Post „B B." blijft op begroting van Sint Jansteen gehandhaafd LUCT0R classic MSSSB Gete voor zal recipiëren SOCIAAL- Provinc toeristen Ondanks geringe activiteiten LUCKY LUKE: IN DE RECHTER Goedkoop de-winter eranderlijk BENELUX JAARBEURS NV SLAVENBURG'S BANK WEDGWOOD 25-jarig jubileum Verenigingsgebouw GROOT FEESTPROGRAMMA Voor al uw autobanden Medische diensten .«jPP^H HULST BANKDIRECTEUR B00NE JUBILEERT OOSTBURG RAAD BEHANDELT OMHEINING VUILNISBELT TERNEUZEN Clinge Hengstdijk MANTELS - MANTELKOSTUUMS Kerkdiensten Nieuw- en St.-Joosland Herdenking van bevrijding Wat en waar MORGEN MAANDAG Meer nieuws uit stad en streek op pag. 3-4-5 Bijna in moclclei verdronken A DE STEM VAN ZATERDAG 25 OKTOBER 1969 (Van een onzer verslaggevers) ST.-JANSTEEN „Ik wil ie mand best 2000,salaris laten incasseren, maar dan moet hij er wel wat voor doen. De B.B. in St. Jansteen doet helemaal niets. Daarom wil ik voorstellen de 2000,voor het hoofd van de B.B. in St.-Jansteen van de be groting af te voeren." Het raads lid Engels vond gisteravond bij de behandeling en vaststelling van de begroting 1969 voor wat betreft deze kwestie begrip bjj de burgemeester van St.-Jansteen, mr. J. Reuser. „I kan me", zo zei de heer Reuser ,uw verbazing indenken. De plaatse lijke activiteiten van de B.B. zijn inderdaad vrijwel nihil. Ik stem ech ter niet in met uw voorstel om di verse redenen. Ten eerste ligt 't niet zozeer aan het hoofd van de B.B. in St.-Jansteen dat er geen cursussen zijn. De belangstelling voor die op leiding is zeer klein. Ten tweede zult u deze post misschien nog maar een keer op de begroting zien verschij nen omdat deze functie elders een punt van overleg is. Ten derde zouden we een jongere kracht kunnen aanstellen, maar na de gemeentelijke herindeling zou zo'n man op wachtgeld moeten worden gesteld. Om al deze motieven vind ik het te kras om deze post af te voeren". De behandeling van de begroting en de rest van de agenda liep gister middag nogal uit. Toen gisteravond rond half zeven de openbare verga dering werd gesloten (de bijeenkomst was om half vijf begonnen), verga derden de raadsleden in een besloten zitting verder over de vraag of in de gemeentelijke gymnastiekzaal al dan niet een zonnewering moest worden (ADVERTENTIE) tot en met zondag 26 okt. a.s.: op het gebied van handel en industrie dagelijks geopend vanaf 14.00 uur. iedere avond: met bekende artisten van radio en TV, waaronder: willy en willeke alberti, het cocktail trio, anneke grönloh, het leedy trio e.v.a. programma's aan het turfschip entree: f2,50. met reduktiebon 1,50. (zie dagblad De Stem van dinsdag j.l., pag. 12). het turfschip breda DAGBLAD VOOR ZUIDWEST NEDERLAND Editie Zeeland ABONNEMENTSPRIJS 14,00 per kwartaal (excl. 50 cent incassokosten) 4,75 p. maand (excL 5 cent incassokosten). KANTOREN: Steenstraat 14, Hulst tel. 01140 - 3751 Klokstraat 1, Goes teL 01100 - 8030. KLACHTEN BEZORGING (na kantooruren) tel. 01158 - 1940 tel. tl 180 - 5550 REDACTIE ZEELAND: Chef Zeeuwse redactie: A F. Koopman (01180 - 7438), REDACTIE ZEEUWSCH VLAANDEREN: G. van Berkel (01150 - 4866) J. Drieskens (01140 - 3667) C. Schets (01180 - 7764) REDACTIE BEVELANDEN EN SCHOUWEN DUIVELAND: J. Robesin (01140 - 2005) SPORTREDACTIE ZEELAND: Th. Klein (01150-4865) EXPLOITATIE ADV.: L. K. M. de Jong (inspecteur) Terneuzen, tel. 01150 - 4281 Th. de Bakker Terneuzen, teL 01150 - 2801 M. Bogers Oostburg, teL 01170-2893 C. Menu Goes, teL 01100 - 8030 J. Schieman Axel, teL 01155 - 1224 aangebracht door een plaatselijk be drijf. Tijdens de rondvraag, nadat de bur- gemeesttr zijn ontevredenheid had geuit over een artikel in het plaat selijke weekblad, stelde raadslid Dobbelaar vragen over het teruglo pende bezoek aan het verenigings gebouw, dat eigendom is van de r.-k. kerk in St.-Jansteen. Vooral de ach teruitgang van het bezoek door de jeugd en het vertrek van de Steense jongeren naar de danszalen in België, baarde het raadslid zorgen. Burgemeester Reuser antwoordde hem dat het college niet met de ge dachten van de heer Dobbelaar kan meegaan het verenigingsgebouw over te nemen. „De jeugd", aldus de bur gervader, „zoekt een ander soort vermaak dan wij vroeger. De jonge ren geven tegenwoordig de voorkeur aan minder fraai aangeklede gelegen heden. Het liefst dicht bij de bossen waar ze buiten het lokaal ook nog wat kunnen doen...." (ADVERTENTIE) TIVOLIWEG 63 - HULST Telefoon 01140 - 2461 Wij leveren ook particulier HUISARTSEN Axel Dokter W. Kok, tel- 1555. Aardenburg en Oostburg Dokter F. Loose, Nieuwstraat 53 te Oost burg, tel. 01170-2121. Cadzand, Retranchement, Sluis en Zuidzande Dokter J. Beek te Zuidzande, tel. 01170-2424. Hansweert, Krabbendijke, Kruinin- gen en Rilland-Bath Dokter P. Allewijn te Kruimingen, tel. 01130- 1566. Hulst Dokter Van Lierop, tel. 2969. Goes Dokter J. van der Veen, tel. 5003. Middelburg Dokter J. Domiinicus, Dam 55, tel. 2830. Ovezande, Hoedekenskerke en Kwadendamme Dokter Kole, tel. 01193-262. Driewegen, Ovezande, Lewedorp, 's Heerenhoek, Borssele en Nieuw- dorp De praktijk van dokter Gel derblom wordt waargenomen door dokter Kiviet, tel. 01105-203 en de praktijk van dokter Van Opdorp door dokter Geldof, tel. 01195-275. Terneuzen Dokter K. Hoving, Oranjestraat 25, tel. 2445. Viissingen Dokter S. Wartema, tel. 3933 (van zaterdag 12 uur tot zondagmorgen 8 uur) en dokter J. Vader, tel. 2472 (van zondagmor gen 8 uur tot maandagmorgen 8 uur). Wolphaartsdijk, 's H. Arendskerke en Heinkenszand Dokter A. Zon- nevylle te 's H. Arendskerke, tel. 01106-1202. Kloosterzande Dokter Buwalda, tel. 01148-277. IJzendijke, Hoofdplaat, Biervliet Dokter Lievens te IJzendijke, tel. 01176-266. Breskens en Groede Dokter V. d. Maas te Breskens, tel. 01172-1466. WIJKVERPLEGING Biervliet, Hoofdplaat, IJzendijke, Schoondi.j'c, Breskens en Groede Zr. De Causemaecker, tel. 01176- 367 of 01152-383, b.g.g. 008. Sluiskil, Hoek en Philippine Zr. Hoekert te Sas van Gent, telefoon 01158-1987. Vogelwaarde, Hontenisse en Graauw Zr. Vereecken, tel. 01142-344. Clinge, St. Jansteen en Nieuw-Na- men Zr. Colsen te St. Jansteen, tel. 01140-2368 b.g.g. 01140-3223. Oostburg, Cadzand, Sluis en Aarden burg Zr. Derksen te Oostburg, tel. 01170-2367. APOTHEKEN Goes Zeeuwse apotheek, tel. 5255. Middelburg Apotheek L. v. d. Booigert, Korte Delft 12, tel. 3789. Terneuzen Apotheek M. Hamann, tel. 2060. Viissingen Apotheek H. H. Tan- Meyer, Scheldestraat 26, tel. 2025. TANDARTSEN O. Z.-Vlaanderen P- van Mie- gham, Scheldestraat 58, te Ter neuzen, tel. 2685. Walcheren Arn. Peeters, Houte- kaai 7 te Middelburg, tel. 01180 2565. DIERENARTSEN Axel en Zaamslag Dokter De Haas te Zaamslag, tel. 01153-366. Hulst en Nieuw-Namen Dokter De Nijs te Hulst, tel. 01140-3004. Noord- en Zuid-Beveland Dokter G. Boneschanscher te Kruiningen, tel. 01130-1233. W.-Z.-Vlaanderen Dokter W. Kap- senberg te Sluis, tel. 01178-225. (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) Vr<u»gi .,„.u reuieoureven HULST: Houtmarkt 6 Tel. 01140 - 3456 TERNEUZEN: Kersstraat 13 Tel. 01150 - 3553 Woensdag 29 oktober a.s. viert de heer M. Boone uit Hulst zijn 25- jarig jubileum als directeur van de Coöperatieve Radffeisenbank Hulst. Ter gelegenheid hiervan mrdt de jubilaris van 3 uur tot ha 5 gehul digd door het bestuur van de bank in de Koning van Engeland in Hulst. Hierna geeft de heer Boone van half vijf tot half zes een recep tie. waarop iedereen welkom is. Schieting De schuttersmaat- schappij De Batavieren organiseerde een wildschieting op de staande wip. De uitslag van de schietimg luidde als volgt Wip 1: le hoogvogel; dhr. Coore- mans, Eikevliet (B); 2e hoogvogel; dhr. Van Mulder, Eikevliet (B); 2e zij vogel dhr Leeraert, Vrasene (B); le 2e zijvogel: niet afgeschoten, le kal: dhr. Brabant, Putte - Grasheide (B); 2e kal: dhr. Van Bremt, Burcht (B). Extra hoogvogel: J. Leeraert, Hulst Wip II: le hoogvogel: dhr De Bruyn Wachtebeke (B); 2e hoogvogel: L. Vijdt, Stekene (B); le zij vogel: dhr. De Smet, Haasdonk (B); 2e zij vogel: dhr. Van Meelen, Wachtebeke (B); le kal: dhr. Van Buyndert, St.-Ni- klaas (B); 2e kal: dhr. Buytaert, Mel- sele (B). Op de agenda vain de raad van Oostburg op dinsdagavond 28 okto ber staat onder meer het voorstel om de stichting regionaal peda gogisch centrum Zeeland een sub sidie van tien cent per inwoner per jaar, terwijl voor het lopende jaar 1969 volstaan kan worden met niet meer dan een derde deel van het jaarbedrag. Voor het maken van een omheining rond de vuilnisstort plaats wordt een krediet van f 5000,- gevraagd. Het aanbrengen van deze omheining zal naar verwacht wordt het storten van vuil door particu lieren verhinderen. Verder zal men overgaan tot het vaststellen van het krediet in reke ning courant bij de n.v. Bank voor Nederlandse gemeenten voor 1970 op f 125.000. Omdat dit bedrag vol doende lijtot zal het college voor stellen ermee akkoord te gaan. Aanrijding Op het kruispunt Bachlaan-Willem Andriessenlaan in Terneuzen ontstond een aanrijding tussen twee personenauto's, respec tievelijk bestuurd door C. S. uit Bier vliet en C. M. M. uit Terneuzen. De schade aan beide auto's was zeer aanzienlijk. Vogel- en bloemenshow De vogel vereniging De Vlaamse Gaai houdt op 8 en 9 november in de zaal St.-Ceci- lit bij J. de Vylder een onderlinge vogeltentoonstelling. Op deze ten toonstelling worden honderden kana ries in verschillende kleurvariëteiten tentoongesteld. Tevens is een grote hoeveelheid tropische vogels en par kieten te zien. Bovendien worden al lerlei bloemen tentoongesteld. Prijsuitreiking De H.S.V. De Vo gel, afd. zoetwatervissers, zal op 8 november in het clublokaal bij P. de Waal haar jaarvergadering houden. Om 17 uur is in de r.-k. kerk een H. Mis voor de levende en overleden le den van de club waarna te 18 uur de vergadering begint. Tijdens de vergadering zullen aan de leden die tijdens het seizoen 1969 de zwaarste vissen vingen, prijzen worden uitgereikt. Deze prijswin naars zijnJ. Leenknegt, met een JAPONNEN ROKKEN m„ Gentsestraat karper van 5500 gram, P. Mangnus met een snoekbaars van 7200 gram, P. Burggrave met een baars van 300 gram, F. Bruyninckx met een paling van 830 gram, J. Steyaert met een brasem van 2350 gram, G. Lottefier met een voorn van 470 gram. De algemene kampioen G. Vael te St. Niklaas (B) zal een extra-prijs ontvangen. Na de algemene jaarvergadering zal aan de leden een diner worden aangeboden. ZIE VERDER PAGINA 4 KOOMS-KA l'HOLIEKE KERK Aardenburg. O L.V Tenhemelopne ming, zaterdag 19 zondag 7. 8.30. 10 uur Axel, H. Oregon ui de Grote, tel. 01155-1532. Zaterdag 19 uur: zon dag 8 15 9 30 en 11 uur Biervliet, H Marl» Onbevl. Ontv., tel. 01152-382 Zaterdag 19 uur; zondag 7.30 en 10 30 uur Breskens: H. Barbara, tel. 01172- 1587 Zaterdag 19 uur, zondag 10 uur. Clinge, H. Henncus, zaterdag 19. zondag 7 8 30 en 10 uur Eede, Dorpsplein zaterdag 19. zon dag 10 our Goes, H. Maria Magd. tel 01100- 6754 Zaterdag 19 uur; zondag 9 10 30 uur R.K h.b.s., Kruitlaan zondag 10.30 u. Groede, H Bavo, tel. 01171-207 Za terdag 19 uur, zondag 9 uur. Groenendijk. H Martinus. tel 01148- 382 Zaterdag 18 30 uur: zondag 7 30 9. 10,31) en 17 uur Hansweert, O.L.V Onbevl Ontv., tel 01130-1363 Zaterdag 19 uur; zondag 8. 10 en 11.18 uur (Krui en 10 30 uur Hoofdplaat H Eligius zaterdag 19 uur: zondag 7 30 en 10 uur Huist, H Willibrordus. tel 01140- 2130 Zaterdag 19 uur, zondag 8.30 10. 11 30 en 17 uur Koewacht, H H Philippus en Jaco bus, fel 01146-380 Zaterdag 19 uur; zondag 8 en 10 uur Krabbendijke, Cultureel Centrum zondag 10.15 uur: kerkdienst voor katholieken. Kwadendamme. H Bonifat.ius. tel. 01194-219 Zaterdag 19 uur zon dag 8 en 10 30 uur Lewedorp, H Eligius. tel 01196-336 Zaterdag 19 uur; zondag 8 en 10.30 uur Middelburg, H. Petrus en Paul us, tel. 01180-2861) Zaterdag 19 uur: zon dag 10. 12 en 19 uur Het „Zuiderbaken: zondag 11.30 u. Stromenwitk. zondag 8 30 uur Oostburg, H Eligius. tel 01170-2003 Zaterdag 19 uur; zondag 8 30 en 10 30 uur Ovezande: O.L.V Hemelv., tel. 01195- 214 Zondag 8 en 10 uur Paauwenburg: zaterdag 19 uur; zon dag 11 en 17 uur. Rilland, Gereformeerde kerk. zater dag 19 uur en zondag 9 uur Sas van Gent. H. Maria Hemelv., tel. 01158-1661 Zaterdag 19.15 uur; zondag 9.30 11 en 17 uur Schoondijke. Donsplein, zaterdag 19. zondag 10 uur SlUkplaat, Hulpkerk, zaterdag 17, zondag uur Sluis, St.-Jan de Doper. tel. 01178- 208 Zaterdag 19 uur: zondag 8, 10 's-Heerenhoek, Sint- Willibrordus. tel. 01105-264 Zaterdag 19 uur; zon dag 7 30 9 10 en 10 30 uur Heinkenszand H Blasius, tel 01100- 9 en 20 45 uur (Ziekenhuis: elke avond 18 uur avondmis) en 19 uur Sluiskil, H Ant v. Padua, tel. 01157- 418 Zaterdag 19 uur; zondag 7.30, Souburg: zaterdag 19 uur; zondag 8.15 en 10.15 uur. Terneuzen: H Willibrordus, tel. 01150-2327 Binnenstad: zaterdag 19 uur; zondag 8 en 11.30 uur. Triniteit.skerk, zaterdag 19 15 uur; zondag 9 10.30 en 17 uur Kruiskerk (Hoek) zaterdag 19 uur. zondag 10 uur Par „De verrezen Christus" (R.-k school .De Zeemeeuw"): zaterdag 19 uur; zondag 9. 10. 11 uur. Viissingen, Parochiekerk Singel, za terdag 19 u zondag 8 30, 10.30. 12 19 uur Bmmanuelkerk Paauwen burg: zaterdag 19 u. zondag: 10.15 en 11.30 uur Militair tehuis: 9.30 uur. St.-Josephziekenhuis: zondag 9.30 uur. Westdorpe, H Maria Vis., tel. 01158 327. Zaterdag 19 uur: zondag 8 en 10 uur. IJzendijke: O.L.V. Tenhemelopne ming, teL 01178-284, zaterdag 19 uur, zondag 8.30 en 10.30 uur. ïerseke, H Anna, teL 01131-1464. Zaterdag 19.10, xondag 7.30 en 10 uur. Zandstraat: B. Past. v. Ars, zaterdag 19 uur: zondag 10 uur. Zandstraat, H. Pastoor van Ars. Za terdag 19 uur; zondag 10 uur Wijkvereniging. De vergadering van de wijkvereniging Nieuwland in het vergaderlokaaltje aan de Veer- straat werd goed bezocht. De ope ning werd verricht door de voorzitter van de voorlopige wijkraad, ds. P. Siderius.Voor de functie van voor zitter waren drie kandidaten: W. J. Dingemanse, P. Siderius en C. Zwei stra. Na de stemming bleek dat het allergrootste deel van de aanwezigen op ds. Siderius gestemd had. Vervol gens werden de andere bestuursleden gekozen: mevrouw dr. S. Jansen- Schrama, K. Seijbel en C. Zweistra. Alle gekozenen hebben hun functie aanvaard. De voorzitter besprak vervolgens de herdenking van de bevrijding. Men discussieerde heftig over het feit of het wel gewenst is een her denking te houden. Degenen die daar tegen waren voerden als argument aan, dat er weer vee] oude wonden opengereten zouden worden. Ook over het hoe van de herdenking was men het niet eens. Tenslotte werd besloten om de herdenking in de kerk te houden. Het bestuur zal de plannen verder uitwerken. (Van een onzer verslaggevers) GOES Behalve de grote pro vinciale herdenking van de bevrij ding van Zeeland, met uitzondering van Sohouwen-Duiveland, op 1 no vember a.s., worden in verschillen de gemeenten nog aparte herdenkin gen gehouden. Dat gebeurt b.v. in Vlisingem, in Westkapelle in Wemeldinge, in El- lewoutsdijk en andere plaatsen. In Viissingen en Westkapelle vindt de herdenking zaterdag a.s. plaats. Ellewoutsdijk, dat op 29 otkober 25 jaar geleden werd bevrijd, zal op die dag een stille tocht van het ge meentehuis naar de begraafplaats or ganiseren, waarna een kramslegging volgt. De stille tocht vangt aan om 17.20 uur. Wemeldinge, dat op 28 oktober 1944 de bevrijders zag binnentrek ken, organiseert op die dag een her denking, met kransiegging bij het oorlogsmonument, dat ter herden king van de oorlog en bevrijding is opgericht. In het kerkelijk cen trum wordt vooraf een bijeenkomst gehouden, die om half vijf begint. De kransiegging vindt om vijf uur plaats. (ADVERTENTIE) Ij-.iltl Hii DljMtlll Korte Nieuwstraat 21 Hulst Tel. 2478 - 3558 b.g.g. 2209 (Van onze adverteerders) MEUBELSHOW DU FOSSé SLUIS Voor de derde achter eenvolgende maal houdt de reeds meer dan 70 jaar bestaande meubel zaak Du Fossé in de kelder onder het raadhuis in Sluis een meubel tentoonstelling. Op deze show wor den uitsluitend eikehouten klassieke meubels getoond. Opvallend is een zeer apart slaapkamerameublement. Het interieur van de oude kelder zal voor een sfeervoile entourage zor gen. In de bestaande zaken worden de Intertest en Heuga tapijten aan het publiek getoond. TONEEL, FILM, CONCERTEN ENZ. MIDDELBURG Schouwburg 20.30 uur Jeugd en Muziek - Filmliga met: „Under- groundfitms" uit Amerika HULST Bioscoopgebouw 20 uur Red een huwelijk en verknoei je leven, 14 j. OOSTBURG Ledeltheater 16.30 en 20 uur Wat niet weet, wat niet deert, a.1 TERNEUZEN Luxor 20 uur De Duivelsbrigade, 14 J. ANTWERPEN Rex: Sweet Charity a.l. Metro: Winning a.l. Pathé: De opstand 14 jaar Odeon: Auto stop girl 18 jaar Vendome'. De trap 18 jaar Ambassade: Easy rider 14 jaar Kon. Vlaamse Opera 20 uur Fidelio GENT Capitole: Onder het teken van de stier 14 jaar Majestic: Ben Hur 14 jaar Entury: De honderd geweren 18 j. Normandie: Mayerling 18 jaar Plaza: De trap 18 jaar Kon. Ned. Schouwburg 15 en 20 u. „De polyester polka" van Dimitri Frenkel Frank ST.-NIKLAAS Renova: Ontvlucht met de dood alle leeftijden Scala: Sissi a.l. Select: Funny girl 14 jaar Century: Liefdesnachten in de Taiga 18 jaar TENTOONSTELLINGEN VLISSINGEN Gemeentehuis 921 uur Tentoon stelling van werken uit het stede lijk museum te Amsterdam o.a. van Vincent van Gogh, Picasso en Ap pel (t.m. 26 oktober) DIVERSEN AARDENBURG Markt 14 uur Olubkampioensohap wielerclub „Er op en er over" 15 uur Volkstooers CLINGE L. de Vos 18.30 uur Biljartprijs kamp HULST R. de Vilder 20 uur Prijskaarting Soos „St.-Gapon" 14.30 uur KLOOSTERZANDE Van Leuven 10-22 uur Huishoud- show VLISSINGEN Britannia 20.30 uur „The Varia tions" in de De Ruyterzaal IJZENDIJKE Café de Lozanne 20 uur Jongerensociëteit G. Menue 17 uur Seriekaarting IJZENDIJKE-MOLLEKOT Kermis TERHOLE Dorpshuis 14 uur Fancy-falt GRAAUW Tafeltenniscentrum 20 uur Bal SCHIETINGEN HEIKANT F. Zaman 15 uur KAPELLEBRUG C. de Kind 15,- uur KOEWACHT A. de Schepper 13.30 uur A. de Bock 15 uur HULST G. Lijbaart 14 uur ZUIDDORPE Café Centraal 15 uui HENGSTDIJK P. de Waal 15 uur TONEEL, FILM, CONCERTEN ENZ HULST Bioscoopgebouw 14.30 en 18.30 uur Winnetou en de desperado's 14 j 21 uur Red een huwelijk en ver knoei je leven 14 jaar OOSTBURG Ledeltheater 14 en 20 uur Wat niet weet, wait niet deert a.l. (ADVERTENTIE) Het bestuur van de Coöp. Raiffeisenbank „Hulst" bericht hierdoor dat op woensdag 29 oktober 1969 de directeur van de bank, de heer C. M. Boone ter gelegenheid van zijn De receptie vindt op genoemde datum plaats van 16.30—17.30 uur in restaurant „De Koning van Engeland", Houtmarkt te Hulst. Hulst, oktober 1969 Grote Markt 22 TERNEUZEN Luxor 14.30 uur The Scalphunters 14 jaar 17 en 20 uur De duivelshriigaj, I 14 jaar 1 ANTWERPEN Bioscopen: Als onder Kon. Vlaamse Opera 14.30 uig Liefdelied 20 uur Bruegelkermis GENT Bioscopen: Als onder va:„s Kon. Ned. Schouwburg 15 en 251 „De polyester polka" van Frenkel Frank ST.-NIKLAAS Bioscopen: Als onder TENTOONSTELLINGEN VLISSINGEN Gemeentehuis 9—21 uur Tento stelling van werken uit het s lijk museum te Amsterdam o.a, Vincent van Gogh, Picasso en) pel (t.m. 26 oktober) DIVERSEN CLINGE De Gouden Kroon 19 uur Prijskaarting KOEWACHT H. de Vliegher 10 uur Seriekaarting KLOOSTERZANDE Van Leuven 1022 uur Huishoudshow „Het witte huis" 19.30 uur STOPPELDIJK Kapelzaal Hoeve 15 uur „La Salette" - Valksdansfeeet 20 uur „La Salette" Bal IJZENDIJKE Café de Lozanne 20 uur J onigerensociëteiit G. Menue 16 uur Bal IJZENDIJKE-MOLLEKOT Kermis HULST Soos „St. Gapon" 14.30 uur SCHIETINGEN HEIKANT F. Zaman 15 uur Th. de Block 15 uur ST.-JANSTEEN Café Sport 13 uur HULST G. Lijbaart 14 uur ZUIDDORPE Café Centraal 15 uur KOEWACHT J. de Guchtenelre Ant. de Schepper 13.30 uur A. de Kind 14 uur LAMSWAARDE Hon. Claessens 14.30 uur TONEEL, FILM, CONCERTEN I HULST Bioscoopgebouw 20 uur Red een huwelijk en veifa«!| leven 14 jaar TERNEUZEN Luxor 20 uur The Scalphuntems 14 jaar ANTWERPEN Bioscopen: Als onder GENT Bioscopen: Als onder ST.-NIKLAAS Bioscopen: Als onder varia-:;J DIVERSEN BRESKENS Gemeentehuis 19.30 uur Raadsvergadenim-g CLINGE L. de Vos 19 uur Prijskaarting IJZENDIJKE G. Menue 19 uur Seriekaarting IJZENDIJKE-MOLLEKOT Kermis SCHIETINGEN HEIKANT F. Zaman 15 uur Th. de Block 15 uur Opg. voor deze rubriek tel. 7438 of Postbus 116 in Morgen, zondag 26 oktober. Bergen op Zoom: 4.11 en Hansweert.' 3.23 en 15.27; Drimmelen: 6.57 en 18.55; Tw» zen: 2.47 en 14.47; Viissingen: u en 14.18; Wemeldinge; 4.01 en li- Maandag, 27 oktober. Bergen op Zoom; 4.49 en Hansweert: 3.57 en 18.04; Drimmelen: 7.30 en 19.28; Wfj zen: 3.19 en 15.24; Viissingen: en 14.53; Wemeldinge: 4-39 en Qereglemente freiiieten vooi O (Van een onzer verslagj MIDDELBURG Gis gen vonden de leden van Zeeland een lange brief na ontbijtbordje, waarin het "1 I van de provinciale Zeeuws hun omstandig meedeelt, i voelen voor invoering v: j toeristenbelasting. „Een o keuze", zegt de provinciale die meer heil ziet in de ex tie van gereglementeerde tes in de Zeeuwse recreatie Misschien, zo zegt de VV het provinciaal bestuur ii dernemen om de wet op di spelen (welke het roulel verbiedt) gewijzigd te krij; De brief van de provinciale 1 bedoeld als een bijdrage aan cussie welke de Staten van maandag a.s. over de recre; gaan voeren. Het bestuur Zeeuwse VVV is niet ondersti van de nota, maar het kijkt l gend uit naar de in het vooru gestelde rapporten, die (zoals C in hun nota hebben gezegd) et gewerkte toekomstvisie te vind zijn, waarop een provinciaal I voor de toekomst kan worden deerd. De prognoses over de groei vi aantal overnachtingen in Ze vindt de provinciale VVV te opi tisch. De nota verwacht een st tot 15 a 18 miljoen toeristische nachtingen in het jaar 1985. De wijst erop, dat de concurrentie het buitenland in de toeristeni: trie toeneemt. Jammer vindt het VVV-be| het, dat de nota van GS niet sp over de noodzaak van toeris propaganda. „Besteed een deel iedere overheidsinvestering in c| creatieve sector ten behoeve v: „Zeeland-promotion", suggereer WV-bestuur. „Wi.i moeten ons ristisch produkt verkopen, zoals 6e industrie moet doen. De tijc (Van onze correspondent) TERNEUZEN De gemeente) tie in Terneuzen kreeg vrijd-agmoi bericht dat in het opgespoten deelte van de Serlippenspolder, hoogte van Jeroen Boschstraat, 54-jarige R. dé K. uit Zaamslag b geheel in de modder was wei zakt. Toen de politie aankwam men hem al uitgegraven. Do! Bauwens liet de man, die ander uur in de modder had gezeten, i| het Julianaziekenhuis brengen, slachtoffer was over het opgespi gedeelte gelopen om zijn weg te korten. Vanmorgen zal de politie per l door Terneuzenrijden om de be ners, en vooral de kinderen tc| het gevaar in de Serlippenspoldef waarschuwen. (ADVERTENTIE) v ooruitzichten voor zondag eri maandag, opgesteld door ■'ot K.N.M.I. op vrijdag om 18.60 uur: Onbestendig met enkele regenperioden. Weersvooruitzichten in cij ™<Meld over Nederland S01' z°ndag: aantal uren rot o uur. Mjn temp 2 tot 6 «oven normaal: max. temp pi» j btiven normaal; periode van mi drnn„ procent; kans op ei etmaal- 30 procent. 0 t„°,0ï maandag: aantal u bov„„ m:ln' temP-: 1 tot normaal; max. temp. normaarraal tot 4 8radt van m- Kans °P een dr-og« ka^ mstens 12 uur: 60 2» Procenteen geheel dVOOg ijlera zon: grad( 0 t kans minstens een gehe en zo gradi van o: n bov< perioi procen etma? m iMn

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 2