V.S. en Zweden verbieden verwerking ..cyclamate na laboratoriumproeven Matrozen missen de boot Politie verdenkt stiefzoon van moord op vader Oostduitsers kapen Pools lijnvliegtuig DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND «Uitputtende" herfstvakantie Snelle reactie voorkomt treinongeluk MET WATERPISTOLEN: PanAm koopt Tupolev als Concorde te laat komt Couve de Murville stemmen tekort Dode en vermiste bij aanvaring op de Schelde STEEKPARTIJ IN DEN HAAG „Schoon" middel tegen olievervuiling KVP' ers in PAK JOHAN CRUYFF DEFINITIEF NIET GEKOZEN 109e jaargang no., 26254 editie voor zeeland maandag 20 oktober 1969 weerbericht Meer bewolking Van een onzer verslaggevers WASHINGTON/BONN De Amerikaanse regering heeft bevolen dat uiterlijk 1 juli 1970 alle dranken, le vensmiddelen en geneesmiddelen die de zoetstof cycla- mate bevatten uit de handel moeten worden genomen. Cyclamate zou bij muizen kanker hebben veroorzaakt. Het Amerikaanse ministerie van gezondheid zegt overi gens geen aanwijzing te hebben dat cyclamate ook bij mensen kanker veroorzaakt. GROTESK SUIKER VS wil produktie bacteriologische wapens stoppen TREYTEL DEBUTEERT BEGIN GESPREK RUSLAND-CHINA Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Hoofdkantoor: Breda, Reigerstr. 16 Telefoon 22341, Postgiro 1114111 Meer bewolking. Op de meeste plaatsen droog. Iets lagere tempe raturen. Zwakke tot matige wind uit zuidoostelijke richting. KANTOREN: ROOSENDAAL, MOLFNSTRAAT 45, TEL. 37150 BERGEN OF ZOOM, ZUIVELSIRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL 4957 GOES, KLOKSTRAAT I, TEL. 8030 HULST, STEENS 1 RAAT 14, TEL. 3751 OOK NEDERLAND ONDERZOEKT ZOETSTOF VS-minister Finch Van de zijde van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezond heid in Den Haag vernemen wij dat cyclamate ook in Nederland al enige tijd onderwerp van onderzoek is. Het is niet uitgesloten dat nader beraad tot de conclusie zal leiden, dat cyclamate ook in ons land uit de verkoop moet worden genomen. De komende dagen zal daarover waarschijnlijk een beslissing val len. Cyclamate zou onder meer verwerkt zijn in het zoetmiddel Su- Zowel in Amerika als in Zweden moeten op 1 januari a.s. alle dranken Se cyclamate bevatten uit de handel zijn, op 1 februari alle levensmiddelen en (in Amerika) op 1 juli alle genees middelen. Dit bericht wekte in het weekeinde overal opzien. Enkele belangrijke re acties: T>e Duitse professor Helmut Meh- nert, de Westduitse vertegenwoordi ger in de diabetescommissie van de Wereldgezondheidsorganisatie, noem de het Amerikaanse en Zweedse be sluit gisteren onzinnig en wetenschap pelijk onhoudbaar. Het Britse ministerie van land bouw heeft de Amerikaanse autori teiten om een volledig verslag van de bevindingen die aan het verbod ten grondslag liggen, gevraagd. In Stockholm besloot de Zweedse bond van kruideniers de verkoop van goederen die cyclamate bevatten stop te zetten. In München verklaarde gister avond de directeur van de cyclama- te-vervaardigende Togalfabrieken, dr. Hans Gelbrecht dat het bedrijf het produkt opnieuw zal gaan onderzoe ken. De Amerikaanse regering het be sluit werd genomen door minister Robert Finch van volksgezondheid baseert zijn houding op Franse labo ratoriumproeven, waarbij bleek dat muizen die een tijd lang grote hoe veelheden cyclamate kregen toege diend, blaaskanker kregen. PARIJS (A.F.P./Reuter) Oud premier Maurice Couve de Murville, die bij tussentijdse verkiezingen zon dag voor Saint Cloud (Parijs) kan didaat was, heeft bij deze eerste ver kiezingsronde geen absolute meer derheid kunnen behalen. Volgende week zondag, 26 oktober, zal op nieuw moeten worden gestemd. De overige vijf kandidaten zijn in deze eerste ronde gekozen. Het zijn Jean Chainant (onafhankelijk repu blikein), oud-minister van transport, Pierre Dumas (Gaullist, UDR), Ed gar Faure (partijloos), Pierre Mess nier (Gaullist), oud-minister van het leger, en Joel le Theule (Gaullist). De zes betrokken zijn oud-kabi netsleden onder president De Gaul- e. die in de zomer van 1968 hun par lementszetel moesten opgeven om dat zij deel gingen uitmaken van de regering. Hun plaatsen in de natio nale vergadering werden daarna in genomen door partijgenoten. Ex-premier Couve de Murville beeft volgens de jongste uitslagen slechts een geringe meerderheid bo en Michel Rocard, leider van ex- 'reem-linkse partij PSU. Wij hebben aldus minister Finch zeer nadrukkelijk geen aanwijzin gen dat cyclamate ook bij mensen kanker verwekt. De maatregel is uit voorzorg genomen en er zal gezocht moeten worden naar nieuwe, abso luut onschuldige middelen. Cyclamate wordt veelvuldig ge bruikt, over vrijwel de hele wereld. Het bestaat al langer dan 20 jaar. Volgens Finch wordt in 75 procent van de Amerikaanse huishoudens cy clamate in de een of andere vorm ge consumeerd. De grootste concentraties komen voor in diëten en frisdranken. Wat dit laatste betreft vooral in de cola's en de poeders voor kinderdran ken. Kort voor Finch zijn besluit be kendmaakte, had de Canada Dry Cor. poration, een van de grootste limona- defabrikaraten ter wereld via de NBC- televisie bekendgemaakt dat zij „in het openbaar belang'' besloten had al haar produkten die dit zoetmiddel be vatten, uit de verkoop te nemen. De eerder genoemde Helmut Meh- nert verwerpt het Amerikaanse be sluit als „wetenschappelijk onhoud baar" omdat de proefdieren in het Franse laboratorium het honderdvou dige werd toegediend van de hoe veelheid cyclamate die de gemiddelde verbruiker per dag tot zich neemt. „Zouden wij dergelijke dierproeven op mensen overbrengen" aldus Meh- nert, „dan zou dat in dit geval bete kenen dat een persoon de groteske hoeveelheid van degelijks meer dan duizend zoetstoftabletten zou moeten nuttigen". Mehnert wees ook op het feit dat cyclamate al langer dan 20 jaar en in meer dan 70 landen in gebruik is en verbindt daaraan de conclusie dat „kankerverwekkende werking bij de mens voor de dokters over de hele wereld niet verborgen zou hebben kunnen gebleven." Uit voedings-psychologisch stand punt zou het volgens Mehnert veel gevaarlijker zijn als zwaarlijvigen en suikerzieken in plaats van cyclama- ten weer suiker zouden gaan gebrui ken. De Nederlandse keuringsdienst van waren heeft desgevraagd meegedeeld dat de verwerking van cyclamate in Nederland niet verboden is. Wel moet op het etiket worden vermeld dat het artikel cyclamate bevat. Een lid van de directie van de Ne derlandse vestiging van de grote Amerikaanse phaxmaceutdsche in dustrie Merck, Sharp and Dohme ver klaarde nogal sceptisch tegenover het verbod te staan. „Misschien als je dag in. dag uit een krat frisdranken zou gebruiken, dat je dan wel wat zou gaan merken. Maar bij een normaal gebruik is er geen enkele aanwijzing dat cyclamate een schadelijke wer king heeft", aldus de heer J. Barents. ROTTERDAM Driehonderd Amerikaanse matrozen van het vliegdekschip Yorktown, dat tot woensdag een bezoek aan Rotterdam zou brengen, zijn door het onver wachte vertrek van het schip in Ne derland achtergebleven. Met behulp van de Nederlandse marechaussee wordt naarstig naar de achterblij vers, die met verlof afwezig waren, gespeurd. Als opvangcentrum doet de Rotterdamse marinierskazerne Van Ghent dienst (foto) Ais alle af wezigen zijn verzameld, worden de matrozen per viiegtnig naar de Ame rikaanse marmebasis Mildenhall ge bracht, vanwaar zij zich bij hun schepen zullen voegen. Een reden voor het overhaaste vertrek van de Yorktown is niet ge geven. Waarschijnlijk gaat het om paraatheidsoefeningen van de Ame rikaanse marine in verscheidene de len van de wereld. DEN HAAG (A.N.P.) Op de Schelde, aan de Belgische kant van de grens met Nederland, is gisteren tegen acht uur bij Lillo een douane- vlet met twee man aan boord over varen door de Duitse kustvaarder „Eland". Het ongeluk gebeurde tijdens een dichte mist. De motorvlet kapseisde bij de botsing en kwam onderstebo ven in het water te drijven. Een uur na het ongeluk vond men bij het keren van het scheepje het stoffe lijk overschot van de schipper van de vlet, de 46-jarige G. Lembrecht uit Antwerpen. De tweede opvaren de van de motorboot, een matroos uit Antwerpen, wordt vermist. 1V7LDERVANK (A.N.P.) Zater- h'of de politie in Nunspeet 'e otaal uitgeputte kinderen aan, ™eisje van 14 en een jongen Jaar- De kinderen vertelden oii i,21'1 1! TVildervank kwamen en famir11 etsen op weg waren naar ,m Amsterdam weer zij de Rn*- '.e wil'len doorbrengen. was al vrij gauw moe Meruit6* ?°?,at het me>sje hem van PPel tot Nunspeet heeft getrok ken. In Nunspeet konden geen van beiden meer verder. De kinderen hadden samen ongeveer 10,op zak met een bundeltje kleren. Zo waren zij door pa en ma naar de familie in Amsterdam gestuurd, zon der zeker te weten of deze wel thuis zou zijn. De politie in Veendam werd op de hoogte gesteld en ging een onder zoek instellen. Alles wat de kinderen hadden verteld bleek juist te zijn. Door de politie in Nunspeet zijn de kinderen naar een tehuis gebracht waar zij de nacht konden uitrusten. Zondagmorgen heeft zij de kinderen op de trein gezet. De politie in Veendam heeft ze daarna opgevangen en naar huis ge bracht. In huis aangekomen was het eerste wat de kinderen van de moe der te horen kregen: Ik had jullie nog zo gezegd niet over de Veinwe te gaan maar over de Afsluitdijk. Dat is korter (Van onze redactie binnenland) AMSTERDAM/UTRECHT/DEN HAAG Van de moord op de 74-jarige C. Rosielle in Amsterdam wordt diens stiefzoon C.L.F. uit Arnhem verdacht. In de buurt van Utrecht kwam zaterdag een stroper om na getroffen te zijn door een kogel uit het geweer van een jacht opziener. In Den Haag is een prostituée (57) met een mes gestoken en overleden. Er wordt naar aanleding van de dood van de 23-jarige A. J. Frie uit Wilnis, veroorzaakt door een kogel uit het dubbelloopsgeweer van de 59-jariige jachtopziener C.B. niet gedacht aan een „strafbare handeling van B." Zaterdagmorgen vroeg be trapte de jachtopziener-rijkspolitie man drie jonge mannen op stroperij. B. sommeerde daarop de drie mannen die in 'n stilstaande auto zaten, stil te blijven staan. De jachtopziener zo is uit de verhoren gebleken liep daarna op de auto toe en wilde zijn linkerarm om de uit de auto ste kende flobert-geweren van de stro pers slaan. Toen iemand in de wagen „rijden" riep en de auto in beweging kwam, bleef het geweer van de jachtopziener aan iets haken waar door het schot afging en Frie die aan het stuur zat dodelijk werd getroffen. De auto reed echter weg en kwam na 30 meter in botsing met een boom. De wagen dook daarop half in een sloot. De twee andere inzittenden, de 23-jarige bouwvak kers C.P.Z. uit Mijdrecht en. T. v. L. uit Wilnis, sloegen op de vlucht en werden drie kwartier later gearres teerd in een kelder van een benzine station. De 52-jarige prostituée A.R. en haar 42-jarige man L.F. (die de Marok kaanse nationaliteit bezit) worden verdacht van het toebrengen van de dodelijke steken bij de 57-jarige prostituée Anna Christina Bloemers uit Den Haag. Beiden ontkennen de vrouw te hebben gestoken. De poli tie beschikt over de verklaringen van twee vrouwen die het zwaargewonde slachtoffer (dat in een ziekenhuis overleed) direct na het gebeuren zouden hebben horen zeggen dat F. haar had gestoken. UTRECHT (A.N.P.) De chauf feur van een personenauto en diens mede-inzittende zijn gisteravond aan een ernstig ongeluk ontsnapt dank zij de bliksemsnelle reactie van een overwegwachter. De automobi list negeerde bij het oversteken van een beveiligde overweg in het baan vak Zevenbergen - Lage-Zwaluwe de rode lichten die juist begonnen te knipperen. De chauffeur zigzagde toen over de overweg, waarbij zijn auto tusseD de rails vastliep. Een overwegwach ter, die de manoeuvre op enige af stand had gadegeslagen, drukte on middellijk de noodknop in, waardoor het sein op onveilig kwam te staan en de aanstormende trein tijdig kon stoppen. Door het voorval de in zittenden van de auto konden met hulp van omstanders de wagen latei uit de rails tillen liep de trein vertraging op. evenals de daarachter volgende TEE-trein uit Parijs. De TEE-trein werd tien minuten ver traagd. (Van onze redactie buitenland) BERLIJN Twee plastic wa terpistooltjes in de handen van twee jongelui van 20 tot 25 jaar, maakten gisteren op de piloot van een Iljoeshin-18 van de Poolse luchtvaartmaatschappij zoveel in druk dat hij zichzelf en zijn vlieg tuig „overgaf" en gewillig koers zette naar 't Westberlijnse vlieg veld Tegel. Daar hebben de twee vliegtuig kapers Oostduitsers hij de Franse autoriteiten om politiek asiel gevraagd. (Tegel ligt in de Franse sector). Twee (vermoedelijk Oostduifse) Migs achtervolgden het gekaapte vliegtuig, dat op weg was van War schau naar Brussel. Hoewel de jacht vliegtuigen ernstig probeerden het passagiersvliegtuig van een landing op Tegel te weerhouden, kwam het toestel met zijn 63 passagiers en 9 bemanningleden tenslotte veilig aan de grond. Door het optreden van een van de jagers was een eerste lan dingspoging mislukt. Volgens sommige berichten zou de vlieger van het toestel met een pi stool op het hoofd zijn geslagen, maar een latere mededeling als zouden de twee Oostduitse monteurs slechts met plastic pistooltjes „gewapend" zijn geweest, maakte dit ongeloofwaardig. Onder passagiers bevonden zich 20 bejaarde Oostduitsers. Direct na de landing haalden Franse officieren en veiligheidspolitie de bemanning en de twee kapers uit het vliegtuig. Van Franse zijde werd kort daarna offi cieel bevestigd dat de twee jongelui asiel hadden gevraagd. Zij zouden het ook hebben gekregen. Enkele uren na het incident, dat zich afspeelde tussen half twee en twee uur, kon het vliegtuig opstijgen naar het Oostberlijnse vliegveld Schoenefeld, waar het een tussen landing had moeten maken. NEW YORK (A.F.P.) De Ame rikaanse minister van defensie, Mei vin Laird, heeft de nationale veilig heidsraad stopzetting van de produk tie van bacteriologische wapens aan bevolen. De aanbeveling zal worden bestu deerd door hoge ambtenaren van de bureaus voor bewapeningscontrole en ontwapening. ROTTERDAM (A.N.P.) British Petroleum heeft een middel tegen olievervuiling op zee ontwikkeld, dat slechts zeer geringe vergiftigings verschijnselen bij zeedieren veroor zaakt. Het kan ook worden gebruikt voor het schoonmaken van stranden. Het nieuwe wapen tegen oliever vuiling is, aldus B.P., minstens even doeltreffend als de meer giftige middelen die tot nu toe werden ge bruikt. OEGSTGEEST (A.N.P.) Prof. mr. H. Th. J F. van Maarseveen, hoogleraar in het staatsrecht te Rot terdam, is toegetreden tot de werk groep Progressief Akkoord (PAK). Prof. mr. Van Maarseveen is lid van de commissie duidelijkheid van de K.V.P. en lid van de commissie con cretisering samenwerking van de „Groep van 18", het overlegorgaan van de drie confessionele partiien K.V.P., A.R.P en C.H.U. Tot het PAK, „het platform voor progressieven uit diverse partijen", is eveneens toegetreden de heer P! Beugels Md van de partijraad van de K.V.P. en voorzitter van de werk groep cultuur van deze partij. (Van onze sportredactie) ZEIST Johan Cruyff speelt woensdagavond inderdaad niet met het Nederlands elftal tegen Bulga rije. Degenen die nog hoop hadden op een wijziging van de KNVB-be- slissing verloren die gisteravond, toen de opstelling bekend werd. In die samenstel] ing ontbrak de naam van Cruyff. Dit weekeinde ontving de KNVB weliswaar een brief met verontschuldigingen van de Ajacied, maar dat kan niets meer afdoen akn de eerder genomen maatregel. Rotterdammer Eddy Treylet, keeper van Feijenoord, zal woensdagavond in Rotterdam tegen Bulgarije debu teren als international. Hij staat dan meteen voor een van de moeilijkste wedstrijden die hij in de naaste toe komst wellicht nog ooit zal krijgen, want van hem hangt het in laatste instantie af of Nederland een klein kansje houdt op Mexico. Het debuut van doelman Treytel is het gevolg van een blessure die Jan van Beveren opliep en waardoor coach George Kessler verplicht was de Twente-keeper Schrijvers alsnog uit te nodigen. Een dergelijke invitatie ging begin deze week ook onverwacht naar PSV'er Willy van der Kuylen, die woensdag Johan Cruyff zal vervan gen. In vergelijking met het elftal dat op 7 september van Polen verloor zijn er drie wijzigingen. Vervangen zijn: Van Beveren (blessure) en Cruyff (uitgesloten). Het Nederlands elftal zoals dat woensdag aantreedt, ziet er als volgt uit: Doel: Treytel (Feijenoord). Achter: Suurbier (Ajax), Eyken- broek (Sparta), Israël (Feijenoord) en Strik (PSV). Midden Rijnders (Ajax) en Veen- stra (PSV). Voor: Wery (Feijenoord), Van der Kuylen (PSV) Van Hanegem (Feij enoord) en Moulijn (Feijenoord). Wisselspelers zijn: Schrijvers (FC Twente), Romeyn (Feijenoord), Drost (FC Twente), Jansen (Feijen oord) en Van Dijk (Ajax). (Van onze correspondent) SCHIPHOL Zal Pan American in de toekomst wellicht gaan vlie gen met de Tupolev 144 het superso nische vliegtuig dat de Sovjet-Unie heeft gebouwd en dat als grote con current kan worden beschouwd van de Frans-Britse Concorde? Op deze vraag heeft de president van Pan American, de heer N. E. Halaby, die zaterdagochtend in Ne derland arriveerde om de opening van de iATA-eonferentle in Amster dam bij te wonen, bij zijn aankomst op Schiphol geen direct antwoord kunnen geven Wei echter zei hij: „Uitgesloten mag men het niet noe men. Veronderstel dat de Tupolev zich beter ontwikkelt dan de Concor de of sneller in gebruik kan worden genomen, dan is het denkbaar dat wij de concurrentie van Aeroflot al leen het hoofd zullen kunnen bieden door evena.s deze Russische maat schappij met Tupolev 144-machines over de oceaan te gaan vliegen. Wij kunnen het ons niet permit teren dat Aeroflot met dit superso nische toestel in 3 uur de oversteek naar New York maakt en dat wij daar 7 uren over zouden doen". (Van onze redactie buitenland) PEKING De Russische delegatie voor de vandaag beginnende bespre kingen tussen Rusland en China is in Peking aangekomen. Ze staat on der leiding van de eerste onderminis ter van buitenlandse zaken Vassili Koeznetsov en telt een dertigtal le den.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1