Stil weer en vochtige schoorstenen oorzaak Tumult in Tweede Kamer WEINIG HOOP VOOR „DRIE VAN BREDA e eik voorspelt het weer niet MMoclc DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Zuiger stoot op wrak van Duits vliegtuig Militaire opstand in Chili SPECULATIES OVER „STRENGE WINTER" MAAR: Staatsgreep in Somalië Nederland-Bulgarije niet zeker op tv. CUSHION A ]09e jaargang - no. 26256 editie voor woensdag 22 oktober 1969 Vrij mistig BIJ MOERDIJK: Prins Constantijn uit couveuse Zuurstof Schoorsteen Verklaring over militaire oefenterreinen Fiat zou Lancia hebben gekocht Grote fracties verdeeld STAAT VAN BELEG Vierkant RaiffeisenSpaarweek 27 t/m 31 oktober met ingebreide badstofzooi Dè ideale sok! Valdispert kalmeert 22 '&./A lial voor tieners :uiver wollen coat, geheel met 'gevoerd. 152-167 I N3 '^1 ■an^et luik J m ZEELAND Directeur; Dr. W. A. J. M. Harkx I Hoofdredacteur: L. Lei'iendekker I Hoofdkantoor; Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341. Postgiro 1114111 WEERBERICHT Overwegend droog. Op vele plaat sen mist. Verspreide opklaringen. Weinig wind. Zelfde temperaturen als qis+erei» of iets lager. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 KOLENDAMP MAAKT VEEL SLACHTOFFERS (Van een onzer verslaggevers) MOERDIJK Bij zandzuigwerk Jaamheden voor het opspuiten van de iofctrieterreinen voor Shell bij ■Voerdijk worden uit het Hollandsch Diep wrakfragmenten van in de (treede wereldoorlog neergestortte vliegtuigen opgehaald. De cutterzuiger „Mercator" heeft onder de wal ter hoogte van Klundert van die wrakstukjes en wat kleine munitie in de zogenaamde „stenen vanger" gekregen. Vandaag zal de rijkspolitie te water in Dordrecht na gaan in hoeverre de identificatie- dienst van de luchtmacht en de ma rine mijnopruimingsdienst in deze vondsten moet worden gekend. Adjudant M. Boom van de rijkspo litie te water zei desgevraagd, dat het zuigerpersonee] wel degelijk door drongen is van het gevaar door te werken, terwijl er explosdeven wor- I den opgezogen. „Explosieven zijn niet opgehaald, anders had men de boel wel stil gelegd". Volgens een woordvoerder van de luchtmacht is het zeker mogelijk dat er in het Hollandsch Diep wrakstuk ken van vliegtuigen en zelfs hele bommen zullen worden gevonden. In de nabijheid van de Moerdijkbrug zijn ondermeer een Junker 88, een Vliegend Fort, enkele Engelse bom menwerpers, een Stuka en een Fok ker T-5 bommenwerper in het water terecht gekomen. „Er zijn allerhande mogelijkheden dat er munitie e.d. wordt opgezogen nu men daar de bo dem gaat omwoelen en afzuigen." De politie is door een jongeman uit Sliedrecht van het feit, dat er wrak stukken weer terug in het water wer den gegooid op de hoogte gebracht. DEN HAAG/TERHEIJDEN/RILLAND BATH - Kolen dampvergiftiging bedreigt op het ogenblik velen die niet helemaal volgens de regels met hun kachels omgaan. Vooral bejaarden worden het slachtoffer. In de laatste achtenveertig uur zijn minstens vijf mensen aan kolen dampvergiftiging overleden en tientallen vooral in de grote steden - met vergiftigingsverschijnselen in zieken huizen opgenomen. (Van onze correspondent) D8N HAAG Het herstel van I prins Constantijn is zover gevorderd, I dut hij niet meer in de couveuse hoeft te worden verpleegd. „D't deelde gisteren de artsen prof. Haspels, Drukker en mej. Kingma I I3? itet Utrechtse Academische ziekenhuis mee. In Terheijden werden gisteren twee mensen gevonden die aan kolendamp vergiftiging waren gestorven. In de Hoogstraat was dat de 72-jarige G. Kop die dood naast zijn bed werd ge vonden. Zijn vrouw lag bewusteloos op het bed en werd naar het zieken huis in Breda gebracht, 's Nachts was een zoon nog op bezoek geweest om zijn zoontje die bij de grootouders logeerde op te halen. Het kind was ziek geworden. Aan kolendampver giftiging werd toen niet gedacht. In de Nassaustraat te Terheijden zag een voorbijganger het stoffelijk overschot van de alleenwonende me vrouw Köneman-Ootjers op de grond in haar woning liggen. Een vriendin van haar die daags tevoren bij haar op bezoek was ligt met vergiftigings verschijnselen op bed. In Rilland-Bath stierf de 90-jarige weduwe M. Imanse aan kolendamp vergiftiging. Haar 60-jarige dochter werd ernstig ziek, maar is buiten le vensgevaar. Ook in Rilland-Bath werd de fami lie Akkerman ziek. Door tijdig de ra men open te gooien kwam men er vanaf met wat hoofdpijn. In Rotterdam stierf de 39-jarige H. Quinze die, voor hij maandag naar bed ging, de kachel had aangestoken. In Franeker kwam de 64-jarige mej. E. Huitinga om het leven. Buren von den gistermorgen haar stoffelijk over schot voor de kachel. In Hoeven werden de bejaarde me vrouw J. de Rond en haar bij haar logerend nichtje ziek. Mevrouw de Rond moest met zuurstof worden be handeld. In Amsterdam werden minstens 14 mensen hoofdzakelijk bejaarden met vergiftigingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. In Utrecht deden zich acht gevallen voor, waar onder een moeder met vijf kinderen. Ook in Rotterdam deed zich een groot aantal gevallen voor. Het huidige weertype windstil en vaak mistig werkt het ver schijnsel dat zich elke herfst wel voordoet, zij het zelden in zulk een omvangrijke mate, sterk in de hand. Hoofdoorzaak is dat er op de ver keerde manier wordt gestookt. De brandweer wees er gisteren op dat men, wanneer men de kachel voor het eerst aanmaakt en aan wil laten, deze enkele dagen goed dient door te stoken, zodat de schoorsteen zo snel mogelijk droog wordt. Dit .laatste is de laatste dagen nat zijn geworden. Als men te zuinig stookt in deze om- temeer van belang omdat de schoor stenen door de mist en de regen van standigheden trekt de schoorsteen niet of nauwelijks. Voorts dient men ervoor te zorgen dat de schoorsteen is geveegd. Alvo rens de kachel weer aan te steken dient men na te gaan of de verbin ding tussen kachel en schoorsteen nog intact is. Door een verteerde kachel pijp of een ondeugdelijke aansluiting kunnen vonken en levensgevaarlijke gassen de kamer binnendringen. Ook een goede ventilatie in een wo ning waarin gestookt wordt dat geldt evenzeer voor gas- en oliehaar den is noodzakelijk. (Van onze pari. red.) DEN HAAG Minister Schut zal vandaag op verzoek vam de Tweede Kamer eenverklaring moeten afleg gen over zijn beleid inzake de mili taire oefenterreinen. De minister heeft namelijk op een persconferentie verklaard, dat met de uitvoering van plannen in zijn recente nota over de ze zaak reeds een begin wordt ge maakt. De kamer wil adarentegen dat dit niet gebuert alvo:rens de nota in het parlement is behandeld. De kamer wil bovendien eerst nog hearings houden over deze nota, waarop bezwaren naar voren kunen worden gebracht. Drs. den Uyl (P.v.d.A.) heeft zich hetrecht voor behouden n.a.v. deverklaring vam minister Schut de bewindsman „ver der aan de tand te voelen". ROME (AP) Volgens berichten in de Italiaanse pers heeft Fiat de kleinere maar niet minder vermaarde autofabriek Lancia gekocht. Zowel Fiat als Lancia zijn in Tu rijn gevestigd. De twee fabrieken hebben op de- berichten nog geen commentaar ge leverd. DEN Haag Rustig en tak- tisch optreden van Tweede Ka mervoorzitter mr. Van Thiel voorkwam gisteren dat tijdens het debat over vrijlating van de drie Duitse oorlogsmisdadigers de zaken uit de hand liepen. Tij dens de rede van de KVP'er Van Schaik, de eerste spreker, begon nen enkele vrouwen op de pu blieke tribune zich te roeren. Er klonken uit hun mond kreten als: „ze hadden ze direct moeten fusilleren". „90.000 vrouwen in Ravensbrück vermoord" „90.000 Nederlandse joden vermoord". Jongens hielden een plakaat om hoog met de tekst: „nazi-moor denaars nooit vrij". Toen het de aanwezige twee rijkspolitiemensen niet gelukte de demonstranten te verwijderen liet voorzitter Van Thiel weten dat hij zelf naar de publieke tri bune zou komen. Ook het CPN kamerlid Wolff begaf zch naar de demonstranten. Mr. Van Thiel wist te bereiken dat de demonstranten beloofden verder geen moeilijkheden meer te zullen veroorzaken. Mr. Van Thiel zei publiekelijk: „Ik begrijp uw opgewonden ge moedstoestand, waardoor u din gen doet die u anders niet zou doen. U handelde uit een opge kropt gemoed". Vrije tijd: voor tieners reden om meer te reizen. Pagina 3. Staatssecretaris belooft schoon Delta-water. Pagina 5. Op Chinese kunstmestfabriek verdient een arbeider 88,50 per maand. Pagina 7. Er moeten meer ontmoetings mogelijkheden komen voor minderjarige homofielen, luidt een van de stellingen van de nieuwe doctor W. J. Sengers. Pagina 9. „Sajjens fiksjun" moet Neder lands hipste musical worden. Pagina 13. De Kleine Stem. Pagina 11. SANTIAGO AFP/RTR Presi dent Euardo Frei van Chili heeft gis teren in het gehele land de staat van beleg afgekondigd en de zitting van het parlement geschorst. Dit gebeur de nadat de regering eerder melding had gemaakt van muiterij van een le- gerregiment in de hoofdstad, die zij bestempelde als een poging tot een staatsgreep. In een officieel communique werd gezegd dat het regiment „Tacha" in Santiago dinsdagochtend vroeg in opstand was gekomen en dat het op perbevel maatregelen had genomen om deze neer te slaan. Alle legereen heden zijn in staat van paraatheid gebracht en alle verloven zijn inge trokken. Een officiële woordvoerder deelde mee dat dinsdagochtend twee officie ren waren gearresteerd, nadat zij ge tracht hadden het bevel van een re giment in San Felipe, ongeveer hon derd kilometer ten noordoosten van Santiago, over te nemen. De opstand volgt op berichten over onrust in het leger over te lage sala riëring. De meeste waarnemers bren gen de muiterij in verband met deze onru9t. Zij menen dat de militairen geen staatsgreep beoogden maar met hun actie op hun salariseisen willen vestigen. In Santiago is het overigens rus tig. Sinds 1923 is er in Chili geen mi litaire staatsgreep voorgekomen. Pre sident Frei, die in 1964 aan de macht kwam, treedt volgend jaar af na ver kiezingen in september. Krachtens de grondwet kan hij zich niet herkies baar stellen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De kans op vrijla ting van de drie Duitse oorlogsmis dadigers in Breda lijkt door het Tweede-Kamerdebat van gisteren kleiner te zijn geworden. De motie- Van Schaik (K.V.P.), die minister Polak verzoekt via wetswijziging voor levenslang gestraften voor waardelijke invrijheidsstelling moge lijk te maken, zal vandaag naar het zich laat aanzien geen of nauwelijks een meerderheid behalen en zeker geen royale meerderheid. Dat zal voor minister Polak (Jus titie) dan reden zijn om de motie naast zich neer te leggen. De heer Van Schaik zal dan afzien van zijn voornemen om een initia tief-wetsontwerp voor de vrijlating in te dienen. Vandaag komt de mo tie-Van Schaik na het antwoord van minister Polak in stemming. De gro tere fracties zijn alle verdeeld. Het debat over de zaak bevatte hoe kan het anders na alles wat er reeds over gezegd en geschreven is nauwelijks of geen nieuwe ge zichtspunten. Mr. Van Schaik herinnerde eraan dat voor de vijfde maal na de oor log een kwestie inzake Duitse oor logsmisdadigers een stroom van te. genstellingen in Nederland doet los breken. Opnieuw worden oude won den opengereten. Er dreigt een scheiding tussen voorstanders en te genstanders, die beiden met vol strekt honorabele motieven, maar vaak emotioneel geladen elkaar aanvallen. „Het Nederlandse volk lijdt onder de aanwezigheid van deze drie, om dat een jongere generatie de oudere in haar emoties niet kan volgen en omdat hun aanwezigheid vele voor- en tegenstanders van vrijlating in permanent innerlijk conflict brengt. De hun opgelegde straf dreigt te, rug te slaan op hen die haar voltrek ken. De drie van Breda houden ons te lang vast". De heer Van Schaik zei dat het onverdraaglijk is de drie van Breda een vage hoop te geven en hen dan weer uitzichtloos verder te laten vegeteren". (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT Speculaties over een Komende strenge winter zijn weer 1,1 'lu oktober zich eerder zomer mug dan herfstachtig gedraagt en ook omdat er karrevrachten eikels n beukenootjes van de bomen val- fnü bovendien vliegen nu reeds mrmaties wilde ganzen uit Scandi navië over ons land. De volksmond wil uit deze za- ,.T" vooral aan die eikel-over- nogal eens vergaande con- k 'I:1, Uekken ten aanzien van de komende winter. Maar er is alle reden om aan te nemen dat de rijke oogst aan eikels en beukenootjes meer te maken heeft met het fraaie weer van deze zomer en van nu, dan met de winter die nog komen moet. Wat de „vroege" ganzentrek be reft: ai meermalen is gebleken dat ook dit niets zegt over de komende vinter. Hoe hardnekkig deze volksvoor spellingen zijn, wordt bewezen door het feit dat KNMI en Staats bosbeheer het nodig vonden samen te onderzoeken of er verband be staat tussen veel of weinig eikels en strenge of milde winters. Zij namen daarvoor een periode van 30 jaar onder de loep. Er bleek niets van enig verband. Met behulp van de statistiek komt men trouwens ook niet veel verder. Deze oktober behoort met die van 1921, 1949 en 1959 al tot de toppers. In De Bilt werd gedu rende de laatste 100 jaar in totaal 11 maal een warme herfst (gemid delde maximumtemperatuur 16 gra den of meer) geregistreerd. Zes maal volgde op deze warme herf- sten ook een milde winter, twee keer een normale winter en drie keer een normale met een te koude januarimaand. Dit laatste verschijn sel nu, moet men in het oog houden, want dat komt meer naar voren. In de laatste 250 jaar telden wij 10 „zeer warme" herfsten (etmaalge middelde II graden of meer). Op v?jf van die herfsten volgde een kwakkelwinter, op de andere vijf 'n normale winter, echter alle let wel met een te koude januari. Vorig jaar voorspelden amateurs ook een strenge winter en wel op grond van de grote aanwezigheid van notekrakers uit Noord-Rusland. De winter viel wel vroeg in, maar was ook aan de koude kant, maar was toch niet streng en januari sprong er deze keer uit als... ab normaal mild (met een minimum temperatuur van 2,5 graad!). Er valt dus weinig te voorspellen. Zeker niet op grond van verschijn selen in flora en fauna. Zonder een bindende prognose te doen, zouden we willen zeggen dat ons een normale winter met een koude januari niet zou verrassen. Overigens: het begint er op te lij ken dat de herfst en de hogedruk- gebieden ook november mogelijk zullen blijven beheersen De kans wordt dan echter steeds groter dat in de winter de westcirculatie met zachtere oceaanlucht weer op gang komt. Mr. Van Schaik ze-i dat hij eeq uitspraak van de kamer wilde „ter- wille van het welbevinden van het Nederlandse volg en van deze drie mensen, want mensen zjjn ze on danks alles". Hij zei voorts dat meer belangrij ker en leidinggevende figuren uit H'itler-Duitsland dan deze drie leven en werken in vrijheid. Ook bij de gratiëring is van willekeur sprake geweest. De heer Van Schaik zei aan een regeling te denken waarbij levens lang gestraften minimaal na 15 en maximaal na 25 jaar gevangenisstraf voorwaardelijk in vrijheid zouden moeten komen. Namens de meerderheid van de P.v.d.A., die tegen de mo-tie zal stem men, zei drs. Voogd, „dat vrijlating duizenden die buiten hun schuld a) een keer door de hel zijn gegaan in het diepst van hun gevoelens zal treffen en teisteren. Ook die mensen hebben levenslang: een lege plaats, een verminking, frustratie". De pacifist Wiebenga zei dat zijn fractie tegen zal stemmen zonder ge voelens van wraak. V.V.D.-fractieleider mr. Geertsema zei namens een grote meerderheid van zijn fractie thans tegen vrijla ting te zijn. De V.V.D. is echter niel bereid nu een voor alle tijden gel dende uitspraak te doen. De communist Wolff was vierkant tegen vrijlating, wanneer dan ook. De G.P.V.'er Jongeling is tegen de motie Van Schaik omdat de regering zelf zou moeten beslissen voorstellen tot vrijlating te doen. Het Bredase kamerlid mr Kronenburg meende dat over deze zaak alleen per refe rendum beslist mag worden. Hij zal de motie overigens steunen. (Van onze r.t.v.-redacteur) HILVERSUM Gisteravond was nog niet bekend of, en op welke manier, de interland-voetbalwed strijd Nederland-Bulgarije vanavond op de televisie komt. Er waren nog ruim 17.000 kaarten niet verkocht, zo dat enig uitzicht op een reportage niet gegeven kon worden. In hoever re de situatie kan veranderen wan neer vandaag de resterende toegangs bewijzen van de hand gaan of wan neer zich op het laatste moment een sponsor meldt, was evenmin duide lijk. Vast staat wel dat de match Estu- diantes-Milan vanavond niet wordt uitgezonden. Wel kan men morgen donderdag, van 18.15 uur tot 18.50 uur een samenvatting zien via het eerste net. (Van onze redactie buitenland) DJIBOUTI In de Afrikaanse re publiek Somalië is gisteren een staatsgreep uitgevoerd. Volgens rei zigers uit Somalië verliep de operatie zonder bloedvergieten. Maandag werd president Shermar- ke van Somalië begraven. Hij werd. vermoord toen hij het noordoosten van het land bezocht. De nieuwe machthebbers hebben gezegd dat zij de politieke lijn van Shermarke zul len voortzetten. Dit betekent op buitenlands gebied o.m. verbetering van de betrekkingen met de buurlanden Kenya en Ethio pië, waarmee Somalië jarenlang bit tere grensgeschillen had. Voorts zoekt Somalië steun in de Arabische wereld om te komen tot staatkundige eenheid met het (nu nog Franse) So- malieland. Somalië onderhoudt tenslotte goe de betrekkingen met de Sowjet Unie. Het leger is met Russisch ma teriaal uitgerust. Het land is arm aan natuurlijke hulpbronnen. De bevolking (2,6 mil joen, overwegend Mohammedaans) iJ grotendeels nomadisch. (ADVERTENTIES) Bi m Van jong tot oud met sparen vertrouwd in prafcica* Orlorf p- maakt niet loom of slaperig

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1