□merije „Levenslang voor Poletti" TELEURGESTELDE RUSKA WAS IN EEN MINUUT TITEL KWIJT HERZIENING OPLEIDING SPORTLEIDERS BEPLEIT Voor Spelen 1976 twee kandidaten Sportbeleid NSF, gebaseerd op vijfjarenplan IRT tie? S Gewipt door Uelg De W andeleer Sporttoto Karstens betrapt op doping Dimplex ARGENTIJNSE VOETBALBOND STRAFT ZWAAR Geblesseerd Sloan's Liniment VCW-RKVVU «xxxxxxxxxxxx RACING WHITE SCHORSTE BOUWMEESTER ogramma >lksdansfeest ogelwaarde Lachend Scholte leed opnieuw een nederlaag In hech eiiis Gehavend Grondvormen Nagelaten Totogelden kxxxxxxxxxxxx 20 DE STEM VAN ZATERDAG 25 OKTOBER 1969 VEG ES) 7oor baby is alleen het este goed genoeg: een (IMPLEX radiator elektrisch, oliegevuld) )e thermostaat zorgt voor en konstante èn gezonde varmtegeen zuurstof- ■erbrnik, geen gassen! Ibsoluut veilig. /raag dokumentatie bij lerim N.V., Korte Kalkhaven 9, Dordrecht. Tel.: 01850-42311 (Van onze correspondent) 3GELWAARDE Het volks ifeest, dat, zoals gemeld, zou- a.s. te Stoppeldijk in de Ka- aal van Hoeve La Salette ge len wordt, zal 's morgens om mr beginnen met een nis in de kerk, toegankelijk iedereen. ze jongerenmis is voorbereid de vijf jongerenverenigingente dwaarde, die sinds enige tijd op •se terreinen zijn gaan samen- :en. Deze vijf verenigingen, t.w, „P.J., K.W.J., Jongeren Sociëteit rijp, de Rowans van „Scouting ilwaarde" en Volksdansgro» i Naguila, zijn de laatste druk bezig geweest om er voor rgen dat het zondag in de kerk oppeldijk een waardige en goede erenmis wordt. Het jongerenkoor weer onder leiding van de heer 'osveld uit Stoppeldijk, terwijl de muzikale begeleiding deze het orkest uit Kloosterzande zal ;n, dat ook bij de jongerenmis- ;e Groenendijk voor de begelei- zorgt. Dit orkest staat onder lei van de heer F. vam Waas uit sterzande. De jongerendienst zal d worden door pastoor Ch. Bakx Itoppeldijk en kapelaan A. Mast ioschkapelle. Na deze euchans- ering zal de volksdansgroep iske Nijpers" uit St. Gillis ffl et kerkplein een korte demon ie geven. Een en ander als aan- oor het grote volksdansfeest, dat aeginnen om half twee met een voor burgemeester en wethou- van Vogelwaarde bij het ge- itehuis. Daarna zal direct in de dzaal van Hoeve La Salette net ële optreden beginnen van ae se bekende Belgische en Neaer- je volksdansgroepen. De fees'" wordt besloten met een bal, e- ens in de Kapelzaal van La sa- waar het orkest „TES de muziek zal zorgen. ist. BUENOS AIRES (ANP/AP) De Argentijnse voetbalbond heeft de zwaarste straffen uitgesproken in zijn historie over de hoofden van doelman Alberto Poletti, Aquirre Suarez en Lujan Manera, die als hoofdschuldigen worden be schouwd van de mensonterende ta ferelen tijdens de tweede wedstrijd voor de wereldbeker voor clubs tussen Estudiantes en AC Milan in Buenos Aires. Poletti, die overal op het veld van Boca Juniors opdoem de waar zieh maar ongeregeldhe den voordeden, werd voor het le ven geschorst. Suarez werd ge schorst voor dertig competitiewed strijden. Hij mag bovendien vijf jaar lang niet uitkomen in ontmoetingen met buitenlandse tegenstanders. Mane ra kwam er nog het beste af met een schorsing van twintig competi tiewedstrijden en drie jaar uitslui ting van ieder internationaal voet balcontact. Poletti heeft bekend la ten maken dat hij van plan is in beroep te gaan bij een rechtbank, omdat hij zijn beroep niet meer kan uitoefenen. Gezaghebbende zegslieden heb ben verklaard, dat de Argentijnse voetbalbond zulke zware straffen heeft opgelegd op advies van de Argentijnse president Juan Carlos Ongania. Ongania heeft in het openbaar zijn afkeuring uitgespro ken over het gedrag van de spe lers van Estudiantes. In een com muniqué, dat in Buenos Aires is uitgegeven, spreekt Ongania van „het beschamende gedrag van de spelers van Estudiantes". Verder drukt de president zijn verbazing en bezorgdheid uit over het be treurenswaardig schouwspel waar in de meest elementaire normen van de sportethiek werden ver kracht. „De reputatie van Argen tinië in de wereld is in opspraak gebracht door het beschamende gedrag van enkele onverantwoor delijke personen". Overigens staat Poletti, Manera en Suarez naast de straffen van de voetbalbond ook nog een nor maal-strafrechtelijke veroordeling te wachten. Het drietal is in hech tenis genomen op grond van de wet, die overtredingen van de re gels bij sportwedstrijden strafbaar stelt. Manero, die wegens ruw spel van het veid werd gestuurd, wordt wangedrag ten laste gelegd, waar op een maximum straf van dertig dagen gevangenis staat. Poletti en Suarez, die beiden na de wedstrijd uit de kleedkamer vluchtten, maar zich later bij de politie meldden, wordt eveneens wangedrag ten laste gelegd. Voor Suarez komt daar nog opzettelijk aanvallen van de in Argentinië ge boren AC Milan-sneler Nestor Com- bin bij. Poletti en Suarez, die aanvanke lijk in het politiebureau in het cen trum van Buenos Aires waren in gesloten, ondervonden daar de woede, die bij een groot deel van het Argentijnse volk leeft. Een me nigte beledigde hen en probeerde hen tevens aan te vallen. Later werden beiden overgebracht naar de gevangenis „Villa devoto", waar Manera reeds eerder achter slot en grendel was gezet. Bij de verhoren van de drie spelers door de politie waren bestuursleden van de Ar gentijnse voetbalbond aanwezig. Een gehavend AC Milan aan vaardde de terugreis naar Italië. Zeven spelers waren tijdens de wedstrijd gewond geraakt. De ernstigste gekwetsten zijn Nestor Combin gebroken neus, blauw oog, bloeduitstortingen en ontvel lingen op het gezicht en enkele verloren tanden), Pierino Prati (hersenschudding) en Rosato, die zich slechts langzaam kan ver plaatsen en met een been trekt. „Verder heeft Sormani een harde klap op zijn neus gehad, terwijl Malatrasi herstelt van een knock out", aldus Franco Carraco, de voorzitter van AC Milan. Voor het vertrek deelde AC Milan-clubarts Giovanni Monti mee dat geen van de spelers blessures hebben opge lopen, die voortzetting van hun carrière in de weg kunnen staan. Combin, in Argentinië geboren en later genaturaliseerd tot Frans man, die twaalf uur opgesloten zat in een kazerne, omdat men hem er van verdacht de dienstplicht te hebben ontdoken, arriveerde onder politiegelelde pas kort voor het vertrek een half uur vertraagd bij zijn ploeggenoten. Voor hij het vliegtuig instapte, vertelde Combin dat de spelers van Estu diantes hem tijdens de wedstrijd herhaaldelijk voor „verrader" had den uitgemaakt. Ondanks de „zwar te" woensdag houdt Combin nog steeds van zijn geboorteland: „Zo dra ik met spelen ophoudt en ik hoop dat dat spoedig is ben ik van plan mij in Argentinië, mis schien in Rosario, te vestigen met het geld dat ik in Europa heb ver diend!" Wim Ruska: verrassende uit schakeling. MEXICO CITY (ANP) Rick de Wandeleer, een 26-jarige Belgi sche chemicus heeft Wim Ruska's ambitieuze plan 2 wereldtitels te veroveren doorkruist. De internationaal weinig bekende Belg heeft op de openingsdag van de strijd om de wereldkampioenschappen judo Ruska in één minuut van zijn titel in het zwaargewicht afgehol pen. Ruska, sinds hij in 1967 in Salt Lake City wereldkampioen werd alleen door Klaus Glahn verslagen, begon tegen De Wandeleer sterk t aanvallend, maar na zestig seconden slaagde de donkerharige Belg erin een aanval over te nemen en met een harai-goshi scoorde hij het volle ppnt. jciëteit li "I „De Belg heeft de kans gekregen. Dat is nu eenmaal judo ant woordde Ruska, die zijn teleurstel ling nauwelijks kom verbergen. Ter wijl de 29-jarige Amsterdammer er aan toevoegde dat de Belg „in de volgenide ronde ongetwijfeld wordt uitgeschakeld", waren de Belgen nog niet over hun uitbundige vreug de en verbazing heen. De Waixieleer, die de raadgevingen van coach Theo Huldemonte: blijf altijd in de verde diging, wacht de aanval af, zeer pre cies had opgevolgd: „Ik kan het nog steeds niet geloven. Ruska uitscha kelen, het is onvoorstelbaar". Koos Henneveldt vatte het verlies van Ruska, gezien zijn uitlatingen, niet al te zwaar op. „Te veel zelfver trouwen. Hij had meer op zijn hoede De Nederlandse judoka Peter Snij ders, Europees kampioen in het half- zwaargewicht, neemt niet deel aan de wereldkampioenschappen, judo in Mexico City. De liesblessure, die hij regen dagen geleden tijdens de trai ling opliep, is onvoldoende genezen. De coach van de Nederlandse equipe Koos Henneveldt zei „We hebben er werkelijk alles aan gedaan om Peter op tijd fit te krijgen, maar het is niet gelukt". voor Dirk Eveieens en Ernst Eugster. Dirk Eveieens, de jonge zwaarge wicht, trof het slecht. In zijn eerste partij stond hij tegenover de Rus Onashvili, die n,a 58 seconden de Ne derlander versloeg. In de herkansing trof hij weer een ervaren tegenstan der: de Japanner Matsunaga. Na ruim vijf minuten was ook die strijd beslist. Ernst Eugster, twee ja-ar te rug in Salt Lake City goed voor een bronzen medaille, kwam tot de hal ve finales van zijn groep, waar de Rus Pokatajev een eind aan de illu sies maakte. In de herkansing ont nam d-e Japanner Kawabata de Ne derlander de laatste hoop binnen 21 seconden. De Japanners lachten in de arena van Mexico toen Ruska door de Belg op de mat werd gelegd. In de avond uren bleek het lachen terecht. De twee titels die op liet spel stonden kwamen beide terecht in Japanse handen: Shuji Suma werd de opvol ger van Wim Ruska en Fumio Sasa- hara won bij de halfzwaargewichten. Opvallend was dat beide Japan ners in de finale tegenover Westduit sers stonden: Suma, van oorsprong een halfzwaargewicht hij is uni versitair kampioen in deze klasse versloeg met een schouderworp de 28-jarige Klaus Glahn na 3 minuten 27 seconden. Sasahara werd in de strijd tegen Peter Hermann door de scheidsrechters sterker gevonden. Naast Ruska sneuvelden nog een kampioen van Salt Lake City: de Japanner Mitsu0 Matsunaga. In de Verenigde Staten behaalde hij de ti tel alle categorieën, in Mexico city werd hij uitgeschakeld door de Rus- Givi Onashvili, op unanieme beslis sing. Peter Snijders: geen deelneming aan de wereldtitelstrijd wegens een blessure. ROUBAEX (ANP) Henk Scholte die zich in de tweede ronde herstelde van het verlies tegen Ludo Dielis met een overwinning op de Oostenrijker Johann Scherz, leed in zijn derde partij voor het Europees kampioen schap 71/2, dat in Roubaix wordt ge houden, opnieuw een nederlaag. De Eindhovenaar kwam tegen Jean Mar ty niet verder dan vijf caramboles. De Fransman maakte de partij in een beurt uit, waarmee hij zijn eigen Europese records serie en partijge middelde evenaarde. Martij, die te gen Scholte zijn derde achtereen volgende zege behaalde, voert samen met de Belg Rayond Ceulemans de randlijst aan. De uitslagen van de derde ronde zijn: Scherz (Oost.) Dufetelle (Fr.) Dielis (Belg.) Sporer (Did) Galvez (Sp.) 271 13 300 13 300 14 127 14 110 3 91 20.84 23.07 88 21.42 52 9.07 36.66 Ceulemans (Belg.) 300 3 279 100.00 Marty (Fr.) Scholte (Ned.) 300 5 1 300 300.00 1 5 5.00 DEN HAAG (ANP) Een oplei ding van twee-en-een-lialf jaar, waarvan een half jaar praktijk. Het accent zal moeten worden verlegd van de beroepsopleiding voor een functie naar een beroepsopleiding met een algemeen (basis) karakter. moeten zijn. Dit kan iedereen op elk moment gebeuren." Henneveldt ver wacht dat Ruska zich vandaag, bij de strijd in de open klasse, zal revan cheren. „Wim zal terugkomen. Hij is reeds wereldkamp'oen in het zwaargewicht geweest. Een mens kan niet alles hebben." Na de gunstige voorbereidingspe riode hebben de moeilijkheden voor de Nederlandse ploeg zich de afge lopen dagen in een snel tempo opge stapeld Eerst Peter Snijders, die in goede vorm verkeerde maar bij de training een blessure opliep, toen Wim Ruska, die op harde wijze ten val kwam en donderdag, op de ope ningsdag, tenslotte ooi nog verlies LL Braziliaanse voetbalster Pele heeft zijn 29e verjaardag gevierd met het scoren van twee doelpunten voor Santos in de bekerwedstrijd te Pir ^UI"tLha. Hij is nu volgens eigen telling nog maar vijf doelpunten ver wijderd van het magistrale aantal van 1.000 doelpunten in zijn carrière als beroepsvoetballer. ADVERTENTIE) OLIFANT DOET GEHEUGENTEST. Het is bekend, dat een olifant nooit iets vergeet. Jaren later kan hij zich een vriendelijk gebaar of een misselijk grapje nog herinneren. Omgekeerd is het ook waar. Als eenmaal een glas Olifant Vieux hebt geproefd, vergeet u dat nimmer. zacht, zó edel, zó sympathiek! Test die Olifant zelf maar eens! DUBROVNIK (ANP) Ruim twintig jaar geleden, in 1948, stel den 22 steden zich kandidaat voor de organisatie van de Zomerspelen van 1952, maar nu. slechts zeven jaar voor de Spelen van 1976 heeft het Internationale Olympische Co mité slechts twee gegadigden voor de organisatie: Los Angeles, dat de Spelen ook in 1932 op touw zette en Montreal. Over twee maanden, op 21 december 1969 loopt de aanmel dingstermijn af en in juni zal in Amsterdam worden beslist over de stad waar de Spelen van de 21e Olympiade worden gehouden. Voor de organisatie van de Win terspelen is meer belangstelling, zes steden, waarvan vier in Zwitser land, willen die taak op zich ne^ men. Kandidaat zijn behalve Sankt Moritz. Zürich, Sion en Interlaken ook nog Vancouver en Denver. Bij het congres van de Nationale Olym pische Comités te Dubrovnik ver wachtte men echter dat Spanje met zijn wintersportaccommodatie in de Sierra Nevada en het Finse Lahti zich ook nog kandidaat zouden stel len. Voor Lahti blijft echter een enorm probleem, het is_ in de direc te omgeving van de Finse stad ab soluut onmogelijk parkoersen te bouwen waar- de alpine skinummers op kunnen worden verwerkt. Ook in Dubrovnik staat de Afrikaanse kwestie weer centraal en de toe stand is verscherpt door de komst van Frank Brown, voorzitter van het Zuidafrikaanse Olympische Co mité. Al voor de aankomst van Brown was de aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de Afri kaanse ontwikkelingslanden zuiver passief. Zij namen aan geen enkele discussie deel en vroegen niet een keer het woord in Dubrovnik. Hon garije stelde in een resolutie voor Zuid-Afrika definitief van de Olym pische beweging uit te sluiten. De resolutie werd door de vertegen woordigers van de nationale Olym pische comités aangenomen met 58 stemmen voor, 8 onthoudingen en 5 tegenstemmers (Oostenrijk, Fin land, Griekenland, Nieuw-Zeeland en Thailand). De Zuidafrikaanse afgevaardigden toonden zich duide lijk ontstemd dat ook Walter Trö- ger, vertegenwoordiger vam het Westduitse Olympische Comité en van het gastland van de Spelen van de twintigste Olympiade zich van stemming onthield. In de voorbereiding op het beroep zal een stuk persoonlijkheidsvor ming verdisconteerd moeten wor den, maar eveneens een brede ken nis van maatschappelijks verhoudin gen en een grondige beroepsoriënta tie. Dit staat de Werkgroep Opleiding Sportleid(st)ers voor ogen in haar advies aan de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen. De groep heeft sedert vorig jaar zomer de structuur van de Centrale Insti tuten voor de Opleiding van Sport- leid(st)ers (CIOS) opnieuw bezien. Tot de opleiding kunnen toegela ten worden de bezitters van het di ploma MAVO-4 na onderzoek naar lichamelijke geschiktheid en per soonlijke en sportieve achtergrond en na een medische keuring. De werkgroep doet de suggestie, dat de afgestudeerden aan het nieuwe CIOS kunnen doorstromen naar de oplei ding van leraren in de lichamelijke oefening. De werkgroep wijst in het advies op een paradoxale toestand. Er be staat een grote behoefte aan leiding in de sport en aan de sportleiders worden steeds hogere eisen gesteld. De honorering en de rechtspositie van de afgestudeerden laten daaren tegen vaak te wensen over. In de nieuwe structuur wil de werkgroep ook de mogelijkheid be houden tot differentiatie op sport- technisch gebied, zonder het basis karakter aan te tasten. De praktijk periode completeert de opleiding. De ervaring zal moeten worden opge daan op enkele arbeidsterreinen, in normale werksituaties. De leerlin gen worden daarbij van het CIOS uit begeleid. Facultatieve sportspe- cialistische opleidingen in cursorisch verband moeten kunnen worden in gesteld naar behoefte en in overleg met de betrokken bonden en instan ties, meent de werkgroep. Aan het overleg in de werkgroep werd deelgenomen door vertegen woordigers van de instituten in Overveen, Arnhem en Sittard, de overkoepelende sportorganisaties en de overheid. Het opnieuw bezien van de structuur was noodzakelijk door de invoering van de mammoetwet. DEN HAAG (ANP) De cijfers van de sporttoto van het afgelopen weekeinde zijn: Aantal deelnemers 817.558. Bruto inleg: f 1.725.723,90. Totaal prijzenbedrag f 776.576, Voor de eerste prijs f 232.972,80. Er waren zes deelnemers met dertien juist voorspelde uitslagen die elk f 38.828,80 ontvangt. Voor de tweede prijs: f 155.315,20. Er waren 170 meldingen van twaalf goed, ieder ontvangt f 913,60. Voor de derde prijs: f 232.972,80. 1870 meldingen. Ieder ontvangt f 124,50. Voor extra prijs: f 155.315,20. 605 deelnemers met eerste acht uitsla gen goed. Ieder ontvangt f 256,70. (Van onze sportredactie) DEN HAAG Geheel tevreden is de Nederlandse Sport Federatie niet over de hearing van de vaste com missie uit de Tweede Kamer voor Cultuur Recreatie en Maatschappe lijk Werk die op 11 september 1969 werd gehouden naar aanleiding van het antwoord dat de NSF gaf op de discussienota van CRM. Men acht te de toegemeten tijd om het inge nomen standpunt uiteen te zetten te kort. Niettemin heeft de NSF de er varingen, opgedaan met het overleg met de bonden waaruit het geza menlijke standpunt te voorschijn kwam als een belangrijke stap voorwaarts ervaren. Indien in de toekomst wederom vraagstukken van algemeen belang aan de orde komen, zal de NSF weer dezelfde, succesvol gebleken, weg volgen: een ontwerp opstellen door het bureau van de NSF, dit aan de leden voor leggen, bespreken in groepen en ten slotte het standpunt definitief bepa len. Deze wijze van werken zal al zeer spoedig wederom worden gevolgd. Op de buitengewone ledenvergade ring die de NSF op 25 november in het RAI-congrescentrum in Amster dam houdt, zal een ontwerp-opzet ter tafel komen van een „nota na tionaal sportbeleid 1971-1975", die de NSF in de loop van volgend jaar aan de regering wil aanbieden. Een nota, die bedoelt een totale omme keer teweeg te brengen in het tot nu toe gevolgde beleid in deze, beter ge zegd, het ontbreken daarvan. De NSF acht het van levensbelang hier in te voorzien en zal de leden op 25 november dan ook goedkeuring vra gen de opzet nader uit te werken. De NSF gaat niet klakkeloos stel len dat er meer ruimte, meer accom modatie en meer geld moet komen. Er wordt uitgegaan van een logi sche opzet die als grondgedachte heeft dat het meest kenmerkende van de hedendaagse samenleving is de verandering. De individuele mens zoekt hierin aanpassing en compen satie. Voor het bepalen van het te voeren beleid zal ervan moeten wor den uitgegaan dat lichamelijke op voeding, sport en recreatie het wel zijn bevorderen, de ruimten waarin de sport en de recreatie wordt be dreven hun bijdrage leveren tot die welzijnsbevordering en de financiën noodzakelijk zijn om dit te bereiken. Indien men hiervan doordrongen is, zal moeten worden gewerkt aan de opbouw van een nationaal sportbe leid, zal aandacht moeten worden besteed aan sportontwikkeling en ka- dertaioiing, zal er ruimte en accom modatie moeten komen en uiteraard geld. Dit zijn de grondvormen waarover de ledenvergadering zich in eerste instantie zal moeten uitspreken. Er is weinig reden om aan te nemen dat er overwegende bezwaren zullen zijn. De leden zijn immers belang hebbenden, die er reeds lang van overtuigd zijn dat de sportbeoefe ning, de lichamelijke opvoeding en de recreatie in een te nauw keurs lijf zijn gewrongen en bij lange na niet fle aandacht van de overheid hebben die zij verdienen, die er zelfs voor noodzakelijk Is. Het zijn factoren die bijdragen tot de welzijnsbevordering, onmisbare bijdragen tot het welzijn va,n de mens in de samenleving. Lichamelij ke opvoeding, sport en recreatie zijn aldus de NSF, een noodzaak voor de jeugd, voor de ontwikkeling van le venskracht, een noodzaak voor de werkende mens als toevlucht in de stedelijke bebouwing. Uitgaande van dit bewegingsleven geeft de NSF drie ontwikkelingslij nen aan: 1. Gericht op bewegingsonderwijs en opvoeding tot gezondheid, derhal ve lichamelijke opvoeding als basis voor de sportbeoefening. 2. Gericht op wedijver, prestatie. 3. Gericht op de factoren spel, re creatief bezig zijn en samenzijn. Het is duidelijk dat bij aanvaar ding van deze standpunten enorm veel in de huidige constellatie moet worden gewijzigd. De lichamelijke opvoeding, de schoolsport, het geor ganiseerde wedstrijdwezen, de re creatieve sport, de opbouw van bon den en verenigingen, de vormen van leiding en begeleiding, het zijn alle onderdelen die op de helling moeten. Dc NSF wenst niet slechts uitbrei ding en vernieuwing van accommoda ties. Men heeft een open oog voor hetgeen thans wordt nagelaten. Het rendement van vele sportaccommoda ties is te gering. Kleine clubs ver snipperen ruimte, accommodatie. lei ding en geldmiddelen. De NSF men proeft in de gehele opzet duide lijk de woorden van de algemeen secretaris dr. Wim van Zijl) zou ook graag zien dat clubhuis en sporthal op meervoudige wijze wor den gebruikt en dat bijvoorbeeld gymnastieklokalen worden openge steld. (ADVERTENTIE) Voor onmiddellijke verlichting Helpt direct bij spierpijn, reumatische pijnen, zenuwpijnenspit. Even aanbrengen op de pijnlijke plek en de weldadige warmte brengt onmiddellijke verlichting. De pijnverdrijver met onmiddellijke werking. Indien ook dat zou gebeuren, dan blijft er op alle gebied een schreeu wend tekort dat niet wordt ingelo pen. Het is bekend dat men de zaak, zoals die zich thans ontwikkelt, eni germate bijhoudt. Maar het tekort blijft en wordt niet ingelopen. Van daar dat de NSF stelt: als het waar is dat sport een volkszaak is gewor den (2,5 miljoen georganiseerde sportbeoefenaars) dan moet het ge woonte worden dat de financiering van het sportleven wordt opgebracht door veel bredere geledingen van de samenleving dan tot nu toe gebrui kelijk is. Overigens zullen op 25 november in de „Glazen Zaal" van het Rai- centrum afgevaardigden van de FBO „de werkgeversorganisa tie" in het betaald voetbal met gespitste oren luisteren naar het geen drs. S. C. Bakkenist, de pen ningmeester van de NSF, te berde zal brengen inzake de problematiek van het verdelingsbeleid van de to togelden. Hij zal suggesties doen over in de toekomst te volgen ge dragslijnen. En dan zal de FBO wel willen we ten of het betaalde voetbal bij die verdeling beter uit de bus komt dan tot nu toe. Overigens wensen de bonden ook verhoging van de uitke ring „omdat het seizoen 1968-1969 een aanzienlijke stijging in de toto- omzet te zien gaf". Voorzichtige NSF. dat de gelden verdeelt, wijst er echter al op dat de omzet in het seizoen 1969-1970 wel gedaald zal zijn. En als de FBO dan vasthoudt aan de eis tot vele malen verhoging vam het bedrag dat de betaalde clubs te verdelen krijgen, zou er wel eens minder kunnen worden uitge keerd in plaats van meer. En dat is dam weer een extra probleem voor de NSF, die als „spreekbuis van de georganiseerde sportwereld" niet zal rusten vooraleer de sport de plaats is toegekend die zij rechtens toekomt. Want het is waar dat sport een volkszaak is geworden. (ADVERTENTIE) ZONDAG a.s. om 2.30 uur DEN HAAG (ANP) Bij het anti- doping-onderzoek na de Ronde van Lombardije op 11 oktober is de win naar van deze ronde, de Nederlander Gerben Karstens uit Prinsenbeek po sitief bevonden. Per telegram heeft de Italiaanse wielerbond dit op 23 ok tober meegedeeld aan de KNWU. Eveneens telegrafisch werd meege deeld dat Karstens voor vandaag een contra-expertise kon aanvragen. Die contra-expertise moet volgens de reglementen van de UCI plaats vinden in hetzelfde laboratorium dat het eerste onderzoek heeft verricht. Na de ronde werden twee flesjes urine afgenomen. Per telegram heeft Gerben Kar stens een contra-expertise aange vraagd en meegedeeld dat hij zich bij dit onderzoek zal laten bijstaan door een Nederlandse farmacoloog, die een expert is op het gebied van dojpings- onderzoek. Karstens ontkent volledig doping te hebben gebruikt. Hij heeft zich van juridische bijstand verzekerd. Vol gens Karstens en zijn adviseurs ma ken de reglementen van de UCI een rechtvaardig onderzoek onmogelijk, omdat beide expertises door hetzelfde laboratorium worden verricht, dal; beide flesjes in zijn bezit heeft ge* hand vanaf het moment van urine* afgifte. Mocht het tweede onderzoek negatief uitvallen, dan moet Kar* stens toch alle kosten verbonden aan het onderzoek dragen volgens deze reglementen. Is de uitslag positief dan wordt hem de eerste prijs ontnomen, volgt schor sing en zijn de financiële nadelen voor de renner niet te overzien. Juist nu het de laatste tijd zo goed gmg, voelt Karstens zich ernstig ge dupeerd maar hij heeft verklaard al les in het werk te zullen stellen om aan te tonen dat hij onrechtvaardig is behandeld. „Deze reglementen lij ken nergens op en hier is duidelijk sprake van rechteloosheid", aldus Karstens. BRUSSEL (ANP) De Neder landse oud-international Frans Bouwmeester, die jarenlang voor het Bredase NAC uitkwam, is gisteren door zijn huidige club, Racing White, voor onbepaalde tijd ge schorst. Bouwmeester was door het bestuur van de Belgische club ter verantwoording geroepen wegenj wangedrag, maar was niet ver* schenen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 21