Olympia Press verkoopt nu boeken óver de toonbank wybert Kijk naar tussen haakjes j Zeeuwen en Brabanders in KRO-Springplankprogramma Popfeest B.B. (S)limmerick PORNOGRAFIE IS NIET MEER WAT HET WAS Sport in liet weekeinde HOESTSIROOP Film op Deense sex-expositie in beslag genomen Nederlands talent Theodorakis mag ouders niet ontvangen N.O.S.-studiocentrum bij statenverkiezingen NEDERLAND I: NEDERLAND II: BELGIë Nederlands BELGIë (Frans): DUITSLAND I: DUITSLAND II: NEDERLAND I: NEDERLAND II: BELGIë (Nederlands): BELGIë (Frans): DUITSLAND I: DUITSLAND II: Luister naar (Van onze radio- en t.v.-redactie) HILVERSUM De NOS besteedt aandacht aan het concours hippique „Jumping Amsterdam" in de Am sterdamse RAI. Vanavond kan men van 23.15 tot 24.00 uur via Neder land 1 kijken naar het puissance- springen; zondagmiddag van 16.05 tot 16.55 uur via Nederland 1 in het programma „Passepartout" het jacht- springconcours. Radioreportages over dit ooneours- hippique zijn te horen: vaindaag in Goal van 22.40 tot 23.55 uur via Hil versum 2, morgen in Langs de lijn van 14.30 tot 17.00 uur en van 18.10 tot 18.30 uur via Hilversum 1 en in Avro's Radiojournaal van 22.40 tot 22.55 uur eveneenis Hilversum 1. In Scala wordt vanavond onder an dere aandacht besteed aan de ijs- hockeywedstrijd HHYC - Oberst- dorf. In Studio Sport zondagavond (Nederland 2) naaist de voetbalsport de volleybalwedstrijd Tornado AMVJ, de hockeywedstrijd HHYC - Laren, de Europese biljartkampioen schappen 71/2 en „Jumping Amster dam". (ADVERTENTIE) helpt snel - aangename smaak KOPENHAGEN (AFP) De Deense politie heeft een van de zes films in beslag genomen die op de Kopenhaagse tentoonstelling „Seks- 69" is vertoond. 1 De belangstelling van het publiek voor deze tentoonstelling schijnt nog' niet verflauwd te zijn. De openings- tiji is zelfs vervroegd van 16.00 tot 14.00 uur. Naar schatting zijn er in twee da len al 10.000 bezoekers geweest. MIES Bouman en Willem Duys zul len de presentators zijn vain het tiende Grand gala du disque po pulaire, dat op 27 februari 1970 in het RAI-congrescentrum in Am sterdam zal worden gehouden. Pierre Janssen zal de Edison® 1968/ 1969 tijdens dut lustrumgala aan de winnaars uitreiken. (Van onze correspondent) AMSTERDAM Het is nau welijks tien jaar geleden, dat de Franse uitgever Maurice Giroi- das in de ring moest verschijnen tegen de Franse censuur over pornografische werken als „Lo lita" en „Fanny Hill". Hij ver loor op punten. De boeken van zijn Olympia Press werden in die tijd in Nederland onder de toonbank verkocht. Symptoma tisch voor de veranderingen, die zich sindsdien hebben vol trokken, is, dat diezelfde Giroi- das eind deze week in Amster dam vrij en onverveerd de ge boorte kon komen aankondigen van Olympia Press Nederland. Onverdachte uitgevers als Bruna en Meulenhoff zullen als zijn dis- trihuanten optreden. De serie is gestart met twee boe ken getiteld „Het witte doek" en „Vlees van mijn vlees" (oplage 7.000 elk). Beide werken zijn van onbekende schrijvers, die, zegt Gi- roidas, „spoedig wereldbekend zul len zijn". Niet alleen in Nederland heeft hij een Olympia Press opge richt, maar ook in Amerika, Duits land, en Italië. Binnenkort volgen Japan, Mexico, Canada, Turkije en zelfs het Frankrijk, dat hem een decennium geleden heeft verbannen Maurice Giroidas zit reeds dertig jaar in bet uitgeversvak. Zijn vader wag de man achter de destijds be ruchte Obelisque Press waarbij au teurs als Henri Miller en Lawren ce Durrell, die overal werden afge wezen, hun eerste kans kregen. Maurice probeerde het werk van zijn vader voort te zetten. „Ik wil de een wijde keuze uit het leven bieden, ik ben nu eenmaal een anarchist", zei hij in Amsterdam. Hij deed de markies De Sade her leven; liet Appolinair zijn gang gaan en bezorgde Samuel Beckett en Jean Genet hun debuut. De Franse censuur dwong hem in de vijftiger jaren zijn activiteiten te staken. Nu is hij dus op internatio nale schaal terug. „Ik heb ik mijn leven destructie ve fouten gemaakt", zegt hij daar over. „Ik heb nu besloten, dat ik eindelijk eens succes za] hebben. Ik wil niet anger de slaaf zijn van de omstandigheden en van de cen suur". Zijn Olympia Press nieuwe stijl heeft een solide internationale basis. „Ik kan jonge, onbekende schrijvers de kans bieden, die zij lokaal nooit zouden krijgen", zegt hij daarover, „omdat zij meteen in zes tot zeven verschillende landen en talen kunnen verschijnen. Mijn kasten puilen uit van de goede ma nuscripten. Dankzij deze opzet kun nen zij eindelijk eens uitgegeven worden". Zijn er ook Nederlandse auteurs bij? „Niemand in onze organisatie kan Nederlands lezen", zegt Giroi das spijtig. „Maar in de toekomst zullen wij daar zeker in voorzien. Ook jong Nederlands talent moet via Olympia Press zijn kans kunnen krijgen". Hij benadrukt, dat hij. welke naam Olympia Press in be paalde kringen ook mag hebben, streeft naar een goede kwaliteit zo wel literair als inhoudelijk. Hij be nadrukt ook, dat Olympia Press zich bewust is van het feit, dat de sexuele revolutie begonnen is. „Ik heb met Lolita de schrijver Nabo kov ontdekt", zegt hij hetgeen zeer zeker waar is. „Ik hoop, een tweede Nabokov te zullen vinden en ik ben er van overtuigd, dat het mij binnenkort zal lukken". (Van onze radio- en t.v.-redactie) HILVERSUM Vanavond kan men in het KRO-springplankpro- gramma een Zeeuwse groep en een Brabants duo beluisteren. Bernd Hilterhaus uit Zutphen, Lucifa Kom uit Amsterdam, Ine van Huet uit Bemmel, Jan Beer uit Zeist, The Concorde, een Rhytme en Soulgroep uit Sluiskil en het duo Strange Game uit Putte-Ossendrecht mogen zich in dit radioprogramma laten horen. Bernd Hilterhaus, die studeert aan de GesamgstudSo te Essen, zingt „Der Wolken, der Wind, und das weite Meer", Lucifa Korn, die zangles heeft van Bep Ogtrop, brengt „The Manager" ten gehore, Ine van Huet, die voor de tweede maal in het Springplankprogra-mma optreedt zingt „Het Plekje". Deze drie voca listen worden begeleid door het Sprimgplawkorkest onder leiding van Jo Budie. De arrangementen werden geschreven door Pi-erre Wijnnobe-1. Van Jan de Beer is te beluisteren „Feest in Laren". Hij begeleidt zich zelf op de gitaar. The Concorde kwam in 1969 hun groep als winnaar te voorschijn tij dens het Songfestival te Hoeven. Het duo Strange Game speelt „I love an other man". Ook dit duo kwam als favoriet uit de strijd in het festival te Hoeven. De Springplank wordt in stereo uitgezonden. ATHENE (RTR) De ouders van de Griekse componist Mikis Theodo rakis hebben donderdag geen toe stemming gekregen om hun zoon in het gevangenkamp bij Oropos te be zoeken, zo heeft een familielid be kendgemaakt. De componist werd zon dag uit een bergdorp, waar hij de laatste veertien maanden als balling leefde, naar Oropos gebracht. Zijn moeder verklaarde toen, dat dit wellicht de gezondheid van haar zoon ten goede zou komen, omdat hij aan tuberculose lijdt. Zij dacht hem dan geregeld voedsel en medicamen ten te kunnen brengen. De overbrenging van Theodorakis wordt in Athene beschouwd als een veiligheidsmaatregel met het oog op de vlucht van enkele belangrijke ge vangenen naar het buitenland. Don derdag werden ongeveer 200 politie ke gevangenen van de Ttheense Ave- roff-gevangenis naar andere kampen overgebracht. Het waren hoofdzake lijk vooraanstaande leden van de ver boden pro-communistische EDA-par- tii, die al sinds de militaire staats greep van april 1967 gevangen zitten. (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM In afwijking met de procedure welke werd gevolgd bij het uitzenden via radio en tele visie van de binnenlandse verkie zingsuitslagen, zal volgend jaar op woensdagavond 18 maart 1970, de to tale verkiezingsdienst van ANP en omroepen worden geconcentreerd in de grootste NOS-studio van Hilver sum. Door een sterke concentratie zal het mogelijk zijn, om de kijkers van minuut tot minuut nauwkeurig te informeren over de resultaten. Ook de fractie-voorzitters, politici en an dere prominente figuren zullen zich die avond in Hilversum bevinden om rechtstreeks commentaar te kun nen geven op de stembus-uitslagen. Er worden nog besprekingen ge voerd over de plaatsing van een computer in de N.O.S.-studio, waar mee aan de hand van de binnenge komen cijfers een officieuze trend in het verloop der statenverkiezin gen kan worden samengesteld. Ook de radio za] voor dit gezamenlijk programma in de N.O.S.-studio's worden ondergebracht. 9.30 10.00 10-30 11.00 11.30 16.00 1602 17.00 17.30 18.50 19.00 19.07 20.00 20.20 21.05 22.00 22.25 23-15 23.20 TELEAC HOOFDSTUKKEN UIT PRE HISTORIE EN VROEGE GE SCHIEDENIS LEVENDE FILOSOFIE ORGANISEREN EN LEI DING GEVEN STATISTIEK SLUITING VARA JOURNAAL DAGJE OUDER DISNEYLAND (kleur) SLUITING NOS DE FABELTJESKRANT (kleur) JOURNAAL VARA RAWHIDE JOURNAAL DE WERELD DER ILLUSIES SHOW VAN DE WEEK (kleur) ACHTER HET NIEUWS HAWAH FIVE O (kleur) NOS TWEEDE JOURNAAL JUMPING AMSTERDAM Hippische evenement in het RAI-gebouw te Amsterdam SLUITING 24.00 NOS 18.50 DE FABELTJESKRANT 19 00 JOURNAAL 19.03 SCALA NCRV 19.30 SCHOONMOEDERS 20.00 JOURNAAL NOS 20.20 DE ZAAK ANNA BOCKLER Televisiespel door R. Stemm- le. 21.45 INTERMEZZO (kleur) 21.55 RODEO (kleur) 22.45 VRIJHEID EN VREDE 23.10 DS A.C-D. V.D. BOSCH 23 15 TWEEDE JOURNAAL NOS 23.20 SLUITING 16.00 VOLKSUNIVERSITEIT 18.10 ZANDMANNETJE 18.15 EN NOGMAALS SKRALLAN Zweedse jeugdfilm 19.50 KEURIG FRANS 19.52 ZOEKLICHT 19.57 MEDEDELINGEN 20.00 NIEUWS 20.25 JULIA 20.50 VOOR ELK WAT WlL'S Liedj esprogramma 21.25 ECHO 21.55 DUBBELSPEL 22-45 NIEUWS 18.05 NIEUWS 18.10 PROMOTION 1840 A VOS MARQUES 19.25 VOOR DE KLEUTERS 19.30 LE JARDIN EXTRAORDI NAIRE 20.00 JOURNAAL 20.30 LA FOLIE MENTEUSE 22.00 LA BELLE EPOQUE 22.40 JOURNAAL 20.00 JOURNAAL EN WEERBE RICHT 20.15 VARIéTé-ZAUBER (kleur) 21.45 TREKKING VAN DE DUIT SE LOTTO, (kleur) 21.50 JOURNAAL EN WEERBE RICHT 22.10 MEIN MANN GOTTFRIED Amerikaanse speelfilm (kleur) 23 40 JOURNAAL 13.45 PROGRAMMA-OVER ZICHT 14.15 CORDIALMENTE DALL' ITALIA Amusementsprogramma voor Italianen en Duitsers 1458 NIEUWS IN HET KORT 15.00 HALLO,FREUNDE 15.30 AUF SAFARI 15.55 PROFESSOR HABER EXPERIMENTIERT 16.25 DIE KARRIEREN DES DIETER BORSCHE 17.05 JOURNAAL EN WEERBE RICHT 17.15 LANDERSPIEGEL 17.45 DAKTARI (kleur) 18.45 ERKENNEN SIE DIE ME LODIE? Een muzikaal vragenspel. 1945 JOURNAAL EN WEERBE RICHT 20.15 ELENA UND DIE MANNER. Frans-Italiaanse speelfilm (kleur) 2150 DAS AKTUELLE SPORT STUDIO 23.05 JOURNAAL EN WEERBE RICHT 23.10 NUMMER SECHS. TV-film (kleur) ZONDAG: KRO—RKK 10.30 EUCHARISTIEVIERING 11.30 SLUITING NOS 15.00 JOURNAAL 15.02 WEEKJOURNAAL 15.22 VERKEERS INFORMATIE 15.25 SKIPPY (kleur) 15.50 DE VERREKIJKER 16.00 FLORIS 16.05 PASSEPARTOUT: JUM PING AMSTERDAM. Hip pisch evenement in de RAI 16.55 TOTO-UITSLAGEN 17.00 SLUITING TELEAC 18.20 SCHAKEN VOOR BEGIN NERS CVK-IKOR-KRORKK 19.00 WOORD VOOR WOORD (kleur) NOS 18.55 DE FABELTJESKRANT CVKIKOR 19.05 ONDERWEG SINDS GISTE REN AVRO 19.30 VOOR LEZEN EEN TIEN 20.30 JOURNAAL NOS 20.35 THE HIGH CHAPARRAL (kleur) 21.25 EEN AVONDJE TEEVEE MET ANDRé. André van Duin in zijn show 22.10 HIER PARIJS HIER JAN BRUSSE 22.25 TWEEDE JOURNAAL NOS 22.30 SLUITING NOS 18.55 DE FABELTJESKRANT (kleur) 19.00 JOURNAAL 19.05 FLORIS 19.35 STUDIO SPORT I 20.20 PANORAMIEK 20.45 WAT DOE IK VOOR DE KOST? (kleur). Raden van beroepen. Gastheer Theo Olof 21.15 STUDIO SPORT H 21.40 ZIENSWIJZE 22.30 TWEEDE JOURNAAL NOS 22.35 SLUITING 11.00 14.30 11.40 PROTESTANTSE ERE DIENST VANUIT RONSE HET SPOOK VAN MONNI- KENEILAND SKIPPY BINNEN EN BUITEN. O.m.: Volleybal: Brabo - Horman 17.15- 17.40 GESCHIEDENIS VAN DE XXIe EEUW SPORTREPORTAGE WACHTWOORD. Quizpro- 14.45 15.10 18.30 19.00 19.30 19.55 20.00 20.15 20.40 21.30 22.10 22.35 gramma ZO MET DE „ZOO" IN HUIS MEDEDELINGEN NIEUWS SPORTWEEKEND SHERLOCK HOLMES. Tele visieserie GRAZIOSO IM ZWINGER. Uitvoering van werken van W. A. Mozart KORT GEKNIPT NIEUWS 11.00- 11.45 HOOGMIS 12.00 LES TRAVAUX ET LES JOURS 12.15- 13.00 PERSOVERZICHT 14.30 FéMININ PRéSENT 15.00 MAYA 16.00 VISA POUR LE MONDE 17.20 SPORTUITSLAGEN EN -COMMENTAREN 17.30 FILM 17.45 DE MUZIEKKAPEL VAN DE ZEEMACHT 18.30 LE FRANCOPHONISS1ME 19.00 VOOR DE KLEUTERS 19.05 SPORTJOURNAAL 20.00 JOURNAAL 20.25 PROGRAMMA - OVERZICHT 20.30 LES SENTIERS DU MONDE 21.50 FACE AU PUBLIC 22.55 JOURNAAL 20.00 JOURNAAL EN WEERBE RICHT 20.15 EXKLUSIV! (kleur) t.v.-film film 21.45 PARISER JOURNAL 22.30 JOURNAAL EN WEERBE RICHT 22.35 IJSHOCKEY - BUNDESLIGA 23.15 AMATEURBOKSEN. Duits land - Ierland 11.00 PROGRAMMA - OVERZICHT 11.30 DIE SOZIALWISSEN SCHAFTEN 12.00 DAS SONNTAGSKONZERT 12.45 FRAGEN ZUR ZEIT 13.00 DIE DREHSCHEIBE 13.50 MAGNUS UND DAS EICH- IlöRNCHEN. T .v.-serie. 14.10 TILL, DER JUNGE VON NEBENAN. T.v.-serie 14.40 STEINE DER HOFFNUNG 15.10 NIEUWS EN WEERBERICHT 15.15 AUF GUT DEUTSCH GE- SAGT 15.45 GESPRENGTE GITTER. 17.25 BIG VALLEY, (kleur), t.v.- serie. 18.15 NIEUWS. WEERBERICHT EN SPORT 18.30 FAMILIE MACK VERaNDERT SICH 19.00 DIE SPORT-REPORTAGE 19.45 NIEUWS EN WEERBERICHT 19.55 DRÜBEN 20.15 DIE ODYSSEE, (kleur) 21.55 JIDDISCH Zaterdag 25 oktober HILVERSUM I 402 M VARA: 12.05 Stereo: Strijkorkest. 12-30 Tussen start en finish: actueel sportnieuws. 13.00 Nieuws. 13.11 VA- RA-Varia. 13-13 Actualiteiten. 13.23 Dit is 't begin..: jongeren-program ma 14.35 Radio Jazz magazine NOS: 15.00 Frans-Duits-Engels, een 16.15 Het Congres van de PSP. 16.20 luisterprogramma. 16.00 Nieuws. 16.02 Stereo: populair program ma over elektronica. VARA Stereo: Nationale Brassband: ver plichte werken. 16.35 Art. Staal kaart- 17.10 Stereo: Moderne muziek 'gr.). 17.35 Mededelingen. 18.00 Nws. 18.11 Actualiteiten. 18-20 Finale-op weg naar het weekeinde: gevarieerd programma (19.30-19.35 Nieuws). 21.00 Lichte grammofoonmuziek 21.35 De mens Erasmus en de mens van nu, documentair programma. 22-05 Stereo: Jazz-ensemble. 22.30 Nieuws 22.40 Mededelingen. 22.45 Stereo: Ina en Ton - samen en alleen: voordracht en muziek- 23.15 Stereo: Lui luiste ren: licht gevarieerd platenprogram- ma. 23.5524.00 Nieuws. HILVERSUM H 298 M KRO: 12.00 Zonder grenzen: ru briek over missie en zending. 12.10 Grammofoonmuziek- 12.14 Marktbe richten. 12.16 Overheidsvoorlichting: De politie nu. 12.26 Mededelingen t. b.v. land- en tuinbouw- 12.30 Nieuws. 12.41 Actualiteiten. 12.50 Buitenlands commentaar. 13.00 Christian Science: Ik ben niet alleen, vraaggesprek. NOS: 13-15 Vliegende schijven: ver- zoekplatenprogramma voor onze mi litairen. KRO: 14.00 Stereo: P.M.: een weekblad met veel plaatjes. NOS 16.30 Inzet: een programma over amateuristische muziekbeoefening. HIRO: 1700 HIRO-magazine. 17.15 Gasten van de week. KRO: 17.30 Zes- negenplus: lichte muziek. 18.19 Uit zending van de Christelijk Histori sche Unie. 18.30 Nieuws- 18.41 Actu aliteiten 19.00 Stereo: Springplank: jonge artiesten, begeleid door licht orkest. 19.30 Stereo: Voor de jeugd. 20.00 In antwoord op uw schrijven: verzoekplatenprogramma. 21.50 Zon der Zonderdrempelvreesgesprekken met kinderen- 22.00 De Troubadour: luisterliedjes. 22.25 Avondgebed. 22.30 Nieuws. Plm 22.40 Stereo: Goal...!: muzikaal sportprogramma met commentaren, reportages en ge kruide nieuwtjes. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM ra 240 M en FM kan NOS: 12.00 Nieuws. 12.03 Skiva- toon: informatie over nieuwe lang speelplaten NCRV: 13.00 Nieuws- 13.03 Nee, we noemen geen namen: licht platenprogramma met verzoek nummers. (14.00 en 15.00 Nieuws.)- 16.00 Nieuws. 16.03 Four o'clock tea: licht gevarieerd muziekprogramma. 17.00 Nieuws. 17.0218.00 Hier en nu: wekelijkse sportshow en lichte gram mofoonmuziek- BRUSSEL NEDERLANDS 324 M 12.00 Nieuws. 12-03 Consumenten rubriek. 12.30 Gevarieerde muziek. (12.4012.48 Weerbericht, mededelin gen en SOS-berichten voor de schip pers). 12.55 Buitenlands persover zicht. 13.00 Nieuws, weerbericht, me dedelingen. dagklapper en SOS-be- richten voor de schippers. 13.20 Ge varieerde muziek. (14.00 en 15.00 Nieuws). 17.00 Nieuws, weerbericht en mededelingen. Aansluitend: Jazz muziek. 18.00 Nieuws. 18.03 Amuse mentsmuziek. 18.30 Franse les. 18.32 18.52 Taalwenken. 18.55 Grammo- foonmuz. 19.00 Nws., weerbericht en actualiteiten. Aansluitend: Popmu ziek. 20.00 Musical- en operettefrag menten. 22.00 Nieuws, berichten en cultureel nieuws. Aansluitend: Pop muziek. (23.00 Nieuws). 23.4023-45 Nieuws. Zondag 26 oktober HILVERSUM I 462 M VARA: 8-00 Nws. en socialistisch strijdlied 8.13 Weer af geen weer: gevar. progr. (9.00 Sportmededelin- gen) 9.45 Humanistisch Verbond IKOR: 10.00 Onderweg: Van de hak op de tak de kerk door 10.30 Her vormde kerkdienst 11.30 Imago van de medicijnman, klankbeeld AVRO: 12.00 Muzikaal Onthaal: bonte muzi kale show 13.00 Nws. 13.10 De toe stand in de wereld, lezing 13.19 Ra diojournaal 13.35 Radar: radioperio- diek 14.05 Stereo: Promenade orkest amusementsmuz. N.O.S.: 14.30 Langs de lijn: sportreportages en -uitslagen en lichte grammofoonmuz- VARA: 17.00 Stereo: Licht orkest en solisten (opn.) 17.50 Nws. N.O.S.: 18.05 Meded. 18.10 Langs de lijn 2: sportreportages en -beschouwingen VARA: 18.30 Audacitas '21, vervolg- hoorspel 18.50 Stereo: Lichte gram mofoonmuz. 19.00 Zin en tegenzin: discussie over een actueel onder werp AVRO: 19.30 Nws. 19.35 Oude kamermuz. (opn.) 20.0U Scholieren - leerlingen: verslag van een politieke eredienst in Keulen AVRO: 20-30 Stereo: In de kaart gespeeld: ver zoekplatenprogramma van kl. muz. 22.05 Huwelijksportret 22.30 Nws. 22.40 Meded. 22.43 Radiojournaal 22.55 Stereo: Te elfder ure: licht plateaiprogr. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM II 298 M KRO: 8.00 Nws. 8.10 Stereo: Badi- nerie: oude en klas. muz. (gr 9.00 Nws. en waterstanden 9.15 Stereo: Laudate: oude en mod. gewijde muz. (gr.) 10.00 Eucharistieviering 11.00 Nws. 11.02 Stereo: Promenade-orkest amusementsmuz. 11.55 Meded. NCRV: 12.00 Kerkorgelconcert (opn.): oude, klas. en mod. muz. 12.40 Tussenbeide: actuele kroniek 13-00 Nws. 13.10 Voo;. de jeugd 13.25 Stereo: De psalmen in de nieuwe berijming, muzikale lezing 13.45 Ste reo: Pianorecital: mod. muz. 14.10 Vroomheid: religieuze teksten in proza en poëzie N.O.S.: 14.30 Lim burgs symfonie orkest on soliste: mod. muz. In de pauze: ca. 15.00- 15.20 Rutger Kopland dichter is R. H. van den Hoofdakker psy chiater, klankbeeld 16.ir Medenzeg- genschap: gastcollege CVK: 17.00 Gereformeerde kerkdienst 18.00 We kelijks halfuur over en uit de kerk: Convent IKOR: 18.30 Avondgebed plus kerkkoor, lezing 18.45 Waar blijft het Wilde Ganzen-geld?: reke ning en verantwoording NCRV: 19 00 Nws. 19.07 Musica Sacra (gr.): mod. gewijde muz. 19.30 Geloven met kin deren, lezing 19.45 Stereo: klas. muz. (gr.) 20.05 Geestelijke liederen (opn) KRO: 20.30 Stereo: Muziek a go-go 21.30 Stereo: In de volksmond: volks liedjes 22.00 Kruispunt: godsdiensti ge kroniek 22.25 Overweging 22.30 Nws. 22.40 Audio: Muzikale informa tie voor kenners en liefhebbers 23.55- 24.00 Nws. HILVERSUM Hl 240 M EN FM AVRO: 9.00 Nws. 9.02 Pyamissi- mo: licht platenorogr. 10.00 Nws. 10.02 Juist op zondag 11.00 Nws. 11.02 Muziek Mozaïek VARA: 12.00 Nws. 12.02 Met vriendelijke groeten. Verzoekplatenprogr. 13.00 Nws. 13.02 NAR: Nederlandse Artiesten Revue N.O-S.: 14.00 Nws. 14.02 Rome - An kara - Madrid: progr. voor de gast arbeiders 15.00 Nws. 15.02 Rabat - Athene - Boedapest: programma voor de gastarbeiders AVRO: 16.00 Nws. 16.02 Muziekkastjes: licht ge- var. muz.progr. 17.00 Nws. 17.02 Ra diojournaal met toto-uitslagen 17.05- 18.00 Superclean Dreammachine: licht platenprogr. BRUSSEL NEDERLANDS 324 M 12.00 Licht muz. progr. 13 00 Nws. weerber., meded., dagklapper en SOS-ber. voor schippers 13.20 Opera en Belcanto (14.00 Nws. Tussen 15.00 en 24.00 Verkeerstips) 15.30 Sport en muz. (17.00 en 18.00 Nws.) 18.30 Ka tholiek godsdienstige uitz. 19.00 Nws. en weerber- 19.30 Gevar. muz. progr. 22.00 Nws., ber. en cultureel nws. 22.15 Dansmuz (23.00-23.10 Nws.) 23.40-23.45 Nws. Maandag 27 oktober HILVERSUM I 402 M VARA: 7.00 Nws. en ochtendgymn. 7.20 Socialistisch strijdlied 7.23 Lich te grammofoonmuz. met reportages (7.30-7-35 Van de voorpagina) VPRO 7.54 Deze dag VARA: 8.00 Nws. 8.11 Act. 8.20 Lichte grammofoonmuz. met reportages 9.00 Stereo: Klas. grammofoonmuz. 9.35 Waterstanden 9.40 Stereo: Volksmuz. uit Argenti nië (gr.) 9.50 Koning Klant: consu mentenrubriek 10.00 Voor de huis vrouw N.O.S.: 11-00 Nws. 11.02 Ste reo: Radiophilharmonisch orkest: mod. muz. HILVERSUM II 298 M KRO: 7.00 Nws. 7.10 Het levende woord 7.15 Stereo: Badinerie: klas. en mod. muz. (gr.) (7.30 Nws.; 7.32 Act.; 7.50 Overweging; 8.00 Nws.) 8-30 Nws. 8.32 Voor de huisvrouw (9.00-9.10 Gymnastiek voor de huis vrouw) N.O.S.: 10.00 De komende week in het Nederlandse muziekle ven KRO: 11.00 Nws. 11.02 Nws. 11.02 Voor de zieken 11.30 Beja-ar- denprogr. 11.55 Meded. HILVERSUM Hl 240 M EN FM NCRV: 9.00 Nws. 9.02 Fit: licht platenprogr. 10.00 Nws. 10.03 Fop- statio-n (11.00 Nws.) HET BELGISCHE plaatsje Amou gies nabij Doornik op de grens van Oost-Vllaanderen en Henegou wen bereidt zich koortsachtig Vi°°Z °Pening van een mon- «estival van moderne jazz en Popmuziek, dat vandaag begint en aarvoor men tienduizenden belang- ellenden uit heel West-Europa ver wacht. De organisators hadden dit festi- t ,Taaï?P vier dagen lang orkes- Uit Frankrijk, Engeland en de herenigde noren, Staten zich zullen laten aanvankelijk in het Parijse dorh "mcenmes willen houden, nine e®?n Haar geen vergun- ricMin„ weken uit in noordelijke aantn 1VIngen ot>k daar bot in ^en meenL .nse .en Zuidbelgische ge en, tot uiteindelijk het gemeen tebestuur van het duizend inwoners tellende Amougies het grote avon tuur bleek aan te „urven. Op een grote iveide bij Amougies is men nu bezig een enorme tent, die plaats moet bieden aan 12.000 personen, en andere facilititeten voor de verwachte 100.000 enthou siasten op te trekken. Hotels en campings in de streek van Amougies hebben hun winter slaap opgeschort. De middenstand van het dorp wrijft zich de handen bij de gedachten aan de tonnen fri tes. broodjes en bier, die men op de vier festivalda-gen hoopt te kunnen slijten. B.B. Bijonder Beloond. Eind 1968 is een of andere ambtenaar in Den Haag op het idet gekomen de regeling voor beloning van vrijwil- ligers van de B.B. (Bescherming Be volking) uit te breiden tot alle vrij willigers die zich in de diverse be drijven voor de B.B. beschikbaar hieHen. De regeling bestaat onder andere uit het plechtig uitreiken van een oorkonde en een medaille, als men tien jaar vrijwilliger is geweest. Een geweldige organisatie zet zich dan in beweging. Een lawine van verzoekschriften komt op de prop pen, die enkele ambtenaren dagen werk bezorgt om te sorteren. Dat gaat dan op lijsten, wordt voorgelegd aan de koningin en tenslotte krijgen de burgemeesters van de diverse plaatsen de oorkonden en lijsten toe gestuurd. Dan zijn we nog niet klaar. Want de oorkondes moeten netjes gecalli- grafeerd worden. In Breda waren het er zo'n 200 deze week en de burge meester heeft wel een flink uur werk gehad om de oorkondes „tils blijk van waardering voor de wijze waarop gedurende tien jaar de ver plichtingen als vrijwilliger zijn na gekomen" te tekenen. Het uitreiken van de oorkondes en de koperen draagmedailles (teksten: „Je Main- tiendrai'en „Patriae Servire Liber- tas" Het vaderland te dienen is: vrijheid) liet hij maar over aan de B.B. zelf. Op allei'lei bedrijven in Breda wa ren deze week dus plechtigheden als slot van deze massale manifestatie en organisatie. Wat zou dat alles bij elkaar kos ten? En zouden die mensen niet blijer zijn met een cadeaubonnetje? ZEVENENZEVENTIG mensen heb ben d-e dagelijkse verrichtingen van de Raamsdonkse rover met aandacht gevolgd en hebben te samen 124 dichterlijke verslagen gestuurd. De zes beste drukken we hieronder af. Bij de eerste moet de opmerking ge maakt worden, dat een peeënsteker de bijnaam is voor inwoners van Dongen en een fant voor inwoners van Raamsdonk of Raamsdonksveer. Deze (s)limmerick is van Corry v. d. Mey, Amstelstraat 37, Dongen. Een Raamsdonkse rover, een bleke, kwam naar Dongen om peeën te steken Men vroeg „wat doet zo'n fant in ons peeënland? Zuur zou hem dat op kunnen breken!" De volgende twee zijn van Th. Em- bregts, Veenstraat 10, Molenschot: Een Raamsdonkse rover, een bleke, bleef in het W.C.-raampje steken. Hij riep vertwijfeld: „O, Heer, redt mij ook deze keer, en let maar niet op mijn gebreken." Een Raamsdonkse rover, een bleke, die had zijn gezicht eens bekeken. Hij schrok en riep kwaad „Ik ben zö niet in staat om een bankdirecteur aan te spreken!" S. Eninema in de Wensel Cobergher- straat 433 te Breda kan als assistent van d-e beroepskeuzevoorlichting zijn diensten bewijzen: Een Raamsdonkse rover, een bleke, die had het zeer goed bekeken. Want al was ie zo stom als een vèrke hij kwam aan de kost zonder werken. En zijn dat geen pientere streken? Mevr. T. van Poppel-van Sprun- del, Allerheiligenweg 64 te Breda, heeft de intieme gedachten van de rover gepeild: Een Raamsdonkse rover, een bleke, had z'n buurvrouw eens bekeken. Van bleek werd hij rood, toen hij dacht: „Sapperloot, bij haar zou 'k wel 'ns in willen breken!" De (s)limmerick van Anmemiek van de Broek, Tilburgseweg 232 te Breda, verdient een tientje: Een Raamsdonkse rover, een bleke, hoorde de pastoor over zondetjes pi'ClCCTl en zei: ,,'k Heb altijd gezegd: wat is de wereld toch slecht! Ik ben een engel bij and'ren vergeleken." De krant van gisteren hielp ons aan de volgende: Als Alphenaars aardappelen schillen, (Redactie: Jan Smits Bijdrage: Jan Oomen

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 19