De niet nadenkende mens Koud txiDijlamGptjG? Boerenleenbank Le TEL IN Appeltje Kermis De kermis INDIEN SUBSIDIEBELEID NIET VERANDERT SCDimplex Programma volksdansfeeslj Vogelwaarde Gewipt cl< Belg De W andelee VERHOGING PERS. BELASTING TN DE RAAD NIET BESLIST Exclusieve meubel en fapijtshow Du Fosse's Meubilering Open afwatering veroorzaakt stank in Sas van Gent flhrfd {jy fo] IH de bank voor iedereen ARGENT Geblesseer 20 DE STEM VAN ZATERDAG 25 OKTOBER 1969 20 21 De mens Alles draait om de mens, de dieren worden verwaar loosd. Er zijn vele oorlogen. Ik neem Vietnam als onderwerp. De buurlanden beschuldigen alle mensen dlie in Vietnam wonen. Maar die zijn in die meeste oor logen niet eens schuldig. Zij zijn er wel de dupe van. Er zijn maar twéé mensen die met de ruzie, die tot een oorlog uitloopt, beginnen. Die twéé mensen hebben alles over het volk te zeggen. Die zeggen: jullie moeten vechten, en als jullie dat niet doen, dan wor den jullie dood geschoten. Dus die mensen moéten wel vechten. En de twéé mensen die dat gezegd hebben gaan, als de oorlog begint, er gauw vandoor. En dat noemen ze nou „vechten voor een goed doel". Zo worden er vele mensen onnodig gedood. En dat vind ik het ergste wat er in de wereld bestaat. Yvonne Smolenaers Sluiskil Appeltje, appeltje zo rond. Kom je in mijn mond? Want je bent zo'n lekker appeltje. Zo rond en gezond. Ik eet mijn buikje dik en rond. Dat houd mij sterk en gezond. Ja, mijn buikje is lekker rond. Liesbeth Herrijgers (8 jaar) Zundert Karin Ligtvoet (6 jaar) Oosterhout. Er was een een kermis in een heel klein dorpje. En dat dorpje heette Wiebeldrecht. Wiebeldrecht is een mooi dorpje. Er is ook een bur gemeester. En die burgemeester heette Wiebel. En Wiebel stuurde eens een brief naar de koning. En in die brief stond: Beste koning. Wiebeldrecht staat helemaal op zijn kop. Kunt u daar soms iets aan doen? En als u dat kan schrijft u mij dan terug? Het zou mij een groot plezier doen als u daar iets op weet. Burgemeester Wiebel. En een paar dagen later lag er een brief in de bus van het ge meentehuis. En die brief was van de koning. Er stond in: Beste burgemeester Wiebel. Ik heb uw brief ontvangen. En ik weet wel iets hoor, want anders ben ik geen koning. Laat er een kermis komen in uw dorpje. Dat vind ieder een leuk. Koning Mosterdpot. Zo gezegd, zo gedaan, er kwam een kermis in Wiebeldrecht. En ie dereen was blij. Want iedereen wou naar de kermis. En ze mochten gaan. Zo was Wiebeldrecht een rus tiger dorpje geworden. Iedereen luis terde naar de vrolijke muziek van de kermis. De kermis was er 7 weken. Iedere dag gingen de kinderen naar de kermis. En ze kwamen 's avonds pas weer terug. Margaret Vrije (9 jaar). Deze tekening is van Ria Geerts (6 jaar) Gilze De kermis komt er aan gauw er naar toe gaan maak eens veel pret en blaas eens op de schuiftrompet lekker naar de spokenbaan een paar centen en je mag er in gaan de calypso is ook al zo fijn de rups mag er ook wel zijn en de schommels dan waar je zo lekker in schommelen kan en als de lichtjes gaan branden dan is er altijd wel wat leuks gaan de koop maar eens een lot voor een mooie loop-pop en als je thuis komt is het wel eens feest geweest want dan ben je weer naar de ker mis geweest. Willy Peemen (12 jaar). BREDA IÏ.P.J. KWIJNT WEG (Van een onzer verslaggevres) TILBURG De KPJ is gedoemc weg te kwijnen als het subsidiebe leid van de regering niet verandert. Dat beleid is gebaseerd op een stu die die in 1967 verscheen. Daarop voortbouwend heeft de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschap pelijk Werk, dr. M. Klompé, gesteld dat ze de subsidienonnen niet wil verruimen voor activiteiten van jeugd en jongerenorganisaties die slechts enkele avonden per week om alleen tijdens de weekeinden plaats vinden. De KPJ meent dat deze norm voorbij gaat aan het werk dat vele organisaties, die met vrijwilligers werken, al sinds jaren verrichten- De eis van de minister is voor die organisaties funest. Dat geldt ook voor de KPJ. Er is vooral kritiek op het feit dat het rapport van 1967 zo duidelijk is geschreven tegen de ach tergrond van wat in grote steden op het gebied van jeugdservice nodig is Maar er wordt in de studies nauwe lijks rekening gehouden met de si tuatie op het platteland. Een andere voor de KPJ zorgwek kende ontwikkeling is, dat de mi nister zo sterk de nadruk legt op het inschakelen van beroepskrachten op plaatselijk en regionaal niveau. De KPJ werkt zee.r goedkoop alleen aan de top, waar het beleid wordt gevormd, met enkele beroeps krachten. De grote kracht van de KPJ is steeds geweest dat haar ruim 270 afdelingen sterk op vrijwil ligers waren aangewezen. Het lijkt onmogelijk ook finan cieel de afdelingen alle met be roepskrachten te bemannen. Het zou ^wenst zijn dat de minister een be paalde onkostenvergoeding voor de vrijwillige krachten in het jeugd- en jongerenwerk zou gaan geven. Voorts wil de minister, zo stelt het in de nota over het te voeren De raad van de gemeente Kruinin- gen zal op maandag 27 oktober om acht uur in openbare zitting bijeen komen. In verband met de herinde ling der gemeente dient het aantal opcenten op de hoofdsom personele beüastimg gebracht te worden van 150 op 200 opcenten. Het bestuur vam de nieuw te vor men gemeente Reimerswaal zal in Kruimingen worden gevastigd. Daar voor zal nog een barak moeten wor den gebouwd. Dit vergt een bedrag van f 220.350. Vervolgens stelt het college voor enkele straatnamen als volgt te wij zigen Korr Kruimingen: Beatrix- straat wordt Ambachtstraat, Irene- straat wordt Lijnbaan, Nieuwstraat wordt Nijverheidstraat, Schoolstraat wordt Slotstra-at, de Schotte wordt Schotwal. Kom Hansweert: Be-rnhardstra.it wordt Wiielinigenstraat, Deltastraat wordt Sioestraat, Hoofdstraat wordt Waalstraat, Julianastraat wordt Rijn straat, Lekstraat wordt IJsselstraat, Nieuwe Kerkstraat wordt Merwede- straat, Weelstraat wordt Maasstraat, Wiihelrninastraat wordt Braakman straat. Kom Oostdij-k: Boomdijk wordt Bolwerk. Buiten de gebouwde kom men: Grintweg wondt Hogenakker- weg, Haven-oordseweg wordt Luch- ten'burg, Kruisweg wordt Klaverweg, M-oo-lweg wordt Hoge Moer, Oostweg wordt Moerenweg, Veerweg wordt Veerhaven. jeugdbeleid, die maandag in de vas te Tweede-Kamercommissie no-gal kritisch is behandeld, dat organisa ties dagelijkse activiteiten moeten oieden onder leiding van beroeps krachten in speciale accommodaties. Voor de KPJ en voor vele andere organisaties is dat niet te verwijzen- ijken. 't Is onbetaalbaar die accom modaties te scheppen. Heel duidelijk wil de minister het jeugd- en jonge renwerk laten begeleiden door ra den en servicebureaus op plaatselijk en vooral regionaal en provinciaal niveau. Zij meent dat in landelijk verband werkende organisaties niet aansluiten o-p de plaatselijk levende behoeften van de jeugd. De KPJ stelt dat die opvatting on juist is voor haar werkwijze. Bij de KPJ ligt de nadruk juist op het plaatselijk werk. Vanuit de lokale af delingen stromen de wensen en ver langens door naar de beroepstop. Die poogt dan via serviceverlening die behoefte te bevredigen. Heel duidelijk is ook dat door die werkwijze de KPJ in de laatste ja ren een vrij open organisatie is ge worden. Het hoofdbestuur va® de KPJ is verheugd over het feit dat in de Tweede-Kamercommissie nogal wat bedenkingen zijn gerezen tegen de eenzijdige benadering van het inge wikkelde vraagstuk door de minis ter. Dat heeft haar gedwongen te verklaren dat ze bereid is de ge noemde punten in haar beleid ver der ter discussie te stellen. In enkele gevallen is ze bereid ad viezen van de organisaties zelf in overweging te nemen. Heel merk waardig vindt het hoofdbestuur van de KPJ, dat de minister heeft ge steld dat de regionale jeugdraden zich moeten gaan bewegen op be leidsniveau. I,n Brabant is^ het in ie der geval duidelijk dat die organen zich met uitvoerend werk bezighou den op advies van de inspectie van het ministerie van Cultuur, Recrea tie en Maatschappelijk "Werk. Aan die nota van de minister is geen gedegen onderzoek van de wer kelijke situatie in het jeugd- en jon gerenwerk voorafgegaan. Dat vindt het KPJ-hoofdbestuur een kwalijke zaak. Waarom, z0 vraagt het, heeft men zich op het ministerie niet eerst eens goed georiënteerd alvorens zo duidelijk de hele structuur van de jeugdservice te willen gaan vast leggen? Die structuur ziet het rijk duidelijk in opbouw via de regionale bureaus. Dat komt ook tot uitdruk king in het voorgenomen subsidiebe leid in 1970. Op de ontwerp-begroting van het ministerie van Cultuur, Re creatie en Maatschappelijk Werk, is voor jeugdzaken 43 miljoen gulden uitgetrokken. Bijna een verdubbe ling vergeleken met 1969. Maar opvallend is dat de grootste verhoging, procentsgewijze uitge drukt, gaat naar de subsidiëring van het regionale werk. Dat krijgt in 1970 als de minister haar zin krijgt twee miljoen gulden, 38 procent meer dan in 1969. Het plaatselijke werk krijgt 20 procent meer, 26 miljoen gulden. Voor de op provinciaal niveau werkende organisaties is drie mil joen gulden uitgetrokken, vijftien procent meer dan in 1969 en voor de op landelijk niveau werkende orga nisaties is tien miljoen gulden uitge trokken, dertien procent meer dan in 1969. Een veelzeggende vergelijking, omdat de kostenstijging, zo is nu reeds berekend in 1970 veertien pro cent meer zou bedragen dan in 1969. Het beleid van het ministerie is dus duidelijk gericht op bet opbouwen van regionale service-apparaten met beroepskrachten. (ADVERTENTIES) Voor baby is alleen het beste goed genoeg: een DIMPLEX radiator (elektrisch, oliegevuld) De thermostaat zorgt voor een konstante èn gezonde warmte: geen zuurstof verbruik, geen gassen! Absoluut veilig. Vraag dokumentatie bij Nerim N.V., Korte Kalkhaven 9, Dordrecht. Tel.: 01850-42311 SLUIS t/m maandag 3 november in de RAADSKELDER van het STADHUIS en in onze ZAKEN aan de Oude Kerkstraat en Ka- pellestraat. Iedere dag geopend van 10 tot 20 uur. SLUIS BRUGGE (Van onze correspondent) SAS VAN GENT Een alles door dringende stank, die al enige weken aanhoudt, vooral gedurende de avond nacht en morgen, blijkt afkomstig van een open afwatering nabij de fa briek van de E.N.C.B S. Vooral de woonwijken, gelegen in het bestem mingsplan West en Noord-West, heb ben hiervan veel hinder. De buurtvereniging Albert heeft het initiatief genomen om de leef baarheid in deze wijken te herstel len. Daarvoor heeft zij een vijftal brieven geschreven. Het voorlopig re sultaat is, dat wethouder Colsen de ze zaak in behandeling heeft. Ook de inspectie van de volksge zondheid voor milieuhygiëne zal een onderzoek instellen. Van de provin ciale raad voor de luchtverontreini ging is bericht ontvangen, dat deze kwestie niet tot haar afdeling be hoort. Onder de competentie van de ze raad hoort wel fluor, waterdioxi de enz. die als gevolg van directe uitstoting de lucht verontreinigen. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben de hoofdingenieur-directeur van de provinciale waterstaat ver zocht, deze zaak te behandelen. (Van onze correspondent VOGELWAARDE Hetv* dansfeest, dat, zoals gemeld, dag a.s. te Stoppeldijk in de S pelzaal van Hoeve La Saletttjtl houden wordt, zal 's morgens J 11 uur beginnen met een joel renmis in de kerk, toega»k|| voor iedereen. Deze jongerenmis is voortól door de vijf jongeren vereniging:! Vogelwaarde, die sinds enige lijlif diverse terreinen zijn gaan ad werken. Deze vijf verenigingen,:! de K.P.J., K.W.J., Jongeren Sotiél De Pijp, de Rowans van „Scoiij Vogelwaarde" en Volksdanif Hava Naguila, zijn de laatster den druk bezig geweest om h si te zorgen dat het zondag in detól te Stoppeldijk een waardige «jttól jongerenmis wordt. Het jonpsfc staat weer onder leiding var.fe I O. Vosveld uit Stoppeldijk, toil I voor de muzikale begeleiding dea I keer het orkest uit KloosterzaoM I zorgen, dat ook bij de jongens-I sen te Groenendijk voor de bejiltj-l ding zorgt. Dit orkest staat onto li' I ding van de heer F. van Wais*| Kloosterzande. De jongerendienslail geleid worden door pastoor Ch. Bil uit Stoppeldijk en kapelaan AJal uit Boschkapelle. Na deze eucto»! tieviering zal de volksdansWl „Drieske Nijpers" uit St. Gillis 91 op het kerkplein een korte den»! stratie geven. Een en ander ais *1 zet voor het grote volksdansfeest, fól zal beginnen om half twee wet el défilé voor burgemeester en wethoa-B ders van Vogelwaarde bij het ff| meentehuis. Daarna zal direct in'-j Kapelzaal van Hoeve La Saletle s- officiële optreden beginnen VjW 1'i diverse bekende Belgische en IWjj landse volksdansgroepen. De te- dag wordt besloten met een bat j', veneens in de Kapelzaal van W» lette, waar het orkest „TES 8 voor de muziek zal zorgen. xMjr - Ql^?- till:.: Anita Willemse (7 jaar) Baarle- Nassau (ADVERTENTIE) Kies rente hi -IMi. i. MdAjÜ 1 tÓO vestigingen ui BUENOS AIRES (A| De Argentijnse voetba de zwaarste straffen i in zijn historie over van doelman Alberl Aquirre Suarez en Luj die als hoofdschuldigen schouwd van de menson ferelen tijdens de tweed voor de wereldbeker tussen Estudiantes en A Buenos Aires. Poletti, dii het veld van Boca Junio: de waar zich maar ong den voordeden, werd v< ven geschorst. Suarez schorst voor dertig comjj strijden. Hjj mag bovendien vijil niet uitkomen in on-tmoe l buitenlandse tegenstan-dtI ra kwam er nog het be; een schorsing van twintig tiewedstrijden en drie ja ting van ieder internatid balcontact. Poletti heeft f ten maken dat hij van beroep te gaan bij een omdat hij zijn beroep kan uitoefenen. Gezaghebbende zegslid ben verklaard, dat de 7! voetbalbond zulke zwar. heeft op-gelegd op advief Argentijnse president Ju' MEXICO CITY (ANPjl sche chemicus heeft Wil te veroveren doorkruist. 1 op de openingsdag van dc Ruska in één minuut vJ pen. Ruska, sinds hij in 1 alleen door Klaus Glahn aanvallend, maar na zes erin een aanval over te het volle ppnt. „De Belg heeft de kans g Dat is nu eenmaal judo woordde Ruska, die zijn te ling nauwelijks kon verberg wijl de 29-jarige Amsterdam aan toevoegde dat de Belg volgende ronde ongetwijfeh uitgeschakeld", waren de nog niet over hun uitbundig de en verbazing heen. De W< die de raadgevingen van coa Huldemonte: blijf altijd in d di-ging, wacht de aanval af, cies had opgevolgd: „Ik kam steeds niet geloven. Ruska kelen, het is onvoorstelbaar" Koos Henneveldt vatte he van Ruska, gezien zijn uil niet al te zwaar op. „Te vee] trouwen. Hij had meer op zi De Nederlandse judoka Pe ders, Europees kampioen in zwaargewicht, neemt niet de wereldkampioenschappen Mexico City. De liesblessure negen dagen geleden tijdens ning opliep, is onvoldoende De coach, van de Nederlands Koos Henneveldt zei „We h werkelijk alles aan gedaan op tijd fit te krijgen, maar gelukt". moeten zijn. Dit kan iederee moment gebeuren." Hennevt wacht dat Ruska zich vand de strijd in de open klasse, ze cheren. „Wim zal terugkon is reeds wereldkamp'oen zwaargewicht geweest. Ee kan niet alles hebben." Na de gunstige v-oorbere: riode hebben de moeilijkhei de Nederlandse ploeg zich lopen dagen in een snel tem stapeld- Eerst Peter Snijder goede vorm verkeerde maa training een blessure opli Wim Ruska, die op harde val kwam en donderdag, ningsdag, tenslotte ooi op nog DE Braziliaanse voetbalsti heeft zijn 29e verjaardag met het scoren van twee doi voor Santos in de bekerweds gen Curitiba. Hij is nu volge telling nog maar vijf doelpur wijderd van het magistrale van 1.000 doelpunten in zijn als beroepsvoetballer. (ADVERTENTIE) OLIFANT DOET GEHEUGENTEST Het is bekend, dat een olifant iets vergeet. Jaren later kan h; een vriendelijk gebaar of een misselijk grapje nog herinnerei Omgekeerd is het ook waar. A eenmaal een glas Olifant Vieu hebt geproefd, vergeet u dat n Zó zacht, zó edel, zó sympathi Test die Olifant zelf maar eens

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 20