Ook Nederland verbiedt cyclamaten Kabinetsberaad over zorgelijke watersituatie Gunstige kansen voor Nederlandse export Prinsje getoond breda Kraan stort op huizen DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND STAPPEN IN FRANKRIJK Duitser in Zaandam vermoord UJESTEM Herfst cliënt zich aan tenslotte HAARWERK Vrouw overreden te Terneuzen Amsterdamse deken keurt huldiging Van Reve af JAMIN 'oorzien. Kolen duurder IJS aanbieding literpakken zaterdag 25 oktober 1969 WEERBERICHT Kans op regen editie voor ZEELAND Dader gezocht BONN De nieuwe Duitse regering heeft gisteren besloten de waarde van de mark te verhogen. De mark en de Duitse produkten zullen voor het buitenland 9,29 procent duurder Gulden Duurder Sergeant overgeplaatst naar niet meer bestaande kazerne vandaag room van 199 voor 179 vanille van 129 voor lis aardbei-vanilte van 149 voor 135 niet te geloven voor die prijs! Toenemende bewolking en kans op regen. Ongeveer dezelfde tem peraturen als gisteren of iets lager. Matige tot krachtige wind. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Staatssecretaris Krui singa (Volksgezondheid) heeft het gebruik van cyclamaten in etenswa ren en dranken verboden. Het is de bedoeling dat dit verbod, per 1 janu ari 1970 zal ingaan. De staatssecre taris wil het gebruik van cyclamaten aan strakke bepalingen onderwerpen. Dit heeft hij meegedeeld in een brief aan de Tweede Kamer. Dr. Kruisinga heeft aan de Gezond heidsraad advies gevraagd over de vraag in hoeverre het nodig zal zijn zoetstoffen die cyclamaten bevatten beschikbaar te houden voor suiker zieken of andere patiënten. Gehoopt wordt dat dit advies zeer spoedig zal worden uitgebracht. In diverse landen worden cyclama ten als kunstmatige zoetstof op ver schillende manieren toegepast. In de Verenigde Staten was de toepassing onbeperkt. Ia opdracht van het Ame rikaanse ministerie van gezondheid is daar een onderzoek door deskundigen verricht, waarbij is geconcludeerd dat cyclamaten bij proefdieren kan ker kan verwekken. Op grond van dit onderzoek is in de Verenigde Staten (en ook in Zwe den) besloten de zoetstof cyclamaat te verwijderen van de lijst van stof fen die veilig worden beschouwd om in etenswaren en dranken te verwer ken. Het onderzoek heeft echter niet uitgewezen dat cyclamaten soortge lijke tumorgezwellen als bij de proef dieren bij mensen zouden hebben veroorzaakt. In Nederland was het verwerken van zoetstof al aan beperkende voor schriften gebonden. Voor gebruik in limonades en frisdranken was de toepassing van cyclamaat al niet toe gestaan. Ook in Engeland is besloten de verwerking van cyclamaat in etens waren en dranken voor een bepaalde periode te verbieden, hoewel bestaan de voorraden etenswaren en dranken waarin cyclamaten waren verwerkt niet aan de circulatie zullen worden onttrokken. Staatssecretaris Kruisinga heeft in tussen aan het rijksinstituut voor de volksgezondheid in Bilthoven op dracht gegeven tot een nader onder zoek naar kankerverwekkende eigen schappen van cyclamaat bij proef dieren. De werkgroep zoetstoffen in Neder land heeft in een verklaring gezegd volledig begrip te hebben voor de door dr. Kruisinga genomen maatre gel. De farmaceutische industrie heeft alle medewerking toegezegd bij een uitvoering van de maatregelen. KANTOREN ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSlfcRHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLCKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 DEN HAAG (ANP) Door de huidige lage waterafvoeren van de Rijn en de in verband daarmee toenemende zoutconcentratie op de benedenrivieren wordt de watervoorziening in westelijk Neder land bedreigd, hetgeen ernstige gevolgen voor de drinkwatervoor ziening en de tuinbouw kan hebbenü naar mate de lage waterafvoer voortduurt. Dit is gisteravond in een communiqué van het ministerie van Verkeer en Waterstaat meegedeeld. 109e jaargang no. 26259 Directeun Dr. W. A. J. M. Harloc Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341. Postgiro 1114111 (Van onze correspondent) ZAANDAM In Zaandam is de 54-jarige Duitser K. E. d'Alquien uit Hemer vermoord. De familie W. Ros uit de Rosmalenstraat waar de Duit ser logeerde, vond de man na thuis komst in zijn kamer, temidden van een grote plas bloed. Uit het onder zoek is komen vast te staan, dait het slachtoffer met een schaar onder het hart en in het hoofd is gestoken en vervolgens met een sjaal is vermoord. Van de dader van de moird is nog geen spoor gevonden, hoewel de po litie wel over enige aanwijzigimgen beschikt. Commissaris Prakken van de Zaam- damse politie noemt de moord „beestachtig". Over het motief van de moord staat niets vast. De Duitser stond reeds achttien jaar in relatie met de familie Ros. Het gezin ontmoete hem destijds in West-Duitsl-and tijdens een vakantie. De moardernaar heeft ook enige goe deren uit de woning meegenomen zo als 'n radio, een tas en een wekker. Een speurhond van de politie wist de radio later op te sporen in de buurt van een school. Het toestel was verborgen onder een leren jack, dat niet aan de vermoorde toebehoorde. Blijkens het onderzoek van de po litie heeft de Duitser, die ongehuwd was tevoren verschillende cafés in Zaandam bezocht. Bekend is, dat hij de voorkeur gaf aan mannelijk gezel schap, wanneer hij wat ging drinken. De politie concentreert zich nu op het vinden van een ca. 23-jarige Duits sprekende jongeman met golvend zwart haar en ongeveer 1,85 m lang. Met hem zou het slachtoffer de ca fés hebben bezocht. De onbekende zou daarna met de Duitser mee zijn. gegaan naar diens logeeradres, waar toen niemand thuis was. De heer des huizes was naar een kaartavondje, terwijl zijn vrouw met een vriendin naar Amsterdam was gegaan. (ADVERTENTIES) De grootste kollektie dames- en herenhaarwerk vindt U ih de showrooms van 'EtATTI Ginnekenweg 43, telefoon 01600-32288 Terkoop ook via Uw kapper, vraag hem een introduktie. MARK 9,29% DUURDER (Van onze redactie buitenland) worden. De regering zal de ontwikkeling nauwlettend blijven volgen. Onder meer wordt ernstig overwogen welke stappen genomen kunnen worden om de aanvoer van keukenzout uit de Franse kalimijnen drastisch te beper ken. Dit keukenzout is een afvalpro duct, dat de kalimijnen op de Rijn lo zen. Naar wij vernomen hebben, heeft het kabinet zich gisteren met deze zaak bezig gehouden, dit mede naar aanleiding van een telegram, dat de regering van de hoogheemraadschap pen Rijnland, Delfland en Schieland had ontvangen. In dit telegram wordt aangedrongen op stappen in Frank rijk tegen dit lozen van keukenzout op de Rijn. De hoogheemraadschappen hadden, zoals wij eergisteren reeds meldde, tot hun onaangename verrassing ge constateerd, dat het chloride gehalte van het water van de Rijn ongewoon groot is. (Van onze correspondent) TERNEUZEN Gisteravond om kwart voor zes is de 25-jarige me vrouw T. M. Bilderbeek-Hamelink uit St. Jansteen nabü Axelsedam te Ter- neuzen aangereden door een perso nenauto, bestuurd door J. D. uit Hoek. Het slachtoffer overleed tijdens het vervoer naar het ziekenhuis. Tragische bijkomstigheid is dat haar echtgenoot in het begin van juli ook bij een verkeersongeluk werd gedood. (ADVERTENTIE) Prins Claus heeft gistermorgen in het academisch ziekenhuis te U- trecht zijn jongste zoon, prins Con- stantijn, getoond aande burgemees ter van Utrecht, de heer mr. C. J. A. de Ranitz, die fungeerde als ambtenaar van de burgerlijke stand. Tijdens dit samenzijn heeft prins Claus alle aanwezigen persoonlijk bedankt voor hun grote toewijding en zorg die door hen tijdens de af gelopen dagen aan zijn echtgenote en hun jongste zoon zijn gegeven. De nieuwe koers van de mark ten opzichte van de Ameri-i kaanse dollar is 3,66 (was: 4,00). Hiermee kost een mark ons( thans (ruwweg) f 1,05 tegenover f 0,96 gisteren. Het bestuur van de Zeeuwse VVV wil niets weten van een toeristenbelasting. pagina 3 Kunstschilder Karei Korfkner haalt uit zijn orgel de inspiratie voor zijn doeken. pagina 5 „Orde en recht": een nachtmer rie in Amerikaanse steden. pagina 7 Over dertig jaar: kokend water uit de Rijn. pagina 9 Van puinhoop tot welvaart: Be vrijding en daarna, pagina 11 Jonge arbeider begint zichzelf te ontdekken. pagina 13 Poëziebladen: Poging om dicht kunst te beleven. pagina 15 Tony Boltini over het Jack Lon- don-verbond: Een stelletje se niele grijsaards. pagina 17 De kleine Stem. pagina 20 Nare verrassing voor Wim Ruska. pagina 21 Beurskrach vernietigde veertig jaar geleden de illusies van mil joenen speculanten, pagina 23 (Van onze weerkundige medewerker) heen Aü"1,. Bijzonder lang rati herfst een nazomers ka- aster gehad met opvallendw ho- «aiperatnren. Hierdoor ligt Sem:dde)de maximum tem- aa» w van oktober nog gelijk "et record in 1921 waarge- s»Mn' Pok de droogte is nog SM, air vooral de periode ïanat 1 september. oktivKterdeze laatste week van ver!lr(,nSt een belangrijke bimi Be temperatuur 12 w een 'ager niveau van depr»«ip/ra.?en te ''SS6" en de om m, tl l"" er in geslaagd Iron: met een regen- venlurht°r ,e hreken. In de bo- WostciijLstaat een krachtige reed» stroming waarmee Weer Pï?1Jni(,dag of vanavond Sevol-a Vront Poseert, morgen buien enkele verspreide De revaluatie van de Westduitse mark werd al geruime tijd verwacht. De gevolgen zullen ingrijpend zijn, vooral binnen de EEG en in het bij zonder wait betreft de EEG-lamd- bouw. De Europese ministerraad komt maandag in spoedzitting bijeen in Luxemburg om de consequenties te bespreken voor de gemeenschappe lijke landbouwpolitiek in de EEG. Onze financieel-economische mede werker tekent bij de revaluatie van de D-mark aan: De fikse revaluatie met 9,2 pet. van de Duitse mairk zal een vermin dering van de Duitse export en een verhoging van de import van bui tenlandse goederen naai' Duitsland tot gevolg hebben. Voor Nederland is dat van veel belang omdat ongeveer een derde deel van de Nederlandse export Duitsland tot bestemming heeft. Dat echter alleen onder de voor waarde dat Nederland niet mee-reva- lueert. Indien Nederland tot een ge deeltelijke herwaardering van de gul den zou besluiten, zou het gunstige effect van de Duitse maatregel laren gaan indien deze meer dan tot vijf procent zou bedragen. Gezien de positie van de Neder' landse betalingsbalans, waarvan het overschot het volgend jaar volgens het Centraal Planbureau op z'n best nog vijfhonderd miljoen zal belopen, is een revaluatie van de Nederlandse gulden ook niet gerechtvaardigd, ten zij de regering door middel van een revaluatie een soort afkoeling van de junctuur wil berei- g loonexplosie de kop in wil drukken. Zeker is dat de prlesident-dinecteur van de Neder landse Bank, prof. J. Zijlstra, nog kort geleden heeft verklaard niet aan revaluatie te denken. Duitse goederen zullen in Neder land duurder worden, waarbij be dacht moet worden dat deze voor tachtig percent in de consumptieve sfeer liggen en gemakkelijk ctoor im port uit andere landen kunnen wor den vervangen. Engeland, maar voora-l Frankrijk, dat door zijn re cente devaluatie in een gunstige po sitie is gekomen, zullen hiervan pro fiteren. De Verenigde Staten zullen eveneens die revaluatie met plezier ontvangen omd-at de dollarpositie wordt versterkt en het gevluchte ka pitaal te-rug zal keren. In Duitsland zelf tenslotte wordt door de herwaardering van de mark een van buiten af binnengeslopen in flatie tegengegaan, ai rijst de vraag of zelfs dit hoge percentage daartoe voldoende is. BERGEN OP ZOOM Een liouw- kraan van 37 meter hoog is giste ren in Bergen op Zoom op vier hui zen gevallen. Er waren geen ge wonden, maar de schade aan de huizen wordt gesehal op 60.000 gulden. Schade aan de kraan100.000 gul den. Het ongeluk gebeurde, doordat een van de wielstellen van het ge vaarte afbrak. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Vanaf vandaag zijn de meeste soorten kolen 50 cent per mud duurder geworden. De prijzen van kolen afkomstig van Duitse mij nen zijn zelfs met 1,25 per mud verhoogd. Dit blijkt uit een publikatie in de staatscourant. De prijsverhoging is door het ministerie van Economische Zaken toegestaan om de detailhandel in staat te stellen reeds opgetreden en toekomstige stijgingen van de in koopprijzen aan de consument door te berekenen. DE VOORZITTERS van de vier er kende vakorganisaties van spoorweg personeel hebben een gesprek gehad met de raad van commissarissen en de directie van de N.S.. Het gaat de vakorganisatie om de continuïteit van het bedrijf en de daarmee nauw verbonden positie van het spoorweg personeel. VAN 1 NOVEMBER tot 1 april 1970 kunnen de speciale weerberichten voor de bouwvakken weer telefonisch worden beluisterd. In de afgelopen wmter werd dit weerbericht 370.000 maai aangevraagd. (Van onze correspondent) DORDRECHT De dienstplichtige sergeant Ed Eggink uit Rotterdam meldde zich donderdag bij de „Benthien kazerne" in Dordrecht Hij had het bewijs van zijn overplaatsing naar deze standplaats en vérder zij» hele militaire hebben en houden bij zich. Tot zijn grote verbazing echter bleek de „Benthien kazerne" eertijds het onderdak van de pontonniers en later dat van het naar De Lier verhuisde „Regiment Van Heutz"geen militair bolwerk meer te zijn. De kazerne is nl. enkel jaren geleden door een elektrotechnische groot handel van het rijk overgenomen. De tussen schip en wal geraakte militair werd door de elektrotechnici liefderijk van koffie voorzien en daarna door gestuurd naar de Koninklijke Marechaussee, die hem op haar beurt naar De Lier verwees. AMSTERDAM, (KNP) Naar aanleiding van de huldiging van G. K. van 't Reve als winnaar van de P. C. Hooftprijs in de Amsterdamse Vondelkerk, heeft mgr. J. A. G. van der Hoogte, deken van Amsterdam afkeurende een verklaring afgelegd. Pastoor Berding en het kerkbestuur van de Vondelkerk, die voor het ge beurde verantwoordelijk waren, wa ren voor commentaar niet te berei ken. In de verklaring van mgr. Van der Hoogte staat onder meer: „Wat ik van de VPRO-uitzending gezien en ge hoord heb, acht ik voldoende om te concluderen, dat velen rich terecht geërgerd zullen hebben aan deze uit zending." „Wanneer deze z.g. culturele mani festaties naast bijzonder waardevolle en inderdaad culturele elementen, ook bijzonder profane elementen om vatten en dit kerkgebouw tevens ge bruikt wordt om de paus op een misschien artistieke maar zeer zeker onheuse en voor velen kwetsende manier gesproken wordt door de prijswinnaar, dan spijt het mij, dat niet van tevoren én programma én inhoud zorgvuldig is gecontroleerd door degenen, die voor het gebruik van de kerk rechtstreeks verantwoor delijk zijn. Er is een slechte dienst bewezen aan het pluriforme gebruik van ker ken en er is naar mijn smaak zorge loos omgesprongen met de gevoelens van velen ten behoeve van enke len. -V

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1