Miljoenen leggen het werk neer JfAIIf VERANDERT IN CHAOS Stakingsgolf over W.-Europa STUDENTEN VECHTEN IN EINDHOVEN Nobelprijs voor Samuel Beckett DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Monument verboden gebied Groepje voormalige verzetsstrijders had plan „Drie van Breda" te liquideren Lucht in Rijnmond vervuilt morgen gekookt of uitgebakken spek en worst Rus bestudeert maansteen KABO Breda vraagt leden op PAK te stemmen rondo's Basken veroordeeld JAMIN Valdispert kalmeert editie voor zeeland weerbericht Brief aan leden Loonwet ITALIë Ontploffing op schip: 7 doden Wijziging APV Combin (Milan) gearresteerd en weer vrij Curatorenzitting verstoord IN GEVAL VAN GRATIE: WAANZIN GELD TERUG DOOR STIL WEER Kolendamp Ook Engeland verbiedt cyclamaat Van jong tot oud met sparen vertrouwd Raiffeisen-Spaarweek 27 t/m 31 oktober een goed stuk vlees hoort erbij 't is weer tijd voor zuurkool met je kunt 't slechter treffen! ]09e jaargang no. 26258 Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341. Postgiro 1114111 STEM vrijdag 24 oktober 1969 Bewolkt In de ochtend veel bewolking, maar later vanuit het westen op klaringen. Matige tot krachtig» wind. Iets lagere temperaturen. KANTOREN ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLCKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 LONDEN ROME PARIJS (Reuter) Gisteren staakten in West-Europa enige miljoenen arbeiders om een groter stukje van de economische koek te bemachtigen. Deze stakingen heb ben zich geconcentreerd in Engeland, Italië en Frankrijk. In West-Duitsland is de golf van stakingen voorbij, maar de nieuwe bondskanselier, Willy Brandt, zit thans met de voor de verkiezingen gedane beloften inzake loonsverhogingen. (Van een onzer verslaggevers) BREDA De Katholieke Bond van Overheidspersoneel, afdeling Breda heeft zich in een brief tot alle Breda- 4e KABO-af-deling Breda wordt her- bestuur als zijn mening uitspreekt dat het Progressief Akkoord plaatse lijk zowel als landelijk de steun van deleden verdient. In de brief wordt het PAK-verkiezingsprogram een iwsrborg genoemd voor de uitvoe ring van de actiepunten die de KABO voorstaat. In het schrijven aan de leden van de KABO-afdelmg Breda wordt her innerd aan de enquête die onder de leden is gehouden en waaruit zou blijken dat de meerderheid van me ning is, dat die vakbeweging zich rechtstreeks met de politiek dient be zig te houden. Het is naar de mening van het Bredase KABO-bestuur uit het oog punt van de belangenbehartiging voor haar leden de plicht van de vakbe weging zich daadwerkelijk in de po litieke arena te begeven. „Door te geringe Inbreng in de Twee de Kamer konden", aldus de KABO- brief, „over de zaken zoals de loon wet, het minimumloon, fusies, Verol- me en nog talrijke andere zaken voor de vakbeweging rampzalige beslissin gen worden genomen." „De Nederlandse politiek gaat de weg op van een tweepartijen-stelsel. Aan de ene kant de progressieve con centratie en aan de andere kant een samenbundeling van conservatieve krachten. Veel vakbondsleden zijn met ons van mening dat deze conser vatieve concentratie een gevaar in houdt voor de vakbeweging. „Wij kunnen daarom niet buiten spel blijven staan, een keus moet worden gemaakt. Voor veranderingen op het gebied van een eerlijke ver deling van het nationaal inkomen, de medezeggenschap in de maatschappij, meer steun aan de ontwikkelingslan den", zo constateert 't Bredase KABO bestuur, „is politieke macht nodig, compromissen dienen hiervoor niet meer te worden gesloten." VIJFTIG studenten van de Bel gisch-Limburgse Economische Hoge school heeft het gebouw van de re gionale radio-omroep te Hasselt be zet. Zij wilden daarmee de aandacht vestigen op de Limburgse eisen voor yestigimg van een eigen universiteit w de provincie. BIJ DE RENAULT-fabrieken in Barijs zijn gisteren 5.200 arbeiders van de ochtendploeg in staking ge- gaan. Zij willen hogere lonen. De communistische vakbond CGT heeft meegedeeld dat later wellicht dertien ml vijftienduizend arbeiders zouden In Engeland vormt de sta king van de mijnwerkers, waardoor het werk in meer dan de helft van de Britse mijnen stil ligt, een be dreiging voor de ijzerproduktie. Een woordvoerder van de „British Steel Corporation" heeft verklaard, dat de ijzerproduktie zal teruglopen als niet binnen enige weken steenkool wordt aangevoerd. De staking van de mijnwerkers be gon tien dagen geleden. Zij willen in de nieuwe collectieve arbeidsover eenkomst opgenomen zien, dat zij de tijd dat zij eten doorbetaald krijgen. De staking heeft zich op het ogen blik uitgebreid tot 135 van de 307 mijnen. Volgens een woordvoerder van de genationaliseerde kolenraad heeft de staking reeds een produktie- verlies van ongeveer 1.750.000 ton veroorzaakt. In Zuid-Wales hebben de stakende mijnwerkers besloten volgende week donderdag in groten getale naar Lon den te gaan om de jaarvergadering van de nationale bond van mijnwer kers bii te wonen en aan te dringen op een mijnstaking in het hele land. Bij een Fordfabriek in Halewood in Noord-Ierland zijn donderdag 400 chauffeurs in staking gegaan. In Staf fordshire (Midden-Engeland) hebben de arbeiders bij vijf grote broodfa brieken het werk neergelegd in ver band met loon- en vakantie-eisen. Ongeveer 1150 arbeiders bij de Stan dard Triumph-autofabrieken hebben zich gisteren uitgesproken voor een voortzetting van hun acht weken oude staking. De regering-Wilson tracht wanho pig de loons- en prijsverhogingen in de hand te houden om op deze wijze Engeland uit zijn economische moei lijkheden te halen. Maar de stakingen in Engeland zijn nog niets vergeleken met die in Italië, waar donderdag de mees te mensen zonder krant en post za ten. De mensen van de PTT, die reeds voor de vierde opeenvolgende dag in staking zijn, besloten gisteravond het werk te hervatten, maar zij zijn van plan model te werken en geen over werk meer te verrichten. Men verwacht dat zij weken nodig zullen hebben om de honderden ton nen brieven en pakketpost weg te werken die zich in de postkantoren hebben opgehoopt. De staking hij de PTT ging over de vraag of er een of twee postbestellingen per dag zouden worden gedaan. Bij de telegraafdienst bezorgen de bestellers alleen „leven of dood"-telegrammen. De staking van 24 uur bij de Ita liaanse krantedrukkers is gisteren geëindigd. Door deze staking, die door de vakbonden was uitgeroepen nadat de onderhandelingen over ar beidsvoorwaarden in verband met nieuwe persen waren ofgebroken, kon in het gehele land bijna geen enkele krant verschijnen. Alleen het Engelstalige „Daily (Vervolg op pagina 9) HALIFAX (RTR) Zeven men sen zijn gisteren gedood en een man wordt vermist na een ontploffing in de machinekamer van de Canadese destroyer,, Kootenay". Het oorlogs schip nam deel aan marine-oefenin gen in het oostelijk deel van de At lantische Oceaan op ruim 330 kilo meter ten westen van de Britse ha ven Plymouth. Negen bemanningsleden werden gewond. Drie van hen zijn per heli copter overgebracht naar een zieken huis in Engeland. (Van onze redactie binnenland) AMSTERDAM Burgemeester en wethouders van Amsterdam willen een wijziging van de Algemene Po litie Verordening, die een bescher ming van het nationaal monument op de Dam inhouden. Het zal, als de raad het voorstel goedkeurt, verboden zijn zich te be vinden op of tegen een gedenksteen op de openbare weg. Verder mogen er geen voorwerpen tegen gedenk stenen worden geplaatst. Dit geldt niet voor het leggen van kransen, bloemen en dergelijke. Ook wordt verboden in de nabijheid vain ge denktekens portieken of nissen als slaapplaats te gebruiken. BURGOS (AFP) Zeven Span jaarden, onder wie vier priesters en een vrouw, zijn door een militaire rechtbank in Burgos veroordeeld tot gevangenisstraffen van zes tot twaalf jaar wegens hulp aan de Baskische organisatie „ETA". De veroordeelden zouden onder andere onderdak en medische hulp hebben verleend aan Miguel Eche- varria Iztuela, een van de leiders van de „ETA", die verdacht wordt van moord op een taxichauffeur en nog steeds door de politie wordt gezocht, HOUSTON Waaraan zou de kosmonaut Konstantin Feoktistov gedacht hebben, toen hij in het centrum voor bemande ruimte- vluchten naar enkele maanstenen keek? Hij bracht hier een bezoek tezamen met zijn collega Georgiy Beregovoy. BUENOS AIRES (ANP) Nestor Combin, de Franse international die uitkomt voor AC Milan en die na de wedstrijd om de wereldbeker tegen Estudiantes de La Plata werd ge arresteerd, is op bevel van de presi dent van Argentinië, generaal Juan Carlos Ongani, in vrijheid gesteld. De Argentijnse autoriteiten betwij felden of Combin zijn dienstplicht had vervuld. De speler van AC Milan blijkt echter in zijn Franse tijd on der de wapenen te zijn geweest, wat volgens een overeenkomst tussen de Franse en Argentijnse regering voor personen met de nationaliteit van beide landen voldoende is. Onmiddellijk na de vrijlating van Combin is de Milanese equipe per vliegtuig naar Italië vertrokken. Inmiddels zijn wel drie spelers van Estudiantes de la Plata onder voor arrest gesteld. Als reden voor hun aanhouding wordt het plegen van ge welddadigheden en het toebrengen van lichamelijk letsel opgegeven. Het drietal, doelman Poletti, Manera en Suarez, van wie de laatste twee door de Chileense scheidsrechter Massaro zelfs uit het veld werden gestuurd, gedroeg zich verre van voorbeeldig. Ook de Argentijnse pers heeft zich unaniem tegen de speelwijze van Es tudiantes gekeerd. (Van een onzer verslaggevers) EINDHOVEN De onrust in de studentenwereld manifesteerde zich donderdagmiddag door een fors handgemeen tijdens een vergadering van de curatoren van de Technische Hogeschool te Eindhoven. Een groep van vijftig, ten dele bi zar geklede jongemensen, waaronder heel wat niet-studenten, verstoorde de vergadering onder het motief dat zij openheid op bestuursniveau eis ten. Andere studenten grepen in en verwijderden vele indringers met ge weld. Er ontstond een fikse vecht partij. De curatoren verlieten de verga derzaal. Hun auto's konden pas weg rijden toen de studenten die probeer den dit te verhinderen, tot de aftocht waren gedwongen. De curatoren heb ben hun vergadering elders in Eind hoven voortgezet. De incidenten volgden op een nachtelijke bekladding van het in aanbouw zijnde imposante studenten centrum aan de John Kennedylaan. Met witte kalk werd op de uitda gende paarse gevel de leuze „Geluk kige slaven zijn de grootste vijanden van de vrijheid" gekalkt. Met rode verf werd bij de ingang met enorme letters de kreet „Studenten en ar beiders verenigt u" geschilderd. Ver der zijn er „Ban-de-Bom"-tekens aangebracht. De incidenten vinden plaats op het moment dat de Eindhovense studen tenmaatschappij haar discussie-struc tuurschets openbaar maakte. In die schets wordt een structuur opge bouwd die de hogeschool op alle ge bied volledige autonomie moet ge ven. Vertegenwoordigers van de maatschappij en het maatsehappijbe- lang hebben in die structuur geen plaats gekregen. Kerngedachte van de structuurschets is het werken van kleine groepen op basis van univer siteitsgraden. De voorlopige hoge- schoolraad van Eindhoven verga derde gisteravond voor het eerst. Intussen heeft een deel van de stu denten te kennen gegeven alle ru moerige acties om tot een nieuwe structuur te komen beu zijn. Een groep heeft zich in een open brief aan de curatoren verontschuldigd voor de „ondemocratische acties van ongeveer tien procent" van de stu denten. (Van een onzer verslaggevers) De Nobelprijs 1969 voor meratuur is toegekend aan de Iers- "anse schrijver Samuel Beckett. De Phis bedraagt 262.500 gulden. Bec- za' v'a de radio of door de krant h.w-.moeten komen, dat hij No- eiprqswnnaar is geworden. Hij ver- S' momenteel in Tunesië en is niet ver en' a14us zijn Parijse uitge- Samuel Beckett is in 1906 te Fox- rock bij Dublin geboren. Het groot ste deel van zijn werk schreef hij in het Frans. Hij is nauw verbonden met het Franse toneelleven van de laatste twintig jaar. In 1938 heeft hij zich voor goed in Frankrijk geves tigd. Zijn in 1951 gepubliceerde ro man „Molloy" wordt een literaire openbaring genoemd. Zijn meest bekende werken zijn voder „Wachten op Godot", „Eind spel", „Krapp's laatste band" en „Malone sterft". De kans dat Beckett, evenals Jean- Paul Sartre in 1964, de prijs zal wei geren is volgens Jerome Lyndon van de Editions de Minuit niet zo groot. Hij voegde daaraan evenwel toe, dat hij zich niet kon voorstellen, dat Beckett naar Stockholm zou komen om daar de prijs officieel in ont vangst te nemen en een rede te hou den. „Dat heeft hij nog nooit gedaan. Hij heeft nooit interviews toege staan en nooit in het openbaar ge sproken", aldus Lyndon. De Nobelprijs voor literatuur is ai eens eerder aan een Ier verleend, na melijk W. B. Yeats in 1923. In 1951 ontving de Ierse professor E. T. Walt- son de Nobelprijs voor natuurkunde. De Zweedse academie kende Beckett nu de prijs toe voor zijn oeuvre, „dat met nieuwe vormgeving aan de ro man en het toneelstuk, zijn artistieke waarde put uit de armoede van de moderne mens". (Van een onzer verslaggevers) BREDA/DEN HAAG Een groepje oud-verzetsstrijders hebben plannen voorbereid om de drie van Breda te executeren Wanneer zij in vrijheid zouden worden gesteld. „Het is nu allemaal achterhaald. Van Schaik heeft zijn motie voor vrijlating ingetrokken, maar er is inderdaad een actiecomité gevormd uit de kringen van het voormalig verzet, dat dergelijke plannen klaar had", dit is ons gisteren meege deeld door een lid van de Stichting Oranjehotel. Hij voegde hieraan onmiddellijk toe dat de plannenmakers niet serieus genomen moeten worden. Het ge moed bij oud-verzetsstrijders en ex- concentfatiekampgevangenen is de laatste weken al te zeer op de proef gesteld. „U moet dit als een uitlaatklep zien. Wees u er van doordrongen dat de genen die gestreden hebben om de rechtstaat te herstellen het waanzin vinden in de verworven rechtstaat het recht in eigen hand te nemen", aldus onze zegsman. Volgens een artikel in HP-maga- zine zou het „liquidatie-commando" bestaan uit enkele vrijwilligers. „Hun zal een bedrag ter beschikking wor den gesteld van 100.000 gulden, reis- tickets en een pas voor een Zuidame rikaans land", aldus HP-magazine. Als één van de initiatiefnemers van 't Actiecomité wordt de Bijswijker Louis Seharis (52) genoemd. Op 11 oktober j.l. is er in Scheve- ningen een bijeenkomst geweest van de Stichting Oranjehotel. Ex-politieke gevangenen hebben daar eerst de cel lenbarakken bezocht, daarna een speech van burgemeester V. G. M, Marijmen beluisterd om vervolgens in groepjes te gaan discussiëren. Een paar, wat genoemd wordt, „opgewon den mensen" hebben toen dergelijke ideeën overwogen. Mr. G. Ch. Aalders, voorzitter van de Vereniging van Ex-Politieke Ge vangenen (Expogé), deelde ons des gevraagd mee dergelijke liquidatie plannen „waanzin" te vinden. „Ik dis- stantieer me met mijn hele organisa tie hiervan. Hoe kunnen verzetslie den zulke stomme dingen uithalen. Dit plan is bepaald niet officieel be raamd. Het bonafide verzet heeft nooit .serieuze plannen gemaakt op dit gebied. Integendeel. We zullen al tijd de legale weg bewandelen. Ik zou de minister minister van Justitie niet meer onder de ogen durven ko men", aldus de heer Aalders. In HP zegt Louis Seharis: „Wij zien die drie als levenssymbool van alles wat de illegaliteit en de joden in de bezettingstijd is aangedaan. Aantas. ting van dat symbool door praten over vrijlating is een extra geestelijke opdonder voor de nabestaanden." Over de executieplannen: „We wil len wel eens zien of de regering het risico wil nemen, dat de drie geliqui deerd worden." Over het liquddati'efonds„Als we niet tot actie hoeven over te gaan, krijgen de financiers hun geld terug." De echtgenote van de heer Seharis: „Het stuk in de Haagse Post is niet helemaal juist." vandaag pak 6 stuks 98 voor 88 nie*t te geloven voor die prijst BOTTERDAM De aanhoudende ongunstige meteorologische omstan digheden die onder meer een fac tor zijn bij het grote aantal kolen dampvergiftigingen hebben in het Rijnmondgebied geleid tot een sterke stijging van het N02-gehaIte in de iuclit. No2 komt vrij door uitlaat gassen van auto's en uit afvalgassen van een superfosfaatfabriek. Het heeft een prikkeling van het slijm vlies tot gevolg. De keuringsdienst van waren in Rotterdam registreert het NG2-ge- halte op drie punten in de agglome ratie, onder meer in Vlaardingen, waar maandag 150 microgram no2 per kubieke meter werd gemeten. Ook de kolendamp sloeg weer toe in Zwolle vond de politie de 70-jarige mej. S. D. Lelieveld dood in haar woning. LONDEN (RTR,) Groot-Brittan- nië is van plan met ingang met 1 ja nuari 1970 de kunstmatige zoetstof cyclamaat te verbieden, zo heeft de minister voor landbouw en voedsel, Cledwyn Hughes, donderdag bekend gemaakt. Er zal daartoe een wetsont werp bij bet parlement worden in gediend. De Britse beslissing volgt op die van de Amerikaanse en Zweedse overheid, die een dergelijk verbod eerder deze week hebben uitgevaar digd. Vele Britse firma's die de zoetstof in hun frisdranken gebruiken, heb ben ze aangekondigd dat zij er geen gebruik meer van zullen maken. (ADVERTENTIES) SAMUEL BECKETT „ervwKgg .v

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1