeeland en Slaatsvlaanderen", een boek in twee delen dat 100 gulden kost, volledig aan de man te brengen, en dat binnen een paar weken. „Succes is verzekerd", geldt na melijk ten volle voor de zoge naamde „re-prints" van boeken, die fijnproevers vroeger nog wel eens in antiquariaten op de kop wisten te tikken: boeken uit de 18e eeuw. De heer P. van Eek, directeur van Krusemans Uitgeversmaatschappij nv in Den Haag, die gisteren met de twee kloeke, en waarlijk schitterend uitgevoerde delen van de „Beschrij ving" onder de arm bij de commis saris der koningin in Zeeland, mr. J. van Aartsen binnenstapte, kan er over meepraten. De befaamde re-print van „Smal- legange" (met „re-print" wordt hier bedoeld, een reproduktie naar het origineel. langs foto-mechanische weg) overleefde maar nauwelijks de voorinschrijvingsperiode. Met de „Beschrijving", waarvan een kleine duizend genummerde exemplaren voorbanden zijn, zal het niet anders gaan. De uitgave, die uiteraard enorme investeringen heeft gevergd, omdat aan druk en bindwerk, aan papier keuze en afwerking een geweldige zorg wordt besteed, is sterk gesti muleerd door de lieren M. P. de Bruijn van de provinciale Zeeuwse bibliotheek, en dr P. Meertens, wiens kennis van en belangstelling voor het levend verleden van Zeeland zo be kend zijn als het Deltaplan. Kruse mans directeur Van Eek zei, dat de- ,„ze uitgave die bij Isaak Tirion te Am sterdam in 1751 en 1753 het licht zag en onderdeel was van een reeks (-,waarin de gehele destijds bekende wereld werd beschreven, met liefde door de vakmensen van heden is ge maakt. De moderne grafische technieken maken het mogelijk", zei hij, „de prachtige uitgaven uit de 17e en _18e eeuw, waarvan de „Beschrijving" één der fraaiste is, voor huidige en toe komstige generaties te reproduceren". Tot mr. Van Aartsen zei hij: „Wij be schouwen dit geschenk als een hom mage aan u". De commissaris zei daarop: „Ik z,ie deze uitgave als een hommage aan Zeeland. Ik ben dankbaar, dat deze boeken tot stand zijn gekomen. Voor de gewone mensen is het ten enen male onmogelijk om belangrijke wer ken als deze in origineel te bezitten." Dr. P. Meertens, evenals de heer M. P. de Bruijn bij de overhandiging van de eerste exemplaren aanwezig, vertelde dat de reeks, waartoe de Beschrijving van Zeeland behoort (43 boeken), gedurende bijna de gehele 18e eeuw bij Tirion te Amsterdam verscheen. Het was een tijd waarin de wetenschap bloeide en het geld los in de zakken van handelaars en re genten zat. Zowel de „rariteiten", die door de zeekapiteins voor de Neder landse regenten uit verre landen wor den meegebracht, als de luxueuze boekuitgaven, waren een modever schijnsel. De aan Zeeland en Slaatsvlaande ren gewijde delen in de reeks van Tirion, munten uit, aldus dr Meertens, door huil prachtige cartografie, die wij danken aan de Plattinga's:de beste kaarttekenaars van hun tijd. Originelen van dit soort boeken zijn. althans in gave vorm. bijna niet meer in de handel. Wat de bibliofie len mateloos ergert, is, dat tegen woordig prachtige oude uitgaven wor den opgekocht, worden ontdaan van de illustraties, die per stuk soms hon derden guldens opbrengen, om daar na beroofd en verarmd tegen even eens forse prijzen aan de meest bie dende te worden overgedaan. Wie een volledig gave „Beschrij ving" uit 1751 zou willen kopen, moet de aanschaf van een nieuwe auto nog wal uitstellen: zo zeldzaam is de eer ste druk. De hernieuwde belangstelling voor het levend verleden in boekvorm, die sterk wordt gestimuleerd door het bewustzijn van onherstelbare veran deringen in de naaste toekomst, drijft de prijzen van originele uitgaven die men in de twintiger jaren Voor en kele tientjes kon bemachtigen, tot in de duizenden guldens op. Nu is men voor .f 100.de man. Mits men snel Is, want een herdruk komt er niet. (Van onze correspondent) OOSTBURG Indien alles voor spoedig verloopt zullen d" inwoners van alle gemeenten in YVesl-Zeeuwscli Vlaanderen in het begin van het vol gend jaar een gratis informatiegids in de brievenbus kunnen vinden. De ze gids zal alle mogelijke informatie bevatten, variërend van de b.v. '11- lichtingen over een badmintonvereni ging tol adressen waar 7e zich op kunnen geven als bloeddonor. Initiatiefnemer is de heer J. G, Drewes directeur van de drukkerij Cadzandria te Breskens. Hij is op liet idee gekomen, zo vertelt'hij, om dat hij zelf niet zo lang geleden in Zeeuwsch-Vlaanderen is komen wo nen. „Toen wij hier kwamen, wisten wij in deze streek natuurlijk heg nog steg en daar geen enkele ge meente informatiegidsen verstrekte, is het clan ook ontzettend moeilijk om je te kunnen oriënteren. Door deze ervaring werd het idee geboren om zelf een gidsje uit te vinden, omdat ik vind dat iedere West-Zeeuwsch Vlaming hier recht op heeft. Wij hebben al een hele hoop infor matie ontvangen, maar nog lang niet genoeg, want wij wiilen zo volledig mogelijk zijn. Daarom is iedere sug gestie van welke kant clan ook van harte welkom. „Het boekje zal in pocketformaat verschijnen en elk jaar worden uit gegeven. De kosten zullen overbrugd moeten worden door advertenties. Redactionele artikelen zullen in dit gidsje niet voorkomen al heeft men wei de Commissaris van de Koningin in Zeeland mr. J. van Aartsen be naderd, om een voorwoord te schrij ven, Deze heeft het echter niet ge accepteerd omdat dit volgens de com missaris niet in zijn lijn ligt. „Op het ogenblik zijn we nog steeds op zoek naar een ander, die deze taak op zich kan nemen. Maar dat is nog een hele opgave want we moe ten een neutraal iemand hebben. Indien men n.l. een burgemeester van een of andere Zeeuwsch-Vtaamse gemeenten verzoekt een woordje te schrijven zullen enige mensen weer het gevoel krijgen achtergesteld te zijn. Het valt niet mee, want je moet met zoveel dingen rekening houden, als je iedereen tevreden wilt stellen",. OP 31 oktober neemt de heer A. J. Baart uit Huhl (Toon voor zijn vrienden en kennissen) afscheid van de Plantenziektekundige DienstWe gens het bereiken van de pensioenge rechtigde leeftijd. ,,Ih zwierf 45 jaar lang voor de dienst door Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen. Daar ken ik nu alle boerenfruit- en bloemen- kwekers. En zij kennen mij: lacht Toon, afkomstig uit een door en door Mulsters boerengezindal een boer derij bezat die nog binnen de wallen staat. MIN of meer heb ik de oprichting van de Plantenziektekundige Dienst in Zeeuwsch-Vlaanderen meege maakt. Ik bezocht de middelbare i landbouwschool. Het was toendertijd (in de twintiger jaren) nog een win ter cursus. Dobr de directeur van de school, die tegelijkertijd inspecteur was van de Plantenziektekundige Dienst, kwam ik erbij. Ik werd con troleur. Ik controleerde hoofdzake lijk aardappelen. Dat was noodzake lijk omdat het buitenland bepaalde garanties wilde hebbendat de toen dertijd heersende en gevreesde wrat- ziekte niel op de gekochte aardappe len zat." „IK begon in een soort niemandsland, waar het vooral moeilijk werken was door de slechte 'verbindingen. Alles moest op de fiets worden gedaan. Ik iveet het nog goed. Met de wind op de kop deed ik er twee uur over om van Hulst naar Sas van Gent ie ko men „DE boeren moesten bovendien geheel aan mij wennen. Tot mijn verschij ning op de laadplaatsen waren er papieren bij de aardappelen gebrui kelijk geweest, maar er was nooit ge controleerd. Toch was het een leuke tijd. Veel moeilijkheden had. ik niet, omdat de boeren me nodig hadden. Ik gaf tenslotte de papieren af- waar mee de aardappelen konden wor den uitgevoerd." HET was echter vooral leuk omdat I i - je de mensen nog iets kon leren. Je kon vertellen dat ze dit of dat beter zo konden doen. De meesten wisten van niets. Tegenwoordig moet je op passen dat de jonge boeren niet de kachel met je aanmaken, omdat ze vaak theoretisch veel beter op de hoogte zijn." TOON Baart kan uren doorvertellen over zijn werk dat hij met zoveel liefde deed. Op 31 oktober om half drie op het kantoor van de Planten- ziektekondige Dienst in Terneuzen neemt hij afscheid.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 3