LEERLING- VERPLEGENDEN assistent reclame-afdeling MEDEWERKER PERSONEELSZAKEN bekwame bedrijfsleider MEDEWERKSTER een technisch ambtenaar I HOOFD VAN DE ADMINISTRATIE FRUIT ES administratieve medewerk(st)er gemeente vertegenwoordiger giP Dagravit Totaal 30 is een verantwoord vitamine - preparaat in moderne dragee-vorm van Dagra 0 met 30 [dertig] werkzame bestanddelen; noodzakelijk voor een goede gezondheid, meer weerstand en betere prestaties in de winter. Dagravit Totaal 30 niet vergeten, morgen halen BETONTIMMERLIEDEN Meisje of alleenstaande dame fysiotherapeut(e) of heilgymnast(e)- masseur(euse) gepensioneerd directiebezoeker KELDERDICHTING met 10 jaar garantie H. D. HAGE LAATSTE WEEKEND DR. CORN. St.-lgnatiusziek?nhuis - Breda SKIL NEDERLAND N.V SKIL NEDERLAND N.V. WEERTER KUNSTSTOFFENFABRfEKEN H.V.-WEERT Braat Elektrotechniek N.V. afdL GAWALO Braat Elektrotechniek N.V. MEYVIS CO. N.V. Dura Aannemings Maatschappij n.v. (D Dagra-Dievnen GEMEENTE BREDA Boerhaave N.V. VERADENT Voortdurend IS g< DE STEM VAN ZATERDAG 25 OKTOBER 1969 Wilhehninasingel 33 En het St. Ignatiusziekenhuis te Breda zijn plaatsingsmogelijk heden voor die wensen deel te nemen aan de cursus die maart 1970 begint. TOELATINGSEISEN voor de OPLEIDING In aanmerking komen zij, die tenminste een MULO of daarmee gelijk te stellen opleiding bezitten, tenminste de leeftijd van 17 jaar en 7 maanden hebben bereikt en in lichamelijk en geestelijk opzicht een goede gezondheid bezitten. Vanaf de leeftijd van 17 jaar bestaat de mogelijkheid om als aspirant-leerling-verplegende aangenomen te worden. SALARIëRING Gedurende de opleidingsperiode wordt een salaris genoten, inge volge de bij rijksregeling vastgestelde maatstaven. INLICHTINGEN Deze worden gaarne verstrekt door het Hoofd van de Opleiding. SOLLICITATIES gelieve men te richten aan het Hoofd Per soneelszaken. fabriek van elektrisch handgereedschap voor industrieel en „Doe het zelf" gebruik zoekt op korte termijn een In onze reclame-afdeling gaat het bi.izonder levendig toe. Wij verzorgen o.m. katalogi, folders, campagnes, advertenties, reclame materiaal en instructieboekjes voor al onze Europese vestigingen. Dit brengt veel drukwerk in meerdere talen met zich mee. Wij zoeken nu een jonge enthousiaste medewerker die een gedeelte van het tekstschrijven en vertaalwerk (binnen coördinatie met onze buitenlandse medewerkers) voor zijn rekening gaat nemen. Taalgevoel, accuratesse en enig technisch inzicht zijn dus van groot belang evenals een behoorlijke kennis van de moderne talen. Het corrigeren van drukproeven en bijkomend administratief werk maken tevens deel uit van deze funktie. Een interessante baan met goede vooruitzichten. Uw schriftelijke sollicitatie zien Wij graag tegemoet. Afdeling personeelszaken. KONIJNENBERG 60 BREDA TEL. 01600 - 24511. produceert als dochteronderneming van Farbwerke Hoechst A.G. - Duitsland .GENOTHERM" P.V C.-hardfoliën en „TRESPA" kunst stofplaten. Het bedrijf waarin een deel van het personeel in ploegendienst werkt, wordt de komende jaren belangrijk uit gebreid. In verband hiermee roepen wij belangstellenden op voor de funktie Zijn taak zal o.a. bestaan uit de werving en aanname van produktie-personeel, de planning, coördinatie en gedeeltelijke uitvoering van opleidingen, het voorbereiden en interpreteren van diverse personeels-overzichten, het bespreken van beoorde lingen en het houden van exit-interviews. Onze gedachten gaan hierbij uit naar een kandidaat met Sociale Academie „Personeelswerk" of gelijkwaardige opleiding. Enige ervaring op een afdeling personeelszaken strekt tot aan beveling. Hij dient te beschikken over goede koritaktuele eigen schappen. Leeftijd 23-28 |aar. Bij het vinden yan een woning verleent het bedrijf haar be middeling. Schriftelijke sollicitaties met volledige gegevens en voorzien van een recente pasfoto te richten aan het Hoofd Personeelzaken van 'e Weerter Kunststoffenfahriekcn N.V. - Kempenweg - Weert Bent U in het bezit van GAWALO-diploma's Wij vragen een die in staat is een middelgroot loodgietersbedrijf zelfstan dig te leiden, volledig bekend is met installaties in grote utiliteits- en woningbouwprojekten. Tevens bekendheid met prefab-sys-emen vereist. Uw sollicitatie, welke met de grootst mogelijke discretie wordt behan deld, te richten aan airektie Markt 42 Roosendaal n.b. tel. 01650-37655. Wetenschappelijke Instrumenten en Medische Elektronica Pcrgolesilaan 4 Bergen op Zoom Ons bedrijf, dat gespecialiseerd is in het verko pen, opstellen en onderhouden van wetenschap pelijke en analytische instrumenten, zoekt voor de service-afdeling een die geheel zelfstandig de service-administratie zal moeten voeren, het kontakt met onze afne mers onderhouden en de routing en werkverde ling van onze service-technici plannen. Geboden wordt een zeer gevarieerde baan in een modem prettig bedrijf, waarbij hoge eisen ge steld worden aan improvisatievermogen en team geest. De salariëring is in overeenstemming met deze belangrijke funktie. Als opleidingseis stellen wij minimaal MULO. Sollicitaties worden gaarne schriftelijk inge wacht; voor nadere informatie kunt U zich tele fonisch tot ons wenden (tel. 01640-6922*). ROTTERDAM vraagt voor het werk Nijverheidsscholencomplex aan de Schiekade te Rotterdam Aanmelden bij de heer de Kluijver in de uit voerderskeet aan de Schiekade/Heer Bokelweg te Rotterdam of telefonisch onder nr. (010) 28 78 72; 's avonds na 18.00 uur- tel. (010) 27 81 64. gevraagd voor doktersgezin. Dynamisch en zelfstandig. Dr. A. ROTSAERT, Bredabaan 524 BRASSCHAAT (België) Tel. Antwerpen: 51.73.49. Bij de afdeling stadsontwikkeling van de dienst van openbare werken wordt gevraagd Vereist: het diploma h.t.s. - bouw kunde of een gelijkwaardige op leiding. Stedebouwkundige er varing en het diploma stede- bouwkundige techniek strekken lot aanbeveling. Taak: het uitwerken van stedebouw kundige plannen in samenwer king met de stedebouwkundige. Salaris: tot 1.499,—- per maand. Sollicitaties onder no. 23 te richten aan de direc teur van openbare werken. Wilhelminapark 27, Breda. Anco Deze in België gevestigde producent van kwalitatief hoogwaardige deegwaren zoals bloem, macaroni, spaghetti, vermicelli, griesmeel etc. is in haar branche een van de sterke Europese bedrijven en bouwt verkooporganisaties op in meerdere E.E.G.-Ianden. Sinds 3 jaar is in Nederland het verkoopteam (thans 6 personen) in opbouw. De verkoopleider Nederland zoekt nu een voor Noord Brabant Menige ervaren vertegenwoordiger kan in deze functie een promotie zien door de vrijheid van handelen die hem hier geboden wordt. Hij moet zelf zijn werkterrein indelen, routes en bezoekfrequenties bepalen etc. Hij bezoekt grossiers en de grotere levensmiddelendetaillisten, supermarkten e.d. Het is pionierwerk met een duidelijke ruggesteun van sales promotion en verkoopleiding. Hiërarchisch is hij geplaatst direct onder de verkoopleider Nederland. Geïnteresseerden kunnen hun sollicitatie, gaarne met pasfoto, richten aan Drs. R.R.M. Lyppens van het GEMEENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Wilhelminapark 25 - Tilburg Dagravit Totaal 30 is een modern multi-vitamine-preparaat met veel werkzame bestanddelen. Dagravit Totaal 30: een betrouwbaar multi-vitamine-preparaat voor volwassenen en kinderen dat met zijn vele bestanddelen krachtig meebouwt aan extra weerstand en prestatievermogen in de maanden met de „R" Dagravit Totaal 30, bij apotheker en drogist. K 'oderre ouders- Moderne kin der«n - Moderne vitamine DagrsvitTotaal 30. Modern innemen. Geen gemors, geen prab'eam met lepels en WeveTtge.flesjes' .-DagravitTolealoO: 100dragees ineen hygfën'sche. verzegelde flacon. DagravitTotafl!30. MorgenbeglnneiA Dagr8vitTotaal30 noodzakelijk voor een goede gezondheid enmeerweerstar.d indewlnter. Dp 22 oktober 1969 is dooi ondergetekende uitge jracht een exploit ten ver zoeke van de Inspecteui der Registratie en Successie te 's-Hertogenbosch als vertegenwoordigende dc Staat der Nederlanden, do micilie kiezende te zijner inspectie aan de Wolven- hoek nr. 7 te 's-Hertogen bosch, alsmede ter inspec tie der registratie en suc cessie te Breda, Gasthuis- velden nr. 11, bij welk ex ploit Jhr. William Marie Joseph van den Berch van Heemstede, secretaris ener naamloze vennootschap, geboren 19 mei 1924, zon der bekende woon- of ver blijfplaats in het Konink rijk en elders, onder aan zegging als in dat exploit vermeld, is gedagvaard om op woensdag 24 december 1969, des voormiddags te tien uur, is gedagvaard om op woensdag 24 decem ber 1969, des voormiddags te tien uur, te verschijnen voor de Heer Kantonrech ter te Breda, ter plaatse zij ner gewone terechtzitting te Breda, aan het Stations plein nr. 1, ten einde zich of met voormelde Inspèc teur te verstaan omtrent de keuze van drie deskundi gen tot het doen van de in dat exploit omschreven waardering of bij gebreke van overeenstemming met voormelde Inspector om- Irent die keuze, deze des kundigen ambtshalve dooi de fleer Kantonrechter, vnd., te horen benoemen, alsmede zowel in het ene als in hel andere geval dag en uur te horen bepalen, waarop de deskundigen de vereiste eed zullen afleg gen, alles tenzij Jhr. W. M. J. van den Berch van Heemstede, vnd., alsnog voor de dienende dag het in voormeld exploit om schreven bedrag van f 17.771,met de kosten van het exploit van dag vaarding en van aanzeg ging en de griffiekosten, alsmede de kosten van aan kondiging, ten kantore van de Ontvanger der Rijksbe lastingen te 's-Hertogen bosch. Wolvenhoek nr. 7 (postgirorekening nr. 940150) voldoet. M. H. Pieters, gerechtsdeurwaarder. Nieuwe Boschstraat nr. 26 te Breda. Bij de dienst voor de jeugd en sport kan wor den geplaatst een TAAK leiding geven aan het administratief personeel, alsmede het opzetten en uitbouwen van de financiële administratie. VEREIST middelbare schoolopleiding en stu derend voor SPD, alsmede redactionele vaar digheid en ervaring met bedrijfseconomische werkzaamheden. Salaris nader overeen ie komen. Kandidaten moeten bereid zijn aan een psycho- 'ogisch onderzoek deei te nemen. Sollicitaties binnen 14 dagen aan de directeur van de dienst voor jeugd en sport, Pasbaan 17, Breda. Bij vonnis van de Arron dissementsrechtbank te Breda d.d. 13 oktober 1969 is ten name van de ge meente Oosterhout de ont eigening uitgesproken in het belang van de ruim telijke ontwikkeling en van de volkshuisvesting van een gedeelte groot 0.20.00 ha. van het perceel, kadastraal bekend in de gemeente Oosterhout, Sec tie M nr. 2727, in zijn ge heel groot 0.49.13 ha. Breda, 22 oktober 1969. De Officier van Justitie, Hoofd van het Arrondis sementsparket, R. H. F, H. M. Grasso. Bij exploit van ondergete kende, Martinus Degen, deurwaarder bij de Arron dissementsrechtbank te Breda, wonende te Breda, Zaanmarkstraat no. 18, d.d. 23 oktober 1969, is ten verzoeke van de Raad voor Kinderbescherming te Bre da, zetelende te Breda, aan René Charles Granpré Mo lière, zonder bekende woon- of verblijfplaats, be tekend de grosse van een vonnis d.d. 10 oktober 1969, gewezen door de Arrondis sementsrechtbank te Bre da, en bij welk vonnis de adoptie is uitgesproken van Margaretlia Maria Gran pré Molière door de echte lieden Clement-Mulders, beiden wonende te Geer- truidenberg. M. Degen, deurwaarder. U BENT U WILT werken in een modern geoutilleerde revalidatie-afdeling van een tehuis. U HEEFT interesse voor reactivering van men sen, die hulp broodnodig hebben om zich weer als volt/vaardigen te voelea Wij kunnen U deze plaats aanbieden, die naast een prettige werksfeer, een uitstekend salaris en goede secun daire arbeidsvoorwaarden inhoudt. Uw sollicitatie, welke vanzelfsprekend vertrouwelijk zal worden behandeld en binnen een week beantwoord, kunt t) richten aan onze geneesheer-direkteur. VERPLEEGTEHUIS EN REACTIVERINGSCENTRUM BOËRHAAVELAAN 50 - HAARLEM Tandheelkundige instrumcnlenhandel vraagt voor spoedige indiensttreding een Leeftijd 20 - 25 jaar. Middelbare schoolopleiding Salaris afhankelijk van opleiding en ervaring doch min. f 750.per mui Sollicitaties na telefonische afspraak 01650 40155, Parklaan 9 te Roosendaal. Ten behoeve van het interviewen van sollicitanten en het bespreken van functies en aanverwant adviserende arbeid, heeft een modern werkend adviesbureau behoefte aan een De gedachten gaan uit naar een representatieve persoonlijkheid (b.v. ex-per&oneelchef, verkoopleider, bedrijfsleider of directeur) die gewend was op niveau te onderhandelen, moeiteloos rapporteert en niet vreemd staat tegenover bedrijfspsychoiogische vraagstukken. Doorgaans zal hij een paar dagen per week beschikbaar moeten zijn voor de regio midden- en west-Brabant. Reacties onder no. 24526 van dit blad worden direct behandeld en prompt beantwoord. In OUD- en NIM'WBOUW met het wereldbekende IVIPKIMM'RMOélIp Vele referenties un de bouwwereld o.a Horecabedrijven Vraag vrijblijvend inlichtingen of bezoek van onze vertegenwoordigd voor Nederland Lijsterbeslaan 17 NIEUW -VOSMEER Telefoon #1676-322 rVlPFC.O P.v.h.a. Konlich België ONHERROEPELIJK WINTERPRIJZEN EIFELLAND CARAVANS Tot en met zondag 26 okt. gelden nog onderstaande prijzen. Type 310 van 2590,— voor 2290,- Type 310 geremd van 2880,voor 2586, Type 380 van 3790,— voor 3290,— Type 450 van 4390,voor 3890. SPORTHUIS OLYMPIA Dorpsstraat 163 Veldhoven Tel. 04995-3437 g Show geopend van 9 tot 21 uur. Zondag van 12 tot 18 uur. I ■II I 1 I II I I I I I I I I I I t I I I S I I I II I IINKS zijn betekent J van ware progressil groeperingen tegen die respect meer kunnen o< lijkhebberij ontlaadt zig matisch shockeren van daan. Doelbewust provocere was bijvoorbeeld de un schappelijke staven in h het wetenschappelijk on de ivoren toren van de i Maar als dan het doel moeten worden. Nieuwij Een algehele hervorminil achternamiddag te realise wordt zelden meer bereil| door het andere. En in de politiek, en de kerken belemmert gang. Want wanneer b( grote groepen als on redt van de doelstellingen in Daarom was de Van 'ti ding daarvan op de t.v. e maakt van de vernieuwii DE K.V.P. heeft een fc Een voortreffelijk stu het hedendaags welvaar visie op mens en maatsch Maar papier is geduld! lijke visie op mens en wikkeld. Wat is er echter Als de blauwdruk van jaar na de oorlog nog stei houdt dat ipse facto de waargemaakt. Sterker nog. Dit jaar e| op een bepaald (te laag) gedaan om meer woningt Met behulp van de K.V.P Dit is maar één voorbe kunnen wij de blauwdruk niet zien als een renaissar eerst maar eens afwachH blauwdruk denkt te very immers het tempo, waarir) kan worden. Het schijnt dat 1969 e wijnjaar wordt. Ken serveren al een voorraad goede wijn is goed h Met fruit is dat veel m< Een goed fruitjaar is voo| Iers nog niet altijd lucra kunnen niet zelf de prijs Dat blijkt ook dit jaar fruitoogst brengt niet produktiekosten op. Zo'n duizend telers zijn gel door omstandigheden die in de hand hebben en d met de kwaliteit van h| dukt te maken hebben, wel iets van in de krantd wordt wel over gepraat toch krijgt dit feit lanj aandacht niet als de mo den van Verolme. De mo den van één gesloten gr^ tienduizend werknemers blijkbaar meer tot de verf; dain het dreigende fadlli van vijftienduizend afzon mensen. Die verbeelding is sle<| schoold. Het is een soort in onze samenleving: krijgen meer aandacht zonderlij ke individuen, oofl die talrijker dan zo'n gro daar komt nog bij: werl worden eerder in besc genomen dan zelfstandige al zijn zij in een bepaalde kwetsbaarder. Det wet i gewoon door. De banen wi reacties zich bewegen, ziji slepen en de reacties zelf stereotiep. „Het is goed werknemer op te komen"J stereotiepe gedachte. En onderwijs deze: „Het centraal gesteld worden" tuurlijk is dat juist, maar] genaardige van zo'n uitg en tot cliché geworden g is dat zü volkomen blind dachteloos gaat functioneri zij geen uitzondering toe] geen plaats overlaat vo eventueel tegengestelde Er is in onze nobelheid lossale verstarring; wij maar één nobel kunstje Die verstarring bewijst hoi zaam we het kunstje gelee ben en hoe weinig we va zijn er nog meer kunstjes leren. Met rechts en links is al zo. Links is ontzettend n dus studeren we alleme linkse kreet in. Wat daar gaat is rechts. Een onder daarvoor niet nodig. Ik 1 pas nog ondervonden in desweek. De bietenoogst volle gang, een gebeurteni altijd met enige spanning verte volg, zoals ook de oogst en de fruitoogst, een beslissend moment, naar toe geleefd zoals op naar een examen. Het werl beoordeeld en je moet mi wachten hoe dat oordeel ln die vredesweek nu wi ons ten bate van de ontwik! landen rietsuiker verkocht heb ik ervan in huis, wan voor een goed doel en ih net is links en goed, rechts en slecht. Dus ik wel. Afschepen duurt lan§

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 12