ASSISTENT OP DE FINANCIËLE ADMINISTRATIE ADMINISTRATIEF ASSISTENTE UI OPERATOR ADMINISTRATEUR campina medewerker bureau reizen industrieplan moerdijk Wagemakers Lakfabrieken n.v. VERKOPER MIRYNEN 1 BIGGLES IN INDIA b. een tekenaar in de rang van pikeur d. een administratief medewerker van haar disfrictsverkoopkantoor vertegenwoordiger een goede administratieve baan voor een DU PONT DE NEMOURS (NEDERLAND) N.V. FINANCE DEPARTMENT DORDRECHT Kunstharsfabriek Synthese N.V. a. enige waterbouwkundige opzichters c. enige controleurs Namens de Directie van een in haar branche vooraanstaande fabriek IN DE BUITENDIENST IJSFABRIEK CAMPINA EINDHOVEN Eindhoven N.V. Technisch Bureau Als Je nog een poging waagt jé rader Lao te rug te zien, ondergaat 5u her lot van 16 DE STEM VAN ZATERDAG 25 OKTOBER 1969 Du Pont is 's werelds grootste chemische concern en wil dat graag blijven. Hoe? Door mee te bouwen aan een leefbare wereld. Met producten als DACRON*. CORFAM*. en vele andere. In de dyna mische vestiging te Dordrecht worden ORLON*, LYCRA*, DELRIN', TEFLON* en FREON* vervaardigd. Du Pont's gedep. handelsmerken. Door interne promotie zijn plaatsen vrij gekomen op de Kostprijs administratie, Vaste activa administratie en de afdeling Factuurcontrole en Codering. Een assis tent heeft hier afwisselend en veelzijdig werk. Een interessant aspect is, dat de administratie met behulp van een com puter wordt gevoerd. Het salaris, de winstdelingsregeling en verdere sociale voorzieningen zijn zonder meer goed. Zij, die van buiten Dordrecht e.o. komen, ontvangen reiskostenvergoe ding. Desgewenst verleent Du Pont effec tieve hulp bij het vinden van passende huisvesting. Heeft u minimaal MULO-opleiding en het praktijkdiploma Boekhouden (voor som mige functies is dat vereist)? Voelt u iets voor een carrière in de financiële admini stratie? Schrijf ons dan. Wanneer uit uw brief blijkt, dat u de man bent die wij zoeken, zullen wij u gaarne uitnodigen voor een gesprek. Richt uw brief aan: Personeelsafdeling Du Pont de Nemours (Nederland) N.V., Postbus 145, Dordrecht, telefoon 01850-41044, toestel 231. ttitZï te Bergen op Zoom vraagt voor de afdeling boekhouding. Zij zal worden belast met uiteenlopende administratieve werkzaam heden. Onz«» gedachten gaar hierbij uit naar eer jonge kracht op Ulo-niveau en bij voorkeur in het bezit van een typediploma. Als onderdeel van het Koninklijke Zout-Organon Concern kunnen wij u goede arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden bieden. Sollicitaties te richten aan Kunstharsfabriek Synthese N.V. Ringersweg 5 Bergen op Zoom t.a.v. afdeling Personeelszaken, tel. 01640-6960. De werkzaamheden verband houdende met de realisatie van het zijn zodanig gevorderd, dat het nodig is de bestaande personeels bezetting uit te breiden met ter assistentie van de technisch ambtenaren. Ervaring in grond-, bagger- en opspuitingswerk is vereist. Het bezit van het diplma (U.)M.T.S. weg- en waterbouwkunde of P.B.N.A, weg- en waterbouwkundig opzichter strekt tot aanbe veling. Salaris tot maximaal f 1.081,- p.m. voor het vervaardigen van werktekeningen, het uitwerken van opmetingen en het berekenen van de verwerkte hoeveelheden grond en baggerspecie. Salaris tot maximaal f 1.019,— p.m. voor het uitoefenen van controle op grond- en baggerwerken en het verrichten van opmetingen e.d. Enige ervaring strekt tot aanbe veling. Salaris tot maximaal f 764,76 p.m. voor het verrichten van alle voorkomende administratieve werk zaamheden. Mulo-diploma en vaardigheid in typen zijn vereist. Salaris tot maximaal f 926,- p.m. De aanvangssalarissen zijn afhankelijk van leeftijd en ervaring. Aanstelling, welke door de gemeente Rotterdam zal worden verleend, zal geschieden in tijdelijke dienst (met de daaraan verbonden pensioen rechten) voor de duur van het werk. Gegadigden dienen bij voorkeur in de directe omgeving van het werk terrein te wonen. Sollicitaties met vermelding van de functie, waarvoor belangstelling bestaat (a,b,c, of d) te richten aan het Industrieschap Moerdijk, p/a Gemeentehuis te Zevenbergen. BREDA vraagt voor spoedige indiensttreding in dagdienst een voor de kunstharsfabricage. Ervaring op het gebied van polyester en/of alkydharsen strekt tot aanbeveling. Verdere opleiding voor de bestaande tech nische apparatuur zal in het bedrijf plaats vinden. Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door de afdeling Personeelszaken, Generaal Maczekstraat 65, Breda. zoeken wij contact met gegadigden voor de functie van voor een rayon in Brabant/Zeeland. Zij zullen In hoofdzaak detailzaken gaan bewerken met een aantrekke lijke collectie artikelen die zij meteen afleveren; zij dienen dus bereid te zijn met een bestelwagen te werken. Leeftijd plm. 22-30 jaar. Aangeboden wordt een zelfstandige werkkring met de mogelijkheid goed te verdienen en om hogerop te komen. Eigenhandig geschreven sollicitaties worden ingewacht onder no. 1210 bij het Psychologisch Adviesbureau Dr. J. Slikboer, Prinsen Bolwerk 5, Haarlem. zoekt contact met gegadigden voor de functie van Vanuit het verkoopkantoor, met diepvriescel, wordt de verkoop en distributie behartigd. Rechtstreeks onder het hoofd van het kantoor, die verantwoordelijk is voor het totale beheer, wordt de administrateur belas) met de ver werking van gegevens mede op instructies vanuit Eindhoven. Daar naast wordt van hem verwacht dat hij ook anderszins de belangen van het bedrijf zal behartigen daar waar dit gewenst is. Voor deze zelfstandige en verantwoorde lijke functie denken wij aan een enthou siaste man van 25 jaar, die practisch is ingesteld en zich volledig en daadwerkelijk wil inzetten. Opleiding: minimaal Mulo. Candidaten met aanvullende studies en enige jaren ervaring in soortgelijk werk genieten de voorkeur. Wij bieden een interessante en afwisselende werkkring, waarbij de honorering mede afhankelijk is van opleiding en ervaring. Een levenspositie ligt in het verschiet voor de juiste man. Candidaten dienen eventueel bereid te zijn mede te werken aan een psycho-technisch onderzoek. Uitsluitend schriftelijke sollicitaties te richten aan het Hoofd Perso neelszaken, Dirk Boutslaan 2, Eindhoven. Tel. 040-16933. Onze zorg voor een goede coaching van het personeel van de aangesloten boerenleenbanken terzake van de verkoop van vakantiereizen maakt het nodig uit te zien naar een Wij vragen voor deze dynamische en ambulante funktie een enthousiaste en inventieve jongeman - leeftijd tot ongeveer 30 jaar - met middelbare opleiding, goede theoretische kennis van en praktische ervaring in het reiswezen. De taak van deze funktionaris zal vooral bestaan «rit het ver strekken van informatie aan en het met animo begeleiden van personeel van boerenleenbanken. In aanmerking komende kandidaten gelieven rekening te hou den met een psychologisch en een geneeskundig onderzoek. Coöperatieve Centrale Boerenleenbank Eindhoven U kunt Uw sollicitatie-voor zien van een recente pasfoto - richten aan de afdeling Personeelzaken van de Co öperatieve Centrale Boeren leenbank, Fellenoord 15 fc Eindhoven. DEN HAAG - Sedert 1899 vraagt voor haar dochtermaatschappij in België een enthousiaste en wel voor de afdeling Bedrijfskoeling. Wij beschikken over een uitgebreid pro gramma koel- en vriesmeubelen voor ge bruik in horecabedrijven, brood- en banket bakkerijen, levensmiddelenbedrijven etc. Voor de verkoop van deze installaties zoe ken wij een ervaren koopman, die in staat is ons bedrijf in België representatief te vertegenwoordigen. Telefonisch worden inlichtingen verstrekt onder Nr. 070-184640, toestel 120. Schriftelijke sollicitaties te richten aan Directie N.V. Technisch Bureau MARYNEN, Waldorpstraat 52, Postbus 1001, Den Haag. I s (Van een onzer verslaggei WASSENAAR - In een naars bejaardentehuis, dat tere tijden door de Rotter scheepsmagnaat Van Ommei het weelderig groen is neei glimlacht dr. N. W. v. d. Br; vertederd, wanneer hem dez nietigende kenschets bereikt, gegeven, hij behoort niet md het hippe volkje, dat bij vo zijn uiltje knapt op de frappé het Dam-monument. „fk ben wens altijd een liefhebber va, nenvering geweest", legt hi „ik begrijp niet, wat de jongel genwoordig bezielt. Oké, dat v ook nog wel toegeven. De wereld staat op zijn kop, je ku geen touw meer aan vast kn<! Het gezag wordt bespot, de dienst aan de laars gelapt, maar. Ik lees het wel in de kra voor de rst heb ik er geen schap aan. Een man vaal 75 jaar hoeft| goddank niet meer over alles winden. Ik heb mijn handen vol de circussen en de dierentf Het kan er bij mij niet in, dal In deze dubbele volière ziet tl zaam, dat er van elk waarschijnl Bovendien heeft een mijnheer I doen hebben, opgehangen, neergl boven op hun kop gezet! Er zit een puzzel in, beweert der vogelnamen Niet alleen de I die echt is) en de drie dieren di| liever in de tuin I) Laten we even duidelijk zijn en (bijna) helemaal rechts-bovenl neemt. In déze vogelnaam vindtl CI dus in lettergrepen in, de kla U wordt nu uitgenodigd om der vogels, in lettergrepen, kunne bet „gevonden voorwerp" door. het eind van Uw karwei.... twee v Het is beslist niet zo dat deze t nu om de oplossing. Deze twee vi van de linker overblijver. Elke 1 even vaak als die daarin voorkor emmen, dan streept U er twee stieept U dus drie keer af. Kom ja, dan is er niets door te sch Van rechts bij links door, op prei In elk van de twee blijven ni ^an rechts niet links. In beide vvolke twee Echte Vogels komer

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 16